Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Januare 2015

Ole Iehova Jë Matre Manathith

Ole Iehova Jë Matre Manathith

“Ole Iehova jë, ke ka lolo Nyidrë.” SALAMO 106:1, MN.

1. Pine nemene matre easa ole Iehova?

QAATHEI Iehova “la nöjei ahnahna ka loi asë, memine la ite hna hamëne gufane ka lolo asë.” (Iakobo 1:17) Nyidrëti la Atre Thupë Mamoeë së ka ihnim, nge Nyidrëti a hamë së la nöjei aja së ka nyipi ewekë. (Sal. 23:1-3) Matre, meköt e tro sa ole koi Iehova. Nyidrëti “la hnāpo shë me tenge cate shë,” ene mina fe ngöne lo itre ijine easa akötr. (Salamo 46:1) Casi hi la mekuna së memine la atre cinyihane la salamo la angeic a qaja ka hape: “Ole Iehova jë, ke ka lolo Nyidrë, nge ka ihnimi nyipici Nyidrë epine palua.”—Salamo 106:1, MN.

Topik ne la macatre 2015: “Ole Iehova jë, ke ka lolo Nyidrë.”—Salamo 106:1, MN

2, 3. (a) Nemene la engazone e troa pë hni ne ole? (b) Nemene la lue hnyinge nyine tro sa ce ithanatane ngöne la tane mekune celë?

2 Pine nemene matre loi e tro sa hetre hni ne ole koi Iehova? Tune lo hna perofetane hë, pë hë hni ne ole thene la itre atr ngöne la itre drai ne la pune celë. (2 Timoteo 3:2) Ala nyimu la itre atr ka pë hni ne ole kowe la itre ewekë ka lolo hnei Iehova hna kuca koi angatr. Ame pena ha la fene enehila, tre, ej a ukune la itre atr troa itö, ngo tha itre ewekë pe ka nyipi ewekë kowe la  mele i angatr. Ame la thangane lai, tha madrine kö angatr kowe la itre ewekë hnei angatre hë hna hetreny. Haawe, thupëne kö së wanga tui angetre Isaraela jë së ekö, ene la troa pë hni ne ole, me tha nyipiewekëne la itre manathith hne së hna kapa, ene mina fe la imelekeu së me Iehova, ewekë ka tru alameken.—Salamo 106:7, 11-13.

3 Pane mekune jë fe la ewekë ka traqa ngöne la easa melëne la itre jole ka tru. Tha easë hmaca kö a mekune la itre manathith, ngo kolo pena lapane la mekuna së hnene la itre jol. (Salamo 116:3) Nemene la nyine tro sa kuca matre tro pala hi sa hetre hni ne ole? Nemene la nyine tro sa kuca matre lolo pala hi la aqane waiewekë së ngacama tru ju hë la itre jole ka traqa? Tro sa ce ithanatan.

“AKÖTESINGÖTI FE, NYIMUTE LA NÖJEI HULIWA I CILIE”

4. Nemene la nyine tro sa kuca matre tro pala hi sa hetre hni ne ole koi Iehova?

4 Loi e tro sa catre huliwa matre tro pala hi sa hetre hni ne ole koi Iehova. Ame la pane ewekë, tre nyipi ewekë tro sa thele la itre aqane isa amanathithi së hnei Iehova. Thupene lai, tro sa mekune hnyawa la aqane mama la etrune la ihnimi Akötresie koi së, jëne la itre manathithi cili. Ame la kola ujë tune lai hnene la atre cinyihane la salamo, angeice hi lai a hai atraqatr la angeic a mekune la nöjei ewekë ka lolo hnei Iehova hna kuca koi angeic.—E jë la Salamo 40:5; 107:43.

5. Nemene la ini nyine tro sa xome qaathei Paulo aposetolo göi ole?

5 Loi e tro sa ce wange la tulu i Paulo aposetolo me thele la aqane tro sa hetre hni ne ole koi Iehova. Atre hnyawa hi së ka hape, tha ka co kö koi angeic la itre manathith hnei angeic hna kapa, ke, tha mano kö angeic ole koi Akötresie ngöne la thith. Atrehmekune hi Paulo ka hape, angeic ekö la “ate nyi tru, me iaxösisi, me cate mek.” Matre tru la ole i angeic koi Akötresie me Keriso hnene la hna hnimi angeic, me aijijë angeic troa hane cainöje kowe la itre atr. (E jë la 1 Timoteo 1:12-14.) Tru fe la ole i Paulo, ke lolo catre la thiina ne la itre trejine Keresiano, memine la aqane huliwa nyipici i angatr koi Akötresie, matre hnei angeic pala hi hna ole koi Iehova. (Filipi 1:3-5, 7; 1 Thesalonika 1:2, 3) Tha cile kö Paulo troa ole Iehova göne la nöjei ewekë hna kuca koi angeic hnene la itre trejin, lo  angeic a qëmeke kowe la itre akötr. (Ite Huliwa 28:15; 2 Korinito 7:5-7) Celë hi matre, tha sesëkötre kö së la Paulo a xatuane la itre Keresiano me hape: “Nge olene pala hi nyipunie . . .  kola ini me ihajikeu [maine ithuecatrekeu] hnene la nöjei salamo, me nöjei nyima, me nöjei nyima ne u, kola nyima koi Joxu memine la tenge ihnimi [maine ole] e kuhu ite hni nyipunie.”—Kolose 3:15-17.

MEKUNE AJUINE JË ME THITH MATRE HETRE HNI NE OLE PALA HI

6. Pine nemene matre loi e tro sa hetre hni ne ole koi Iehova?

6 Tro sa nyitipu Paulo tune kaa? Loi e tro sa mekune ajuine la itre ewekë hnei Iehova hna isa kuca koi së. (Salamo 116:12) Maine hnyinge jë hnei ketre koi epuni ka hape, “Nemene la itre manathith hnei epuni hna kapa qaathei Iehova nge hnei epuni hna olene catrën?” Tro epuni lai a sa tune kaa? Hapeu, tro kö epuni a qaja la pengöne la imelekeu i epun me Iehova? Maine pena la aqane nuetrije la ngazo i epun jëne la thupene mele i Keriso? Maine pena tro epun a qaja la itre trejin, itre ka xatua epun ngöne la itre ijine jol? Maine pena tro epuni a qaja la ole i epun, ke hetre föi epun ka lolo, me hetre nekö i epun? Haawe, xomi ijine jë troa mekune ajuine la itre aqane amanathithi epun hnei Akötresie. Tro lai a upi epuni troa ole koi Nyidrë o drai.—E jë la Salamo 92:1, 2.

Nyitipune jë la aqane ole koi Iehova hnei Hana me Hezekia, nge olene jë fe koi Iehova göne la itre ewekë hnei Nyidrëti hna kuca koi epun

7. (a) Pine nemene matre loi e tro sa ole Iehova ngöne la easa thith? (b) Nemene la eloine koi së e tro sa ole Iehova ngöne la easa thith?

7 Maine tro sa mekune ajuine la nöjei manathith hne së hna kapa qaathei Iehova, tro hë së lai a olene koi Nyidrë ngöne la easa thith. (Salamo 95:2; 100:4, 5) Ame itre xa atr, angatre hmekuje hi a thith göi troa sipo koi Akötresie. Ngo atraqatre la madrine i Iehova la easa thith me ole koi Nyidrë göne la itre ewekë hne së hë hna hetreny. Nyimutre la itre hlue i Akötresie e hnine la Tusi Hmitrötr ka tui Hana me Hezekia, lue ka ole Iehova ngöne la nyidroti a isa thith. (1 Samuela 2:1-10; Isaia 38:9-20) Haawe, nyitipune jë la aqane ujë i angatr, me ole koi Iehova göne la itre ewekë hnei Nyidrëti hna kuca koi epun. (1 Thesalonika 5:17, 18) E tro epuni a ujë tune lai, tro lai a acatrene la lapaune i epun, nge tro fe a kökötre la ihnimi epun koi Akötresie, nge enehmu i Nyidrë fe hë epun.—Iakobo 4:8.

Nemene la itre manathith hnei epuni hna kapa qaathei Iehova nge hnei epuni hna olene catrën? (Wange ju la paragarafe 6, 7)

8. Hnei nemene matre ijije hi troa patre the së la hni ne ole?

8 Maine tha hmeke kö së, canga tro hi lai a patre the së la hni ne ole kowe la itre ahnahna hne së hna kapa qaathei Iehova. Pine nemen? Pine laka itre atr ka tha pexeje së, nge eje hë the së la pë hni ne ole qaathene la pane keme me thine së. Hnei Iehova ekö hna kuca la paradraiso nyine troa mele ngön hnei Adamu me Eva, me thupën matre hetrenyi nyidro la nöjei ewekë thatraqane la mele i nyidro. Tro nyidroti ekö a mele tingetinge nge pëkö pune la mele i nyidro. (Genese 1:28) Ngo tha hnei nyidroti kö hna nyipiewekëne la itre manathith hnei nyidro hna kapa. Hnei nyidroti pe hna pi aja ewekë. Ame la pun, luzi asë hë lo  nöjei ewekë hnei nyidroti hna kapa. (Genese 3:6, 7, 17-19) Ketre, easa mele ngöne la fen, laka pëkö hni ne ole ne la itre atr, matre canga tro fe hi së elanyi a hane tui angatr, ngacama tru la itre manathithi hnei Iehova hna hamëne koi së. Maine jë tha tro hë sa nyipiewekëne la nöjei ewekë hne së hna kapa qaathei Iehova, ka tune la imelekeu së me Nyidrë, maine pena la troa ketre atrene la lapa ne la itre trejine e cailo fen. Nge kolo ha lapane la mekuna së hnene la itre ewekë ne la fene celë. (1 Ioane 2:15-17) Haawe, maine tha aja së kö lai troa traqa kow, nyipi ewekë tro sa mekune ajuine la itre manathith ka nyimutre hne së hna kapa ha , me ole Akötresieti pala hi göne la manathith ka eje the së, ene la troa ketre atrene la nöje i Nyidrë.—E jë la Salamo 27:4.

IJINE QËMEKE KOWE LA ITUPATH

9. Pine nemene matre nyipi ewekë tro sa mekune ajuine la itre loi hne së hna kapa qaathei Iehova la easa qëmeke kowe la itre itupath?

9 Maine hetre hni ne ole së, tre tro lai a xatua së troa cile huti ngöne la itre itupath ka tru. Maine jë kola lapane la mekuna së me hni së hnene la itre itupath ka traqa koi së, ka tune la kola nyixetë triji së hnene la föe së, maine kola tithi së hnene la ketre mec ka pëkö nyin, maine pena kola mec la atr hne së hna hnim, maine pena kola traqa la ketre hulö (sa, maine di, maine gejë madra, maine itre xane ju kö). Maine tro sa mekune ajuine la itre loi hne së hna kapa qaathei Iehova, tro lai a akeukawanyi së, me acatrene la lapaune së matre tro sa cile catr. Tro sa ce wange la itre hna melëne celë.

10. Nemene la eloine koi Irina qa ngöne la hnei angeic hna mekune ajuine la itre manathith ka eje thei angeic?

10 Irina, la ketre pionie lapa e Etazini, ka föene la ketre qatre thup, ngo hna nuetriji angeic e thupen me ha nekö i nyidro. * (Wange ju la ithuemacany.) Nemene la ka xatua Irina matre tro pala hi angeic a nyihlue nyipici koi Iehova? Öni angeic: “Tru la olenge koi Iehova ke tru fe la hnei Nyidrëti hna hane meku ni. Qa ngöne la hnenge hna mekune ajuine la nöjei ewekë ka lolo hnenge hna kapa ngöne la meleng, ijije hi tro ni a öhne la manathith ka eje theng, ene la troa ketre atr hna atre nge hna hnime hnene la Tretretro së e hnengödrai. Atre hnyawa hi ni ka hape, tha tro pi kö Nyidrëti a nuetriji ni.” Ngacama hnei Irina hna qëmeke kowe la itre itupathe ka tru ngöne la mele i angeic, ngo hnene la aqane waiewekë i angeic ka lolo hna xatua angeic troa elë hune la itre jol, me hna thuecatrene fe la itre xa trejin.

11. Nemene la ka xatua Kyung-sook troa cile catr ngöne la kola tithi angeic hnei ketre mec?

11 Kyung-sook, la ketre trejine föe ka pionie e Asie; 20 hë lao macatre ne faipoipo angeic. Hna asesëkötrë angeic la kola öhne kaser ne idrefitr thei angeic, nge kolo fe a qaja ka hape, sikisi pe hi lao treu ne tro angeic a mel. Ngacama hetre itre itupathi hë hnei nyidroti hna melën, ngo ka egöcatre pala hi nyidro. Öni angeic: “Hnene la  itupathi cili hna akötrëne hnyawane la meleng, kösë ame koi eni, pë hë aliene la meleng, nge eni pe hi a lapa xou me hnehengazo.” Nemene la ka xatua Kyung-sook troa cile catr? Öni angeic: “Qëmeken tro ni a meköle e jidr, eni a elë jë e koho hune uma, me thithi catre draië fë la faifi lao ewekë hnenge hna melën ngöne la drai, nge nyine tro ni a olen. Ame e cili, tha hnehengazo menu hë ni, ngo eni pe a ajane catrëne troa fe amamane la ihniminge koi Iehova.” Nemene la eloine koi Kyung-sook la hnei angeice hna thithi tune lai e itre jidr? Öni angeic: “Eni a trotrohnine e cili ka hape, Iehova a xatua së ngöne la itre itupath ka traqa koi së, nge tru catre kö la itre manathith hne së hna kapa ngöne la mele së hune la itre itupath ka traqa koi së.”

Sheryl, me John nekoi jini nyiëne ka mele pe (Wange ju la paragarafe 13)

12. Nemene la ka akeukawanyi Jason la kola meci hnene la föi angeic?

12 Jason, la ketre trejine trahmanyi ka huliwa ngöne la bethela e Afrique; traqa koi 30 lao macatre ne huliwa i Akötresie angeic o drai. Öni angeic: “Traqa koi sevene lao macatre ne meci hë la föeng, nge tru la hleuhleung. Kola lapane la meleng hnene la hna mekune la aqane melëne la föeng la meci angeic, matre hleuhleu catre la meleng.” Nemene la ka akeukawanyi Jason? Öni angeic: “Ame la ketre ijin, mekune hmaca jë hi ni la ketre ijine ce madrine ni me föeng, nge eni a olene koi Iehova göne la ewekë cili ngöne la eni thith. Matre kola keukawa la hning, nge ame hë e thupen, eni ha lapa ole koi Iehova göne la itre hnenge hna melëne ekö ka tune lai. Eje hi laka, hnene la hni ne ole ka eje theng hna alolone la aqane waiewekëng. Ngacama ka hleuhleu pala hi la hning, ngo lolo hë la aqane waiewekënge hnene la hnenge hna olene pala hi koi Iehova göne lo meleng ka lolo memine la föi eni, me aqane nyihlue i Nyidrëti ni memine la föeng ka hnimi Nyidrë catr.”

“Eni a olene laka Iehova la Akötresingö.” —Sheryl

13. Nemene la ka xatua Sheryl troa cile catr ngöne la kola meci la itre atrene la hnepe lapa i nyiën?

13 Ame la kola lepe la nöje e Philippines lo 2013 hnene la wene ka tru (Haiyan la ëjen), lapa menu ju pe hi Sheryl ka 13 lao macatre. Öni nyiën: “Pë hë umang, nge nyimu atrene la hnepe lapang ka mec.” Meci hë la keme me thine i nyiën, me köni  trejine me nyiën ngöne la ijine cili. Nemene la ka xatua Sheryl troa melëne la ewekë cili, nge tha tro kö a lapa fë elëhni? Qa ngöne laka Sheryl pala hi a mekune ajuine la nöjei loi hnei nyiën hna kapa qaathei Iehova, haawe, hetre hni ne ole i nyiën pala hi koi Iehova. Öni nyiën: “Öhne hnyawa hi ni la nöjei ixatua me ithuecatre hna hamëne hnene la itre trejine kowe la itre ka aja ixatua. Atre hnyawa hi ni ka hape, hnene la itre trejine e cailo fen hna thith thatraqai ni.” Öni nyiëne hmaca jë: “Eni a olene laka Iehova la Akötresingö. Nyidrëti pala hi a hamë së la ka nyipi ewekë kowe la mele së.” Eje hi, e tro sa hetre hni ne ole kowe la nöjei loi hne së hna kapa, haawe, tha tro kö së lai a hace menu. Tro pe lai a xatua së troa cile hut ngöne la easa melëne la itre itupath ka traqa koi së.—Efeso 5:20; e jë la Filipi 4:6, 7.

“TRO PALA KÖ NI A ACIACI IEHOVA”

14. Nemene la ewekë ka tru hne së hna trengeneun? (Wange ju la pane iatr.)

14 Hnene pala hi la itre hlue i Iehova hna olene koi Nyidrë göne la itre manathith hnei angatre hna kapa. Ame la kola ase thepe angetre Isaraela qaathei Farao me trongene isi angeic ngöne lo Hnagejë Ka Palulu, hnei angatre hna nyima madrin, me ole me atrunyi Iehova. (Esodo 15:1-21) Ame enehila, ame la manathith hne së hna wangatrune me trengeneun, tre ene la troa atre ka hape, easenyi catre hë matre patre pi hë la akötr. (Salamo 37:9-11; Isaia 25:8; 33:24) Pane mekune jë së elanyi la Iehova a lepe la itre ithupëjia me Nyidrë, me kepe së hnyawa ngöne la fene ka hnyipixe hna lapane hnene la tingetinge me thiina ka meköt. Drei jë kö elanyi lai drai cili, la easa troa ole koi Iehova!—Hna Amamane 20:1-3; 21:3, 4.

Ame la manathith hne së hna trengeneun, tre ene la troa atre ka hape, easenyi catre hë matre patre pi hë la akötr

15. Nemene la ka xecie koi së troa kuca ngöne la macatre 2015?

15 Easa lapa treqene la itre manathith ka nyimutre qaathei Iehova ngöne la macatre 2015. Nyipici laka, tro lai a traqa la itre xa itupath koi së. Ngo, traqa ju hë elanyi la itre jole cili, ngo ka xecie hnyawa koi së ka hape, tha tro pi kö Iehova a nue së. (Deuteronomi 31:8; Salamo 9:9, 10) Tro pala kö Nyidrëti a hamëne koi së la nöjei aja së ka nyipi ewekë matre tro sa nyihlue i Nyidrëti hnyawa. Catre pi së troa xötrethenge la aqane waiewekë i Habakuka perofeta, ka qaja ka hape: “Ngaca ma tha enge la hmejieng, nge pekö wene la ite vin, ngaca ma pë hë thangane la ite elaio, nge pëkö xeni ngöne la ite hna eëny, nge hna apatene la ite hnënge mamoe ngöne la ite hnahag, nge pë hë kau hnine la ite uma ; tro pala kö ni a aciaci Iehova, me madi Akötesie ate amele ni.” (Habakuka 3:17, 18) Epi tro pala hi së, ngöne la macatre ka troa xulu, a mekune ajuine la nöjei loi së asë hne së hna kapa qaathei Iehova, matre upi së troa trongëne la eamo ne la topike ne la macatre 2015 kola hape: “Ole Iehova jë, ke ka lolo Nyidrë.”—Salamo 106:1, MN.

^ par. 10 Hna saze la itre ëj ngöne la tane mekune celë.