Ame la ukahlokine [la ihnim], te, ukahlokin’ eë ka palulu, ukahlokine i Ia.”NYIMA I SOLOMONA 8:6, MN.

1, 2. Nyine loi koi drei la Nyima i Solomona, nge pine nemen? (Wange ju la pane iatr.)

KOLA igoeë hnene la lue ka troa ikötresae. Mama hi koi nöjei atr ka hape lue ka iaja nyidro. Kola goeë nyidroti e nango ie hnene la qatre thup ka cile fë cainöj, nge nyidrëti a hnying e kuhu hni nyidrë ka hape, ‘Tro kö a kökötre trootro la ihnimi nyidro uti hë elany, maine troa nanazije trootro?’ Maine hetrenyi thei lue trefëne la nyipi ihnim, tro nyidroti lai a atreine ce cile kowe la itre jole ka tru. Ngazo pe, ala nyimu la itre trefëne ka tha madrine kö, ene pe isa lapa pi hi. Celë hi kepine matre ma tro epuni lai a hnyinge ka hape, ‘Hetre ihnimi kö ka cile hut?’

2 Ame ngöne lo hneijine i Solomona Joxu, tre ala xalaithe hi la itre atr ka melëne la nyipi ihnim. Pine nemen? Kolo kö a sa hnei Solomona ka hape: “Öhnë hë ni la trahmanyi ka casi qa ngöne la ala thausan ; ngo tha öhne kö ni la föe thei angat’ asë. Hana wang, dei cahu la ewekë ka casi hnenge hna öhn, laka hnei Akötesieti hna xupe la ate troa meköt, ngo hnei angate hna thele la ite nyinyithina ka nyimute.” (Ate Cainöj 7:26-29) Hetre itre föe trehnyiwa ekö ka mele thene la angetre Isaraela, nge ka hmi koi Baala. Celë hi  kepine matre ngazo jë hi la thiina ne la itre thupëtresiji me itre föe ne Isaraela. * (Wange ju la ithuemacany.) Ngo 20 lao macatre qëmekene troa fetra la jole cili, hnei Solomona Joxu hna öhne la etrune la ihnimi ne la lue ka iaja, me sili nyima nyidro. Tro la Nyima i Solomona a xatuane la itre trefën me itre ka tha faipoipo pala kö troa atrepengöne me melëne la nyipi ihnim.

HETRE IHNIMI KA CILE HUT!

3. Hnauëne laka atreine hi troa cile huti la ihnimi ne la lue trefën?

3 E jë la Nyima i Solomona 8:6, MN.  * Tusi Hmitrötr a qaja ka hape, “ukahlokine i Ia” la ihnim. Pine nemen? Pine laka, ihnimi la thiina ka mama catr thei Iehova, nge hnei Nyidrëti hna xupi së matre atreine fe së ihnim. (Genese 1:26, 27) Thupene la Iehova a xupi Adamu, Nyidrëti pë hë a xupe jë la föe thatraqai angeic. Ame ju hi la Adamu a öhnyi Eva, tre ketre pengöne kö la aqane qeje Eva hnei angeic, ke atraqatre la madrine i angeic. Ngo ketre tru catre fe la ihnimi Eva koi Adamu. Trotrohnine hi së, ke hnei Iehova hna xupi Eva qaathei Adamu. (Genese 2:21-23) Hnei Iehova hna xup la trahmanyi me föe cememine la atreine troa ihnimi uti hë epine palua.

4, 5. Nemene la hna nyimane hnei Solomona?

4 Mingöminge catr la aqane sili nyimane Solomona la lue ka iaja. Kola nyimane la jajinyi ne Sunema memine la nekö trahmanyi ka thupë mamoe. Hanawange la pengö i nyidro: Ka huliwa la jajinyi ngöne la hnënge vin ne la itre xa i angeic. Traqa pi hi Solomona Joxu memine la itre soce i nyidrë a hunuma e cili hmekune lai ivin, nge öhne ju hi Solomona lo jajiny. Nyidrëti pë hë a iupi jë troa thei angeic. Ame la angeic a traqa, nyidrëti a qaja la aqane mingömingöi angeic me hamë ahnahna i angeice fe. Ngo casi hi la hnei jajinyi hna hnim, a kolo nekö trahmanyi ka thupë mamoe, nge angeic a catre fë la aja i angeic. (Nyima i Solomona 1:4-14) Fetra jë hi nekö trahmanyi kowe lai hna hunuma hnei Solomona, ke angeic a thele lo jajiny. Ame hë la nyidroti a ithanata, ke mama ju hi jëne la aqane ewekë i nyidro ka hape, lue ka iaja.—Nyima i Solomona 1:15–17.

5 Solomona pë hë a bëeke sai jajinyi jë Ierusalema eë. Hane pi fe ixötrethenge hnei nekö trahmany. (Nyima i Solomona 4:1-5, 8, 9) Kuca ju hë Solomona la nöjei ewekë, nge qaja ju hë nyidrë la nöjei ithanata, ngo catrecatre kö la ihnim i jajiny kowe la atre thupë mamoe. (Nyima i Solomona 6:4-7; 7:1-10) Solomona pë hë a nue jajinyi hmaca pi kowe la hnalapa i angeic. Öni jajinyi jë hi e sipo kowe la nekö trahmany laka, tro nekö trahmanyi a canga nyenyape koi angeic “tune la zebi.”—Nyima i Solomona 8:14.

6. Pine nemene matre tha jole kö troa atre la pengöne la itre atr hna sili nyimane hnei Solomona?

6 Mingöming catre la Nyima i Solomona. Celë hi kepine matre kola qaja ka hape, celë hi “nyima ne la nöjei nyima.” (Nyima i Solomona 1:1, MN) Ngo tha hna amë kö la ëjen la itre atr hna sili nyiman, ke tha ajane kö Solomona troa nyi  ehacene la nyima hnene la nöjei ithuemacany. Ngo ame pe, ijije hi tro sa atre la pengöne la itre atr ka ithanata, jëne la hnei angatr hna isa qaja.

“SISITIA LA IHNIMI NYIPË HUNE LA WAINA”

7, 8. Nemene la aqane qaja i nekö trahmanyi me jajiny la etrune la ihnim i nyidro?

7 Mingöminge catre la itre ithanata hna iqajakeune hnene la jajinyi ne Sunema memine la atre thupë mamoe. Ma tro lai a jole koi së troa trotrohnine la itre xa trenge ewekë ne “ihnim,” ke itre aqane ithanata i angatre lai ekö, nge isa qene zi së kö me nyidro. Ngo ame pe, ijije hi tro sa trotrohnine la itre aliene hni ketre koi ketre. Öni nekö trahmanyi ka hape, ceitune la lue alameke i jajinyi memine la lue alameke ne la “piny,” ke ka menyik la aqane igoeë i jajiny. (Nyima i Solomona 1:15) Nge öni jajiny, ceitune la lue alameke i nekö trahmany memine la itre piny ka si ngöne la melek. (E jë la Nyima i Solomona 5:12.) Hnene laka, tro hi a canga mama la han la lue dremun alameke i nekö trahmany kowe la atre goeën.

8 Tha hnei jajinyi kö me nekö trahmanyi hna goeëne casine la emingömingöi ketre me ketre. Hna ketri nekö trahmany hnene la aqane ewekë i jajiny kowe la itre atr. (E jë la Nyima i Solomona 4:7, 11.) Öni nekö trahmany: “Kola hmuhmu kösë hani la ineqe i ’ö, föeng ; hani me zane thi e kuhu fene la sesepeneqe i ’ö.” Ame kowe la nekö trahmany, tre casi hi la elolone la trenge ewekë i jajiny memine la elolone la melek, nge casi hi la ehnyapan memine la ehnyapane la hani ka loi. Haawe, ame la kola qaja hnei nekö trahmanyi koi jajinyi ka hape, “ka lolo cat’ eö, nge pëkö etha i ’ö,” tre kolo hi a ce qaja la emingömingö i jajiny, memine la itre thiina i angeic ka loi.

Lue trefën a iqajakeune la itre ithanata, me ikucakeune la itre ewekë ka amamane la ihnimi ketre koi ketre

9. (a) Nemene pengöne ihnimi la hnei lue trefëne hna troa inine troa hetreny? (b) Hnauëne laka nyipi ewekë tro lue trefën a iqajakeune la ihnimi nyidro?

9 Ame la lue trefëne ka atre Iehova, tre tha nyidroti kö a goeëne la faipoipo ceitu me ketre contrat. Nyidroti a faipoipo ke lue ka ihnim, nge kola mama la ihnimi cili ngöne la aqane ujë i nyidro. Ngo nemene pengöne ihnimi lai? Ihnimi hna upi së troa amamane koi nöjei atr? (1 Ioane 4:8) Ihnimi ka iacasinekeune la ha trenekön? Ihnimi ne la lue treme sineen? (Ioane 11:3) Maine ihnimi ne la lue ka iaja? (Ite Edomë 5:15-20) Ame koi lue trefën, tre nyipi ewekë tro nyidroti a hetrenyi la nöjei pengöne ihnimi asë celë. Tro nyidroti a iqajakeune la itre ithanata me ikucakeune la itre ewekë ka amamane la ihnimi ketre koi ketre, matre hetre madrine i nyidro. Tru ju hë la jole i nyidro, ngo qa i lue trefëne lai. Ame ngöne la itre xa nöj, tre kola ihuujë, matre ame la kola faipoipo la lue atr, tre ithatre kö nyidro. Kolo pë hë a kökötre la ihnimi ketre koi ketre la nyidroti a  iatre hnyawa, ngo nyipi ewekë tro nyidroti a iqajakeune la ihnimi nyidro. Celë hi lai ka troa aeasenyi nyidro, me acatrene catrëne la otrene la faipopo i nyidro.

10. Nemene la enyipiewekëne la troa iqajakeune la itre trenge ewekë ne ihnim?

10 Ame la lue trefën a iqajakeune la ihnimi nyidro, tre kolo hi lai a acatrene catrëne la imelekeu i nyidro. Easa e ngöne la Nyima i Solomona ka hape, hnei Solomona Joxu hna hamë “ite itrapete gol, me ite amingömingöne sileva” kowe la jajinyi ne Sunema. Nge hnei nyidrë hna qeje angeice ka hape, ka “lolo tune la teu, nge lolo cate tune la jö.” (Nyima i Solomona 1:9-11; 6:10) Ngo öhne hë jajinyi la hnimina i angeic. Nemene la ka xatua angeic troa nyipici kowe la atre thupë mamoe? Nemene la ka xatua angeic ngöne lo ijine tha iöhnyi kö nyidro? (E jë la Nyima i Solomona 1:2, 3.) Hnei jajinyi hna mekune hmaca la itre ithanata ne la atre thupë mamoe. Öni jajiny ka hape itre ithanata ka “sisitia . . . hune la waina,” nge kösë “wakacu” nyine amenyike ihe. (Salamo 23:5; 104:15) Nyipi ewekë tro la lue trefën a iqajakeune la etrune la ihnimi ketre koi ketre, matre troa xatuane la ihnimi nyidro troa kökötr. Nge tro fe a acatrene catrëne la ihnimi nyidro elany, la nyidroti a mekune hmaca la hnei ketre hna qaja koi ketre.

“THE AHLËNE KÖ LA IHNIMING NGO THA AJANGE PE”

11. Nemene la ini nyine tro sa xom qa ngöne la ithanata i nekö jajinyi ne Sunema kowe la itre föe ne la hnanyijoxu?

11 Nemene la ini hna hamëne hnene la nekö jajiny ne Sunema kowe la itre atr ka ajane troa ikötresae? Tha Solomona Joxu kö la aja i jajiny. Celë hi matre öni angeic kowe la itre föe ngöne la hnanyijoxu: “The tro kö nyipunie a enijëne me ahlëne la ihniming, ngo tha ajange pe.” (Nyima i Solomona 2:7; 3:5, MN) Kolo kö lai a qaja ka hape, tro sa ixom menu me ketre? Ohea, kola ini së ka hape, nyipi ewekë troa itreqe hnyawa, uti hë la öhne së la atr hne së hna nyipi hnim.

Nyipi ewekë troa itreqe hnyawa, uti hë la öhne së la atr hne së hna nyipi hnim

12. Pine nemene matre hnime catr jajinyi la atre thupë mamoe?

12 Hnauëne laka, hnime catr jajinyi la atre thupë mamoe? Kolo ke ka mingöminge la nekö trahmanyi tune lo “zebi.” Ka catrehnine la lue iwanakoime i angeic tune la “lue otrue gole” nge kösë “lue kapa etë ka wië” la lue iwaca i angeic. Ngo tha emingömingöi nekö trahmanyi hmekuje kö la hnei jajinyi hna goeën. Atre hë jajinyi la itre thiina ka loi ne la nekö trahmany, nge mama hi ka hape ka hnimi Iehova. Celë hi lai ka aisa lai nekö trahmany memine la itre xan, tune “la waucethingene [wene pich] ngöne la ite sinöe ne hnit.”—Nyima i Solomona 2:3, 9; 5:14, 15.

13. Hnauëne laka hnimi jajinyi catr hnene la atre thupë mamoe?

13 Ka mingöminge catre ekö la jajinyi  ne Sunema, ke goi piine fe hnei Solomona Joxu, ngacama “ala köniate [60] la o ishola, nge ala ekate [80] la o palake, nge tha nune e kö la ite jajiny.” A celë jë kö la hna wangatrune catrëne hnene la atre thupë mamoe? Ohea, pine laka ka hnimi Iehova fe lai jajinyi, nge ka loi thiina. Öni jajinyi e qeje angeice kö ngöne la ketre ijin ka hape, “peledë ne Sarona, me sosani ne hnathup” angeic; tha kolo kö lo itre engene hna wangatrune hnei itre atr. Ngo öni nekö trahmanyi ka hape, isapengöi angeice kö me itre xan; ceitui angeice pe me “sosani ngöne la ite sinöe ka ithiny.”—Nyima i Solomona 2:1, 2; 6:8.

14. Nemene la tulu hna hamëne hnene la atre thupë mamoe memine la jajinyi ne Sunema, kowe la itre ka pi ikötresae?

14 Hnei Iehova hna amekötine laka, tro la itre hlue i Nyidrëti a faipoipo “göi Joxu hmekuje hi.” (1 Korinito 7:39) Kolo lai a qaja ka hape, tro sa thele föe thene la itre hlue i Iehova ka bapataiso hë. Nemene la thangane elany e ikötresae hë së? Traqa ju hë koi lue trefëne la itre jol ngöne la nöjei drai, ngo pine laka, ka lolo la imelekeu i nyidro me Iehova, haawe, tro ha tro loi la faipoipo i nyidro, nge tro nyidroti a ce mele madrin. Qa ngöne lai, maine ka pi faipoipo epun, xötrethenge jë la tulu ne la atre thupë mamoe memine lo jajinyi ne Sunema. Thele jë la atr ka loi thiina, nge ka hnimi Iehova hnyawa.

Tha tro kö la Keresiano thele troa iatre maine faipoipo memine la atr ka tha hmi kö koi Iehova (Wange ju la paragarafe 14)

“HLAPA HNA EKÖ HAGENE LA . . . FÖENG”

15. Hnauëne laka tulu ka loi la jajinyi ne Sunema kowe la lue Keresiano ka mekune troa ikötresae?

15 E jë la Nyima i Solomona 4:12. Hnauëne la kola qaja hnene la atre thupë mamoe ka hape, “hlapa hna ekö hagene” la hanyi angeic? Ame la hlapa hna eköhagen, tre tha hna nue kö koi nöjei atr troa trongën. Celë hi pengöi jajinyi lai, ke atre thupë mamoe hmekuje hi la hnei angeice hna goeën. Atre thupë mamoe la hnei angeic hna mekune troa ikötresae memin. Tha semesineene kö angeice la nöjei ewekë hnei joxu hna kuca koi angeic. Ase hë jajinyi iëne la aja i angeic. Ceitui jajinyi me “hna xupi etë,” ngo tha i “thingene qëhnelö” kö. (Nyima i Solomona 8:8-10) Haawe, loi e tro fe la lue Keresiano ka mekun troa ikötresae a inyipicikeu. Tha tro hmaca kö nyidro a goeë ketre.

16. Nemene la ini hna hamën hnene la Nyima i Solomona, kowe la lue atr ka thele troa iatre?

 16 Ame la kola sipone hnene la atre thupë mamoe koi nekö jajiny ka hape, tro nyidroti a pane ce ngenu, tre hna cipa jajinyi hnei itre xa i angeic. Hnei angatr hna upi angeic troa huliwa ngöne la hnënge vin. Tha mejiune kö angatre koi angeic? Angatr a mekune ka hape, nyidroti a trongene kuci ngazo? Ohea. Angatr pe a cipa angeic wanga traqa pi koi nyidroti la itupath. (Nyima i Solomona 1:6; 2:10-15) Maine epuni a thele troa atrepengöne la hnei epuni hna pi ikötresae memin, nemene la aqane tro epuni a kötrene la kuci ngazo? Canga ce axeciëne jë me angeic la itre ewekë nyine troa neën, matre tha tro kö a angazone la imelekeu i epon. The lapa casi kö epon ngöne la gaa pë atr. The sasaithi tulu kö la epon a pi amamane koi ketre la etrune la ihnimi epon.

17, 18. Nemene la ixatua hnei epun hna isa kapa qa ngöne la Nyima i Solomona?

17 Aja i Iehova la itre faipoipo ka cile hut. Aja i Nyidrëti tro la lue trefën a ihnim. Ame la kola ikötresae hnene la lue trefën, tre tru catr la ihnim i nyidro. Ngo loi e tro pala hi nyidroti a catre ihnim matre tha tro kö a pi la ukahlokin la ihnimi nyidro, nge matre troa cile huti la faipoipo i nyidro.—Mareko 10:6-9.

18 Maine epuni a pi ikötresae, thele jë la atr hnei epuni hna hnime hnyawa. E öhne hë epun, ange catre pi hë thupëne la ihnimi cili. Önine la Nyima i Solomona ka hape, hetre nyipi ihnim, nge ihnimi ka cile hut, ke “ukahlokine i Ia” la ihnim.—Nyima i Solomona 8:6, MN.

^ par. 2 E jë la Ita Ne Thup ne 15 Januare 2007, götrane 31 qene Wiwi.

^ par. 3 “Ami ni jë e kuhu hni nyipë tune la hna pele hatren, tune la hna pele hatrene ngöne la ime i nyipë ; ke catre la ihnimi tune la mec ; ka iele la isaxolo tune la hedis ; ame la ukahlokine ej, tre, ukahlokine eë ka palulu, ukahlokine i Ia.”