GUY HOLLIS PIERCE, la ketre atrene la Lapa Ne Xomi Meköt Ne La Itretre Anyipici Iehova. Hnei nyidrëti hna mele nyipici uti hë lo 18 Maac 2014 drai ne meci nyidrë, kola traqa koi 79 lao macatre i nyidrë. Tune la itre xa trejine me Keriso, hna amele nyidrëti hmaca matre kapa la edrö i nyidrë e hnengödrai.—Heberu 2:10-12; 1 Peteru 3:18.

Hna hnaho Guy Pierce e Auburn, California, Etazini, lo 6 Nofeba 1934, nge hna bapataiso nyidrë lo 1955. Hnei nyidrëti hna faipoipo me Penny, lo 1977 nge hetre nekö i nyidroti fe. Ngo nyimutre catr la itre trejin ka xomi nyidrë ceitu me keme i angatr. Ame lo 1982 hnei nyidrë me Penny hna ce xome la huliwa ne pionie. Nge ame hë lo 1986 hnei nyidrëti hna nyiqaane wange trongëne la itre ekalesia ne Etazini koi 11 lao macatre.

Ame lo 1997, hnei Guy me Penny Pierce hna nyiqaane huliwa hnine la Bethela e Etazini. Hnei nyidrëti hna pane huliwa hnine la Biero Thatraqane La Huliwa Ne Cainöj, nge ame hë e 1998 hna acili nyidrë troa ce huliwa memine la Lapa Ne Xomi Meköt (Komite Ne Bethela). Ame lo kola kuca la icasikeu ne la macatre lo 2 Okotropa 1999, kolo hi lai a qaja ka hape nyidrëti fe hë a hane sine la Lapa Ne Xomi Meköt. Ame ngöne la itre macatre ka ase hë, hnei nyidrëti hna huliwa hnine la Komite Ne Bethela, Komite Göi Cinyany, Komite Göi Kuci Tus, me Komite Ne La Itre Kordinatör.

Ame Guy Pierce, tre ka canga hnyihnyima nge ka qene hnyima. Ngacama ka isa pengöne la melen ne la itre trejin me qenenöje i angatr, ngo canga tro majemi hi angatr koi nyidrë. Ngo ame la ka ketr hnyawa la hni ne itre trejin, tre, ene la ihnimi, me ipië ka ej thei nyidrë, nge ka metrötrëne nyidrë la itre trepene meköti Iehova, nge ka catre fe la lapaune nyidrë. Hnei Guy Pierce hna majemine qaja ka hape, maine troa patre la jö ngo tha tro kö a tria la itre hna thingehnaean hnei Iehova, nge celë hi hnei nyidrëti hna ajane troa atre hnene la nöjei atr e cailo fen.

Nyidrë la ketre trejin ka huliwa catre koi Iehova, hna nyiqaane huliwa e hmahmakanyi nge fenesi pala hi e hejiheji jidr. Hnei nyidrëti hna kanothe la fen göi troa xatuane la itre trejin, trahmanyi me föe, nge hetre traem i nyidrëti pala hi kowe la trejine ka thele ixatua. Nyimutre la itre trejin ka mekune hmaca lo aqane lolone la thiina i nyidrë me itre ixatua i nyidrë ngöne la götrane u.

Troa meku nyidrëti catre hnene la föi nyidrë, memine la sikisi lao nekö i nyidrë, me itre xötrapi nyidrë, me itre xa nekö i nyidrë ngöne la u. Hnei Mark Sanderson, ketre atrene la Lapa Ne Xomi Meköt hna cile fë la cainöj ne kelemi nyidrë hnine la Bethela ne Brooklyn lo Mecixen 22 Maac 2014. Hnei Mark hna qejepengöne la mejiune i Guy Pierce troa mel e hnengödrai, me e la itre trenge ewekë i Iesu, kola hape: “Kösaue la nöjei hnalapa ngöne la ēnē i Kaka . . . Nge e trojë ni troa nyihnyawane la hne i nyipunie, tro ni a hmaca troa thei nyipunie mate ce me ini ; mate tro nyipunie a ce lapa me ini. Nge ame la hnenge hna troa tro kow, te, ate hë nyipunie la jën.”—Ioane 14:2-4.

Tro pala hi sa mekune la trejine së Guy Pierce. Ngo atraqatre la madrine së laka ‘atre hë nyidrëti la jën’ hnë tro nyidrëti a mel epine palua.