Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Diseba 2014

Trotrohnine Kö Epuni La Hna Cinyihan?

Trotrohnine Kö Epuni La Hna Cinyihan?

“Ame hnei nyidëti hna fepi la ite hni angat, mate tro angate a trotrohnine la hna cinyihan.”LUKA 24:45.

1, 2. Hnei Iesu hna acatrene tune kaa la lapaune ne la itretre drei nyidrë lo drai ne melehmaca i nyidrë?

LUE atre drei Iesu a tro qaa Ierusalema kowe la neköi traon, 11 kilomet la enanyin. Hleuhleu la mele i nyidro, ke meci hë Iesu, ngo thatre kö nyidroti ka hape, mele hmaca ha nyidrë. Iesu a easenyi koi nyidro, ame hnei angatr hna ce tro. Ame e cili, “nyidëti a qan’ e Mose me nöjei perofeta asë troa shenge koi nyido la nöjei hna cinyihane asë göi nyidë.” (Luka 24:13-15, 27) Akeukawane jë hi me aciane catrëne la aja e kuhu hni nyidro, ke hna “shenge” maine hna qeje pengöne hnyawane koi nyidro la itre hna cinyihan.—Luka 24:32.

2 Ame ju kö lai jidri cili, hnei nyidro hna bëeke a tro Ierusalema. Ame la nyidroti a öhne la itre aposetolo, nyidroti hi lai a qaja jë koi angatr la ewekë ka traqa koi nyidro. Nyidroti pala kö a ithanata, ame hna mama pi Iesu koi angatr asë. Tru la xouene la itre aposetolo, nge angatr a nyiqaane luelue ka hape, Iesu jë kö la? Tusi Hmitrötr a qeje pengöne la aqane acatrene nyidrë la lapaune i angatr: “Hnei nyidëti hna fepi la ite hni angat, mate tro angate a trotrohnine la hna cinyihan.”—Luka 24:45.

3. Pine nemene matre easa kucakuca e itre xa ijin ngöne la huliwa i Akötresie, ngo nemene la aqane tro pala hi sa madrin?

3 Ame itre xa ijin, tru la hleuhleu së tune la itretre drei Iesu  ekö. Maine nyipici laka, easa catre nyihlue i Iehova, ngo ame itre xa ijin, easa kucakuca, ke pëkö atr ka drei së ngöne la easa cainöje trootro. (1 Korinito 15:58) Maine pena easa mekune ka hape, tha kökötre nyimenyime kö la itre atr hne së hna ini Tus memin. Nge itre xan e angatr a trotriji Iehova. Nemene la nyine tro sa kuca matre tro pala hi sa madrin ngöne la hna cainöj? Ame la ketre ewekë ka troa xatua së, tre ene la troa trotrohnine hnyawa la aliene la itre ceitune i Iesu. Tro sa ce wange enehila la köni xan, memine la itre ini nyine tro sa xome qa ngön.

ATRE EËNYI KA MEKÖL

4. Nemene la aliene la ceitune i Iesu göi atre eënyi ka meköl?

4 (E jë la Mareko 4:26-29.) Nemene la aliene la ceitune i Iesu göi atre eënyi ka meköl? Atre eënyi la ka nyihatrene la itretre cainöjëne la Baselaia, nge itine feja a nyihatrene la maca hnei angatr hna cainöjën kowe la itre atr ka hni ka nyipici. Ame la itre ewekë hna kuca hnene la atre eëny, tre itre ewekë hna majemine kuca hnene la nöjei atr, kola “meköle e jidi me hlë e lai.” Hetre hnepe ijine ne cia la itine feja qaane la ijine kola traan ej uti hë la ijine menu. Ame ngöne la ijine cili, “hna ciajë la zine me hoeajë;” me cia “hnei nyëne kö.” Ame la itine feja, tro ej a cia me tru trootro, nge hetre itre ijine kola isa mama la pengön ej. Ceitune hi lai memine la kola kökötre la atr ngöne la götrane la u, laka angeic a kökötre trootro, nge hetre itre ewekë hnei angeic hna eatrëne trongën. Ame la angeic a kökötr uti hë la angeic a mekune troa nyihlue i Akötresie, angeice hë a wawen, kola “aciane la xeni,” kolo ijine kola sa xepu koi Iehova me xomi bapataiso.

Iehova a aijijëne la nyipici troa kökötre e kuhu hni ne la atr ka hetre hni ne ajan

5. Nemene la kepine matre qaja jë Iesu la ceitune göi atre eënyi ka meköl?

5 Nemene la kepine matre qaja jë Iesu la ceitune celë? Nyidrëti a ajane tro sa atrehmekune laka Iehova hi la ka aijijëne la nyipici troa kökötre e kuhu hni ne la ketre atr ka hetre hni ne ajan. (Ite Huliwa 13:48; 1 Korinito 3:7) Easa traa feja me fi timin, ngo tha ijiji së kö troa asasaqene catrëne la aqane cian ej. Tune hi la atr ngöne la ceitun, thatre kö së la aqane kökötrene la nyipici thene la atr. Thatreine kö tro sa öhne la aqane kökötre la itine feja, ene la Baselaia thene la ketre atr. Ngo ame hë e thupen, kola wawen, ame hna ce huliwa me easë ngöne la hna menu hnene lai ka hnyipi lö kowe la nyipici.—Ioane 4:36-38.

6. Nemene la nyine tro sa atrehmekun göne la aqane kökötrene la atr hne së hna ini Tusi kow?

 6 Nemene la ini nyine tro sa xome qa ngöne la ceitune celë? Ame la hnapan, tre, loi e tro sa atrehmekune laka, thatreine kö tro sa anyimenyimëne la aqane troa kökötre la lapaunene la atr. Ngacama easa kuca asë la hne së hna atreine matre xatua angeic, ngo tha tro pi kö sa uku angeic troa xomi bapataiso. Loi e tro sa atre ka hape, angeice casi hi la ka ijije troa mekune troa nyihlue i Iehova, ke tro kö Nyidrëti a kapa la mekune e ka qa kuhu hni.—Salamo 51:12; 54:6; 110:3.

7, 8. (a) Nemene la ketre ini nyine tro sa xome qa ngöne la ceitune i Iesu göi atre eënyi ka meköl? Qaja jë la ketre hna melën. (b) Nemene la hna ini së göi Iehova me Iesu hnene la ceitune celë?

7 Ame la hnaaluene ini tre, nyine xatua së e traqa ju së kucakuca, hnene laka, tha canga öhne kö së la thangane la hne së hna huliwa, ene la hna ini Tusi memine la itre atr. Loi e tro sa atreine itreqe. (Iakobo 5:7, 8) Maine jë ase hë së kuca asë la hne së hna atreine matre troa xatuane la hnainin, ngo tha kökötre pe la nyipici e kuhu hni angeic, tha kolo kö lai a hape thatreine kö së hamë ini. Iehova a akökötrene la itre itine nyipici thene hmekuje hi la itre atr ka hni ka ipië nge ka ajane troa saze. (Mataio 13:23) Haawe, tha tro pi kö sa jelengazone la aqane cainöje së pine hi laka, tha tru menu kö hnei atr hne së hna xatuane troa xomi bapataiso. Tha Iehova kö a wangatrune la huliwa së, ke tru hnei atr hne së hna ini tus kow ka kapa la nyipici. Nyidrëti pe a wangatrune la trenge catr hne së hna nu.—E jë la Luka 10:17-20; 1 Korinito 3:8.

Tha Iehova kö a wangatrune la huliwa së, ke tru hnei atr hne së hna ini Tus kow ka kapa la nyipici

8 Ame la hnaakönin; thatreine kö së öhne la itre ewekë ka saze thene la atr. Tune la lue trefëne ka ini Tusi Hmitrötr memine la ketre mesinare me qaja la aja i nyidro troa hane nyiqaane cainöj. Hnene la trejine hna amexeje koi nyidro ka hape, tro nyidroti a pane nuetrije la sixa. Sesëkötre ju hi angeic la nyidroti a qaja ka hape, nyimu treu hë ne nue nyidro la sixa. Atre hnyawa hë nyidro ka hape, ngacama tro nyidroti a ufi sixa juetrë, ngo tha sihngödri kö lai koi Iehova, nge ka xele Nyidrëti ma wange la ka mele hnihni. Matre ame koi nyidro, tre, troa iën, troa ufi sixa qëmekene la mesinare maine troa nuetrije hnyawa la sixa. Maine nyipici laka, tha öhne kö la mesinare la etrune la itre trenge catre hna kuca hnene la lue trefëne cili, ngo ame pe, hnene laka kolo pala hi a kökötre la ihnimi nyidro koi Iehova, celë hi ka upi nyidro troa xomi mekune ka loi.

EÖTR

9. Nemene la aliene la ceitune i Iesu göi eötr?

9 (E jë la Mataio 13:47-50.) Nemene la aliene la ceitune i Iesu göi eötr? Öni Iesu, ceitune hi me eötr hna nue e kuhu hnagejë la huliwa ne cainöjëne la maca ne Baselaia. Tune la kola jötre ngöne la eötr la “nöjei ie menu” laka nyimutre catr, haawe, hnene la huliwa ne cainöje hna ea la itre milio lao atr ka isa pengön. (Isaia 60:5) Kola mama lai ngöne la kola traqa e nöjei macatre hnene la itre milio lao atr kowe la  itre Asabele së, me kowe la Drai Ne Amekunën. Ame itre xan e angatr, tre ceitu i angatr me itre ie “ka loi,” matre itre atrene fe hë angatr la ekalesia i Keresiano. Ame itre xan, ceitu i angatre me itre ie “ka ngazo,” matre tha hna hane fe kö kepe angatre hnei Iehova.

Thupene la hna e la Mataio 13:47-50 . . .

10. Nemene la kepine matre qaja jë Iesu la ceitune celë?

10 Nemene la kepine matre qaja jë Iesu la ceitune celë? Ame la kola aisane la itre ie ngöne la ceitun, tre tha kolo kö lai a qaja la iameköti tixenuë ngöne la ijine akötre atraqatr. Ngo kolo pe a qeje pengöne la ketre ewekë ka traqa ngöne la itre drai tixenuë ne la fene celë. Iesu e celë a amamane ka hape, tha ene kö laka itre atr a pi drenge la maca ne Baselaia, matre tro fe hë angatr a nyihlue i Iehova. Ala nyimu la itre atr ka traqa kowe la itre icasikeu, maine ka ini Tusi Hmitrötr me easë, ngo ame pe tha ajane kö angatr troa nue la mele i angatre koi Iehova. (1 Ite Joxu 18:21) Ame mina fe itre xan, tre tha traqa ha angatr kowe la hna icasikeu. Nge ame pena la itre xa neköne la Itretre Anyipici Iehova, itre hna hiane hi ngöne la nyipici, ngo tha ajane pe troa melën. Haawe, Iesu a amamane hnyawa ka hape, nyipi ewekë tro la itre atr a isa axecië mekun. Maine tro sa xomi mekune ka loi, tro hë Iehova a goeë së ceitu me ewekë “hna ajan,” maine ka tru alameken.—Hagai 2:7.

. . . pane wange ju la itre ini koi së enehila

11, 12. (a) Nemene la ini nyine tro sa xome qa ngöne la ceitune göi eötr? (b) Nemene la hna ini së göi Iehova me Iesu hnene la ceitune celë?

11 Nemene la ini nyine tro sa xome qa ngöne la ceitune göi eötr? E tro sa trotrohnine hnyawa la ceitune celë, tro lai a xatua së matre tha tro kö sa hleuhleu menu maine wesitr e tro la hne së hna ini Tusi memin, maine ketre nekö së a xele ma nyihlue i Iehova. Ame itre xa ijin, ngacama hne së hna kuca la hne së hna atreine matre troa ini angeic, ngo tha mekuna i angeice kö troa nyihlue i Iehova. Tha hnene kö laka ka pi ini Tusi Hmitrötre hi la ketre atr, maine hna hia angeic ngöne la nyipici, ke tro hë angeice lai a imelekeu hnyawa me Iehova. Maine tha kapa kö angeic la musi Iehova, thatreine jë kö tro angeic a hlue i Akötresie.

Ame itre ka ajane la nyipici, tro kö angatr elanyi a cilëgöli Iehova (Wange ju la paragarafe 9-12)

12 Hapeu, kolo kö lai a hape, ame la itre ka nuetrije la nyipici, tre, tha ijiji angatre hmaca kö troa bëeke kowe la ekalesia? Maine pena, ka luzi la atr e tha hane kö angeic nue la mele i angeic koi Iehova? Ohea, ijije pala hi tro la atr a hane imelekeu  hnyawa me Iehova qëmekene troa nyiqaane la akötre atraqatr. Iehova a hë angatr me hape: “Hmacaju nyipunie koi ni, nge tro ni a hmaca koi nyipunie.” (Malaki 3:7) Celë hi ewekë lai hna amamane hnyawa ngöne la ceitune i Iesu göne la neköne ka mejengön.—E jë la Luka 15:11-32.

KUKU TRAHMANY KA MEJENGÖN

13. Nemene la aliene la ceitune göne la neköne ka mejengön?

13 Nemene la aliene la ceitune göne la neköne ka mejengön? Ame ngöne la ceitune celë, ame la keme ka utipin, tre kola nyihatrene la Keme së e hnengödrai ka tru ihnimin, ene Iehova. Ame la kuku ka aluzine la edrö i angeic ka tru alameken, tre kola nyihatrene la itre ka nuetrije la ekalesia i Keresiano. Angatre hë la itre atrene la fene i Satana, hna aceitunën me “kete nöje ga nany,” qaathei Iehova. (Efeso 4:18; Kolose 1:21) Ame hë e thupen, trotrohnine hë itre xan e angatr ka hape, ngazo la hnei angatre hna kuca, matre angatre a mekune troa bëeke hmaca koi Iehova. Tru catre la itre trenge catre nyine troa kuca, ngo hnene la ipië, memine la ietra ka eje thei angatr, matre Iehova pë hë a nue pi la ngazo i angatr, me canga kepe angatre hmaca.—Isaia 44:22; 1 Peteru 2:25.

Aja i Iehova tro la itre ka nuetriji Nyidrë a bëeke hmaca

14. Nemene la kepine matre qaja jë Iesu la ceitune göne la neköne ka mejengön?

14 Nemene la kepine matre qaja jë Iesu la ceitune celë? Iesu a amamane e celë ka hape, aja i Iehova tro la itre ka nuetriji Nyidrë a bëeke hmaca. Ame la kem ngöne la ceitun, ka mejiune pala hi nyidrë laka tro la nekö i nyidrë a bëeke hmaca. Ame la nyidrëti a öhnyi nyën, nge “nanyi pete kö” nyën, nyidrëti a canga nyenyape jë koi nyën. Aja i kem tro la nekö i nyidrëti a atrehmekune ka hape, hna fe pala hi la qëhnelö koi nyën. Tro la ceitune celë a upe la itre ka nuetrije la nyipici troa canga bëeke hmaca koi Iehova. Eje hi laka, kucakuca catre angatr ngöne la u, nge hmahma angatr matre jole catre troa bëek, ngo ame pe la itre trenge catre hna kuca,  tre tha ka gufa kö. Ketre ame la kola bëek, atraqatre la madrine i Iehova me Iesu me itre angela.—Luka 15:7.

15, 16. (a) Nemene la itre ini nyine tro sa xome qa ngöne la ceitune göne la neköne ka mejengön? Qaja jë la itre xa ceitun. (b) Nemene la hna ini ni göi Iehova me Iesu hnene la ceitune celë?

15 Nemene la ini nyine tro sa xome qa ngöne la ceitune göne la neköne ka mejengön? Loi e tro sa nyitipune la ihnimi Iehova. Ame la kola bëeke kowe la ekalesia hnene la ketre atr, tha loi kö tro sa nyi ka “thina ka meköti cat,” me xele ma kepe angeic. Tro lai a angazone la aqane imelekeu së me Iehova. (Ate Cainöj 7:16) Ame la ketre ini nyine tro sa xome qa ngön, tre ene la troa goeëne la ketre atr ka nuetrije la ekalesia ceitu me “mamoe ka pate,” nge ka mekune troa bëeke hmaca. (Salamo 119:176) Ketre maine easë a iöhnyi memine la ketre atr ka nuetrije hë la ekalesia ngo tha hna upe trön eëne petre kö, tro kö së lai a kuca la ka ijije matre xatua angeic troa bëeke hmaca? Ketre, tro kö së lai a canga thuemacane la itre qatre thup matre tro angatr hamëne la ixatua ka ijij? Eje hi, hatrene hi lai ka hape, trotrohnine hnyawa hi së la ini hna kapa qa ngöne la ceitune i Iesu, nge easë fe hë a trongën.

“Lolo catre e troa lapa hnine la organizasio i Iehova!”

16 Ame la itre ka bëek, tre angatr a olene kowe la utipine i Iehova, me ihnimi Nyidrë, me kowe la ixatua ne la ekalesia. Hna qaja hnene la ketre trejine trahmanyi hna upetröne eën ekö, a 25 lao macatre ne lapa trön, ka hape: “Nyipici, ekö hë kepe ni, nge tru catre la madrineng ke eni pala hi a melën la ‘ite ijine akeukawane’ qaathei Iehova. (Ite Huliwa 3:19) Tru la hna hnimi ni me xatua ni hnene la itre trejin asë! Lolo hë la melenge hnine la lapa ne la itre trejin.” Önine la ketre thöth, trejine föe ka bëek thupene la faifi lao macatre ka hape: “Thatreine kö ni troa qeje pengöne la aqane melëne ni lo ihnimi hnei Iesu hna ithanatan, ihnimi hnene la itre trejin hna amamane hnyawa koi ni. Lolo catre e troa lapa hnine la organizasio i Iehova!”

17, 18. (a) Nemene la itre ini nyine tro sa xome qa ngöne la köni ceitune celë? (b) Nemene la ka xecie koi së troa kuca?

17 Nemene la itre ini nyine tro sa xome qa ngöne la köni ceitune celë? Ame la hnapan, loi e tro sa atrehmekune ka hape, thatreine kö tro sa anyimenyimëne la aqane troa kökötre la lapaune ne la atr. Qa i Iehova kö lai. Ame la hnaaluen, tha tro pi kö sa mekune ka hape, ame asë hi la itre ka traqa troa ce hmi me ini Tus me easë, tre, itre ka tro asë hi elanyi a nyihlue i Iehova. Ame la hnaakönin, ngacama nuetriji Iehova ju hë hnei itre xan, ngo tha tro pi kö sa mekune ka hape, ka luzi hë angatr. E bëeke hmaca jë angatr, kepe angatre jë ceitu me atr hna hnime hnei Iehova.

18 Isa catre pi së thele la atrehmekun, me trotrohnin, me inamacan. Ame ngöne la easa e la itre ceitune i Iesu, isa waipengö së jë me hape: ‘Nemene la aliene la ceitune celë? Pine nemene matre cinyihane jë ej e hnine la Tusi Hmitrötr? Nemene la aqane tro ni a trongëne la itre ini qa ngön? Nemene la hna ini ni göi Iehova me Iesu hnene la ceitune celë?’ E tro sa kuca lai, easë hi lai a amamane ka hape, trotrohnine hnyawa hi së la aliene la itre ithanata i Iesu.