“Eëshë la ite hnepe ngönetei ne la kete ate me kete ate.” EFESO 4:25.

1, 2. Nemene la aja i Akötresie kowe la itre hlue i Nyidrë, thöth me qatr?

EPUNI kö la ketre thöth? Maine eje hi, loi e tro epuni a atre ka hape, epuni la ketre atrene ka nyipi ewekë ne la ekalesia i Iehova e cailo fen. Ame ngöne la itre nöje ka nyimutre, ala nyimu la itre hna bapataison, a itre thöth. Ketre ixatua ka tru la troa goeëne laka ala nyimu catre la itre thöth ka mekune troa nyihlue i Iehova!

2 Eje hi laka, hetre madrine i epun troa ce tro pala hi memine la itre xa thöth. Nyipici, aja së pala hi troa ce memine la itre sinee së. Aja i Iehova fe hi lai tro sa ce nyihlue i Nyidrë ce memine la itre trejine me easë. Celë hi matre aja i Nyidrë tro la itre hlue i Nyidrëti a cas, ngacama isa macatre kö maine isa aqane mele i angatre kö. Öni Paulo aposetolo, ame la aja i Akötresie, tre tro la ‘nöjei ate asëjëihë a mele me wangate hmekune la nyipici.’ (1 Timoteo 2:3, 4) Ketre Hna Amamane 7:9 a qeje itre ka nyihlue i Akötresie ka hape, itre ka xulu qa ngöne la “ite xöte nöj’ asë, me ite tribu, me nöjei ate, me ite qene lapa.”

3, 4. (a) Nemene la thiina ka eje thene la itre thöth enehila? (b) Ame ngöne Efeso 4:25, nemene la aqane qeje pengöne Paulo la ekalesia?

 3 Isa pengöne catre la itre thöth ka nyihlue i Iehova memine la itre xa thöth. Tru catre la itre thöth ka mele koi angatre kö, matre angatr a thele la itre sipu aja i angatr. Kola qaja hnene la itre ka inamacane ka hape, ame la itre thöth enehila, tre catrecatre thei angatre troa ketre sipu meku angatre kö. Kola mama ngöne la aqane ithanata me aqane heetre i angatr ka hape, pëkö metrötre koi itre xa atr, ene mina fe lo itre qatr.

Sisitria catre la troa cas memine la itre trejin ngöne la easa easenyi trootro kowe la pune la fene i Satana

4 Hlemu catre la thiina cili, matre tha ka hmaloi kö troa thipetrij ej me amadrinë Iehova. Ame mina fe ngöne lo hneijine i itre pane Keresiano, hnei Paulo hna hmekëne la itre Keresiano göne lai thiina cili. Öni angeic e qeje ej ka hape “u ate huliwa hnine la ite ka tha idei.” (E jë la Efeso 2:1-3.) Ketre ixatua koi së e troa goeëne la itre thöth ngöne la ekalesia ka xele ma wange la thiina cili. Pi tro kö angatr a ce nyihlue i Iehova memine la itre trejine me angatr. Trotrohnine hnyawa hi angatre ka hape, ceitu hi la ekalesia memine la ngönetrei ka nyimu hnepe ka ce huliwa. Öni Paulo: “Eëshë la ite hnepe ngönetei ne la kete ate me kete ate.” (Efeso 4:25) Matre sisitria catre la troa cas memine la itre trejin ngöne la easa easenyi trootro kowe la pune la fene i Satana. Tro la itre hna melën e hnine la Tusi Hmitrötr a xatua së troa trotrohnine la enyipiewekë koi së troa caa lapa, ene la troa cas.

KOLA CAA LAPA

5, 6. Nemene la ini hne së hna xome qa ngöne la hna melëne hnei Lota me hnepe lapa i angeic?

5 Ame ekö, hnene la itre hlue i Iehova hna cile catre ngöne la itre itupath ka tru. Ame hnei Iehova hna amele angatr, ke hnei angatre hna cas, me itö ixatua. Tro asë hi së a xomi ini qa ngöne la itre hna melëne celë qa hnine la Tusi Hmitrötr. Tro sa ce wange la ewekë ka traqa koi Lota.

6 Hetre jole ka traqa koi Lota me hnepe lapa i angeic. Kola troa lepe apatrenyi Sodoma hnei Iehova, lo traon hna mele ngön hnei angatr. Hnei Nyidrëti hna upe la lue angela troa thuemacanyi Lota matre troa lö pi qa ngöne la traon, me kötre kowe la itre wetr. Öni nyidro koi angeic: “Lolojë, kötejë.” (Genese 19:12-22) Hnei Lota me lue nekö i angeic jajinyi hna drengethenge  la itre hna amekötine. Ngazo pe, tha aqane ujëne fe kö la itre xa atrene la hnepe lapa i angeic. Ame la Lota a thuemacane la lue ka troa föene la lue nekö i angeic jajinyi, tre, nyidroti a mekune ka hape, ketre qatre hi ka “qene hnyima.” Tha jele nyipiewekë angeice kö hnei nyidro, matre meci pi pë hë nyidro ngöne la kola apatrene la traon. (Genese 19:14) Lota hmekuje hi me lue neköi angeic jajinyi la ka mele pe, ke, hnei angatre hna idrengethenge me ce tro.

7. Nemene la aqane xatuane Iehova la lapa ka cas ne la nöje i Nyidrë ka lö pi qaa Aigupito?

7 Hetre ketre ini fe qa ngöne la hna melëne hnene la itretre Isaraela lo angatr a lö pi qaa Aigupito. Tha hnei angatre kö hna isa ekö lapa matre isa ië gojenyi ne tro kowe la Nöje Hna Thingehnaean. Hnei angatre pe hna cas me ce tro. Ketre, ame la Iehova a thawa luëne la Hnagejë Ka Palulu, tha Mose casi kö la ka thupa ej, maine ce memine la itre xa atre Isaraela hi. Nöje asë hi la ka ce tro me Mose, ame hnei Iehova hna amele angatr. (Esodo 14:21, 22, 29, 30) Goi mekune fe la itre trenyiwa ka ala nyimu troa hane nyihlue i Iehova, ame hnei angatre hna lö pi fe qaa Aigupito ce memine la nöje Isaraela. Hnene la itre atrene asë ne la nöje hna caa lapa. (Esodo 12:38) Qene hmo kowe la itre xa thöth troa ketre sipu xome la gojenyi angatre kö me mekune ka hape, gojenyi ka loi! Maine xome ju ketre atr la sipu gojenyi angeic, eje hi laka, tha tro pë hë Iehova a amele angeic.—1 Korinito 10:1.

8. Ame ngöne la hneijine i Iehosafata Joxu, nemene la aqane casi ne la itre hlue i Akötresie?

8 Ame ngöne la hneijine i Iehosafata Joxu, kola traqa troa isi memine la nöje i Akötresie hnene la ketre trongene isi ka catr. (2 Aqane lapa ite Joxu 20:1, 2) Nemene la hna kuca hnene la angetre Isaraela la kola cile xötreithi angatre hnene lai ithupëjia cili? Hnei angatre hna qale koi Iehova me sipone la ixatua i Nyidrë ngöne la thith. (E jë la 2 Aqane lapa ite Joxu 20:3, 4.) Tha hna isa thele gojenyi kö hnene la Itretre Isaraela, ngo hnei angatre pe hna caa lapa. Öni Tusi Hmitrötr: “Angete Iuda asë a icilenyi xajawa i Iehova, ce me ite ka co i angat, me ite ifënekö i angat ; me ite nekö i angat.” (2 Aqane lapa ite Joxu 20:13) Hnene la nöje asë, itre thöth me qatr hna qale koi Iehova, me kuca la hna amekötine koi angatr. Hnei angatre hna caa lapa, ame hnei Iehova hna amele angatre qaathene la itre ithupëjia. (2 Aqane lapa ite Joxu 20:20-27) Ketre tulu lai ne aqane ce qëmeke kowe la icilekeu hnene la itre hlue i Akötresie.

9. Nemene ini hne së hna xome qaathene la itre pane Keresiano ekö?

9 Ame ngöne la hneijine i itre pane Keresiano, hnene la itre hlue i Iehova hna ce atrunyi Nyidrë ngöne la tingeting me cas. Ame ngöne la ijine cili, casi hi la itre ini hna trongëne hnene la itretre Iudra me itre trehnyiwa ka nyihlue i Iehova. Hnei angatre hna caa lapa, me ce xen, me ce thith. (Ite Huliwa 2:42) Ketre, ame la kola akötrë angatr, hnei angatre pala hi hna cas. Kolo itre ijine lai laka, angatr a ajane la ixatua i ketre me ketre. (Ite Huliwa 4:23, 24) Haawe, nyipi ewekë mina fe tro sa hane cas me itö ixatua ngöne la itre ijine kola akötrë së.

KOLA CAS QËMEKENE LA DRAI IEHOVA

10. Eue la ijine laka nyipi ewekë catre tro la itre hlue i Iehova a casi?

10 Easenyi catre hë matre qëmeke jë së kowe la ketre jol ka tru catre hmaca kö. Öni Ioela perofeta e qeje pengöne la drai cili ka hape, “drai ne jid, me melöhlem.” (Ioela 2:1, 2; Zefania 1:14) Ame ngöne la ijine cili, nyipi ewekë catre hmaca kö tro  la itre hlue i Iehova a cas. Pane mekune jë la itre trenge ewekë i Iesu kola hape: “Ame la baselaia ka kete göi ishi, te, tro ha pë wen.”—Mataio 12:25.

11. Nemene la ini nyine tro la itre hlue i Akötresie a xome göne la cas hna qaja ngöne Salamo 122:3, 4? (Wange ju la pane iatr.)

11 Nemene la aqane tro sa cas elany? Hetre ini nyine tro sa xome qa ngöne la aqane xupe la itre uma ekö e Ierusalema. Hna xupe ieasenyine itre ej, matre önine la atre cinyihane la salamo göne la traone ka hape, hna xupe “tune la lapa hna iacilihnaqën [maine tune la itre uma ka icacaxeny e hnine la traon].” Angatr a lapa xetietë, ke, kola lapa iasenyi, matre tha jole kö troa itö ixatua nge tro ketre a thupë ketre. Ame la kola iasenyi la itre uma, tre kola amekunën la ka cinyihane la salamo la aqane cacaxenyine la itre tribu i angetre Isaraela ekö troa atrunyi Iehova. (E jë la Salamo 122:3, 4.) Ame hë enehila me ngöne la itre drai ka calemi ka jol, tre, nyipi ewekë catr tro la itre hlue i Iehova a ‘caa lapa.’

Aja i Iehova troa acasine la nöjei hlue i Nyidrë e hnengödrai me e celë fen matre caa lapa ka cahae, ka ce atunyi Nyidrë

12. Nemene la ka troa aijijë së troa mele pe ngöne la kola cile hnei Gog kowe la nöje i Iehova?

12 Pine nemene matre ame la casi së elany, tre ka nyipi ewekë catr? Hna perofetane ngöne Ezekiela mekene 38 ka hape, tro “Gog ate kë zin’ e Magog” a cile kowe la nöje i Iehova elany göi troa lepi angatr. Tha ijine tro kö lai a nue la ketre ewekë troa thë la casi së. Ketre, mekune ka menu la troa mekune ka hape, tro la fene i Satana a amele së. Nyipi ewekë tro pe sa caa lapa memine la itre trejine me easë. Eje hi laka, tha hnene kö laka easë fe e hnine la lapa cili, matre troa amele së elany. Nyipi ewekë tro sa isa qale catre koi Iehova me drengethenge Nyidrë. Ame hë e cili, tro Iehova me Iesu a thupë së e nyipine la isi me eatrongë së kowe la fene ka hnyipixe. (Ioela 2:32; Mataio 28:20) Ngo nyipi ewekë fe tro sa lapa catre e hnine la nöje i Akötresie. Tune kaa la mekuna i epun, tro kö Iehova elanyi a amelene la itre atr ka isa ië gojeny?—Mika 2:12.

13. Nemene la itre ini nyine troa xome hnene la itre thöth qa ngöne la itre hna melën hne së hna ce ithanatane hë?

13 Maine ketre thöthi epun, öhne kö epuni la enyipiewekëne la troa lapa catre thene la lapa ne la itre trejin? The thele kö tro pala hi a ce memine la itre trejine ka ce macatre me epun, maine tro pena a iananyi memine la itre trejin. Easenyi catre hë matre nyipi ewekë catre hmaca kö tro së, itre thöth me itre qatr a itö ixatua. Acatrene catrëne jë la aqane imelekeu i epuni me itre trejin, trahmanyi me föe enehila, nge ce nyihlue i Iehova jë me angatr cememine la madrin. Tro ha amele epuni elanyi e hnei epuni hna cas memine la itre hlue i Iehova!

“EËSHË LA ITE HNEPE NGÖNETEI NE LA KETE ATE ME KETE ATE”

14, 15. (a) Pine nemene matre Iehova a hnëkë së troa cas? (b) Nemene la eamo hnei Iehova hna hamë së matre tro sa cas?

14 Iehova a aijijë së troa “nyi hlue i [N]yidë [memine la itre trejine me easë] hnene la hni ka cas.” (Zefania 3:8, 9) Nyidrëti a hnëkë së thatraqane la itre drai elany, ngöne la ijine tro Nyidrëti a ‘acasine la  nöjei ewekë asë koi Keriso.’ (E jë la Efeso 1:9, 10.) Ame la aja i Iehova, tre, ene la troa acasine la nöjei hlue i Nyidrë e hnengödrai me e celë fen matre troa lapa ka cahae, me ce atunyi Nyidrë. Nge pëkö ketre ewekë ka troa sewe Nyidrë troa aeatrëne lai. Itre thöthi fe, ijije hi tro epuni a hane ketre atrene la lapa ka cahae cili epine palua. Hapeu, aja i epuni kö troa hane cas memine la organizasio i Iehova?

15 Iehova a hnëkë së enehila troa cas göi troa atreine ce mele tingetinge ngöne la fene ka hnyipixe. Nyidrëti a xomihni ahoeany me ini së troa “ithupënekeune la ite hnepe ngönetei,” me troa ‘ihnimikeu’ me troa ‘ithuecatrekeu.’ (1 Korinito 12:25; Roma 12:10; 1 Thesalonika 4:18; 5:11) Atre hnyawa hi Iehova ka hape, hnene laka itre atr ka ngazo së, haawe, tha ka hmaloi kö tro sa cas. Celë hi kepine matre Nyidrëti a upi së tro pala hi sa “inu’ aloinekeun.”—Efeso 4:32.

16, 17. (a) Nemene la ketre kepine matre easa icasikeu? (b) Nemene la ini nyine tro la itre thöth a xome qa ngöne la tulu i Iesu?

16 Ame la ketre aqane xatua së hnei Iehova troa cas, tre ene la kola aijijë së troa icasikeu. Kola amexeje koi së ngöne Heberu 10:24, 25 ka hape, ame la ketre kepine matre easa icasikeu, tre matre ithuecatrekeu göi troa kuca la loi. Ketre, troa nyipi ewekë catre hmaca kö la itre icasikeu ngöne la easa easenyi catre kowe la drai Iehova.

17 Iesu la tulu ka loi, ke tru la madrine i nyidrë troa ce icasikeu memine la itre hlue i Iehova. Ame lo kola 12 lao macatre i nyidrë, hnei nyidrëti hna ce tro me keme me thine i nyidrë kowe la icasikeu ka tru ngöne la ēnē. Ame ngöne la ijine cili, tha öhnyi nyidrëti hë hnei nyidro. Hapeu, ce nyidrëti kö memine la itre xa thöth? Ohea. Ame la nyidroti a öhnyi Iesu, tre ce nyidrëti memine la itre ka hamë ini ngöne la ēnē; kola ce ithanatane la Itre Hna Cinyihan.—Luka 2:45-47.

18. Nemene la aqane tro la thith a acatrene la casi së?

18 Ketre, tro së lai a casi hnyawa, e hne së hna thithi thatraqane la itre trejine me easë, me sipo Iehova troa xatua angatre ngöne la itre jole i angatr hne së hna atre. Tro la aqane thithi cili a akökötrene catrëne the së la ihnimi së koi angatr. Nyipi  ewekë catre tro sa hnime la itre trejin, me thuecatre koi angatr ngöne la itre icasikeu, me thithi thatraqai angatr. Itre thöthi fe, thele jë troa eatrëne la itre ewekë celë matre tro fe epuni a hane itre ehnemu ka lolo kowe la itre atrene la ekalesia? Nyipi ewekë tro sa caa lapa memine la itre trejin, me iananyi memine la fene i Satana.

Tro asë hi së a thithi thatraqane la itre trejin (Wange ju la paragarafe 18)

AMAMANE JË KA HAPE CASI HI SË KÖSË NGÖNETREI KA CAS

19-21. (a) Nemene la hna upi së troa kuca qa ngöne laka casi hi së? Hamëne jë la itre ceitun. (b) Nemene la ini hne së hna kapa qa ngöne la aqane itö ixatua hnene la itre trejin ngöne la itre ijine hulö?

19 Nyimu ewekë enehila ka amamane ka hape, ka cas la itre hlue Iehova ceitu me ngönetrei ka cas, nge kola ‘ihuliwakeu la itre hnepe ej.’ (Roma 12:5) Ame la kola traqa la hulö kowe la itre trejin, tru la hne së hna meku angatr, nge tru fe la aja së troa xatua angatr. Ame lo Diseba 2011, hna lepe la hnapet e Mindanao e Philippines hnene la ketre wene ka catr. Casi hi la jidr, nge kola di menu la itre uma. Traqa koi 40 000 nge hetre munën lao uma hna angazon, nge nyimu uma ne la itre trejin. Önine la filial, “hna traqa la itre ixatua qaathene la itre xa filial,” qëmekene troa traqa la itre hna hnëkëne hnene la itre komite ne ixatua ne la nöj.

20 Ame e Zapo, hna akötrëne la itre trejine hnene la ketre sa me gejë madra ka lepe la götrane ahië ne la nöj. Ala nyimu thei angatre la itre ka lapa pe nge pë hë ewekë. Yoshiko la ketre trejine föe ka pë hë uman. Traqa koi 40 km la enanyin la hnalapa i eahlo qa ngöne la Uma Ne Baselaia, ketre nanyi catre pi hë! Öni eahlo: “Ame la drai thupene la sa, tre, sesëkötre ju hi eahuni la kola traqa hnene la atre thupëne la sirkoskripsio me ketre trejine trahmanyi troa thei hun.” Eahlo a hnyimahnyima, me hape: “Tru la madrine huni troa kapa la göxeni ne la u jëne la ekalesia. Ketre, hna thue ikootre hun, me ibuutr, me iwatreng, me iheetr.” Hnene la ketre atrene la komite ne ixatua hna qaja ka hape: “Hna cas hnene la itre trejine ne Zapo asë, me ce huliwa matre troa itö ixatua. Ame itre xan, angatr a traqa qaa Etazini troa ixatua. Ame la kola hnyingë angatre la kepine matre kapa jë angatr troa tro gaa nany, öni angatr, ‘Casi hi huni lai memine la itre trejine ne Zapo, nge ame la akötre i angatr, tre akötr i huni fe hi lai.’ ” Hapeu, madrine kö epuni troa hane ketre atrene la organizasio, laka ka ihnimikeu la itre atren? Drei jë kö la madrine i Iehova la Nyidrëti a goeëne la aqane casi ne la trejin!

21 Maine tro sa inine troa cas enehila, tro hë lai a hnëkë së göi troa atreine ce qëmeke kowe la itre jole ka tru elany. Maine troa pë nuvele ne la itre trejine qa ngöne la itre xa nöj, loi e tro pala hi së elanyi a caa lapa memine la itre trejine ne la nöj. Hnei Fumiko, ketre trejine föe ne Zapo, ketre thelene lo itre hna lepe hnei wene ka catr, hna qaja ka hape: “Easenyi catre hë la pun. Matre nyipi ewekë tro pala hi sa xatuane la itre trejin, me trengeneune la ijine tha tro hmaca kö a hetre hulö.”

22. Tro la aqane casi së a xatua së tune kaa elany?

22 Kuca asë jë la hnei epuni hna atreine matre troa cas memine la itre trejin, ke celë hi aqane tro epuni lai a hnëkë thatraqane la drai Iehova. Ame la ijine troa lepe la fene i Satana elany, tro pe kö Iehova a amelene la itre hlue i Nyidrë tune lo aqane kuca i Nyidrëti ekö. (Isaia 52:9, 10) Thöthi ju hë epun maine qatr, ngo nyipi ewekë catre tro pala hi epuni a caa lapa memine la nöje i Akötresie, matre mele pe epun. Ame ngöne la tane mekune ka troa xulu, tro sa ce ithanatane la kepine matre tro fe sa hetre hni ne ole kowe la edrö së.