Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Mei 2015

Angatr a “Goeën” La Itre Hna Thingehnaean

Angatr a “Goeën” La Itre Hna Thingehnaean

“Tha hetenyi kö la ite hna thinge hnaean, ngo angat’ a goeën’ it’ eje nge nanyi pete kö.”HEBERU 11:13.

1. Pine nemene matre ka loi la troa atreine lapa mekune la itre ewekë ka tha mama pala kö? (Wange ju la pane iatr.)

HNEI Iehova hna hamëne koi së la ketre ahnahna ka lolo catr, ene la atreine troa lapa mekune la itre ewekë ka tha mama pala kö. Ewekë lai ka aijijë së troa mekune la itre lolo hna troa kapa elany, me eköthe amë la nyine troa kuca matre troa neëne la itre jol. Atre kö Iehova la itre ewekë ka troa traqa elany, nge Nyidrëti fe a hane qaja koi së la itre ewekë ka loi nyine tro sa lapa treqen. Ngacama tha öhne pala kö së itre ej, ngo ame pe, ijije hi tro sa lapa mekune itre ej me lapaune laka, tro kö itre ej a eatr.—2 Korinito 4:18.

2, 3. (a) Pine nemene matre ixatua koi së troa lapa mekune la itre hna thingehnaean? (b) Nemene la lue hnying hne së hna troa ce ithanatan?

2 Ame itre xa ijin, hne së hna lapa mekune la itre ewekë ka tha tro kö a traqa. Tune la ketre nekönatre jajiny, la nyëne a mekune troa të hune la ketre fenifen. Ngo atre hi së lai ka hape, tha tro kö a eje la mekuna i nyën. Ngo tha ceitu kö memine la pengö i Hana, thine i Samuela. Ame la itre ewekë hnei eahlo hna lapa mekun, tre ijije hi troa eatr. Ase hë Hana lo axeciëne troa nue la nekö i eahlo kowe la ēnē. Nge celë hi lai ka upi eahlo  troa lapa mekune pala hi la ijine cili. (1 Samuela 1:22) Haawe, tu së mina fe laka, maine tro pala hi sa lapa mekune la itre hnei Iehova hna axeciëne troa kuca, tha tro pi kö sa luelu, ke itre ewekë lai ka troa eatr.—2 Peteru 1:19-21

3 Nyimutre la itre hlue i Iehova hna qaja hnei Tusi Hmitrötr, ka hane fe lapa mekune la itre hnei Nyidrëti hna thingehnaean. Pine nemene matre ixatua lai koi angatr ekö? Nge pine nemene matre ixatua fe koi së enehila troa hane lapa mekune la mele së elany, la kola eatre la itre hnei Iehova hna thingehnaean?

LAPAUN HNENE LA HNA MEKUNE LA ITRE HNA THINGEHNAEAN

4. Nemene la ka aijijë Abela troa mejiune kowe la itre drai elany?

4 Abela la pane atr ka hane lapaune kowe la itre hnei Iehova hna thingehnaean. Atre hnyawa hi angeice lo hna qaja amë hë hnei Iehova göi Satana, thupene lo hnei Adamu me Eva hna eni wathebo, kola hape: “Tro angeic’ a athe la he i hmunë, nge tro hmunë a athe la tidöca i angeic.” (Genese 3:14, 15) Thatrepengöne hnyawa kö Abela la aqane troa eatr la hna perofetane cili. Ngo maine jë hnei angeice lai hna pane mekune hnyawa la itre hnaewekë. Hnei angeice jë hna hnyinge ka hape, ‘Drei la atr ka troa apatrene la un me xatuane la itre atr troa pexeje hmaca?’ Atraqatre la lapaune i Abela kowe la itre hnei Iehova hna thingehnaean, matre ame lo angeic a huuje koi Iehova, hnei Nyidrëti hna kapa madrin.—E jë la Genese 4:3-5; Heberu 11:4.

5. Nemene la thangane qa ngöne la hnei Enoka hna lapa mekune la itre drai elany?

5 Enoka la ketre hlue i Akötresie ka tru lapaunen. Angeice lo a mel e nyipine la itre atr ka qaja la itre “tenge ewekë ka calogit” göi Akötresie. Ame pe, hnei angeice hna catre tro fë la maca i Akötresie. Hnei angeice hna thuemacanyine la itre atr ka hape, tro Iehova a lepe apatrene la itre atr ka ngazo. (Iuda 14, 15) Nemene la ka xatua angeice troa kuca lai? Maine jë, hnei Enoka hna hane lapa mekune la pengöne la fen elany, la kola nyihlue i Iehova asë hnene la itre atr.—E jë la Heberu 11:5, 6.

6. Thupene la iwë atraqatr, nemene la hnei Noa hna lapa mekun?

6 Noa la ketre atr ka lapaune koi Iehova, matre tha hane fe kö apatrenyi angeice hnene la iwë atraqatr. (Heberu 11:7) Hnene la lapaune i angeic, matre hnei angeice hna huuje koi Iehova. (Genese 8:20) Ngo thupene la iwë atraqatr, hna ngazo hmaca la fen. Hnei Nimeroda hna nyiqaane musinëne la itre atr, me uku angatr troa icilekeu me Iehova. (Genese 10:8-12) Ngo tha hane fe kö enienijëne la lapaune i Noa! Ceitune hi la hna lapaune kow hnei Noa me Abela laka, tro kö Akötresie a apatrene la ngazo me mec. Hnei Noa fe hna lapa mekune la drai ne troa apatrene la itre atr ka ngazo nge ka imusinë. Ketre tu së mina fe, loi e tro fe sa lapa mekune la itre manathithi cili, laka, easenyi catre hë matre traqa pi!—Roma 6:23.

KOLA ISA MEKUNE LA IJINE TROA EATRE LA HNA THINGEHNAEAN

7. Nemene la hnei Aberahama, Isaka, me Iakobo hna lapa mekun?

7 Tha jole kö koi Aberahama, Isaka, me Iakobo troa lapa mekune la itre manathithi elany. Ase hë Iehova lo thingehnaeane koi angatr ka hape, troa manathithi la nöjei nöj jëne la itre “matra” i angatr. (Genese 22:18; 26:4; 28:14) Hnei Akötresieti mina fe hna hane thingehnaeane koi angatr ka hape, tro ha nöj atraqatre la lapa i angatr, nge tro angatr a mele e hnine la ketre nöj ka mingöming. (Genese 15:5-7) Pine laka, ka catre  la lapaune ne la köni hlue cili kowe la itre hna thingehnaean, kösë ame koi angatr, itre matra i angatre hë a mele e hnine la nöje hna thingehnaean. Eje hi laka, ngacama hna tria hnei Adamu me Eva, ngo hnei Iehova pala hi hna xatuane la itre hlue i Nyidrë troa trotrohnine la aqane troa pexeje hmaca elanyi la mele ne la atr.

8. Hnei nemene matre ka catre la lapaune i Aberahama?

8 Pine laka ka catre la lapaune i Aberahama, hnei angeice hna drengethenge Iehova pala hi, ngacama tha ka hmaloi kö. Ijiji Aberahama hi me itre xan ekö troa lapa mekune la itre hna thingehnaeane hnei Iehova, ngacama tha öhne kö angatr la kola eatr. Öni Tusi Hmitrötr: “Angat’ a goeën’ it’ eje nge nanyi pete kö, me kapa madin.” (E jë la Heberu 11:8-13.) Atre hnyawa hi Aberahama ka hape, hnei Iehova pala hi hna eatrëne la itre hnei Nyidrëti hna thingehnaean, nge tro kö Nyidrëti lai a aeatrene elanyi la itre hnei Nyidrëti hna qaja amë hë.

Itre hlue i Iehova ekö a lapa mekune la ijine tro angatr a mele elany, fene la musi ne la Baselaia i Iehova

9. Nemene la thangane la hna catre lapaun hnei Aberahama kowe la itre hna thingehnaean?

9 Hnene la aqane catre lapaune Aberahama, matre angeice pala hi a kuca asë la itre hnei Iehova hna amekötine koi angeic. Tune lo kola upi angeice troa trotrije la hnalapa i angeic e Ure, me lapa trootro pë hë ngöne la itre nöj, uti hë la meci angeic. Atre hnyawa hi angeice ka hape, ka troa patre la itre nöje cili, ke tha itre ka nyihlue i Iehova kö la itre ka musi ngön. (Iosua 24:2) Hnei Aberahama hna lapa mekune la mele i angeic elany, ngöne la fene hna troa musinën hnene la Baselaia i Iehova. Nge ame la Baselaia cili, tre “lapa ka hete tepen, nge ame la ate acile me huliwan, te, Akötesie.” (Heberu 11:10) Casi hi lo mejiune i Aberahama me Abela, me Enoka, me Noa, me itre xane ju kö kowe la melehmaca. Eje hi laka, hna acatrene la lapaune i angatre koi Iehova hnene la hnei angatre hna lapa mekune la mele i angatr elany, ngöne la fene hna troa aparadraison.—E jë la Heberu 11:15, 16.

10. Pine nemene matre hetre eloine koi Sara troa lapa mekune la itre hnei Iehova hna thingehnaean thatraqai eahlo?

10 Ka catre fe la lapaune i Sara kowe la itre hnei Iehova hna thingehnaean. Ngacama 90 hë lao macatre i Sara, nge pë pala kö nekö i eahlo, ngo hnei eahlo pala hi hna lapa mekune la ijine tro eahlo a hetre nekönatr. Hnei Sara pala hi hna lapa mekune la aqane troa xulu la ketre nöj atraqatr qaathene la nekö i eahlo. (Heberu 11:11, 12) Pine nemene matre ka xecie hnyawa la ewekë cili koi eahlo? Pine laka ase hë Iehova sisinyi kowe la föi eahlo ka hape: “Tro ni a amanathithinyi [Sara], me hamë eö la nekö trahmanyi qa thei angeic ; nge tro ni a amanathithinyi angeic, nge tro angeic’ a thine ne la nöjei nöj ; nge troa qa thei angeice la ite joxu ne la nöjei nöj.” (Genese 17:16) Tune lo hna ahnithe hë hnei Iehova, hnei Sara hna hnaho Isaaka. Hnene la aqane eatre la hna thingehnaeane cili hna acatrene la lapaune i Sara, laka, tro pala kö a eatr elanyi la itre xa hna thingehnaean  hnei Iehova. Ketre tu së mina fe, maine tro sa lapa mekune la itre ewekë ka lolo hnei Iehova hna thingehnaeane koi së, tro ha catrecatre la lapaune së.

KOLA LAPA MEKUNE LA THUPEN

11, 12. Nemene la ka akökötrene la ihnimi Mose koi Iehova?

11 Hnei Mose mina fe hna catre lapaune kowe la itre hna thingehnaean hnei Iehova. Hna hia angeic e Aigupito ceitu me ketre joxu. Ngo pine laka, tru catre kö la ihnimi angeice koi Iehova, ene pe angeic a thipetrije pi la musi me itre mo ka tru ne Aigupito. Ase hë qeje Iehova koi angeice hnene la keme me thine i angeic, lue atre Heberu. Hna ahnithe amë hë koi angeice lo hna thingehnaean hnei Iehova laka, troa thapa la angetre Heberu qa ngöne la ithahluë, me hamë angatre la Nöje Hna Thingehnaean. (Genese 13:14, 15; Esodo 2:5-10) Pine laka hnei Mose hna catre lapa mekune pala hi la itre hna thingehnaeane cili, haawe, kola ketre kökötre catre fe la ihnimi angeice koi Iehova.

12 Tusi Hmitrötr a qaja koi së la hnei Mose hna lapa mekun, kola hape: “Hnene la lapaune Mose a xele e qeje angeice hmaca nekö ne la nekö i Farao jajiny, nge nyipi atë hë nyidë ; nge kola ajane troa ce xome la ngazo memine la nöje i Akötesie, hune la troa madine fë la ngazo ka canga pat ; nyidëti a mekune nyipi mo la iqaqa pi Keriso hune la nöjei mo ne Aigupito ; ke nyidëti a hnine kowe la nyipi thupen.”—Heberu 11:24-26.

13. Nemene la thangane la hnei Mose hna lapa mekune la itre hnei Iehova hna thingehnaean?

13 Hnei Mose hna lapa mekune la ijine tro Iehova a thepe angetre Heberu qa ngöne la ithahluë. Tune la itre xa hlue i Iehova ekö, atre hnyawa hi Mose ka hape, tro kö Iehova elanyi a thapa la itre atr qa ngöne la mec. (Iobu 14:14, 15; Heberu 11:17-19) Matre mama hnyawa pi koi angeic la etrune la ihnimi Iehova kowe la itre hlue Nyidrë. Nge kolo fe a akökötrene me acatrene la ihnimi me lapaune i angeic koi Iehova. Lue ewekë hi lai ka aijijë Mose troa nyihlue i Iehova uti hë mec. (Deuteronomi 6:4, 5) Ngacama hnei Farao hna thele troa humuthi angeic, ngo tha hnei Mose kö hna xou. Ka xecie hnyawa pe koi angeic ka hape, tro kö Iehova elanyi a hamëne la nyipi thupene koi angeic.—Esodo 10:28, 29.

LAPA MEKUNE JË LA ITRE MANATHITHI QAATHENE LA BASELAIA

Hane kö epuni mekune la itre hnei Iehova hna thingehnaean? (Wange ju la paragarafe 15)

14. Nemene la mekuna ne la itre atr kowe la itre drai elany?

14 Ala nyimu la itre atr ka lapa mekune la itre ewekë ka tha tro kö a traqa. Tune la itre atr ka puafala catr, angatr a lapa mekune la ketre ijine tro angatr a hetre mo, nge pë hmaca kö nyine troa hnehengazon. Ngo Tusi Hmitrötre pe a qaja la pengöne la fene i Satana, me hape, “ngazo me aköte la emingömingön.” (Salamo 90:10) Ketre, hetrenyi fe la itre atr ka mekune ka hape, atreine hi la itre musi enehila apatrene la itre jol. Ngo Tusi Hmitrötr a amamane hnyawa ka hape, Baselaia i Akötresie hmekuje hi la nyin la itre jole cili. (Daniela 2:44) Kolo fe a mekun hnei itre xan ka hape, tha tro kö a saze la fen. Ngo Tusi Hmitrötr pe a qaja ka hape, tro Iehova a lepe apatrene la fene celë ka ngazo. (Zefania 1:18; 1 Ioane 2:15-17) Eje hi laka, itre pu ne jidr la hna lapa mekune hnene la itre atr celë.

15. (a) Pine nemene matre ka loi e tro sa lapa mekune la itre hna thingehnaean? (b) Nemene la ketre manathithi hnei epuni hna troa kapa elany?

15 Hetre ewekë fe hnei Iehova hna thingehnaeane thatraqa së. Ame la easa mekune la itre hna thingehnaeane cili, easa madrin, nge hetre trenge catre së mina fe troa  huliwa catre koi Iehova. Hnei epuni kö hna hane lapa mekune la ijine troa eatre la itre hna thingehnaeane hnei Iehova? Maine eje hi, pane mekune jë la huliwa hnei epuni hna troa kuca memine la itre sinee i epun, göne la troa aparadraisone hmaca la fen. Ame e cili, kola hnimi epuni hnene la itre ka elemekene la huliwa cili, nge epuni a mele madrin. Ketre, epuni a ce nyihlue i Iehova memine la itre ka lapa xötreithi epun. Pëkö sine meci epun, nge epuni a egöcatr nge pëkö nyine troa hnehengazon. Atraqatre la madrine i epuni troa huliwane la atreine i epun, göi troa xatuane la itre atr me atrunyi Iehova. Tro fe epuni elanyi a hane xatuane la itre hna troa amelene hmaca, matre tro angatr a hane atre Iehova. (Ioane 17:3; Ite Huliwa 24:15) Tha pu ne jidri kö la troa mekune la itre manathithi cili. Itre ewekë lai ka troa traqa, ke celë hi lai hna qaja ha hnei Tusi Hmitrötr göne la itre drai elany.—Isaia 11:9; 25:8; 33:24; 35:5-7; 65:22.

ITHANATANE JË LA ITRE HNEI EPUNI HNA LAPA MEKUN

16, 17. Pine nemene matre ka loi la troa ithanatane la itre hnei Iehova hna thingehnaean koi së elany?

16 Ame la epuni a ithanatane memine la itre trejine la hnei epuni hna pi kuca ngöne la paradraiso, epuni hi lai a xatua angatr troa lapa mekune la itre manathithi cili. Nyipici laka, tha nyipi mama kö koi së la hne së hna troa kuca elany. Ngo ame pe, e tro sa ithanatane la itre manathithi cili, easë hi lai a qaja amamane la mejiune së kowe la itre hnei Iehova hna thingehnaean. Aqane tro hi së lai a isa itö ithuecatrekeu troa huliwa catre koi Iehova ngöne la itre ijine jol, tune lo aqane itö ithuecatrekeu i Paulo memine la itre trejine ne Roma.—Roma 1:11, 12.

17 Ame la epuni a mekune la hnei Iehova hna thingehnaean kowe la itre drai elany, canga puje ju hi la itre mekun hna hnehengazon. Ame ngöne la ketre ijin, hnei Peteru hna hnehengazo me qaja koi Iesu, ka hape: “Hana wang, ase hë huni nue tije la nöjei ewekë asë, mate xöte  thenge enëtilai ; nge tro huni a hete nemen ?” Iesu a ajane troa mekune hnei Peteru memine la itre xa ka ce tro me nyidrë, la itre ewekë ka lolo hnei angatr hna troa kuca elany. Öni Iesu koi angatr: “Nyipici ini a qaja koi nyipunie, ngöne la hna troa amelene hmaca mate lapaju hë la Nekö i ate hune la therone ne la lolo i angeic, ame nyipunieti angete xöte thenge ni, te, tro ha lapa fe hune la nöjei therone ka luako [maine 12], troa amekötine la ite tribu i angete Isaraela ka luako. Nge ame la ate nue pe la uma, me tejin, me xa, me kem, me thin, me ifëkuku, me kuku, me ite hlapa, pine la ëjeng, te, tro ha a ca hadede la o kapa hnei angeic, me hetenyi fe la mele ka tha ase palua kö.” (Mataio 19:27-29) Haawe, ijiji Peteru hë memine la itre xan troa lapa mekune la angatr elanyi a troa ce musi me Iesu e koho hnengödrai, me xatuane la itre atr ka idrei troa pexej.

18. Pine nemene matre ka loi koi së troa lapa mekune la ijine tro Iehova a aeatrene elanyi la itre hna thingehnaean?

18 Ase hë së ce wange la ewekë ka xatuane la itre hlue i Iehova troa acatrene la lapaune i angatr. Hnei Abela hna lapa mekun lo nyipi mel hnei Iehova hna thingehnaean koi angeic. Nge pine laka ka catre la lapaune i Abela kowe la hna thingehnaeane cili, hnei angeice hna amadrinë Iehova. Ame pena Aberahama, tre, hnei angeic hna lapa mekune lo ijine tro Iehova a aeatrene la hnei Nyidrëti hna thingehnaeane göne la “matra” i angeic. Celë hi ka xatua angeice troa drengethenge Iehova ngacama jole koi angeic. (Genese 3:15) Mose fe la ketre ka hane lapa mekune la thupene hna hnëkën amë hnei Iehova, nge celë hi ka acatrene la ihnim, me lapaune i angeic koi Iehova. (Heberu 11:26) Haawe, ame hë la easa hane lapa mekune la ijine tro Iehova a aeatrene asë elanyi la itre hnei Nyidrëti hna thingehnaean, ketre kolo mina fe a hane acatrene la lapaune së me ihnimi së koi Nyidrë. Tro sa huliwane hnyawane tune kaa la ahnahna celë, ene lo atreine troa lapa mekune la itre ewekë ka tha mama kö? Tro pë hë la tane mekune ka troa xulu a amamane koi së.