MEKUNE jë hi hnene la itre hlue i Iehova thöthe troa goeëne la ketre film. Hna lapa qaja aloine la film cili hnene la itre sine ini angatr. Ngo ame ju hi la angatr a goeëne la itre iatr, öhne ju hi angatr la itre kuqa, me itre föe ka heetre tune la itre föe ne gojeny. Nemene ju hë la nyine troa kuca hnene la itre thöthi cili? Tro kö angatre lai a goeëne lai film?

Ame ngöne la nöjei drai hetre itre mekune pala hi hne së hna troa axeciën, nge tro itre eje lai a acatrene maine ananazijëne pena la aqane imelekeu së me Iehova. Ame itre xa ijin, hetre ewekë hne së hna mekune troa kuca, ngo ase jë hi së wai pengöne hnyawa lai ewekë cili, saze pi hi la mekuna së. Hapeu, kolo lai a hape, thatreine kö së axecië mekun maine pena mekune ka loi hi lai nyine troa xom?

 Ijine Tha Ka Loi Kö Troa Saze Mekun

Hnene la etrune la ihnimi së koi Iehova matre easë pë hë a nyi xepune ju la mele së koi Nyidrë me xomi bapataiso. Hne së hna sisinyi troa mele nyipici koi Nyidrë nge tru la aja së troa eatrëne la hne së hna sisiny. Ngo eje hi laka tro kö Satana a thele jëne troa angazone la aqane imelekeu së me Iehova. (Hna Amamane 12:17) Nyipici, ase hë së axeciëne troa nyihlue i Iehova me drengethenge Nyidrë. Ngo maine tro hmaca sa saze mekun, tro ha gufa la mele së.

Ase hë sasaithe enehila la 2 600 lao macatre thupene lo hnei Nebukaneza, Joxu ne Babulona hna acile la ketre hnasaatr gool. Hnei nyidrë hna amekötine kowe la nöjei atr troa thili kow. Ame la atre ka tha drenge, tre, tro ha kuië angeic kowe la hnaope ka mele hnei eë. Saderaka, Mesaka, me Abedenego, la köni thöth ka ajane tro pala hi a amadrinë Iehova. Celë hi matre, tha drenge pi angatr la joxu, ame hna kuië angatr kowe la hnaope eë. Tha fene iamamanyikeu kö la hna kuca hnei Iehova göi troa amele angatr! Ketre ka loi kö koi angatr la troa mec, hune la troa tha drei Iehova.—Daniela 3:1-27.

Atre hnyawa hi Daniela ka hape, e troa öhnyi angeic e thith, tro ha kuië angeic kowe la ope Liona, nge ka ngazo la aqane tro angeic a pane akötr. Ngo tha hnei Daniela kö hna saze la hnei angeic hna majemin, ene la troa akönia thithi o drai. Tha saze pi kö la mekuna i angeice troa nyihlue i Akötresie. Ame la thangane lai, hnei Iehova hna thepe angeic “qa thene la ite liona.”—Daniela 6:1-27.

Itre hlue i Akötresieti fe enehila a eatrëne la hnei angatre hna sisinyi koi Iehova, lo angatre a nue la mele i angatre koi Nyidrë. Hnene la itre thöth Keresiano ne Afrique hna xele ma sali koi darapo ngöne la hna ini, ame hna mekune troa upi angatre qa ngöne la uma ne ini. Ame hë e thupen, hnene la ministre de l’éducation nationale hna ithanata kowe la itre thöthi Keresiano. Tha hnei angatre kö hna xou, ngo angatre pe a qaja amenyikëne hnyawa la kepine matre tha sali kö angatre koi darapo. Qaane ju hi lai, patre pi hi la jole cili. Ame hë la angatr a tro kowe la hna ini, pë hmaca kö ka upe iele angatr troa ena la wathebo i Iehova.

Hna pane tupathi Joseph la kola meci hnene la föi angeic. Hnene la itre sinee i Joseph hna metrötrëne la aja i angeic, göne la aqane troa kelemi föi angeic. Ngo tha kapa kö hnei itre sinee i föi angeic la mekuna i angeic. Angatr a ajane troa trongëne la aqane kele wezipo ne la nöje i angatr, ka tha ihmeku kö memine la hna inin hnene la Tusi Hmitrötr. Öni Joseph: “Ame la angatr a öhne laka, ka catre la mekunang, angatr a thele jë troa iaöne la lue neköng, ngo tha hnei nyidro kö hna dreng. Hnene la itre sinee hna upi ni troa kuci hnëmec ngöne la hnalapang. Atre hi angatr ka hape, tha ka ihmeku kö lai huliwa cili memine la itre ini hnei nyiho hna kapa. Haawe, thupene hë la hne huni hna pane ithanata hnyawa, angatr pë hë a kuci hnëmeci jë ngöne la ketre hnalapa kö.

“Ngöne la ijine hleuhleu cili, hnenge hna thithi iele Iehova troa xatuane la hnepe lapange matre tha tro kö a sasaithe la itre hna wathebone hnei Nyidrë. Hnei Nyidrëti hna drenge la itre thithing, me xatua huni troa cile catre ngacama, catrehnine ju hë la itupath.” Ame koi Joseph me lue nekö i angeic, tre ka xecie hnyawa koi angatr troa drengethenge Iehova, nge tha tro kö a saze mekun.

Itre Ijine Laka Nyipiewekë Troa Saze Mekun

Ame lo macatre 32, hnene la ketre föe trenyiwa hna sipo Iesu troa apatrene la dremoni qaathene la nekö i eahlo jajiny. Ngacama anyimua sipo Iesu hnei eahlo, ngo tha sa pi kö nyidrë. Öni nyidrë kowe la itretre drei nyidrë: “Pëkö xa hna upi ni kow, ngo loi kowe la nöjei mamoe ka pate ngöne la lapa i angete Isaraela.” Tha mano kö föe sipo ixatua, ame hnei Iesu hna qaja koi eahlo ka hape: “Tha loi kö troa xome la a i ite nekön, me kuiëne koi ite vailai.” Ame hnei eahlo hna amamane la etrune la lapaune i eahlo, me sa ka hape: “Göuëti, Joxu ; ngo ite vailai a pune xötönëti la ite mamine ka malamala qa hune la laulau ne la ite tixe i nyuden.” Ame hnei Iesu hna saze mekun, me apatrene la dremoni qaathene la nekö i eahlo jajiny.—Mataio 15:21-28.

Ame la Iesu a saze mekun e itre xa ijin, tre, nyidrëti hi lai a nyitipu Iehova. Tune lo itretre Isaraela ekö lo angatr a tha drei Iehova me thili kowe la neköi kau gool, ase hë Nyidrëti mekune troa humuthi angatr asë. Ngo thupene jë hi la  hnei Mose hna sipo Nyidrë matre tha tro kö a humuthi angatr, ame hna saze la mekuna i Iehova.—Esodo 32:7-14.

Tui Iehova me Iesu, hna hane fe saze mekune hnei Paulo. Ame ngöne la pane tronge i angeic, hnei Mareko hna nuetriji angeic. Celë hi kepine matre xele hë Paulo e tro Mareko a sine la itre xa tronge i angeic. Ngo ame hë e thupen, öhne hë Paulo ka hape, ketre Keresiano hë angeic ka ajane troa huliwa catre koi Akötresie. Ame hnei Paulo hna qaja koi Timoteo ka hape: “Thei Mareko jë, nge ce tro jë nyipo e kolemi koi ni ; ke nyipi ewekë angeice koi ni thatraqane la huliwa.”—2 Timoteo 4:11.

Nemene la ini nyine tro sa xome qa ngöne la itre ewekë celë? Ngacama ka pexeje Iehova, ngo, hnene laka ka utipine me xomihni ahoeany, me ka ihnimi Nyidrë, haawe, ame itre xa ijin Nyidrëti a saze mekun. Ame easë, tre, itre atr ka tha pexeje kö, nge ka tha meköti kö la aqane waiewekë. Matre ka loi koi së e itre xa ijin troa saze mekun. Ka tune la atr hne së hna goeën ngöne la xötrei, thupene hë la hne së hna atre hnyawa la pengöi angeic, saze pi hi la mekuna së.

Ame itre xa ijin, nyipi ewekë tro sa saze la itre mekune nyine tro sa eatrën ngöne la götrane u. Maine jë easa ini Tusi Hmitrötr, me tro kowe la itre hna icasikeu, ngo easë pala hi a uthe la ijine troa xomi bapataiso. Maine pena, easa luelue troa xome la huliwa ne pionie. Maine jë tha ajane kö la ketre trejine trahmanyi troa hane xome la hnëqa ne drikona, maine qatre thupe pena e hnine la ekalesia. (1 Timoteo 3:1) Hapeu, tha celë fe kö aqane ujë i epuni lai? Ijije kö tro epuni a saze mekun? Iehova a könë epuni troa kapa madrine la itre hnëqa cili, matre tro epuni a ce nyihlue i Akötresie me itre xa trejine ngöne la madrin.

Jëne manathithe la troa saze mekun

Hna qaja hnei Ella, ketre trejine ka huliwa ngöne la Bethela e Afrique ka hape: “Ame la eni a xötrei lö kowe la Bethela, tha mama kö koi ni ka hape, tro ni a lapa aqeany. Tru la ajange troa nyihlue i Iehova, ngo tru mina fe la ajange troa  lapa easenyine la hnepe lapang. Ame ngöne la xötrei, tru la hnenge hna mekune la hnepe lapang! Ngo hnene la trejine ka ce hnahage me eni hna xatua ni, ame hnenge hna mekune ju troa lapa. Thupene la treene lao macatre ne lapa Bethela ni, eni ha mekune laka, e ijije koi ni, tro pala hi ni a huliwa kowe la itre trejin ngöne la huliwa hna amekötine koi ni hnine la Bethela.”

Itre Ijine Laka, Nyipi Ewekë Troa Saze Mekun

Hetre itre ijine laka nyipi ewekë catre tro sa saze mekun. Ame Kaina ekö, “elëhni atraqate pi hë [angeic]” koi Abela trejine me angeic hnei zalu. Öhne hnyawa hi Akötresie laka, Kaina a troa kuca la ketre ewekë ka ngazo, ame hnei Nyidrëti hna canga upi angeic troa xomehnöthe la elëhni angeic. Öni Akötresie, “mekölë hë la hulö ngöne la qëhnelö.” Ngo hnei Kaina hna wangesixane la ithuemany i Iehova, matre tha saze mekune kö angeic. Haawe, ame hë la pun, hnei angeic hna humuthe la jini angeic!—Genese 4:2-8.

Maine saze mekune ju Kaina?

Hetre ketre ini fe qa ngöne la tulu i Uzia Joxu. Ngöne la qaan, ka idrei nyidrë, nge loi la aqane imelekeu i nyidrë me Iehova. Ngazo pe, pi tru jë hi nyidrë. Hnei nyidrëti hna lö hnine la ēnē troa dreu ka pui loi, ngo kolo ewekë nyine tro hmekuje hi a kuca hnene lo itretre huuj. Hnene la itretre huuje hna canga amexeje koi nyidrë ka hape tha hmeku i nyidrëti kö la huliwa cili, ngo tha saze mekune kö nyidrë. “Hna elëhni” hnei Uzia, me wangesixane la hna amexeje koi nyidrë. Ame hnei Iehova hna lepi nyidrë hnei lepera.—2 Aqane lapa ite Joxu 26:3-5, 16-20.

Ame Joakim, tre, ketre trejin ne République centrafricaine, hna bapataison lo 1955, ngo hna upetröneë lo 1978. Thupene la 20 lao macatre, hnei angeic hna saze me ietra, me bëeke hmaca kowe la nyipici. Ame la kola hnyingë angeic hnene la ketre qatre thup la kepine matre qea pi hë la hnei angeic hna treqen troa bëek, öni Joachim: “Tru la ëlëhning me pitrung. Eni hmaca ietrane la hnenge hna itreqe aqeany. Ame lo itre ijine eni a lapa tröne la ekalesia, tha ase kö ni thëthëhmine ka hape, nyipici thene la Itretre Anyipici Iehova.”

Haawe, nyipi ewekë fe tro së e itre xa ijin a hane saze mekune me aqane ujë. Tro la aqane ujë cili a amadrinë Iehova.—Salamo 34:8.