Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Mele Thenge Jë La Tulu Ne Thith—Götrane 1

Mele Thenge Jë La Tulu Ne Thith—Götrane 1

“Epi hmitrötre la atresiwa i Cilie.”MATAIO 6:9, MN.

1. Ame ngöne la easa cainöj, hne së hna xome tune kaa la itre trenge ewekë ne la thithi ngöne Mataio 6:9-13?

TRU catre hnei atr ka atre la itre trenge ewekë ne la thithi ngöne Mataio 6:9-13. Ame ngöne la easa cainöj, easa xome la itre trenge ewekëne troa amamane kowe la itre atr ka hape, ketre musi qaathei Akötresie la Baselaia, Baselaia ka troa kuca matre paradraiso hmaca jë la fen. Easë fe a xome la hnaewekë hna hape, “Epi hmitrötre la atresiwa [maine ëje] i Cilie” göi troa amamane ka hape, hetre ëje i Akötresie, nge nyipi ewekë tro sa ahmitrötrën.—Mataio 6:9, MN.

2. Hne së hna atre tune kaa ka hape, tha aja i Iesu kö tro sa e gufane lo tulu ne thith?

2 Hapeu, aja i Iesu kö tro sa e gufane la thithi ngöne la nöjei ijine easa thith, tune la hna kuca hnei ka ala nyim? Ohea. Öni Iesu lo: “E tro nyipunie a thith, the xötraeë kö [the e gufa kö].” (Mataio 6:7) Ame hmaca la ketre ijine nyidrëti a ini thithi kowe la itretre drei nyidrë, hnei nyidrëti hna amexeje lo itre mekune ngöne lo pane thith, ngo isa hnaewekë pe. (Luka 11:1-4) Haawe, Iesu hi lai a hamë së la ketre tulu ne thith, itre ewekë nyine tro sa thithi fë.

3. Nemene la lue hnyinge nyine isa waipengö së la easa wange trongëne la tulu ne thith?

 3 Ame ngöne la tane mekune celë me ngöne la tane ka troa xulu, tro sa ce wange la tulu ne thith. Ame ngöne la easa wange trongën, tre, loi e tro sa isa waipengö së me hape, ‘Tro la thithi celë a xatua ni tune kaa matre loi la itre thithing?’ Nge ame la ka nyipi ewekë catr, tre, ‘Eni fe kö a melëne la itre mekune hna qaja ngöne la tulu ne thith?’

“TETETRO I ANGANYIHUNIETI E KOHOTI HNENGÖDRAI”

4. Nemene la hna amekunë së hnene la hnaewekë hna hape, “Tetetro,” nge hnauëne laka easa hë Iehova ka hape, Tretretro së?

4 Hane hi la aqane nyiqaane Iesu la thith, “Tetetro i Anganyihunieti.” Kolo lai a amekunë së ka hape, Iehova a nyi keme ne la nöjei trejin, trahmanyi me föe ngöne la fen asë. (1 Peteru 2:17) Ame la itre hna iëne hnei Iehova troa mele e hnengödrai, tre, hna xomi angatre nyine itre nekö i Nyidrë, matre itre kuku hë angatr. (Roma 8:15-17) Ijije fe tro la itre ka troa mele palua e celë fen a hë Nyidrë ka hape, “Tetetro.” Iehova a hamëne koi angatre la mel, me nöjei hnei angatre hna ajan. Tro ha hë angatre fe ka hape, “ite nekö i Akötesie” e traqa pi angatre kowe la pexej, me mele nyipici koi Iehova ngöne la itupath tixenuë.—Roma 8:21; Hna Amamane 20:7, 8.

5, 6. Nemene la ahnahna ka sisitria nyine tro la itre keme me thin a hamëne kowe la itre nekö i angatr, nge nemene la nyine tro la itre nekönatr a isa kuca memine la ahnahna cili? (Wange ju la pane iatr.)

5 Ketre ahnahna koi itre kuku qaathei keme me thin, la kola xatua nyudreni troa atrehmekune ka hape, Iehova la Tretretro i nyudren. Ixatua lai hna hamëne lo kola ini nyudreni troa thith. Hnene la ketre atre thupe ka wange trongëne la ketre sirkoskripsio e Afrique du Sud hna qaja ka hape: “Qaane la kola malane la itre nekö i nyiho jajiny, hnenge pala hi hna ce thithi me nyudren e nöjei hej, ngazo hi e patre kö ni. Önine la itre neköng, ngacama thëthëhmine hë nyudren la itre trenge ewekëng, ngo, ame la ka mama cile koi nyudren, tre, ene la ehmitrötrene la kola thithi koi Iehova Tretretro, memine la tingetinge me lolo la hni. Ame hë la nyudreni a tru trootro, eni ha upi nyudreni jë troa thithi catr, matre tro ni a drenge la mekune hna qaja me aqane waipengö i Iehova hnei nyudren. Celë hi ketre ijine ka sisitria koi ni troa atre la aliene la itre mekuna i nyudren. Thupene lai, eni a ini nyudreni troa hane qaja la itre xa mekune qa ngöne la tulu ne thithi göi troa nyitrepene la itre thithi nyudren.”

6 Ame hë la kola tru la itre nekö i nyidrë, hnei nyudreni pala hi hna lapa qale koi Iehova. Faipoipo asë hë angatr enehila, me huliwa i Akötresie o drai, angatr me itre föi angatr. Ame la ahnahna ka sisitria nyine tro la itre keme me thin a hamëne kowe la itre nekö i angatr, tre ene la troa ini nyudren ka hape, ka mele Iehova, nge ijiji nyudreni troa nyi sinee i Nyidrë. Ngo nyipi ewekë fe tro la itre nekönatr a isa acatrene la aqane imelekeu i nyudren me Iehova.—Salamo 5:11, 12; 91:14.

“EPI HMITRÖTRE LA ATRESIWA I CILIE”

7. Nemene la manathithi ka eje the së, ngo nemene la nyine tro sa kuca?

7 Ketre manathithi koi së la easa hane atre la ëje i Akötresie, me hane sine la “nöje thatraqane la atesiwa i [N]yidë.” (Ite Huliwa 15:14; Isaia 43:10) Easa thithi ka hape, “Epi hmitrötre la atresiwa i [C]ilie,” kola hape, troa ahmitrötrën. Ketre, easa sipo ixatua koi Iehova matre tha tro kö sa qaja, maine kuca la ketre ewekë ka troa apuingazone la ëje i Nyidrë. Tha tro kö sa tune lo itre xan ngöne lo hneijine ne lo itre pane Keresiano; tha hnei angatre kö hna melëne la itre ini  hnei angatre hna hamëne kowe la itre atr. Öni Paulo koi angatr: “Hna jele ngazone la atesiwa i Akötesie hnei angete etheni pi nyipunie.”—Roma 2:21-24.

8, 9. Qaja jë la ketre ceitune ka amamane la aqane xatuane Iehova la itre ka ajane troa ahmitrötrëne la ëje i Nyidrë.

8 Easa kuca asë la hne së hna atreine matre troa atrune la ëje i Iehova. Hnene la ketre trejine föe e Norvège hna meci trije hnei föe hmunë, hna hiane casine pë hë la nekö i eahlo trahmanyi ka lue macatren. Öni eahlo: “Jole pi hë la meleng. O drai hnenge hna thithi e nöjei hawa, troa hetre trenge catrenge matre tha tro kö la itre mekune hnenge hna axeciën a thue jë i Satana troa qaja angazo Iehova. Tru la ajange troa ahmitrötrëne la ëje i Iehova, nge tru fe la ajange tro la neköng a iöhnyi hmaca memine la keme i angeic ngöne la Paradraiso.”—Ite Edomë 27:11.

9 Hapeu, hnei Iehova kö hna sa la itre thithi eahlo? Eje hi. Hetre trenge catre i eahlo, ke, ce eahlo pala hi memine la itre trejin. Faifi lao macatre thupene lai, eahlo a faipoipo me ketre qatre thup. Ame hë enehila, 20 hë lao macatre ne la nekö i eahlo, nge ase fe hë bapataiso angeic. Öni eahlo: “Tru la madrineng, ke, hnene la föeng hna xatua ni troa hetru angeic.”

10. Nemene la aqane tro Akötresieti a ahmitrötrën elanyi la ëje i Nyidrë?

10 Tro Iehova elanyi a ahmitrötrëne la ëje i Nyidrë la Nyidrëti a troa apatrene asë la itre ka adrone la ëje i Nyidrë, me ka thipetriji Nyidrë, lo Akötresie Atre Mus. (E jë la Ezekiela 38:22, 23.) Ame ngöne la ijine cili, tro ha pexeje la itre atr, nge tro asë hë la itre ka mel e hnengödrai me e celë fen a nyihlue i Iehova. Tro la nöjei ewekë hnei angatre hna mekun, me qaja, me kuca a atrune la ëje ka hmitrötre i Akötresie. Ame hë la pun, tro hë la Tretretro a “sisitia cate hun’ asë.”—1 Korinito 15:28.

“EPI TRAQA PI LA BASELAIA I CILIE”

11, 12. Nemene la hna trotrohnine hnene la itre hlue i Iehova lo 1876?

11 Qëmekene tro Iesu a elë hnengödrai eë, hnene la itretre drei nyidrë hna hnyinge ka hape: “Joxu fe, hape u, ijinë hë la tro cilieti a ajoxunyi angete Isaraela hmaca ?” Sa jë hi Iesu ka hape, tha ijine petre kö koi angatre troa atre la ijine troa mus hnene la Baselaia i Akötresie. Nyidrëti pe a upi angatre troa akötrehnine la huliwa ne cainöj, huliwa ka nyipi ewekë catr. (E jë la Ite Huliwa 1:6-8.) Ketre, nyidrëti a ini angatre troa thithi fë la Baselaia i Akötresie matre traqa pi, nge matre tro pala hi angatr a trengeneune la ijine cili. Celë hi matre, easë pala hi enehila a thithi fë matre traqa pi la Baselaia.

12 Ame lo kola easenyi la ijine troa acili Joxu Iesu e hnengödrai, hnei Iehova hna xatuane la itre hlue i Nyidrë troa atrehmekune la macatre ne tro lai a traqa. Ame lo 1876, hnei Charles Taze Russell hna cinyihane la tane mekune hna hape, “Hneijine i Ange Ethen: Eu La Kola Nyipun?” Öni nyidrë, ame lo “macate . . . ka luengemen [“sevene lao ijin,” MN]” lo hna perofetane hnei Daniela, tre casi hi memine la “ijine i angete ethen” lo hna perofetane hnei Iesu. Kolo fe a qaja hnene lai tane mekune ka hape, hna nyipune la ijine cili lo 1914. * (Wange ju la ithuemacany.)—Daniela 4:16; Luka 21:24.

13. Nemene la ewekë ka traqa lo 1914, nge nemene la hna anyipicine hnene la itre ewekë ka traqa e cailo fen qaane lo 1914?

13 Ame lo 1914, hna nyiqaane la isi e Europe memine fe hë e cailo fen. Ame hna traqa la itre jiin qa ngön. Nge ame pena ngöne la pune la isi, tre, tru catre hmaca kö la itre ka mec e cailo fen hnene la ketre mec hna mecin, hune lo itre ka mec hnei isi. Ame asë  hi la itre ewekë cili, tre, ketre igötranene la “haten” hna qaja hnei Iesu. Haawe, kola anyipicine hnene la hatren ka hape, Joxu hë Iesu lo 1914. (Mataio 24:3-8; Luka 21:10, 11) Ame ngöne la macatre cili, hnei nyidrëti hna “tro pi kola catre me troa cat.” (Hna Amamane 6:2) Iesu a ukapië Satana pi me itre dremoni angeic qaa hnengödrai kowe la fen. Thupene lai, kolo ha nyiqaane eatre lo hna perofetane kola hape: “Ekölö hi ni la hnadro me hnagejë ! qa ngöne la hna utipi koi nyipunie la diabolo ka tru tenge elëhni, ke trotrohninë hë nyëne laka xoxopate pe hi la ijine i nyën.”—Hna Amamane 12:7-12.

14. (a) Pine nemene matre tro pala hi sa catre thithi matre traqa pi la Baselaia i Akötresie? (b) Nemene la huliwa ka nyipi ewekë catre nyine tro sa kuca enehila?

14 Ixatua koi së la itre hna perofetane ngöne Hna Amamane mekene 12 troa trotrohnine ka hape, ame la itre akötr, tre itre ej a traqa hmekune lo ijine kola acili Iesu troa Joxu ne la Baselaia i Akötresie. Ngacama musi hë Iesu e hnengödrai, ngo Satana pala kö la ka musi e celë fen. Ngo easenyi hë matre “troa cat,” kola hape, tro nyidrëti a hun ngöne la nyidrëti a troa apatrene la nöjei iangazo qaa la fen. Ame pala kö enehila, tro pala hi sa catre sipone matre traqa pi la Baselaia i Akötresie, nge tro pala kö sa catre cainöjëne la Baselaia cili. Kola eatrëne jëne la huliwa së lo hna perofetane hnei Iesu, kola hape: “Tro ha cainöjëne la maca ka loi celë ne la baselaia e cailo fene nyine anyipicine kowe la nöjei nöj ; ame hna traqapi la pun.”—Mataio 24:14.

“EPI TRO FE A EJE LA AJA I CILIE E CELË FEN”

15, 16. Hapeu, ijije hmekuje hi la tro sa sipone jëne la thith matre eatre pi la aja i Akötresie kowe la fen? Qeje pengöne jë.

15 Traqa ha enehila koi 6 000 lao macatre thupene lo kola eatre la aja i Akötresie kowe la fen. Kolo ijine Iehova a qaja ka hape, ame asë hi la nöjei ewekë hna xup, tre, “nyine loi.” (Genese 1:31) Ame hë e thupen, hnei Satana hna icilekeu me Iehova, nge qaane ju  hi lai, tha kuca ha la aja i Akötresie hnene la itre atr ka ala nyim. Ngo ame enehila, traqa koi 8 milio lao atr ka nyihlue i Iehova. Angatr a thithi matre eatre hmaca jë la aja i Akötresie kowe la fen, nge angatre fe a kuca la aja i Nyidrë. Angatr a mele thenge la aja i Akötresie, me catre cainöjëne la Baselaia i Nyidrë kowe la itre atr.

Epuni kö a inine la itre nekö i epuni troa kuca la aja i Akötresie? (Wange ju la paragarafe 16)

16 Hna qaja hnene la ketre mesinare föe ne Afrique ka 80 lao macatre, nge hna bapataisone lo 1948 ka hape: “Eni pala hi a thithi matre troa ketr hnene la maca ka loi la itre atr asë hna aceitunëne me itre mamoe, matre tro angatr a hane atre Iehova e tha traqa petre kö la pun. Ketre, ame la eni a cainöje kowe la ketre atr, eni a sipone la inamacane matre atreine ni troa ketr la hni angeic. Nge ame göi itre atr hna aceitunëne me itre mamoe hne së hë hna öhn, eni a thithi koi Iehova matre tro Nyidrëti a amanathithine la itre trenge catre së göi troa nyipiewekë angatr.” Hnene la trejine föe celë hna xatuane la ka ala nyimu troa atre Iehova. Hapeu, epuni fe kö a hane mekune la itre xa trejine ka qatre hë, nge ka catre kuca la aja i Iehova?—E jë la Filipi 2:17.

17. Tune kaa fe la mekuna i epun elanyi e eatre jë la aja i Iehova kowe la itre atr me kowe la fen?

17 Qëmekene tro Iehova a apatrene la itre ithupëjia me Nyidrë qaa la fen, tro sa catre sipone jëne la thithi matre troa eatre la aja i Nyidrë. Thupene lai, tro hë elanyi la fen a paradraiso, nge itre milio lao atr hna troa amelene hmaca. Öni Iesu: “Calemi hë la ijine tro la nöjei atr ngöne la itre hua nyine amekunën a drenge la aqane ewekë i angeic, me tropi.” (Ioane 5:28, 29, MN) Pane mekune jë la madrine ka troa ej the së elanyi ngöne la easa kapa la itre sinee së hna amelene hmaca! Tro Akötresieti “a köle tije la nöjei tenge timida asëjëihë.” (Hna Amamane 21:4) Ala nyimu la itre “ka tha meköti kö” qa ngöne la itre hna troa amelene hmaca, kolo itre ka tha hane fe kö atre Iehova me Iesu. Tro easë elanyi a ini angatre la aja i Akötresie matre tro fe angatr a hane kapa “la mele ka tha ase palua kö.”—Ite Huliwa 24:15; Ioane 17:3.

18. Nemene la hna ajane catrëne hnene la nöjei atr?

18 E traqa pi elanyi la Baselaia i Akötresie, tro hë ej a ahmitrötrëne la ëje i Nyidrë nge tro nöjei ka mel e hnengödrai me e celë fen a nyihlue i Iehova ngöne la cas. Eje hi, e eatrëne hë Akötresieti elanyi lo köni hna pane sipone ngöne la tulu ne thith, tro hë la nöjei atr a kapa la itre hnei angatre hna ajan asë. Ame ngöne la tane mekune ka troa xulu, tro sa ce ithanatane la itre aja ka nyipi ewekë catr hnei Iesu hna ini së troa thithi fë.

^ par. 12 Maine epuni a pi atre la aqane eatre la hna perofetane celë lo 1914, wange ju la itus Nemene La Nyipi Ini Hna Hamën Hnei Tusi Hmitrötr?, götrane 215-218.