Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Januare 2015

Acatrene Jë La Otrene La Faipoipo

Acatrene Jë La Otrene La Faipoipo

“Maine tha xupe hnei Iehova la uma, huliwa gufa pi hë angete xup’ej.”—SALAMO 127:1a, MN.

1-3. Nemene la itre jole hna melëne hnene la itre trefën? (Wange ju la pane iatr.)

ÖNINE la ketre trahmany ka 38 hë lao macatre ne mele madrine e hnine la faipoipo ka hape: “Maine tro epuni a catre imelenyipicikeu me amamane la aja i epun troa tro loi la faipoipo, tro hë epuni lai a kapa la itre manathith qaathei Iehova.” Nyipici, atreine hi tro la trahmanyi me föe a ce mele madrin, me ixomexatuanekeune la kola traqa la itre jol.—Ite Edomë 18:22.

2 Pëkö trefën ka tha mele kö ngöne la itre jol. Öni Tusi Hmitrötr, tro angatr a öhne la “aköte i ngönetei.” (1 Korinito 7:28) Pine nemen? Ngöne la nöjei drai, tro pala hi a hetre ewekë ka ajolëne la mele e hnine la faipoipo. Pine laka pëkö trahmany me föe ka pexej, haawe ame itre xa ijin, kola akötrë ketre hnei ketre, nge ketre, thatreine hnyawa kö nyidro ifekeune la itre mekuna i nyidro. (Iakobo 3:2, 5, 8) Nyimu trefën ka huliwa catre thatraqai maseta, nge itre trene kuku pena nyine troa hian. Haawe, tru catre hnei jole nge tru fe la kucakuca, matre pë hë traeme ne troa acatrene la imelekeu e hnine la faipoipo. Ijije hi tro la itre ejolene mani, me itre sine mec, me itre xa jole ju kö  a ananazijëne la ihnimikeu me imetrötrekeu i nyidro lue trefën. Ketre, atreine fe troa thë la faipoipo ka catr hnene la “ite huliwa ne la ngönetei,” tune la nyixetë, me qene tratraij, me ixelemawai, me iwatratra, me ikucany, me iwesitrë, me iöni ithanata.—Galatia 5:19-21.

3 Ngazo catre hmaca kö enehila, ke, easa melëne la “ite drai hnapin,” ene la itre drai ne la pun, ke itre atr a isa meku angatre kö, nge tha metrötrë Akötresieti hë, itre thiina lai ka apoizinëne la faipoipo. (2 Timoteo 3:1-4) Ketre, hetre ketre ithupëjia ka tru ka thele troa thë la faipoipo. Hnei Peteru aposetolo hna hmekë së me hape: “Ithupëjia me nyipunie, ene diabolo, a tro agö, kösë liona a ho, kola thele tha i nyën”—1 Peteru 5:8; Hna Amamane 12:12.

4. Nemene la nyine troa kuca matre troa acatrene la imelekeu e hnine la faipoipo?

4 Kola qaja hnene la ketre trahmany ne Zapo ka hape: “Tru la itre jole göi mani hnenge hna cile kow. Ketre, tha hnenge kö hna ithanatane memine la föeng, matre kösë kolo fe a angazone menune la hni angeic. Tithi angeice ju fe hi hnei mec. Hane hi lai kepine matre ame itre xa ijin, nyiho a iwesitrë.” Tro pala hi lai a hetre itre jole ka traqa ngöne la faipoipo, ngo atreine hi tro sa elë hun. Ijije hi tro la itre trefën a acatrene la imelekeu i angatr e hnine la faipoipo jëne la ixatua i Iehova. (E jë la Salamo 127:1.) Tro sa ce ithanatane la faifi lao nyine kuca matre troa acatrene hutine la faipoipo. Tro fe sa ce wange la kepine matre nyipi ewekë catre la ihnim göi tro pala hi a cile hut la faipoipo.

NYI GÖHNE I IEHOVA JË HNINE LA FAIPOIPO I EPUN

5, 6. Nemene la nyine troa kuca hnene la trahmanyi me föe matre nyi göhne i Iehova hnine la faipoipo i nyidro?

5 Ame la lue trefën ka mele nyipici me drengethenge Iehova, tre, lue ka eköthe la faipoipo ngöne la trepene ka catr. (E jë la Ate Cainöj 4:12.) E tro la lue trefën a trongëne la itre hna amekötine hnei Akötresie, nyidroti hi lai a nyi göhne i Iehova e  hnine la faipoipo i nyidro. Öni Tusi Hmitrötr: “Tro la lue hnangenyë i ’ö a denge la aqane ewekë hutrö i ’ö, kola hape, Dei la gojeny, tro nyipunie a trongën’ ej, e ujë nyipunie kowe la götrane maca, nge e ujë nyipunie kowe la götrane mi.” (Isaia 30:20, 21) Itre trefën enehila a “denge” la aqane ewekë i Iehova ngöne la angatr a ce e la Tusi Hmitrötr. (Salamo 1:1-3) Angatre a acatrene catrëne hmaca kö la faipoipo i angatr, la angatr a kuca lapane la hmi hnepe lapa, ketre hna majemine lai ka lolo nge ka ixatua catr. Ketre, ame la itre trefëne ka ce thith o drai, angatre hi lai a acatrene la faipoipo i angatr matre atreine pala hi angatr cile catr kowe la itre nyinyithiina ne la fene i Satana.

E kola ce nyihlue i Iehova hnei lue trefën, nyidroti hi a easenyi koi Iehova, me acatrene la imelekeu me faipoipo i nyidro (Wange ju la paragarafe 5, 6)

6 Öni Gerhard qaa Alema: “Ngacama hna ajolëne la madrine nyiho hnene la itre hnepe jole ka traqa maine tha itrotrohni, ngo hnene la itre eamo qa hnine la Wesi Ula i Akötresie hna xatua nyiho troa atreine xomihni me nue aloinekeun.” Öni angeic, lue thiina la ka nyipi ewekë catre matre tro loi pala hi la faipoipo. Ame la lue trefën ka thele catrëne troa nyi göhne i Akötresie hnine la faipoipo i nyidro, tro nyidroti a lapa qale koi Iehova me acatrene la imelekeu i nyidro.

TRAHMANY, TANE HNEPE LAPA KA IHNIM

7. Nemene la aqane tro la trahmany a mele kowe la föi angeic?

7 Ame la trahmany ka xomiujine hnyawa la hnalapa i angeic, tre angeic hi lai a acatrene hnyawa la imelekeu i nyidro lue trefën. Öni Tusi Hmitrötr: “Keriso la he ne la nöjei trahmany ; nge trahmanyi la he i fö.” (1 Korinito 11:3) Nemene la aliene lai? Tro la trahmanyi a mele kowe la föi angeic ceitu memine la aqane mele i Iesu kowe la itretre drei nyidrë. Tha ka icatrë kö Iesu, nge tha ka iakötrë kö. Ngo ka tru ihnimine pe, me ka loi thiina, nge ka imeku, nge ka menyik, me ipië.—Mataio 11:28-30.

8. Nemene la nyine tro la trahmanyi a kuca matre tro la föe a hnim me metrötrë angeic?

8 Tha tro kö la itre Keresiano trahmanyi a musinëne la itre föi angatre troa metrötrë angatr. Loi pe troa ‘ce lapa me angatre thenge la inamacan,’ nge troa ‘atrune la fö, ke nyiido la inege ka kucakuca.’ (1 Peteru 3:7) Ngöne la gaa tru atr maine gaa sihngödr, tro la trahmanyi a ithanata amenyikeny, me hetre hni ne ihnim. Jëne la aqane mele me ithanata i angatre kowe la föi angatr, angatre hi lai a amamane ka hape, ketre mo tru alameken la föi angatr. (Ite Edomë 31:28) E hetre ihnimine la trahmanyi la kola mele kowe la föi angeic, tro fe la föe lai a hnime me metrötrë angeic, nge tro Iehova a amanathithine la faipoipo i nyidro.

FÖE KA IPIË ME KA IDRENGETHENGE

9. Nemene la nyine tro la föe a kuca matre amamane la idrengethenge i angeic?

9 Tro la ihnimi së koi Iehova hna nyitrepene hnene la itre trepene meköti Nyidrë a xatua së troa aipië së kö “fene la ime ka mene i Akötesie.” (1 Peteru 5:6) Ame la aqane tro la föe a metrötrëne la musi Iehova, tre ene la troa ce huliwa memine la föi angeic. Öni Tusi Hmitrötr: “Ange fö, isa denge thenge ju la ite fö i nyipunie, tune la ka ijije thei Joxu.” (Kolose 3:18) Nyipici laka, tha hna kapa asë kö hnene la föe la itre mekun hna axeciëne hnei trahmany. Ngo, maine tha ka isazikeu kö la itre mekune cili memine la itre wathebo i Akötresie, tro la föe a xatuane la itre mekunane la trahmany.—1 Peteru 3:1.

10. Pine nemene matre ka nyipi ewekë catre troa ce tro la ihnim memine la idrengethenge?

10 Hnei Iehova hna hamëne kowe la itre  föe la ketre hnëqa ka tru ngöne la hnepe lapa. Ame la föe me trahmany, tre “luete fëne,” kola hape lue treme sinexölen. (Malaki 2:14) Ame la kola axecië mekune hnene la lue trefëne thatraqane la hnepe lapa, föe fe a hane qaja la mekuna i angeic me fe la hni angeic cememine la metrötr, ngo loi e tro pala hi a eje thei angeic la idrengethenge. Tro fe la trahmanyi ka inamacan a drenge hnyawa la hna qaja hnene la föe hmunë. (Ite Edomë 31:10-31) E ce tro hë la ihnim memine la idrengethenge, hetrenyi hë la madrin, me tingeting me cas e hnine la hnepe lapa. Ketre, tru la madrine i nyidro ke atre hi nyidro ka hape, nyidroti a amadrinë Akötresie.—Efeso 5:22.

INUALOINEKEUNE JË

11. Pine nemene matre nyipi ewekë troa atreine inualoinekeun?

11 Maine ajane la trahmanyi me föe tro la faipoipo i nyidro a cile hut, nyipi ewekë tro nyidroti a atreine inualoinekeun, ene la tro ketre a nue la ngazo i ketre. Ame la itre trefën a “inu’ aloinekeun,” tre angatre hi lai a acatrene la imelekeu i angatr. (Efeso 4:32) Ngo tro lai a nanazije la imelekeu ne la lue trefën e tro ketre a xele ma nue la tria hna kuca ha ekö hnei ketre, me amexeje lai nyine akötrë ketre. Tune la itre gaa thöni ne la uma a angazon ej, tro la iakötrë me ehlëni a ajolëne la lue trefën troa inualoinekeun me ce huliwa. Ngo tro pala hi a catre la faipoipo e tro la trahmanyi me föe a inualoinekeun, tune la aqane nualoinyi nyidro hnei Iehova.—Mika 7:18, 19.

12. Nemene la aqane he “la ite ngazo ka nyimute” hnene la ihnim?

12 Ame la nyipi ihnim, tre “tha ate meku ngazo kö.” Kolo pe a “he la ite ngazo ka nyimute hnene la ihnim.” (1 Korinito 13:4, 5; e jë la 1 Peteru 4:8.) Haawe maine hnime së la itre atr, tha hna tuluthe kö la etrune la tro sa nue la ngazo i ketre. Ame la Peteru aposetolo a hnyingëne la etrune tro angeic a nue la ngazo i ketre atr, öni Iesu e sa ka hape: “Troa uti kowe la köniate nge luepi la o luengemen [kola hape, semitre seven].” (Mataio 18:21, 22) Nemene la aliene la ithanata i Iesu? Nyidrëti a qaja ka hape, tha hna tuluthe kö la etrune la tro la Keresiano a nue la ngazo i ketre.—Ite Edomë 10:12. * (Wange ju la ithuemacany.)

13. Nemene la nyine tro sa kuca matre troa thupëne la hni së wanga tro sa lapa fë trenge hni?

13 Öni Annette qaa Alema: “Maine tha ajane kö la lue trefën troa inualoinekeun, tro la itre mekune hna lapa fë me imekuhni a kökötre trootro, nge lue ewekë lai ka apoizinëne la faipoipo. Maine tro epon a ialoinekeun, tre tro lai a acatrene catrëne la otretrene la faipoipo, me acatrene la imelekeu i epon.” Olene jë kowe la loi hna isa kuca. Wange jë la itre ewekë hna kuca ka loi hnei föe maine trahmany, nge qaja aloine jë. Maine tro epon a ujë tune lai, epone hi lai a thupëne la hni epon wanga lapa fë trenge hni pi. (Kolose 3:15) Ame hë la thangan, tingetinge la hni eö, loi la aqane mele i epon, nge troa kepe eö hnei Akötresie.—Roma 14:19.

 TRONGËNE JË LA WATHEBO KA SISITRIA

14, 15. Nemene la Wathebo Ka Sisitria, nge nemene la aqane tro lai a acatrene la faipoipo e troa trongën ej?

14 Eje hi laka, aja së asë hi troa nyipiewekë së me metrötrë së. Epuni a madrine la itre atr a drei epun, me waipengöi epun. Ngo ase fe hë epuni hane drenge la ketre atr a qaja ka hape, “Tro ni a kuca koi angeic la hnei angeic hna kuca koi ni”? Trotrohnine hi së la kola ujë tune lai e itre xa ijin. Ngo öni Tusi Hmitrötr koi së: “The qaja kö, ka hape, Tro ni a kuca koi nyëne tune lo hnei nyëne hna kuca koi ni.” (Ite Edomë 24:29) Hnei Iesu hna inine la itre atr la aqane ujë ka lolo nyine troa nyinyin la itre jol. Ame la hnei Iesu hna qaja, tre kolo hna lapa hëne ka hape, Wathebo Ka Sisitria, hna hape: “Ame la hnei nyipunie hna ajane ite ate troa kuca koi nyipunie, kuca tune jë lai koi angat.” (Luka 6:31) Öni Iesu, tro sa kuca koi ketre la hne së hna ajan troa kuca koi së. Ngo tha tro kö sa kuca koi angeic thenge la ewekë hnei angeic hna kuca koi së. Kolo lai a hape, nyipi ewekë tro la lue trefën a isa thele troa kuca la itre ewekë ka ijije matre troa tro loi la faipoipo.

Nyipi ewekë tro la lue trefën a isa thele troa kuca la itre ewekë ka ijije matre troa tro loi la faipoipo

15 Catre la imelekeu ne la itre trefën hnine la hnei angatre hna inyipi. Önine la ketre trahmany ne Afrique: “Hnei nyiho hna thele troa trongëne la Wathebo Ka Sisitria. Nyipici, hetre itre ijine laka ketre a wesitr koi ketre, ngo hnei nyiho hna catre xötrethenge lo hna qaja ka hape, troa kuca koi ketre la hne së hna ajane troa kuca koi së, ene la troa inyipi me imetrötrë.”

16. Nemene la nyine tro la trahmanyi me föe a neën?

16 The qaja agöne kö la itre tria ne la föi epun maine tro pena eetre lapa pine la itre pengöi angeic hnei epuni hna xele ma wang, maine qene hnyimane itre ej pena. The thëthëhmine kö ka hape, ame la faipoipo, tre, tha iwaja kö göi troa amamai ka traqa pa, me ka troa sue catr, maine ka troa ka iakötrë catr. Nyipici laka, itre atr ka tha pexeje asë hi së, nge ame itre xa ijin hne së hna akötrëne la itre atr, ngo ame pe tha kolo kö lai a qaja kowe la trahmanyi maine föe troa thaipië ketre, maine troa qaja koi ketre la trenge ithanata ka akötr, uti fe hë la troa isi.—E jë la Ite Edomë 17:27; 31:26.

17. Nemene la aqane tro la trahmanyi a mele thenge la Wathebo Ka Sisitria?

17 Ame ngöne la itre xa nöj, ame la trahmanyi ka isi me ka lepi föe hmunë, tre ka pi amamai trenge catr. Öni Tusi Hmitrötr: “Loi la ate hmite troa elëhni hune la ate cat ; loi la ate musinëne la hni angeice hune la ate thepe lapa.” (Ite Edomë 16:32) Nyipi ewekë catre kowe la atr troa hetrenyi la trenge catre ka tru matre troa atreine xomehnöth tune la hna kuca hnei Iesu Keriso, lo atr ka tru ne la fene hnengödrai. Ame la trahmanyi ka isi nge ka lepi föe hmunë, tre trahmanyi ka pë pengön, nge tro angeice lai a angazone la imelekeu i angeic me Iehova. Öni Davita, lo atre catr: “Wesitre jë, ngo the kuca kö la ngazo ; ithanataju me ite hni nyipunie hune la göhne i nyipunie, nge lapa thaupu ju.”—Salamo 4:4, MN.

“XETËNEJU NYIPUNIE LA IHNIMI”

18. Pine nemene matre ka nyipi ewekë catre tro pala hi a ihnim?

18 E jë la 1 Korinito 13:4-7. Ihnimi la thiina ka sisitria catre e hnine la faipoipo.  Öni Tusi Hmitrötr: “Xetëneju nyipunie la ihnimi ka tru, me utipin, me thina ka loi, me hni ka ipië, me thina ka menyik, me xomi hni ahoeany. Nge ihnimi e hune la nöjei ewekë celë asë, celë hi otene ka nyipi loi.” (Kolose 3:12, 14) Nyipi ewekë tro la trahmanyi me föe a isa amamane la ihnimi nyipici nyidro me nyitipu Iesu Keriso, atre huujëne la mele thatraqane la atr. Maine hna nyitrepene la faipoipo hnene la ihnimi cili, tro eje lai a cile catre ngacama hetrenyi ju hë la itre thiina hne së hna xele ma wange thei ketre, maine kolo pena tihti ketre hnei sine mec, me itre jole göi mani maine föe pena a iwesitrë me keme me thine i trahmany, tui trahmanyi fe.

19, 20. (a) Nemene la nyine tro la itre trefën a kuca matre troa acatrene hnyawa la faipoipo i angatr? (b) Nemene la hne së hna troa ithanatane ngöne la tane mekune ka troa xulu?

19 Nyipi ewekë catre la ihnim, me mele nyipici, me troa isa huliwa catr matre troa tro loi la faipoipo. Maine hetre itre jole ka traqa thene la lue trefën, tha tro kö nyidroti a nue troa sesei la otretre ne la faipoipo i nyidro. Loi e troa xecie e kuhu isa hni nyidro troa sile acatrene catrëne la imelekeu i nyidro. Loi e tro la itre trefën ka ihnimikeu nge ka hnimi Iehova a thele troa nyinyin la itre jole ka traqa koi angatr, ke, “tha tro kö a ase la ihnim.”—1 Korinito 13:8; Mataio 19:5, 6; Heberu 13:4.

20 Eje hi laka, tha ka hmaloi kö troa acatrene la faipoipo ngöne la itre “ijine ka aköte” celë.” (2 Timoteo 3:1) Ngo, jëne la ixatua i Iehova, ijije hi. Nge, tro fe la itre trefëne a hmekëne catrëne matre tha tro kö a angazone la mele i angatr hnene la itre ewekë ka sis hna kuca hnene la fen. Ame ngöne la tane mekune ka troa xulu, tro sa ce wange la aqane tro la trahmanyi me föe a acatrene la aqane imelekeu i nyidro lue trefën.

^ par. 12 Ngacama tro la lue trefën a thele troa nue la ngazo i ketre me thele troa ce nyinyin la itre jole ka traqa koi nyidro, ngo Tusi Hmitrötr a qaja ka hape, meköti e tro la hna nyixetë trij a nue la ngazo i föi angeic, maine pena troa sei hna cil. (Mataio 19:9) Wange ju la tane mekune hna hape, “Mekuna i Tusi Hmitrötr Göi Troa Sei Hna Cil Me Göi Troa Isa Lapa” ngöne la itre götrane 219-221 ne la itus “Thupë Nyipunieti Ju Kö Ngöne La Ihnimi Akötesie.”