Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Eiperem 2015

Aqane Tro La Itre Qatre Thup a Inin Me Hnëkëne La Itre Trejin Trahmany

Aqane Tro La Itre Qatre Thup a Inin Me Hnëkëne La Itre Trejin Trahmany

“Ame la nöjei ewekë hnei ’ö hna denge qathenge . . . , hamënepi pena lai kowe la nöjei ate ka nyipici.”2 TIMOTEO 2:2.

1. (a) Nemene la hna atre hë ekö hnene la itre hlue i Akötresie göi troa inin me hnëkëne la itre trejin, nge nemene la aqane eatrëne lai enehila? (b) Nemene la hne së hna troa ce ithanatane ngöne la tane mekune celë?

EKÖ hë atre hnene la itre hlue i Akötresie ka hape, hetre eloine catre la troa inin me hnëkëne la itre trejin. Hanawange la tulu i Aberahama, hnei angeice hna hnëkëne me eköthe hnyawa la “ite ate i angeice hna . . . inine,” itre ka tro ne isi göi troa amele Lota. (Genese 14:14-16) Hna hane fe “inine” la itre ka nyima ngöne la hneijine i Davita Joxu göi troa nyimane la itre nyima koi Iehova. (1 Aqane lapa ite Joxu 25:7) Ame enehila, nyipi ewekë tro sa isi me Satana me fene i angeic. (Efeso 6:11-13) Ketre, easa huliwa catre troa atrunyi Iehova hnene la hna qaja trongëne la ëje i Nyidrë kowe la itre atr. (Heberu 13:15, 16) Tune la itre hlue i Akötresieti ekö, maine aja së troa maca, nyipi ewekë troa ini së. Ame ngöne la ekalesia, hnei Iehova hna athipe kowe la itre qatre thup la hnëqa ne troa inin me hnëkëne la itre trejin. (2 Timoteo 2:2) Nemene la hna kuca hnene la itre xa qatre thup göi troa inine me hnëkëne la itre trejine trahmany matre troa hane thupëne la itre hlue i Iehova?

 ACATRENE JË LA IHNIMI NE LA TREJINE HNA ININ KOI IEHOVA

2. Qëmekene troa inine la trejin la itre aqane huliwa ka hnyipixe, nemene la nyine tro la qatre thup a kuca, nge pine nemen?

2 Hna aceitunëne la qatre thup memine la atre eëny. Qëmekene troa jumi feja, tro la atre eëny a nyi nyiköne la dro hnei itre xa ewekë tune la itre wanane sinöe matre tro la itre feja a cia hnyawa me kökötre lolo. Ketre tune mina fe, qëmekene tro la qatre thup a inine la trejin trahmanyi la itre aqane huliwa ka hnyipixe, loi e tro nyidrëti a ce thawa me angeic la itre trepene meköti ne la Tusi Hmitrötr ka troa xatua angeic troa canga trongëne la itre hnei angeic hna inin.—1 Timoteo 4:6.

3. (a) Nemene la aqane troa ce ithanatane la mekun ngöne Mareko 12:29, 30 memine la hna inin? (b) Nemene la thangane la hna thithi hnene la qatre thup kowe la hna inin?

3 Nyipi ewekë troa pane atre la thangane la nyipici kowe la mekune me hni ne la hna inin. Haawe, loi e tro epuni a hnyingë angeice la aqane saze la mele i angeic qaane lo angeic a nue la mele i angeic koi Iehova. Tro hë lai a fe ithanata göi aqane troa nyihlue i Iehova cememine la hni ka pexej. (E jë la Mareko 12:29, 30.) Ijije fe tro epuni a hane thithi memine lai trejin, me sipone koi Iehova la uati hmitrötr i Nyidrë matre xatua angeic ngöne la ini hnei angeic hna kapa. Ame ju hi la kola drenge la thithi epuni hnene lai trejin, tro hë lai a thuecatre i angeic troa huliwa atruny!

4. (a) Qaja jë la itre xa edromë ne la Tusi Hmitrötr ka troa xatuane la hna inin troa kökötre lolo. (b) Nemene la hna thele hnene la itre qatre thup la angatr a inine la itre trejin?

4 Ame ngöne la epuni a xötrei inine la trejin, loi e tro epuni a ce ithanatane la itre edromë ne la Tusi Hmitrötre ka troa xatua angeic troa atrehmekune la enyipiewekëne la troa ixatua, me troa ketre trejin nyine mejiune kow, me troa ipië. (1 Ite Joxu 19:19-21; Nehemia 7:2; 13:13; Ite Huliwa 18:24-26) Ka nyipi ewekë catre la itre thiina cili kowe la hna inin, ceitune hi lai memine la itre wanane sinöe hna nyi nyiköne la dro. Tro itre eje lai a xatuane la hna inin troa nyimenyime kökötre lolo. Hnei Jean-Claude, ketre qatre thup qaa France hna qaja ka hape, ame la kepin matre nyidrëti a inin me hnëkëne la ketre trejin, tre göi troa xatua angeic troa xomi mekune hnyawa, thenge la itre trepene meköti ne la Tusi Hmitrötr. Öni nyidrë: “Eni a thele la itre ijine tro nyiho a ce xome la ketre xötre ne la Tusi Hmitrötr matre troa ‘ahlëne la lue meke’ i angeic, nge tro angeic a öhne la ‘itre nyine haine’ ka eje e hnine la Wesi Ula i Akötresie.” (Salamo 119:18) Nemene la itre xa aqane troa acatrene la lapaune ne la hna inin?

 QAJA JË LA MEKUNE NYINE EATRËN, NGE QAJA JË LA KEPIN

5. (a) Nemene la enyipiewekëne la troa ce ithanatane la itre mekune hna thele troa eatrëne hnene la hna inin ngöne la huliwa i Iehova? (b) Pine nemene matre tro la itre qatre thup a inine la itre trejine trahmanyi e thöthi petre kö angatr? (Wange ju la ithuemacany.)

5 Hnyingëne jë kowe la hna inin la itre mekune hnei angeic hna thele troa eatrëne ngöne la huliwa i Iehova. Nge maine pëkö, xatua angeice jë troa hnëkën amë la ketre nyine troa eatrën. Ame la epuni a qaja koi angeic la ketre mekune hnei epuni hë hna eatrën, tre qaja jë ngöne la madrin, memine fe la madrine i epuni la epuni a eatrën. Tha ka jole kö la aqane huliwa celë, nge ka hetre thangane catr. Hnei Victor, ketre qatre thup nge ka pionie e Afrique hna qaja ka hape: “Ame lo eni a thöth, hnene la ketre qatre thup hna hnyingë ni la itre ajange hnenge hna thele troa eatrën. Celë hi ka xatua ni troa nyiqaane mekune hnyawane la hnenge hna kuca koi Akötresie.” Hna qaja hnene la itre qatre thup ka maca ka hape, nyipi ewekë catre troa inin me hnëkëne la itre trejin trahmany e thöthi petre kö angatr. Loi e tro epuni a thue huliwa i angatre ngöne la ekalesia thenge la itre macatre i angatr. Maine hna inin me hnëkëne la itre trejine trahmanyi e thöthi petre kö angatr, tro lai a xatua angatre troa catre eatrëne la itre aja i angatr. Matre e tru hë angatr tha tro kö a ajeane la itre mekuna i angatr hnene la itre xa ewekë.—E jë la Salamo 71:5, 17. * (Wange ju la ithuemacany.)

Qaja jë kowe la trejine trahmany la enyipiewekëne la huliwa hna athipe koi angeic, nge qaja aloine jë la hna kuca (Wange ju la paragarafe 5-8)

6. Nemene la hnei Iesu hna kuca ngöne la nyidrëti a hamë ini?

 6 Maine aja i epuni troa aciane la aja thene la hna inin troa ixatua, tha tro hmekuje kö a qaja la huliwa nyine tro angeic a kuca, ngo loi fe tro epuni a qaja la kepine matre nyipi ewekë troa kuca. Hnei Iesu, lo Atre Hamë Ini Ka Tru hna upe la itre aposetolo i nyidrë troa cainöj. Ngo hnei nyidrëti hna pane hamë angatre la kepine matre tro angatr a trongën. Öni nyidrë: “Ase hë hamë ni la nöjei musi asë e hnengödrai me celë fen. Qa ngöne lai, trojë nyipunie a inine la nöjei nöj’ asëjëihë.” (Mataio 28:18, 19) Nemene la aqane tro epuni a nyitipune la aqane hamë ini Iesu?

7, 8. (a) Nemene la aqane nyitipune hnene la itre qatre thup enehila la aqane hamë ini Iesu? (b) Pine nemene matre ka nyipi ewekë troa qaja aloine la hna inin? (c) Nemene la itre ixatua hna hamëne ka troa aijijëne la itre qatre thup troa inine la itre trejin? (Wange ju la itre mekune hna eköhagen, “ Aqane Ini Me Hnëkë Angatr.”)

7 Ame la epuni a upe la ketre trejine troa kuca la ketre huliwa, qaja jë qa hnine la Tusi Hmitrötr la kepine matre nyipi ewekë catre la huliwa cili. E tro epuni a kuca tune lai, epuni hi lai a ini angeic troa kuca la itre ewekë thenge la itre trepene meköti ne la Tusi Hmitrötr, ngo tha thenge hmekuje kö la itre hna amekötine hnene la ekalesia. Maine epuni a upe la ketre trejine trahmanyi troa thupëne matre tro pala hi a porop la hnë lö kowe la Uma Ne Baselaia, nge pëkö ethanyin e troa trongën, loi e tro epuni a amamane la xötre ne Tito 2:10. Qaja jë la aqane tro la huliwa i angeic a amingömingöne la maca ne la Baselaia. Ketre, upi angeice jë fe troa mekune la itre ka qatre hë e hnine la ekalesia, memine la thangane la huliwa cili koi angatr. Tro la itre mekune celë hna ce thawakeun a ini angeic, me xatua angeic troa mekune catrëne la itre atr hune la tro hi a trongëne la itre hna amekötin. E tro angeic a goeëne la eloine la huliwa i angeic kowe la itre trejine trahmanyi me föe, tro hë angeice lai a madrine troa huliwa thatraqane la itre trejin.

8 Ketre, the thëthëhmine kö troa qaja aloine la hna inin hnene la hna trongëne la itre ixatua hnei epuni hna hamën. Pine nemene matre ka nyipi ewekë catre lai? Tune la tim kola aciane me akökötrene la feja, haawe, ame la epuni a qaja aloine la hna inin, tro fe lai a aijijë angeic troa kökötre hnyawa ngöne la huliwa i Iehova.—Wange ju fe la Mataio 3:17.

KETRE JOLE KA MAMA

9. (a) Pine nemene matre jole kowe la itre qatre thup ngöne la itre nöje gaa hetre mo troa inine la itre trejine trahmany? (b) Pine nemene matre tha huliwa i Akötresieti kö la ka tro pa ngöne la mele ne la itre trejine thöth?

9 Jole kowe la itre qatre thup ne la itre nöje gaa hetre mo troa xatuane la itre trejine trahmanyi ka 20 maine 30 lao macatre troa huliwa catre hmaca kö ngöne la ekalesia. Hna qajaqaja hnene la itre qatre thup ka maca, qa ngöne la 20 lao nöj, la kepine matre tha huliwa catre kö hnene la itre xa thöth ngöne la ekalesia. Öni angatr, ame petre kö lo kola thöth la itre trejin trahmany, tha hna thuecatre i angatre kö hnei keme me thine troa hnëkëne amë la itre mekune nyine troa eatrëne ngöne la huliwa i Iehova. Nge ame pena la kola hetre aja thene la itre thöth troa huliwa catre koi Iehova, itre keme me thin pena ha a thuecatre koi angatre troa hnëkëne amë la itre mekune nyine troa eatrëne ngöne la itre hna ini ka tru, maine ngöne la itre huliwa hna troa kuca elanyi ngöne la fen! Haawe, trotrohnine hi së la kepine matre tha huliwa i Akötresieti kö la ka tro pa ngöne la mele i angatr.—Mataio 10:24.

10, 11. (a) Nemene la aqane tro la qatre thup a xatuane trongëne la trejine trahmany troa ujë la mekuna i angeic? (b) Nemene la itre xötre ka troa xatuane la qatre thup troa aciane la aja thene la ketre trejin, nge pine nemen? (Wange ju la ithuemacany.)

10 Maine pëkö aja thene la trejine trahmanyi troa huliwa catre ngöne la ekalesia, tru la huliwa nyine tro epuni a kuca nge loi e troa atreine itreqe, ke tro lai a qea la ijine matre ujë jë la mekuna i angeic. Tro la atre eëny a xatuane la feja troa kökötre hnyawa hnene la hna wenë trongëne la itre hone feja. Ketre tune mina fe, loi e tro epuni  a xatuane trongëne la trejine troa trotrohnine ka hape, nyipi ewekë troa ujë la mekuna i angeic göi troa xome la itre hnëqa ngöne la ekalesia. Ngo tro lai a kuca tune kaa?

11 Xomi ijine jë troa nyi sineene la trejin. Qaja jë koi angeice ka hape, nyipi ewekë catr angeic kowe la ekalesia. Ame hë e ketre ijin, loi e tro epuni a lapa me ce ithanatane la itre xa xötre ne la Tusi Hmitrötr, ka troa xatua angeic troa mekune hnyawane lo kepine matre angeic a nue la mele i angeic koi Iehova. (Ate Cainöj 5:4; Isaia 6:8; Mataio 6:24, 33; Luka 9:57-62; 1 Korinito 15:58; 2 Korinito 5:15; 13:5) Thele jë troa ketre la hni angeic hnene la itre hnyinge ka tune la: ‘Nemene lo hnei eö hna sisinyi koi Iehova la eö a nue la mele i eö koi Nyidrë? Tune kaa lo mekuna i Iehova la Nyidrëti a goeë eö e xomi bapataiso?’ (Ite Edomë 27:11) ‘Nemene la mekuna i Satana?’ (1 Peteru 5:8) Ka hetre thangane catre la itre xötre celë, nge ka troa ketre hnyawa la hni ne la trejin.—E jë la Heberu 4:12. * (Wange ju la ithuemacany.)

ITRE HNA ININE FE, HULIWA NYIPICI JË

12, 13. (a) Nemene la thiina hna amamane hnei Elisaia, ketre hna inin? (b) Nemene la aqane nyijune Iehova la aqane huliwa nyipici i Elisaia?

12 Itre trejine fe hna inin, kola ajane la ixatua i nyipunie hnene la ekalesia. Nemene la thiina ka troa xatua epuni troa huliwa hnyawa koi Iehova? Tro sa sa la hnyinge celë hnene la hna ce ithanatane la itre ewekë ka traqa ngöne la mele i Elisaia, ketre hlue i Akötresieti ekö hna inin.

13 Traqa koi 3 000 lao macatre enehila, hnei Elia hna könë Elisaia nge thöthi petre kö angeic, matre troa hane xatua nyidrë. Ame hna canga kapa hnei Elisaia, me kuca la huliwa hna athipe koi angeic ngacama ketre huliwa hna wangacon. (2 Ite Joxu 3:11) Hnei Elia hna inin me hnëkë Elisaia koi sikisi lao macatre. Ame hë la kola nyipune la huliwa i Elia perofeta e Isaraela, nyidrëti hi lai a qaja koi Elisaia ka hape, tha tro hmaca kö angeic a ce huliwa me nyidrë. Ngo akönia qaja Elisaia ka hape: “Tha tro kö ni a nue cilie.” Ka xeci e kuhu hni angeic troa ce lapa aqeanyi memine la atre hamë ini koi angeic. Ketre, hnei Iehova hna nyijune kowe la aqane huliwa nyipici i Elisaia ngöne laka, hnei Nyidrëti hna aijijë angeic troa goeëne la kola xomi Elia draië hnengödrai eë hnene la ketre janacas.—2 Ite Joxu 2:1-12.

14. (a) Nemene la aqane tro la itre trejine hna inin a nyitipu Elisaia enehila? (b) Pine nemene matre nyipi ewekë catre kowe la hna inin troa huliwa nyipici?

14 Itre hna inine fe, tro epuni a nyitipu Elisaia tune kaa? Canga nyimenyime jë xome la itre hnëqa, ngacama itre huliwa hna wangacon. The thëthëhmine kö laka, ame la atre hamë ini koi epun, tre, sinee i epuni hi lai. Qaja jë koi nyidrë ka hape, epuni a madrine la hnei nyidrëti hna kuca koi epun, nge amamane jë ka hape, aja i epuni pala hi troa kapa la ini qaathei nyidrë. Ame la ka sisitria, tre, xome hnyawa jë la hnëqa i epun. Pine nemen? Ame la epuni a amamane ka hape, ka huliwa nyipici epun, nge ijije hi troa mejiune koi epun, kolo lai a mama hnyawa kowe la itre qatre thup ka hape, aja i Iehova tro epuni a hetre itre xa hnëqa hmaca kö hnine la ekalesia.—Salamo 101:6; e jë la 2 Timoteo 2:2.

METRÖTRËNE JË LA ITRE QATRE THUP KA MACA

15, 16. (a) Hnei Elisaia hna amamane tune kaa la metrötre i angeic kowe la atre hamë ini koi angeic? (Wange ju la pane iatr.) (b) Pine nemene matre itre xa perofeta a mejiune koi Elisaia?

15 Ketre, kola amamane hnene la hna melëne hnei Elisaia ka hape, nyipi ewekë catre kowe la itre trejine trahmanyi enehila troa metrötrëne la itre qatre thup ka maca. Thupene la hnei Elia me Elisaia hna wange la ketre neköi lapa i itre perofeta e Ieriko, traqa ha nyidroti ngöne la hneopegejë ne Ioridrano. Ame e cili, “hnei Elia hna  xome la ixete i angeice me ewath, me lepe la hneopegejë, ame hna kaqa luë pi.” Nyidroti a tro sasaithe jë la gaa weliwel, nge “nyidoti pala kö a tro, me ithanata.” Elisaia a drenge hnyawa la nöjei ewekë hna qaja hnene la atre hamë ini koi angeic, ame hna kepe ini pala hi qaathei nyidrë. Tha mekune pi kö Elisaia ka hape, atre asë hë angeic la itre ithuemacany cili. Ame hë e thupen, hna xomi Elia draië hnengödrai eë hnene la ketre janacas, ame hna bëeke hnei Elisaia a tro Ioridrano. Ame e cili, angeic a lepe la tim hnene la ixetre i Elia, me qaja ka hape: “E ka Iehova Akötesi Elia?” Ame hna kaqa luë hmaca pi la hneopegejë.—2 Ite Joxu 2:8-14.

16 Tune kaa la pane iamamanyikeu hna kuca hnei Elisaia, ceitune hnyawa kö memine la iamamanyikeu hna kuca tixenuë hnei Elia? Nemene la ini hne së hna xome qa ngön? Tha mekune kö Elisaia ka hape, pine laka, angeice hë enehila la ka xome la hnëqa ne perofeta, tha nyipi ewekë hmaca kö tro angeic a nyitipu Elia. Ngo hnene la hnei Elisaia hna kuca la itre aqane huliwa i Elia, angeice hi lai a amamane la metrötre i angeic kowe la atre hamë ini koi angeic; celë hi ka xatuane la itre xa perofeta troa mejiune koi Elisaia. (2 Itre Joxu 2:15) Traqa koi 60 lao macatre ne Elisaia a nyi perofeta, nge hnei Iehova hna hamëne koi angeice la men matre troa kuca la itre xa iamamanyikeu, nyimutre catre kö hui Elia. Nemene la ini kowe la itre trejin hna inin enehila?

17. (a) Tro la itre hna inin a nyitipune tune kaa enehila la thiina i Elisaia? (b) Nemene la aqane tro Iehova a xatuane la itre hna inin ka nyipici?

17 Maine epuni a kapa la itre hnëqa ngöne la ekalesia, the mekune kö ka hape, tro hë epuni a kuca ketre pengönëne la itre ewekë hune ekö. The thëthëhmine kö ka hape, e troa saze, tre hnene laka, hetre ewekë nyine kuca ngöne la ekalesia, maine pena ketre hna amekötine qaathene la organizasio i Iehova. Tha tro kö a kuci mekunëne la itre hnëqa cili. Qa ngöne la hnei Elisaia hna catre xötrethenge la itre aqane huliwa i Elia, haawe, angeice fe a hane xatuane la itre xa perofeta troa mejiune koi angeic, nge angeice fe a amamane e cili laka, ka metrötrën angeice la atre ini angeic. Ketre tune mina fe, maine tro epuni a catre xötrethenge la itre aqane huliwa ne la atre ini epun, epuni hi lai a metrötrëne la itre qatre thup ka maca, nge tro hë la itre trejine trahmanyi me föe a mejiune fe koi epun. (E jë la 1 Korinito 4:17.) Ame hë la epuni a maca trootro, ijiji epuni hë troa xatuane la ekalesia matre tro angatr a xötrethenge hnyawa la itre hna amekötine hna xötrei kapa qathene la organizasio i Iehova. Ketre, tro kö Iehova a xatua epuni troa kuca la itre huliwa ka tru catre kö hune la itre ka hamë ini koi epun, tune lo aqane kuca Nyidrë koi Elisaia.—Ioane 14:12.

18. Pine nemene matre loi e troa sikusikun troa inin me hnëkëne la itre trejin trahmany ngöne la itre ekalesia?

18 Eahuni a ajane tro la tane mekune celë memine lo hnapan, a upe la itre qatre thup troa xomi ijine troa hane inin me hnëkëne la itre trejin trahmany. Nge eahuni a thithi fë matre troa tru hnei trejine trahmanyi ka ajane troa hane kapa la ini, me xome la hnei angatre hna inin matre troa hane thupëne la itre hlue i Iehova. Tro lai a acatrene la itre ekalesia asë e cailo fen, me xatua së isa ala cas troa mele nyipici ngöne la itre drai ka troa xulu.

^ par. 5 Maine ketre trejine thöth a amamane ka hape, ka macaj angeic, nge ka ipië, nge hetrenyi thei angeic la itre xa thiina ka nyipi ewekë göi troa ixatua ngöne la ekalesia, ijije tro la itre qatre thup a qeje angeic matre troa acili angeic troa drikona ngacama tha traqa petre kö koi 20 lao macatre i angeic.—1 Timoteo 3:8-10, 12; wange ju la Huliwa Ne Baselaia ne Mei 2000, götrane 6.

^ par. 11 Loi e tro epuni a ce ithanatane la itre mekune ka eje ngöne la Ita Ne Thup ne 15 Eiperem 2012, götrane 14-16, paragarafe 8-13 qene Wiwi; me itus “Thupë Nyipunieti Ju Kö Ngöne La Ihnimi Akötesie,” mekene 16, paragarafe 1-3.