“Hmitöteju nyipunie.”LEVITIKO 11:45.

1. Nemene la aqane troa xatua së hnene la tusi Levitiko?

AJA i Iehova tro la itre hlue i Nyidrëti a hmitrötr. Maine nyipici laka, tru la hna ithanatane la hmitrötr hnine la Tusi Hmitrötr, ngo nyimutre catre hmaca kö la etrune hnine la tusi Levitiko. E tro sa trotrohnine me kapa hnyawa la itusi celë, tro hë së lai a atre la aqane tro sa hmitrötr ngöne la götrane u, me ngönetrei, me thiina.

2. Nemene la hne së hna troa öhne hnine la tusi Levitiko?

2 Levitiko la ketre itus hna cinyihane hnei Mose. Celë hi ketre tus ne la itre “hna cinyihan’ asë” ka “nyipi ewekë troa inin.” (2 Timoteo 3:16) Traqa koi treene lao mama la ëje i Iehova ngöne la isa ca mekene la itusi celë. E tro sa trotrohnine hnyawa la tusi Levitiko, tro lai a thuecatre së matre tha tro kö sa kuca la ketre ewekë ka troa adrone la ëje i Akötresie. (Levitiko 22:32) Ame la trenge ewekë hna hape, “Iehova ni ,” tre hna amexeje lapane ngöne la itusi celë. Nyine tro lai a upi së tro pala hi a drengethenge Akötresie. Ame ngöne la tane mekune celë, memine la ka troa xulu, tro sa ce wange la itre ini ka tru qa ngöne la tusi Levitiko, itre ka troa xatua së troa hmitrötr ngöne la easa nyihlue i Akötresie.

SISITRIA LA TROA HMITRÖR

3, 4. Nemene la hna nyihatrene hnene la kola sië Arona me itre nekö i nyidrë? (Wange ju la pane iatr.)

3 E jë la Levitiko 8:5, 6Hnei Iehova hna acili Arona troa atre  huuje ka sisitria i angetre Isaraela, nge tro fe la itre nekö i nyidrë a itretre huuje ne la nöj. Arona a nyihatre i Iesu, nge itre nekö i nyidrë a nyihatrene la itre Keresiano hna iën. Nemene la aliene la kola sië Arona? Kolo kö lai a hape, nyipi ewekë troa apuiloinyi Iesu? Ohea. Ka pë engazo i Iesu, nge “ka pë ethan.” (Heberu 7:26; 9:14) Ngo, thupene hë la hna sië Arona, angeice hë lai a nyihatre i Iesu, ka wië nge ka meköt. Haawe, nemene la hna nyihatrene hnene la kola siëne la itre nekö i Arona?

4 Ame la kola siëne la itre nekö i Arona, tre, nyine nyihatrene la wië ka eje thene la itre hna iën, angetre troa huuje e hnengödrai. Angatre kö a wië hnene la hna bapataiso angatr? Ohea, pine laka thatreine kö la bapataiso troa apatrene la itre ngazo. Ame la bapataiso, tre nyine nyihatrene la atr a nyi xepune la mele i angeic koi Akötresie. Hna awiëne la itre hna iën “hnene la tenge ewekë,” haawe, nyipi ewekë tro angatr a melëne hnyawa la itre ini qaathei Keriso. (Efeso 5:25-27) Aqane tro hi angatre lai a hmitrötr, me wië. Ngo tune kaa pë hë la “ite xa mamoe”?—Ioane 10:16.

Tru la madrine i Iehova la kola goeëne laka, wië nge casi asë hi la itre hlue i Nyidrë

5. Pine nemene matre qaja jë së ka hape, hna awiëne la itre xa mamoe hnene la Wesi Ula i Akötresie?

5 Tha itre nekö i Arona fe kö la ka hane nyihatrene “la ka ala nyimu atraqat,”ene la itre xa mamoe. (Hna Amamane 7:9) Ngo, ka hmitrötre fe me wië la itre xa mamoe hnene la Wesi Ula i Akötresie. Ame la kola lapaune hnene la itre ka mejiune troa mele e celë fen kowe la menene la mele hna huujëne hnei Iesu hna qaja e hnine la Tusi Hmitrötr, hetre aja i angatre jë hi troa nyihlue i Iehova “lai me jidi.” (Hna Amamane 7:13-15) Loi e tro la itre hna iën me itre xa mamoe a catre matre wië pala hi angatr. Ame hë cili, tro pala hi a wië la thiina i angatr ngöne la nöjei götrane la mele i angatr. (1 Peteru 2:12) Tru la madrine i Iehova la kola goeëne laka, wië nge casi asë hi la itre  hlue i Nyidrë la angatr a drengethenge Iesu atre thupë mamoe!

6. Pine nemene matre loi e tro pala hi sa isa sipu waipengö së lapa?

6 Nemene la aliene koi së enehila lo kola siëne ekö la itretre huuje i angetre Isaraela? Nyimu atr hne së hna ini Tusi kow ka öhne ka hape, hne së hna nyidrawa la ngönetrei së nge lolo la pengö së. Ketre, hne së pala hi hna nyidrawane la hnë hmi së. Ame la ketre ewekë, tre, loi e troa “pë ethane la hni” ne la itre ka ajane troa nyiyhlue i Iehova. (E jë la Salamo 24:3, 4; Isaia 2:2, 3.) Celë hi matre nyipi ewekë tro sa nyihlue i Iehova cememine la mekune me hni ka wië, memine fe la ngönetrei së ka puiloi. Loi e tro sa isa waipengö së lapa, matre tro sa atrehmekune ngöne la itre drai la itre ewekë ka tru nyine tro sa wenë amekötin ngöne la mele së, matre hmitrötre pala hi së me wië. (2 Korinito 13:5) Hanawange la ketre ceitun, tro la atr hna bapataisone hë, nge ka goeëne lapane la itre iatr ka sis, a sipu waipengöi angeice kö me hape, ‘Eni kö a amamane ka hape ka hmitrötre ni?’ Haawe, loi e tro angeic a thele ixatua matre tro angeic a hmaca qa ngöne la huliwa i angeic ka sis.—Iakobo 5:14.

HMITRÖTR HNEI HNA IDRENGETHENGE

7. Nemene la tulu hnei Iesu hna amë ka tune lo hna kuca ekö hnene la itretre huuj hna qaja ngöne Levitiko 8:22-24?

7 Ame lo kola acile la itretre huuje i angetre Isaraela, tre hna inyath la sine la madra ne la mamaoe trahmany ngöne la puhnene ihnangenyë maca i Arona me itre nekö i angeic, me ngöne la hene wanakoime ka tru i angatr, me ngöne la hene wanakoca ka tru i angatr. (E jë la Levitiko 8:22-24.) Kola amamane hnene la aqane huliwane la madra laka, tro la itretre huuje a drengethenge me eatrëne hnyawa la itre hnëqa i angatr. Ketre tune mina fe, hnei Iesu Atre Huuje Ka Sisitria hna amë la ketre tulu ka pexeje kowe la itre hna iën, me itre xa mamoe. Hnei nyidrëti hna drengethenge la itre hna amekötine hnei Akötresie, me kuca la aja i Iehova, me melëne la thiina ka hmitrötr.—Ioane 4:31-34.

8. Nemene la nyine tro së asë a kuca?

8 Nyipi ewekë tro së asë itre hlue i Iehova a xötrethenge la tulu i Iesu, atre mele nyipici koi Akötresie. Tro fe sa drengethenge la itre hna amekötine hnei Nyidrë hnine la Tusi Hmitrötr, matre tha tro kö sa ‘akötrëne la uati hmitrötre i Nyidrë.’ (Efeso 4:30) Haawe, catre pi së troa ‘amekötine la nöjei gojenyi së.’—Heberu 12:13.

Drengethenge jë la hna amekötine hnei Akötresie, matre tha tro kö a ‘akötrëne la uati hmitrötr.’

9. Nemene la hna qaja hnene la köni trejine ka ce huliwa memine la itre atrene la Lapa Ne Xomi Meköt, nge tro la itre ithanata i angatr a xatua epuni tune kaa tro pala hi a hmitrötr?

9 Tro sa ce wange la hna qaja hnene la köni trejine trahmanyi ka ce huliwa koi itre macatre memine la itre atrene la Lapa Ne Xomi Meköt. Hnene la ketre e angatr hna qaja ka hape: “Maine nyipici laka, manathith ka tru la troa ce huliwa, ngo ame e itre xa ijin, mama mina pi hi laka, ngacama itre hna iëne ju hë, ngo itre atr ka tha pexeje pala hi. Ngo ame ngöne la itre macatre, tre, eje pala hi theng la aja troa drengethenge la itre ka elemekene la nöje i Iehova.” Hnene la hnaaluene trejine hna qaja ka hape: “Hnene la itre xötre ka tune la 2 Korinito 10:5 ka qeje ‘idengethenge  Keriso’ hna xatua ni troa drengethenge me ce huliwa memine la itre ka elemeken. Matre ame la eni a idrengethenge, tre, cememine pala hi la hni ka pexej.” Hnene la hnaakönine trejine hna qaja ka hape: “Ame la easa hnine la hnei Iehova hna hnin, me methinëne la hnei Nyidrëti hna methinën, me thele pala hi la ixatua i Nyidrë, me kuca la aja i Nyidrë, kolo lai a hape, easa drengethenge la organizasio i Nyidrë, memine fe la itre atr hnei Nyidrëti hna xome matre troa eatrëne la aja i Nyidrë e celë fen.” Kola haine la aqane idrengethenge i Nathan Knorr hnene la trejine celë. Qëmekene tro Nathan Knorr a sine la Lapa Ne Xomi Meköt, hnei angeice hna kapa hnyawa lo mekune hna qaja ngöne la Ita Ne Thup ne lo 1925 hna hape, “Cile Hë La Nöj,” ngacama tha hna kapa kö hnei itre xan. E tro sa mekune hnyawa la hna qaja hnene la köni trejine celë, tro lai a xatua së troa drengethenge Akötresie me tro pala hi a hmitrötr.

DRENGETHENGE JË LA WATHBO I AKÖTRESIE GÖI MADRA

10. Pine nemene matre nyipi ewekë troa drengethenge la wathebo i Akötresie göi madra?

10 E jë la Levitiko 17:10, 14. Hnei Iehova hna amekötine kowe la angetre Isaraela ka hape, tha tro kö a öni ‘la madra ne la itre ngönetrei asë.’ Hna amekötine fe kowe la itre Keresiano ka hape, troa iananyi memine la madra ne la itre atr me itre öni. (Ite Huliwa 15:28, 29) Thatreine kö së troa mekune troa kuca la ketre ewekë ka sis xajawa i Akötresie, maine tro pena a upi së qa ngöne la ekalesia. Tru la ihnimi së koi Iehova, nge aja së pala hi troa drengethenge Nyidrë. Ngacama ka jole ju hë la mele së, ngo the tro pi kö a huli së henne la itre ka thatre Iehova maine ka tha nyipiewekëne kö la itre wathebo i Nyidrë. Atre hnyawa hi së laka, tro la itre atr elanyi a hnyima sai së pine xele ma xomi madra, ngo ka xecie hnyawa koi së troa drengethenge Iehova. (Iuda 17, 18) Nemene la ka troa xatua së matre acatrene hnyawa la aja së laka, tha tro kö a öni madra, me ami madra së?—Deuteronomi 12:23.

Ihnimi së a upi së troa drengethenge Iehova

11. Pine nemene matre tha tro kö a xome ahmalohmaloeën la drai ne nyithupene mel?

11 Ame la hna kuca ngöne la macatre hnene la atre huuje ka sisitria i angetre Isaraela lo drai ne nyithupene mel, tre ka xatua së troa trotrohnine la aqane goeëne Akötresie la madra. Hetre aqane troa huliwane la madra. Hna xome eje nyine senge la itre ngazo, matre aijijëne la angetre Isaraela troa ce mele tingetinge me Akötresie. Hna thathan hnei hene wanakoime la madra ne la bolok maine gootr qëmekene la puha ne isisinyikeu. (Levitiko 16:14, 15, 19) Jëne la madra celë, Akötresieti a senge la ngazo ne la itretre Isaraela. Öni Iehova fe, e tro la atr a humuthe la ketre öni göi troa öni, loi e troa pane anenine la madran ej hune la ihnadro, me kelem, ke, “mele ne la ite ngönetei asë la madra.” (Levitiko 17:11-14) Ame la itre hna amekötine celë, tre tha nyine tro kö a xome ahmalohmaloeën, ke, itre hadredre lao macatre qëmeken, hnei Iehova ha hna wathebone koi Noa me itre nekö i angeic troa öni madra. (Genese 9:3-6) Nemene fe la aliene lai koi së, itre Keresiano?

12. Nemene la hnei Paulo hna qaja göi madra me göi sei ngazo?

12 Öni Paulo, atreine hi la madra troa senge la ngazo, me hape: “Xalaithe pe hi la ite ewekë ka tha hna apui loine hnei madra  ngöne la wathebo ; nge thatreine kö senge la ngazo e thaa neni kö la madra.” (Heberu 9:22, MN) Ngo, eje hi laka, tha ka huti kö la thangane la madra ne la itre öni hna huujën. Öni Paulo, kola amekunëne la itretre Isaraela hnene la itre öni hna huujën ka hape, itre atr ka ngazo angatr, nge nyipi ewekë koi angatr la ketre huuj ka sisitria matre troa senge paluane la itre ngazo i angatr. Ame la Wathebo, tre “ahnue ne la nöjei ewekë ka loi a troa traqa, nge tha nyipi cei tune la nöjei ewekë.” (Heberu 10:1-4) Haawe, nemene la ka ijije troa senge la itre ngazo së?

13. Nemene la aliene koi së la hna tro fë hnei Iesu la thupene la madra i nyidrë koi Iehova?

13 E jë la Efeso 1:7. Hnei Iesu hna huujëne la mele i nyidrë thatraqane la nöjei atr asë, nge ka hetre aliene la huuje cili kowe la itre ka hnimi nyidrë me Tretretro i nyidrë. (Galatia 2:20) Haawe, hnene la hna kuca hnei Iesu thupene la hna amele nyidrë la ka thepe së qa ngöne la ngazo, tune la hna amamane hnene la ewekë ka traqa ngöne lo drai ne nyithupene mel. Ame lo atre huuje ka sisitria a lö ngöne la Gaa Nyipi Hmitötr, tre kösë angeice hi lai a lö me cile xajawa i Akötresie. Ame e cili, kola tro fë hnene la atre huuj la madra ne la itre öni koi Akötresie. (Levitiko 16:11-15) Ketre tune mina fe, thupene la melehmaca i Iesu, hnei nyidrëti hna elë hnengödrai eë me tro fë koi Akötresie la thupene la madra i nyidrë. (Heberu 9:6, 7, 11-14, 24-28) Easa  olene koi Iehova laka, ijije troa senge la itre ngazo së, me hetre mekuthetheu ka loi qa ngöne la lapaune së kowe la madra hna anenine hnei Iesu!

14, 15. Pine nemene matre nyipi ewekë troa trotrohnine me drengethenge la wathebo i Iehova göi madra?

14 Eje hi laka, mama ha koi së la kepine matre Iehova a amekötine ka hape, tha tro kö a öni la madra ne “la itre ngönetrei asë.” (Levitiko 17:10, 14) Trotrohnine fe hë së la kepine matre ame koi Akötresie, tre ka hmitrötre la madra. Ame la madra, tre mel. (Genese 9:4) Loi e tro sa wange la aqane goeëne Akötresie la madra, me drengethenge la hna ahnith hnei Nyidrë, ene la troa iananyi memine ej. Casi hi la jëne tro sa imelekeu hnyawa me Akötresie, ene la troa lapaune kowe la thupene mele i Iesu, me trotrohnine laka ka tru aliene kowe la Atre Xupi së la madra.—Kolose 1:19, 20.

15 Troa traqa koi së la itre ijine tro sa isa axecië mekun, me hape tro kö a kapa maine tha kapa la madra, maine itre mutine madra pena, maine aqane huliwane la madra troa nyinyine la mec. Celë hi matre nyipi ewekë tro sa thithi koi Iehova, me thele mekune ngöne la itre itus, me canga axeciëne la mekune ka loi koi së qëmekene troa traqa la jol. Ame hë e cili, pëhë luelue së troa iananyi memine la madra. Tha ajane kö së tro Iehova a hleuhleu qa ngöne la hne së hna kapa la ewekë hnei Nyidrëti hna wathebon! Tru hnei droketre enehila me itre xa atr ju kö, ka upi së troa hamë madra göi troa amelene la itre atr. Ngo ame easë itre hluene la Akötresie ka hmitrötr, atre hnyawa hi së laka meköti koi Iehova troa amekötine koi së la aqane troa huliwane la madra. Ke, ame koi Nyidrë, ka hmitrötr ‘la madra ne la itre ngönetrei asë.’ Celë hi matre loi e tro sa drengethenge hnyawa la wathebo i Nyidrë göi madra. Loi e tro fe sa amamane koi Nyidrë la enyipiewekëne koi së la madra hna anenine hnei Iesu, jëne la thiina së ka wië. Madra i nyidrëti hmekuje hi la ka troa köletrije la itre ngazo së, me aijijë së troa mele epine palua.—Ioane 3:16.

Loi e tro sa drengethenge hnyawa la wathebo i Nyidrë göi madra

KEPINE MATRE AJA I IEHOVA TRO SA HMITRÖTR

16. Pine nemene matre ka hmitrötre la itre hlue i Iehova?

16 Ame la Iehova a thepe Isaraela qaa Aigupito, öni Nyidrë koi angatr: “Iehova ni ate tro sai nyipunie qa ngöne la nöje Aigupito mate tro ha Akötesi nyipunie ; hmitöteju nyipunie, ke hmitöte ni.” (Levitiko 11:45) Aja i Iehova tro la angetre Isaraela a hmitrötr, ke, ka hmitrötre Nyidrë. Ketre tune mina fe enehila, Iehova a ajane tro sa hmitrötr. Ka mama hnyawa la ewekë cili ngöne la tusi Levitiko.

17. Nemene hë la mekuna i epun göne la tusi Levitiko?

17 Eje hi laka, troa hetre thangane koi epuni la itre mekune hna ce wange ngöne la tusi Levitiko. Nge trotrohnine hnyawa ha epuni la tusi celë memine la itre kepine matre nyipi ewekë tro sa hmitrötr. Ngo, nemene hmaca kö la itre xa ini ka tru nyine tro sa xome qa ngöne la tusi Levitiko? Nemene la aqane tro ej a xatua së troa wië ngöne la aqane tro sa nyihlue i Akötresie? Tro pë hë sa ce ithanatan ngöne la tane mekune ka troa xulu.