Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Catre Jë Mejiune Koi Iehova!

Catre Jë Mejiune Koi Iehova!

“Nöjei ate fe, lapauneju [mejiune ju] o drai koi [N]yidë.”SALAMO 62:8.

1-3. Pine nemene matre ka catre la mejiune i Paulo koi Iehova? (Wange ju la pane iatr.)

PANE mekune jë laka, epuni la ketre Keresiano ekö ka mele fene la mus i angetre Roma, tro epuni hi lai a hane melëne la ketre hneijine ka jole catr, nge ka iakötrë. Ngazo catr ekö la aqane axösisine la itre Keresiano hnei angetre Roma. Nge ame la kola manithe la traon, hnei angatr hna upezöne la itre Keresiano, me qeje angatr ka hape, itre ka imethinë. Matre ala nyimu la itre Keresiano hna akalabusin. Hna heje thaitrëne itre xan hnei itre öni, nge hna dreuthe amelene la itre xa Keresiano nyine uke jiina e jidr. Ngöne la nöjei drai, epuni hi a mel, ngo tru la xou e troa mekune ka hape, tro fe a hane axösisi epuni tune lai.

2 Hna akalabusi Paulo ngöne lo hneijine cili. Ma tro jë angeice a mekune ka hape, tha tro jë kö angeic a hetre ixatua, ke ame lo pane kola akalabusi angeic, tre, pëkö ala casi ka traqa troa iwai. Ngo ame ngöne la ijine cili, hnei angeic hna kapa la ixatua i Iehova hna jëne Iesu. Öni angeic: “Hnei Joxu hna cile me ini, me acatenyi ni.” Hnei Iesu hna hamë angeic la trenge catr ka ijij. Nge öni angeic: “Hna thepe ni qa ngöne la qe i liona.” 2 Timoteo 4:16, 17. * (Wange ju la ithuemacany.)

3 Tha thëthëmine pi kö Paulo lo itre aqane amele angeic hnei Iehova. Celë hi matre, xecie hnyawa koi angeic laka, tro kö Iehova a hamë angeic la trenge catre ka ijij, matre troa xomihnine la itupathi cili, memine fe la itre xane ka troa traqa. Ka xecie hnyawa lai koi angeic, matre öni angeice jë hi: “Tro ha thepe ni hnei Joxu qa ngöne la nöjei huliwa ka ngazo asëjeihë” (2 Timoteo 4:18) Haawe, Paulo a atre e cili laka, hetre itre xa ijine thatreine kö la itre trejin troa xatua angeic, ngo ka xecie hnyawa koi angeic ka hape, ijiji angeic pala hi troa mejiune koi Iehova me Iesu, ke, tro kö nyidroti a ixatua.

IJINE TROA MEJIUNE KOI IEHOVA

4, 5. (a) Drei la ka atreine xatua epuni hnyawa? (b) Nemene la aqane tro epuni a acatrene la aqane imelekeu i epuni me Iehova?

4 Hane fe hë epuni melëne la ketre jol me drenge ka hape, pëkö ka atreine troa xatua epun? Tune la pë huliwa, maine ketre jole hna cile kow ngöne la hna ini, maine hna tithi epuni hnei mec, maine ketre jole pena. Maine hnei epuni hë hna sipo ixatua kowe la ketre atr, ngo tha loi kö la hni epun, ke, itria kö la ixatua i angeic memine la mekuna i epun. Ketre, hetre itre xa jole fe hna thatreine nyinyine hnei atr. Matre, nemene ju hë la hnei epuni hna troa kuca? Öni Tusi Hmitrötr ka hape, ‘mejiune ju koi Iehova.’ (Ite Edomë 3:5, 6) Ngo, xecie kö koi epuni laka tro Nyidrëti a xatua epun? Eje hi! Nyimutre la itre ceitun e hnine la Tusi Hmitrötr ka acatrene la mejiune së laka, tro kö Iehova a xatuane la itre hlue i Nyidrë.

Tro la itupath a aijijë së troa amamane la ‘mejiune së koi Iehova’

5 The wesitre kö e tha hamëne kö hnene la itre atr la ixatua hnei epuni hna ajan. Ngo, loi e troa tui Paulo, troa wange la itupath ceitu me ketre ijine troa acatrene la mejiune i epuni koi Iehova. Ketre ijine mina fe tro epuni a goeëne la aqane thupëne la mele i epuni hnei Nyidrë. Ame hë cili, tro ha acatrene hnyawa la mejiune i epun koi Iehova memine la aqane imelekeu i epuni me Nyidrë.

NYIPI EWEKË TRO SA MEJIUNE KOI IEHOVA

6. Pine nemene matre tha ka hmaloi kö troa mejiune koi Iehova la epuni a cile kowe la ketre jole ka tru?

6 Maine jë troa traqa koi epuni la ketre ewekë ka tru ka ajolë epun. Ase hë epuni kuca asë la hnei epuni hna atrein, nge goi ase fe hë epuni sipo ixatua koi Iehova. Hapeu, ijije kö tro epuni a tingetinge la epuni a mekune laka, Nyidrëti a drei epun? Eje hi. (E jë la Salamo 62:8; 1 Peteru 5:7.) Maine epuni a ajane troa acatrene la aqane imelekeu i epuni me Iehova, nyipi ewekë tro epuni a mejiune koi Nyidrë. Ngo eje hi laka, tha ewekë ka hmaloi kö lai. Pine nemen? Pine laka tha Iehova kö a canga sa la itre thithi epun.—Salamo 13:1, 2; 74:10; 89:46; 90:13; Habakuka 1:2.

Iehova Tretretro së e hnengödrai a hnimi së nge atre hnyawa kö Nyidrëti la ka nyipi ewekë koi së

7. Pine nemene matre tha canga sa kö Iehova e itre xa ijin la itre thithi së?

7 Pine nemene matre tha canga sa kö Iehova la itre thithi së e itre xa ijin? Öni Tusi Hmitrötr, Iehova la keme së nge easë la itre nekö i Nyidrë. (Salamo 103:13) Ame la  kem, tha ka hamëne kö kowe la neköne la nöjei ewekë hnei nyën hna sipon, maine tro pena canga hamëne ju hi. Atre hnyawa hi la keme ka hape, kola canga ajane e xötrei, ngo e thupene hë, xele hë. Ketre mina, atre kö nyidrë la ewekë ka loi kowe la nekö i nyidrë, nge nyine loi fe koi itre xan. Atre hnyawa hi nyidrë la ka nyipi ewekë kowe la nekönatr, me ijine tro nyën a kapa. Maine tro la keme a canga hamëne la nöjei ewekë hnei nyën hna sipon, keme hë a nyihluene la nekönatr. Iehova la Keme së e koho hnengödrai nge ka hnimi së. Nyidrëti la Atre Xupi së, matre atre hnyawa kö Nyidrëti la ka nyipi ewekë koi së, nge Nyidrëti a axeciëne la ijine ka ijij matre troa hamë së la hne së hna sipon. Loi e tro sa treqene me atrehmekune la aqane sa la itre thithi së hnei Iehova.—Wange ju fe la Isaia 29:16; 45:9.

8. Nemene la hna thingehnaeane hnei Iehova göne la itupath hne së hna thatreine xomihnin?

8 Ketre, the thëthëhmine kö së laka, atre hnyawa hi Iehova la hna atreine kuca hne së isa ala cas, me itre hne së hna thatreine xomihnin. (Salamo 103:14) Celë hi matre Nyidrëti a hamë së la trenge catre hne së hna ajan. Nyipici laka, ame itre xa ijin, kösë thatreine kö së troa xomihnin. Ngo Iehova a thingehnaeane koi së ka hape, e catrehnine catre hë la itupath, tro Nyidrëti “a nyi jëne köte” së. (E jë la 1 Korinito 10:13.) Kola akeukawane la hni së e troa atre ka hape, ijiji së pala hi troa mejiune koi Iehova, ke atre hnyawa kö Nyidrëti la itupath hne së hna atreine xomihnin.

9. Nemene la nyine tro sa kuca e tha canga sa kö Iehova la easa sipo ixatua?

9 Maine easa sipo ixatua thei Iehova, ngo tha canga sa kö Nyidrë, loi e tro sa treqen, me xomihni ahoeany. The thëthëhmine kö laka, tru catre la aja i Iehova troa xatua së, ngo Nyidrëti a treqene hnyawane la ijine ka ijiji troa hamë së la hne së hna ajan. Öni Tusi Hmitrötre koi së: “Tro Iehova a teqene mate hnimi nyipunie; nge qa ngöne lai tro nyidëti a mejë mate utipi nyipunie; ke Akötesie ka meköti Iehova; manathithi angate asëjëihë angete teqe anganyidë.”—Isaia 30:18.

“QE I LIONA”

10-12. (a) Nemene la itre ewekë ka troa ajolë së troa thupëne la ketre atrene la hnepe lapa së? (b) E tro epuni a mejiune koi Iehova ngöne la itre ijine jol, tro lai a hetre thangane tune kaa kowe la aqane imelekeu i epuni me Nyidrë? Qaja jë la ketre ceitun.

10 Maine jë hace catre pala ha koi epuni la jole ka traqa, matre ceitu hi la aja i epuni me Paulo, ene la troa thepe epuni qa ngöne la “qe i Liona.” (2 Timoteo 4:17) Ame ngöne la itre ijine ka tune lai, nyipi ewekë catre troa mejiune koi Iehova. Maine jë, epuni a thupëne la ketre atrene la hnepe lapa i epuni ka wezipo. Nge epuni a thithi koi Iehova matre xatua epuni troa axecië mekune hnyawa, me cile catr. * (Wange ju la ithuemacany.) Drenge ju hi epuni e cili la tingetinge la epuni a mekune hmaca laka, Iehova a goeëne la hace i epun, me trotrohni epun. Tro Nyidrëti lai a xatua epuni  troa cile hut me mele nyipici koi Nyidrë.—Salamo 32:8.

Mejiune jë kowe la Keme i epuni e hnengödrai troa hamë epuni la trenge catre matre drengethenge Nyidrë

11 Ame itre xa ijin, kösë sihngödri la ixatua i Iehova koi epun. Ame la itre droketre ka troa inyë, tre isazikeu la itre mekun. Ame pena la itre sinee ka troa akeukawanyi epun, angatr a akötrëne la mele i epun. Mejiune catre jë pe koi Iehova matre tro Nyidrëti a hamë trenge catre koi epun. Easenyi Nyidrëti jë. (E jë la 1 Samuela 30:3, 6.) Ame hë e thupen, tro ha acatrene catrëne la aqane imelekeu i epuni me Iehova la epuni a öhne la aqane xatua epuni hnei Nyidrë.

12 Celë hi ewekë hna melëne hnei Linda. * (Wange ju la ithuemacany.) Qea pi hë la ijine angeic a thupëne la keme me thine i angeic ka wezipo qëmekene tro nyidroti a isa mec. Öni angeic: “Hetre itre ijin laka, pëkö hnenge me föeng me xang hna atreine kuca. Kösë pëkö xa nyine troa kuca e itre xa ijin. Ngo, e tro hmaca ni a mekun, mama hnyawa hi koi huni ngöne la itre ijine cili la aqane ce me huni hnei Iehova. Hnei Nyidrëti hna thuecatre koi hun, me hamë huni la hne huni hna ajan, ngacama itre ijine eahuni a mekune ka hape, pë hë xa nyine troa kuca.”

13. Hnene la mejiune i Rhonda koi Iehova hna xatua eahlo tune kaa troa cile catre qëmekene la itre akötr?

13 Tro fe la mejiune së ka catre koi Iehova a aijijë së troa cile huti ngöne la itre akötre ka traqa koi së. Celë hi hna melëne hnei Rhonda. Hnene la föi eahlo, ka tha hmi kö, hna sei hna cil. Ame ngöne la ijine cili, hnene la xa i eahlo hna öhne ka hape, hna tithi angeic hnene la ketre meci ka pë nyin, hna hëne ka hape, lupus. Nge itre treu hi e thupen, meci pi hi lai ifëie i eahlo. Ame hë la Rhonda a mejë qa ngöne la itre hace cili, eahlo a nyiqaane ju la huliwa ne pionie lapa. Ngazo pe, meci ju hi la thine i eahlo. Hnei eahlo hna atreine cile catre tune kaa? Öni eahlo: “Hnenge pala hi hna ithanatane me Iehova e nöjei drai la nöjei pengöne mekunang, ngacama ka co ju hë. Qa ngöne lai, ame hë Iehova koi ni, tre Akötresie ka mel. Celë hi ka ini ni lai troa mejiune koi Nyidrë hune la troa qale kowe la sipu inamacaneng, maine tro pena qale koi itre atr. Ketre, mama hnyawa hi la ixatua i Nyidrë koi ni, hnenge pala hi hna kapa asë la itre ewekë ka ijije kowe la meleng. Qa ngöne la itre ewekë hnenge hna melëne cili, kösë Iehova a eatrongëne la iwanakoimeng.”

Tro fe la itre ewekë ka traqa kowe la hnepe lapa së a tupathe la ecatrene la aqane imelekeu së me Iehova (Wange ju la paragarafe 14-16)

14. Tro Iehova a xatua epuni tune kaa e upetrön eëne jë la ketre atrene la hnepe lapa i epun?

14 Pane mekune jë la ketre jole ka traqa. Upetrön eëne jë hi la ketre atrene la hnepe lapa i epun. Atre hnyawa hi epuni la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr göi aqane troa ujë kowe la itre hna upetrön eë. (1 Korinito 5:11; 2 Ioane 10) Ngo pine laka, hnime epuni lai atr, ame koi epun, thatreine kö epuni troa drengethenge la hna amekötine hnei Akötresie. Matre, hapeu, tro kö epuni a mejiune kowe la Keme i epun e hnengödrai troa hamë epuni la trenge catre matre drengethenge Nyidrë? Tro kö epuni a wange la ewekë cili ceitu me ketre ijine troa easenyi catre koi Iehova?

15. Pine nemene matre hnei Adamu hna tha drei Iehova?

15 Nemene la aqane troa aceitunëne lai  memine la ewekë ka traqa ekö kowe lo pane atr, ene Adamu? Atre hnyawa hi angeic ka hape, thatreine kö tro angeic a eni wathebo, nge tro pala hi angeic a mel, ke, öni Tusi Hmitrötr, “tha hna iaö Adamu kö.” (1 Timoteo 2:14) Haawe, pine nemene kö la angeic a tha drei Iehova? Hnei Adamu hna xeni la wene sinöe qaathei föe, ke, tru catre kö la ihnimi angeic koi föe, nge co pë hë Iehova. Hnei angeic hna drengethenge la föi angeic, ngo tha drengethenge pe la hna amekötine hnei Iehova.—Genese 3:6, 17.

16. Drei la nyine tro sa hnime catrën, nge pine nemen?

16 Kola ini së hnene la aqane xomi mekune i Adamu laka, loi e tro kö a sisitria catre la ihnimi së koi Iehova hune la atr. (E jë la Mataio 22:37, 38.) Ketre, e ka catr la ihnimi së koi Iehova, atreine hi tro sa xatuane la itre sinee së, ceitune hi la itre ka nyihlue i Iehova me ka tha nyihlue i Nyidrë. Haawe, acatrene catrëne jë la ihnimi epuni koi Iehova nge qale catre jë koi Nyidrë. Maine hna akötrëne la hni epuni hnene la hna upetrön eë la ketre atrene la hnepe lapa i epun, thithi jë koi Iehova nge fe pi koi Nyidrë la itre aliene hni epun.  * (Wange ju la ithuemacany.) (Roma 12:12; Filipi 4:6, 7) Ngacama tru la akötre i epun, ngo wange ju la ewekë cili ka traqa ceitu me ketre ijine ka ijij troa acatrene catrëne la aqane imelekeu i epuni me Iehova. Nge ame hë e cili, tro hë epuni a qale catre koi Nyidrë me atre laka, ka hetre eloine la troa drengethenge Nyidrë.

 IJINE ITREQE

Amamane jë koi Iehova ka hape, epuni a mejiune koi Nyidrë jëne la hna catre cainöje trootro (Wange ju la paragarafe 17)

17. Maine ka catre së cainöje trootro, nemene la ka xecie hnyawa koi së?

17 Pine nemene matre hnei Iehova hna thepe Paulo qa ngöne la “qe i liona”? Öni Paulo: “Mate nyipi mamapi hnenge la tenge ewekë hna cainöjën.” (2 Timoteo 4:17) Hnei Iehova mina fe hna hamë së la huliwa ne cainöjëne “la maca ka loi,” nge öni Nyidrë, easë la itre sine “ce huliwa” i Nyidrë. (1 Thesalonika 2:4; 1 Korinito 3:9) Maine tro sa kuca la hne së hna atreine ngöne la huliwa cili, tro ha xecie hnyawa koi së ka hape, tro kö Iehova a hamë së la ka ijije thatraqane la mele së. (Mataio 6:33) Ketre, tha tro kö a jole koi së troa treqene la tro Iehova a sa la itre thithi së.

18. Nemene la aqane tro epuni a acatrene la mejiune i epuni koi Iehova, memine la aqane imelekeu i epuni me Nyidrë?

18 Haawe, acatrene catrëne jë e nöjei drai la aqane imelekeu i epuni me Iehova. E traqa jë la ketre itupath ka ajolëne la hni epun, wange jë la ewekë cili ceitu me ketre ijine troa easenyi catre koi Iehova. E jë la Tusi Hmitrötr, me inin, me mekun ajuin. Catre jë thithi me huliwa koi Iehova. Maine celë hi itre ewekë lai hnei epuni hna kuca, the luelue kö, tro kö Iehova lai a xatua epuni troa cile catr ngöne la nöjei itupathi asë ka traqa koi epuni enehila, me itre ka tro fe a traqa elany.

^ par. 2 Kola hape, ma hna thepe Paulo qa thene la itre nyipi liona maine qangöne la ketre ewekë hna mecin.

^ par. 10 Itre tane mekune hna fejane troa xatuane la itre Keresiano troa cile catr ngöne la kola tithi angatr hnei mec, me hamë ixatua kowe la itre ka thupë angatr. Wange ju la itre Réveillez-vous ! qene Wiwi ne 8 Febuare 1994; 8 Febuare 1997; 22 Mei 2000; me 22 Januare 2001.

^ par. 12 Hna saze la itre ëj.

^ par. 16 Itre tane mekune hna fejane nyine troa xatua së la kola nuetriji Iehova hnene la ketre atrene la hnepe lapa së. Wange ju la Ita Ne Thup ne 1 Semitrepa 2006, götrane 17-21, me 15 Januare 2007, götrane 17-20 qene Wiwi.