Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Juun 2015

Loi e Pë Ethan!

Loi e Pë Ethan!

“Köla imepi nyipunie . . . nge apui loine pi la ite hni nyipunie.” IAKOBO 4:8.

1. Nemene la hna mekune hnene la itre atr ka ala nyim?

EASA mele ngöne la fene hna haöthe hnene la itre thiina ka sis me kuci ngazo. Ala nyimu catre la itre atr ka mekune ka hape, tha ka ngazo kö e tro la trahmanyi a ce meköle me trahmany, maine föe me ketre föe. Nge, kolo fe a mekune ka hape, ka loi fe hi troa ce meköle trefën hnene la trahmanyi me föe ka tha faipoipo kö. Kola mama hnyawa la itre thiina ka sis ngöne la itre film, me itre itus, me itre nyima, me itre nyine iamadrinë. (Salamo 12:8) Ngo, atreine hi Iehova troa xatua së matre aijijë së troa mele thenge la aja i Nyidrë. Ijije hi tro sa pë ethan ngöne la fene hna jilapane hnene la itre thiina ka sis.—E jë la 1 Thesalonika 4:3-5.

2, 3. (a) Pine nemene matre loi e tro sa thipetrije la itre aja ka ngazo? (b) Nemene la hne së hna troa ithanatane ngöne la tane mekune celë?

2 Maine aja së troa amadrinë Iehova, nyipi ewekë tro sa thipetrije la nöjei ewekë hnei Nyidrëti hna sisin. Ngo, pine laka itre ka ngazo së, tro lai a huli së hnene la kuci ngazo tune la i ka nyenyape koi wanamaja. E mekune jë së la itre ewekë ka sis, canga lepe trije pi. E tha lepe trije kö së, tro lai aja ka sis a kökötre trootro,  me macaj, nge ame ju hi e ketre ijin, tro sa kei kowe la ngazo. Celë hi hna qaja hnene la Tusi Hmitrötr, kola hape: “E upune hë la aja, ame hnen’ eje hna hnahonepi la ngazo.”—E jë la Iakobo 1:14, 15.

3 Ijije hi tro la aja ka ngazo a kökötr e kuhu hni së. Celë hi matre, loi e tro sa hmekëne la itre aja së. Maine tro sa trije la itre aja ka ngazo, tro hë së lai a thipetrije la kuci ngazo, me itre ethanyine ej. (Galatia 5:16) Ame ngöne la tane mekune celë, tro sa ce ithanatane la köni ewekë ka troa xatua së troa thipetrije la itre aja ka ngazo. Kola qaja la aqane imelekeu së me Iehova, me itre eamo qa hnine la Wesi Ula i Nyidrë, me ixatua qaathene la itre Keresiano ka macaj.

“EASHENYIJË KOI AKÖTESIE”

4. Pine nemene matre ka nyipi ewekë catre troa easenyi Iehova?

4 Öni Tusi Hmitrötre koi itre ka ajane troa ‘easenyi koi Akötresie’: “Köla imepi . . . nge apui loine pi la ite hni nyipunie.” (Iakobo 4:8) Maine ka tru Iehova koi së, tune la enehmu së, tro së lai a thele troa amadrinë Nyidrë, tha jëne itre huliwa së hmekuj, ngo itre mekuna së fe. Maine ka pë ethane la itre mekune së, haawe, tro fe hë la hni së a hane pë ethan. (Salamo 24:3, 4; 51:6; Filipi 4:8) Trotrohnine hnyawa hi Iehova ka hape, itre atr ka ngazo së, nge tro fe a traqa koi së la itre mekune ka sis. Ngo, pine laka tha aja së kö troa ahleuhleunyi Iehova, easa kuca asë la hne së hna atreine matre troa thipetrije la itre mekune ka ngazo. (Genese 6:5, 6) Easa thupëne catrën matre tro pala hi a pë ethane la itre mekune së.

5, 6. Tro la thith a xatua së tune kaa troa lepe trije la itre aja së ka sis?

5 Eje hi laka, tro Iehova a xatua së troa lepe trije la itre mekune së ka sis e hne së hna thele ixatua thei Nyidrë, jëne la thith. Nge, tro Nyidrëti a hamë së la uati hmitrötre i Nyidrë, matre hetre trenge catre së tro pala hi a lapa pë ethan. Ame ngöne la itre thithi së, loi e tro sa qaja koi Iehova la aja së, ene la troa ihmeku pala hi la itre mekune së memine la aja i Nyidrë. (Salamo 19:14) Cememine la hni ka ipië, easa sipo Nyidrë matre tro Nyidrëti a goeën wanga hetre aja ka ngazo ju e kuhu hni së ka troa akeinyi së. (Salamo 139:23, 24) Catre jë troa sipo ixatua koi Iehova matre troa thipetrije la kuci ngazo, nge troa kuca la ka meköt, ngacama tha ka hmaloi kö.—Mataio 6:13.

6 Qëmekene troa atre Iehova, ka majemine së kuca la itre ewekë hna sisin hnei Nyidrë. Nge ame enehila easë pala hi a catre thipetrije la itre aja ka ngazo cili. Ngo, Iehova a xatua së troa ujë me kuca la aja i Nyidrë. Thupene la hna nyixetë hnei Davita Joxu me Batheseba, hnei nyidrëti hna ietra me xëwe koi Iehova troa hamë nyidrë “la hni ka wië” me xatua nyidrëti troa idrei. (Salamo 51:10, 12) Haawe, maine hetrenyi the së ekö la itre aja ka sis, nge ame enehila easë pala hi a thele troa lepe trije itre ej, tro Iehova a xatua së matre tro pala hi a hetrenyi the së la aja ka catre troa drengethenge Nyidrë, me troa kuca la ka meköt. Tro Nyidrëti a xatua së troa xomehnöthe la itre mekuna së ka ngazo.—Salamo 119:133.

Maine kola cia e kuhu hni së la aja ka sis, canga lepe trije pi! (Wange ju la paragarafe 6)

“KUCA THENGE JË LA WESI ULA”

7. Nemene la aqane xatua së hnene la Wesi Ula i Akötresie troa thipetrije la itre mekune ka sis?

7 Iehova a sa la itre sipo së jëne la Wesi Ula i Nyidrë, ene la Tusi Hmitrötr. Easa öhne e cili la inamacane i Akötresie ka pë ethan. (Iakobo 3:17) Ame la easa e la Tusi Hmitrötr o drai, easë hi lai a nyialiene la he së hnene la itre mekune ka pë ethan. (Salamo 19:7, 11; 119:9, 11) Ketre, hetrenyi e hnine la Tusi Hmitrötr la itre tulu me itre nyine ihmekë ka troa xatua së troa thipetrije la itre mekun, me itre aja ka sis.

8, 9. (a) Pine nemene matre kuci ngazo jë la thöthi memine lo föe ne gojeny? (b) Nemene la itre ewekë nyine tro sa ananyine wanga tro sa tune la thöth hna qaja ngöne Ite Edomë mekene 7?

 8 Ame ngöne Ite Edomë 5:8, Wesi Ula i Nyidrë a hmekë së matre troa ananyi së qa ngöne la kuci ngazo. Ame ngöne Ite Edomë mekene 7, easa öhne la pengöne la ketre thöthi ka ngenu me tro ezine la uma ne la ketre föe ne gojeny e jidr. Kola cile la föe ngöne la sa ne gojeny, “hna xete ne föe ne gojeny.” Ame hna ixelë ju hi memine lai thöth, nge eahlo hi lai a xölehuji angeice ju me dremi angeic, me qaja la itre trenge ewekë ka aciane la itre aja ka ngazo thei angeic. Tha hnei angeice kö hna canga lepe trije la itre aja cili, matre ame hë e thupen, nyidro ha kuci ngazo. Ngacama ka tha mekune kö angeice troa kuci ngazo ngo ame pe, celë hi ka traqa koi angeic. Haawe, ase hë angazone la mele i angeic. Maine canga mekune ju angeice la itre ethanyine qa ngöne la huliwa i angeic, tro angeice lai a ananyi eahlo!—Ite Edomë 7:6-27.

9 Tune la thöthi cili, tro fe hi së lai a hane xomi mekune menu e tha hne së kö hna pane mekune la itre ethanyine koi së elany. Ka ceitu hi lai memine la itre film e jidri catre hë, tru hi hnei ka amamane la itre ewekë ka sis, matre tro lai a hetre ethanyine koi së e tro sa tro saze chaîne lapa. Tro fe lai a hetre ethanyine e tro sa huje menune la itre liens ngöne ëternet hne së hna thatre, me hane thele itre xa sit ne porotrik me itre atr. Ketre mina, wange kö lo itre sit ka amamane la itre nyine iamadrinë me itre iatr ka sis. Haawe, tro la itre ewekë hne së hna goeën a aciane the së la itre aja ka sis, nge tro fe itre eje lai a huli së, matre tha drei Iehova pi hne së.

10. Pine nemene matre ka hetre ethanyine la troa iwesiwesikeu? (Wange ju la pane iatr.)

 10 Tusi Hmitrötre fe a qaja la aqane tro la trahmanyi a ujë kowe la föe, me föe koi trahmany. (E jë la 1 Timoteo 5:2.) Tro la Keresiano a amamane la thiina ne ka iaja kowe hmekuje hi la föi angeic, maine kowe la jajinyi hna ajane troa faipoipo memin. Tha tro kö angeic a thele troa wesiwesi koi ketre. Itre xan a mekune ka hape, nemene la engazone e troa amamane la thiina ne ka iaja kowe la ketre atr, jëne la aqane enije wesiwes, me aqane ujë, me aqane goe. Kola mekune ka hape, itre ewekë lai ka pëkö engazon, ke tha kolo pena kö lai a iketr memin. Ngo, ame la kola nyiqaane iwesiwesikeu hnene la lue atr, cia ha thei nyidroti la itre mekune ka sis, nge tro lai a huli nyidro kowe la kuci ngazo. Hna traqa tune hë lai ekö, nge ijije fe hi lai troa traqa tun enehila.

11. Nemene la ini koi së qa ngöne la tulu i Iosefa?

11 Iosefa la ketre tulu ka lolo koi së. Hnene la föi Potifara hna thele troa iaö Iosefa matre troa ce meköle me eahlo. Hnei angeice hna xel, ngo tha mano kö eahlo iaö angeic. Eahlo a sipo Iosefa o drai “troa ce meköle me [eahlo].” (Genese 39:7, 8, 10) Hna qaja hnene la ketre ka ithanatane la pengöne la Tusi Hmitrötre ka hape, kola trengeneune hnene la föi Potifara ka hape, maine tro nyidroti a lapa hmekuj, tro hë Iosefa a aja eahlo. Ngo eje hi laka, ame koi Iosefa, tha tro jë kö a ie lai aqane ujë wesiwesine lai föe, matre tha hane fe kö angeice nyipiewekëne la itre nyinyithiina i eahlo. Haawe, tha hnei angeice kö hna nue troa kökötre e kuhu hni angeice la itre aja ka ngazo. Matre ame hë la eahlo a xolouthe la ixetre i Iosefa, me thele troa ce meköle me angeic, hnei Iosefa hna canga “nue tije la ixete i angeice ngöne la iwanakoime i nyido me köte lö pi.”—Genese 39:12.

12. Hne së hna atre tune kaa ka hape, ka hetre thangane kowe la hni së la hne së hna goeën?

12 Hnei Iesu hna hmekë së ka hape, ka hetre thangane kowe la hni së la hne së hna goeën, ke kola aciane la aja ne troa kuci ngazo e kuhu hni së. Öni nyidrë: “Ame la ate goeëne la fö’ i ket’ ate me meciu nyido, ase hë angeice kuci ngazo me nyido e kuhu hni.” (Mataio 5:28) Celë hi ka traqa koi Davita Joxu: “Nyidëti a wange qa ngöne la hune uma la kete föe kola si.” Ngo tha hnei nyidrëti kö hna xei trij, me lepe trije la meku föe. (2 Samuela 11:2) Ngacama ka trene föene hë nyiidro, ngo hnei nyidrëti hna meciu nyiidro uti hë la ce meköle me nyiidro.

13. Pine nemene matre loi e tro sa “isisinyikeu” memine la lue meke së, nge tro së lai a kuca tune kaa?

13 Maine easa ajane troa thipetrije la itre mekune së ka sis, nyipi ewekë tro sa xötrethenge la tulu i Iobu. Öni angeic: “Hnenge hna isisinyikeu me lue mekeng.” (Iobu 31:1, 7, 9) Tui Iobu, loi e xecie e kuhu hni së ka hape, tha tro pi kö sa meci goeëne la ketre atr. Ketre, maine hetre iatr ka sis ka mama ngöne ordinatör, maine ngöne itre publicité, maine hnine la ketre zonal, maine ngöne la ketre götrane hi, loi e tro sa canga ujë trij.

14. Nemene la nyine tro sa kuca matre tro sa lapa pë ethan?

14 Ame la easa mekune la hne së hë hna ce ithanatan, trotrohnine ju hi së la enyipiewekëne koi së troa isi memine la itre aja së ka sis. Maine hetre ewekë nyine tro sa saze, canga kuca jë! Ame la easa trongëne la hna qaja hnei Iehova, easë hi lai a ananyine la kuci ngazo, nge easë hi lai a lapa pë ethan.—E jë la Iakobo 1:21-25.

‘HËNE JË LA ITRE QATRE THUP’

15. Maine tha ka hmaloi kö koi së troa lepe trije la itre aja së ka ngazo, pine nemene matre nyipi ewekë tro sa thele ixatua?

15 Maine jole koi epuni troa lepe trije la  itre aja ka ngazo thei epun, ce ithanatane jë memine la ketre trejine ngöne la ekalesia ka hekö hë nyihlue i Iehova, matre hamë eamo koi epuni qa hnine la Wesi Ula i Akötresie. Eje hi laka, tha ka hmaloi kö troa ithanatane me ketre atr la itre jole ka eje thei epun, ngo ka nyipi ewekë catre troa thele ixatua. (Ite Edomë 18:1; Heberu 3:12, 13) Tro la itre Keresiano ka macaj a xatua epuni troa trotrohnine la itre ewekë nyine tro epuni a sazen. Haawe, kuca jë la nyine kuca matre tro pala hi Iehova a nyi sinee i epun.

16, 17. (a) Itre qatre thup a xatuane tune kaa la itre ka mele fë la itre aja ka ngazo i angatr? Qaja jë la ketre ceitun. (b) Pine nemene matre nyipi ewekë kowe la itre ka goeë iatr ka sis troa canga thele ixatua?

16 Itre qatre thup e hnine la ekalesia la ka ijije troa xatua së. (E jë la Iakobo 5:13-15.) Nyimu macatre ne mele fë la ketre thöthi trahmanyi ne Brézil la itre aja ka ngazo i angeic. Öni angeic: “Atre hnyawa hi ni laka, tha ka loi kö la itre mekuneng, ngo hmahma catre ni troa ithanatane me ketre.” Öhne ju hi la ketre qatre thup ka hape, kola aja ixatua hnene lai thöth, ame hnei nyidrëti hna thuecatre i angeice troa wange la itre qatre thup. Önine lai thöth: “Hna ketri ni hnene la aqane menyike la itre qatre thup koi ni, me aqane trotrohni ni hnei angatr. Hnei angatre hna drenge hnyawa la itre jole ka ej theng. Ame hnei angatre hna acatrene hmaca la ihniming koi Iehova jëne la Tusi Hmitrötr, me thithi sai ni. Celë hi ka aijijë ni troa kapa la itre eamo qa hnine la Tusi Hmitrötr hnei angatre hna hamën.” Ame hë la kola lolo hnyawa la aqane imelekeu i angeice me Iehova, öni angeic: “Trotrohnine hë ni la enyipiewekëne la troa thele ixatua, ngo tha tro pe a thele troa thue casine la itre ehnef.”

17 Maine ka majemine epuni goeëne la itre iatr ka sis, canga thele ixatua jë. E tro pala hi epuni a treqen, tro hë lai a tru hnei ijine troa tupathi epun, nge tro hë epuni lai a kei kowe la kuci ngazo. Ame hë e cili, tro lai a tru hnei atr hnei epuni hna akötrën, nge tro itre xa atr lai a qaja angazo Iehova. Ala nyimu la itre ka thele ixatua thene la itre qatre thup, nge hnei angatre hna kapa la itre eamo, ke, aja i angatre troa amadrinë Iehova, me lapa hnine la ekalesia.—Salamo 141:5; Heberu 12:5, 6; Iakobo 1:15.

CATRE JË LAPA PË ETHAN!

18. Nemene la aja ka catre thei epun?

18 Kolo pala hi a kuca catrëne la itre ewekë ka sis hnene la fene i Satana. Ngo, itre hlue i Iehova a catr matre tro pala hi a wië me pë ethane la itre mekuna i angatr. Madrine catre Iehova kowe la itre Keresiano cili. Catre jë së lapa qale koi Iehova me trongëne la itre eamo hne së hna kapa qa hnine la Wesi Ula i Nyidrë me qaathene la ekalesia. Maine tro sa ujë tune lai, tro hë sa madrin, nge tro fe a wië la mekuthethewe së. (Salamo 119:5, 6) Ame hë la kola apatrenyi Satana elany, tro hë sa mele palua ngöne la fene ka hnyipixe i Akötresie, fen ka pë ethan.