Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Nofeba 2014

Hmitrötre Jë Ngöne La Nöjei Thiina i Nyipunie Asë

Hmitrötre Jë Ngöne La Nöjei Thiina i Nyipunie Asë

“Tro nyipunie a hmitöte ngöne la nöjei thina i nyipunie asë.”1 PETERU 1:15.

1, 2. (a) Nemene la hna ajane hnei Iehova kowe la itre hlue i Nyidrë? (b) Nemene la itre hnying hna troa sa hnene la tane mekune celë?

HNEI Peteru aposetolo hna amexeje la tusi Levitiko, me qaja ka hape, nyipi ewekë tro la itre Keresiano a hmitrötr tune lo aqane upe la itretre Isaraela ekö troa hmitrötr. (E jë la 1 Peteru 1:14-16.) Iehova lo ka “Hmitröte,” a ajane tro la itre hna iën me “ite xa mamoe” a kuca la hnei angatre hna atreine matre troa hmitrötr ngöne la nöjei thiina i angatr asë.—Ioane 10:16.

2 Ame ngöne la tane mekune celë, tro sa xome qa ngöne la tusi Levitiko la itre trepene meköti Akötresie göi troa hmitrötr, matre tro sa trongëne ngöne la mele së. Tro fe sa sa la itre hnyinge celë: Nemene la aqane tro sa hmekën matre tha tro kö a nuetrije la itre trepene meköti Iehova? Nemene la hna qaja hnene la tusi Levitiko göi troa sajuëne la musi cile i Iehova? Nemene la hne së hna inin qa ngöne la itre huuje hna tro fë hnene la itretre Isaraela ekö?

WANGE KÖ KE NUETRIJE PI LA ITRE TREPENE MEKÖTI IEHOVA

3, 4. (a) Pine nemene matre troa thupëne wanga nuetrije pi së la itre trepene meköt i Iehova? (b) Pine nemene matre tha tro kö sa lapa fë trenge hni me të la ngazo?

3 E aja së troa amadrinë Iehova, nyipi ewekë tro sa drengethenge la itre trepene meköt i Nyidrë, me thele troa hmitrötr pala  hi xajawa i Nyidrë. Loi e tro fe sa thupëne wanga nuetrije pi së la itre trepene meköt i Iehova. Maine nyipici laka, tha easa hmaca kö enehila fene la trenge Wathebo i Mose, ngo eje pe a xatua së troa atrehmekune la loi me ngazo. Ame ekö, hna amekötine kowe la angetre Isaraela ka hape: “The tro kö eö a të la ngazo, me ami thejine [maine lapa fë trenge hni] kowe la nöje i ’ö, ngo tro eö a hnime la ate lapa eashenyi’ö tune lo eö hi ; Iehova ni.”—Levitiko 19:18.

4 Tha aja i Iehova kö tro sa të la ngazo koi ketre, maine lapa fë trenge hni pena. (Roma 12:19) Maine tha trongëne kö së la itre hna amekötine hnei Iehova, tro hë së lai a amadrinë Satana me adrone la ëje i Akötresie. Haawe, ame la kola akötrë së hnei ketre, tha tro pi kö sa nue la trenge hni së troa angazo së. Tusi Hmitrötr a qeje së ceitu me “ite inege dro,” trengene la ketre trenga mo ka tru alameken. Ame la trenga mo cili, tre, huliwa ne cainöj. (2 Korinito 4:1, 7) Haawe, tha ajane kö së troa ca göhnene la trenge hni memine lai trenga mo së, wanga troa hetre ethan.

5. Nemene la ini nyine tro sa xome qa ngöne la ewekë ka traqa koi Arona me lue nekö i angeic? (Wange ju la pane iatr.)

5 Levitiko 10:1-11 a amamane la ketre ewekë ka ahleuhleun catrëne la hnepe lapa i Arona. Hnei Iehova lo hna upe la eë qa hnengödrai troa apatrene triji Nadaba me Abihu, lue neköi Arona. Ngo, hnei Iehova hna wathebone koi Arona me hnepe lapa i angeic troa treije pi nyidro. Itupathi ka tru lai kowe la lapaune i angatr! Ketre tune mina fe, tro ha mama ka hape ka hmitrötr epuni, e hnei epuni hna ananyine la itre hna upetröne eë, ene la itre atrene la hnepe lapa i epuni maine itre xa atre kö.—E jë la 1 Korinito 5:11.

6, 7. (a) Ame la easa mekune troa sine la ketre faipoipo hna kuca hnei hmi, nemene la nyine tro sa mekun? (Wange ju la ithuemacany.) (b) Nemene la aqane tro sa qeje pengöne la kepin matre tha easa kö a hane sine la faipoipo ngöne hmi?

6 Eje hi laka, tha ceitu kö la aqane tupathe la lapune së me Arona me hnepe lapa i angeic, ngo ame pe, loi e tro sa pane mekune la ewekë celë: Nemene ju hë la aqane ujë i epuni e kola hë epuni hnene la ketre sine i epuni ka tha atre anyipici Iehova kö, troa sine la faipoipo i angeic ngöne hmi? Eje hi laka, tha hna cinyianyine kö hnine la Tusi Hmitrötre ka hape, wathebo troa sine la faipoipo, ngo hetre itre trepene meköti nyine xatua epuni troa wai mekune hnyawa. *—Wange ju la ithuemacany.

7 Eje hi laka, ame la easa thipëne la kola hë së hnene la itre sine së, tre tha tro jë kö  angatre lai a trotrohnin, ka hape ame la ka tru koi së, tre tro pala hi a hmitrötr xajawa i Nyidrë. (1 Peteru 4:3, 4) Nyipici, tha aja së kö troa akötrëne la itre sine së. Ngo, loi e troa qaja hnyawa la kepine koi angatr cememine la hni ka menyik. E ijij, loi e troa ithanata me angatr, qëmekene la drai ne faipoipo. Ngöne la ijine cili, loi e tro sa pane olene koi angatr la hnei angatr hna hane meku së, me könë së. Ase jë hi, qaja jë koi angatr ka hape, ame la aja së, tre tro angatr me itre xa hna hën a madrin, ngo tha tro kö a angazone la hni angatr hnene la hne së hna patr. Aqane tro hi lai a neën la itre ewekë ka ihul, wanga nuetrije pi së la lapaune së.

SAJUËNE JË LA MUSI CILE I IEHOVA

8. Nemene la aqane amamane hnyawa la musi cile i Iehova ngöne la tusi Levitiko?

8 Kola mama hnyawa la musi cile i Iehova ngöne la tusi Levitiko. Hna sasaithe la thötre lao hna ithanata ngöne la tusi Levitiko ka amamane ka hape, ame la itre wathebo, tre qaathei Iehova. Atre hnyawa hi Mose lai, ame hnei angeice hna kuca thenge la hnei Iehova hna amekötine koi angeic. (Levitiko 8:4, 5) Tui Mose, loi e tro pala hi sa kuca la hnei Iehova Joxu hna ajane tro sa eatrën. Maine nyipici laka troa xatua së hnene la organizasio i Iehova, ngo ame itre xa ijin, tre, kola traqa la itre itupath, nge easë cas, tune lo itupath ka traqa koi Iesu ngöne la hnapapa. (Luka 4:1-13) Ame e cili, e tro sa mejiune koi Akötresie, me sajuëne la musi cile i Nyidrë, pëkö ketre atr ka atreine troa huli së troa nuetrije la itre trepene meköti Nyidrë. Ketre, tha tro pi kö së lai a kei kowe la ketre ihnö, ene la xou.—Ite Edomë 29:25.

Tui Mose, loi e tro pala hi sa kuca la hnei Iehova Joxu hna ajane tro sa eatrën

9. Pine nemene matre hna xele ma wange la itre hlue i Iehova ngöne la nöjei nöje asë?

9 Tha tro kö sa sesëkötre la kola axösisine la itre hlue i Iehova e cailo fen, ke öni Iesu kowe la itretre drei nyidrë: “Troa nue nyipunie hnei angate kowe la iaxösisi, nge troa humuthi nyipunie ; nge troa methinë nyipunie hnene la nöjei nöj’ asë pine la ëjeng.” (Mataio 24:9) Ngacama xele ju hë ma wai së, ngo easë pala hi a catre cainöj, me hmitrötre pala hi ngöne la nöjei thiina së asë. Easa huliwa nyipici, nge pë ethane la aqane ujë së me ngönetrei së me itre ewekë së. Ketre, easë la itre atrene la nöje ka atreine ce mel. Ngo hnauëne kö la kola xele ma wai së hnene la itre atr? (Roma 13:1-7) Pine laka, Iehova la Joxu hne së hna drengethenge, nge pë ju kö ketre. Nyidrëti “hmekuje hi” la hne së hna nyihluen, matre loi e troa eje e kuhu hni së laka, tha tro kö a ena la itre wathebo, me sasaithe la itre trepene meköti Nyidrë.—Mataio 4:10.

10. Nemene la ka traqa kowe la ketre trejine ka trije la lapaune i angeic?

10 Ketre tha ka hane kö së ‘nyi sinene la fen,’ matre pëkö hne së hna nyixölen, nge tha hane fe kö së lö hnine la itre isi me kuci politik. (E jë la Ioane 15:18-21; Isaia 2:4.) Hnene la itre xa Keresiano hna trije la lapaune i angatre troa lö hnine la isi. Ala nyimu hmaca qaathei angatre la ka ietra me bëeke koi Iehova. (Salamo 51:17) Ngo, xalaithe hi la itre ka tha ietra. Tune ngöne lo Hnaaluene Isi Ka Tru, nyimutre la itre trejine hna akalabusine menune e Hongrie. Hnene la itre tane huliwa ne la mus hna icasinekeune la ala 160 ka tha 45 petre kö lao macatre ngöne la ketre traon, nge musinë angatre jë hë troa soc. Ala nyimu catre qaathei angatre la ka thipën, nge naene hi la ka kapa, me heetrë hnaheetre i soc. Thupene la lue macatre, acile jë hi la ketre qaathene  la ala naen troa humuthe la Itretre Anyipici Iehova. Ame lai ketre nyine tro angeic a humuth, tre ka ce keme hi me thine me angeic! Ngo, tha ihumuthi ju kö.

HAMËNE PI KOI IEHOVA LA KA SISITRIA NE LA MELE I EPUN

11, 12. Nemene la ini hne së hna xome qa ngöne la itre huuje hna tro fë ekö e Isaraela?

11 Hna amekötine hnene la Wathebo la itre huuje nyine tro la itretre Isaraela a tro fë. (Levitiko 9:1-4, 15-21) Troa pë ethan la itre huuj, ke, itre ej a nyihatrene la mele ka pexeje hnei Iesu hna huujën. Ketre, hetre itre nyine tro angatr kuca e kola huujëne la isa pengöne huuj. Levitiko 12:6 a qeje pengöne la nyine tro la thin a kuca thupene la hna hnaho, kola hape: “Nge tixenuë hë la ite drai ne apui loinyi nyido ngöne la nekö trahmanyi maine jajiny, qa i nyidoti troa tro fë nyine huje ne deuthe la nekö i mamoe ka ca macaten, nge maine nekö i meketë, nge kete loi la piny, nyine huje ne ngazo, kowe la qëhnelö ne la uma ne heta ne icasikeu, kowe la ate huj.” Maine nyipici laka hetre itre huliwa nyine kuca, ngo ame pe mama hnyawa ngöne la Wathebo la ihnimi me atreine itrotrohni Iehova. Hanawange la enyipicin, maine tha ijije kö tro la thin a tro fë la mamoe, tro hi nyiidro a tro fë la lue meketrë, maine lue piny. (Levitiko 12:8) Ngacama ka puafala nyiidro, ngo hnei Iehova hna hnime ceitu nyiidro memine la itre ka tro fë huuje ka tru thupen. Nemene la ini koi së?

Mama hnyawa ngöne la Wathebo la ihnimi me atreine itrotrohni Iehova

12 Hnei Paulo aposetolo hna upe la itre Keresiano troa tro fë “huje ne atrunyi Akötesie.” (Heberu 13:15) Easa tro fë la huuje ne iatruny ngöne la easa qaja la atresiwa i Iehova kowe la itre atr. Itre trejine ka hum a ithanata qene hum troa atrunyi Akötresie. Nge itre Keresiano ka lapa hnalapa ka thatreine tro, a atrunyi Iehova jëne itre tus hna cinyany, me telefon, me cainöje kowe la itre ka traqa ne iwai. Eje hi laka, ame la etrune la itre huliwa së troa atrunyi Iehova, tre ka ce tro memine la trenge catre së me atreine së. Ngo ame la hne së hna hamën, tre ene la ka sisitria thenge la hne së hna atrein.—Roma 12:1; 2 Timoteo 2:15.

13. Pine nemene matre easa fejane la itre hawa ne cainöje së?

13 Hnene la ihnimi së koi Iehova, haawe, hetre aja së troa tro fë koi Nyidrë la itre huuje ne iatrunyi. (Mataio 22:37, 38) Ngo nemene la aqane ujë së la kola upi së troa fejane la itre hawa ne cainöje së e nöjei treu? Loi e tro sa canga eatrëne lai, ke, aqane tro hi së lai a amamane ka hape, easa nyipici koi AKötresie. (2 Peteru 1:7) Ngo, tha tro pi kö sa mekune ka hape, loi e troa cainöje atruny matre tru la itre hawa nyine troa fejan. Eje hi laka, e thatreine kö la ketre trejine troa cainöje atruny, ke, qatre hë, nge sine wezipo, matre 15 hi lao menetr ne cainöje nyidrë, haawe, ijije hi troa fejane lai ngöne rapor. Qa ngöne laka, ka sisitria hi lai hnei nyidrë hna kuca, haawe ka madrine catre Iehova. Ketre atre hnyawa hi Iehova laka, tru la ihnimine la itre trejine koi Nyidrë, nge atraqatre la aja i angatre a troa anyipici Nyidrë. Tune lo itre ka puafala ekö e Isaraela, angatr tro fë la huuje i angatr koi Akötresie, ame fe enehila hetre madrinene fe lo itre trejine ka thatreine cainöje atruny troa fejane la hnepe traeme hna cainöje ngöne la rapore i angatr. Kolo fe a hane e la traeme së ngöne lo rapore ne la nöjei nöj asë, rapore lai ka xatuane la organizasio i Iehova troa wange me hnëkën la itre ka nyipi ewekë ngöne la hna cainöj. Celë hi kepine matre fejane jë së la itre hawa ne cainöje së.

 AQANE INI TUSI SË ME ITRE HUUJE NE IATRUNY

14. Qaja jë la kepine matre ka loi e tro sa isa waipengöne hnyawa la aqane isa ini Tusi së.

14 Thupene la hna ce wange la itre ini celë qa hnine la tusi Levitiko, tro hë epuni lai a trotrohnine hnyawa la kepine matre, hane jë fe amë la tusi celë hnine la Wesi Ula i Akötresie. (2 Timoteo 3:16) Ketre tro fe lai a acatrene la aja i epuni tro pala hi a hmitrötr. Iehova a ajane tro sa hamëne la hne së hna atrein, nge Nyidrëti la ka ijije troa kapa lai qaathe së. Eje hi laka, tro fe hë lai a tru la aja së troa sine thele la itre xa tusi ne la Wesi Ula i Akötresie. (E jë la Ite Edomë 2:1-5.) Loi e tro epuni a thith me wange la aqane ini Tusi epun. Isa waipengöi epuni jë me hape: ‘Eni kö a hamëne la hnenge hna atrein koi Iehova? Maine eni pena a nue la televisio, me itre elo video, me itre kuci elo, me itre xa ewekë ju kö troa ajolë ni troa kökötre ngöne la lapaun?’ Maine thiina së hi lai, loi e tro sa canga mekune hnyawa lo hna qaja hnei Paulo ngöne la tusi Heberu.

Ka nyipi ewekë kö la ini Tus me hmi hnepe lapa ngöne la mele i epun? (Wange ju la paragarafe 14)

15, 16. Pine nemene matre tha hnei Paulo kö hna hnöthe troa qaja la itre ithanata ngöne la angeic a cinyanyi kowe la itre Keresiano ne Heberu?

15 Tha hnei Paulo kö hna hnöthe troa qaja la itre ithanata ngöne la angeic a cinyanyi kowe la itre Keresiano ne Heberu. (E jë la Heberu 5:7, 11-14.) Öni angeic koi angatr: “Xetie tro nyipunie a deng.” Pine nemene matre nango catre la itre trenge ithanata i Paulo? Tui Iehova, tru la ihnimi angeic koi angatr, ke kola öhne laka angatr a thele troa mele hnene la göxen, a i medreng. Maine nyipici laka ka nyipi ewekë catre la troa atre la itre trepene ini ne la Tusi Hmitrötr, ngo ka nyipi ewekë catre hmaca kö la ‘xeni thatraqane la itre ka tru,’ ene lo itre xa ini ka jui ne la Tusi Hmitrötr, matre tro sa kökötre ngöne la lapaun.

 16 Maine ju itre Keresiano ne Heberu la ka troa hamë ini kowe la itre atr, ngo kola mama laka, ka loi troa pane ini angatre hmaca. Pine nemen? Tha hnei angatre kö hna xome la ‘xeni thatraqane la itre ka tru.’ Loi e tro sa isa waipengö së ka hape: ‘Tune kaa ni, eni kö a wangatrune la itre ini ka jui ne la Tusi Hmitrötr, me thele troa inine itre ej? Maine pena tha hnenge kö hna hane sine thel la itre ini me thele troa jui la itre thithing? Maine tro ni a ujë tune la, tha celë jë kö elanyi la qaane la itre jol ka troa traqa koi ni?’ Tha easë hmekuje kö a cainöje kowe la itre atr, ngo easë fe a hamë ini koi angatr.—Mataio 28:19, 20.

17, 18. (a) Pine nemene matre nyipi ewekë tro sa xome lapane la ‘xeni thatraqane la itre ka tru’? (b) Nemene la aqane tro sa goeëne la iji kahaitr qëmekene la itre icasikeu?

17 Tha Iehova kö a iele së troa inine la Tusi Hmitrötr. Nge maine tha ka hmaloi kö koi së troa inine la Tusi Hmitrötr, ngo loi e tro pala hi sa catre xome la ‘xeni thatraqane la itre ka tru,’ ngacama ka hekö ju hë së ngöne la nyipici. Ka nyipi ewekë catre lai, maine easa ajane tro pala hi sa hetrenyi la thiina ka hmitrötr.

18 Maine easa ajane tro sa thiina ka hmitrötr, nyipi ewekë tro sa inine hnyawa la Tusi Hmitrötr, me trongëne hnyawa la itre hna ahnith koi së hnei Akötresie. Hna humuthi Nadaba lo me Abiu, lue nekö i Arona pine nyidroti “hujëne la eë ka kete pengöne kö,” maine jë hnene laka lue ka nango hmo hnei kahaitr. (Levitiko 10:1, 2) Hanawange la hna qaja hnei Akötresie koi Arona. (E je la Levitiko 10:8-11.) Hapeu, kolo kö lai a hape, tha tro kö sa iji kahaitr qëmekene tro sa sine la itre icasikeu së, itre Keresiano? Pane mekune jë la itre ewekë celë: Tha easë kö a mele fene la Wathebo i Mose. (Roma 10:4) Ame ngöne la itre xa nöj, hna majemine hnene la itre trejin troa nango ije ngöne la tulu la kahaitr ngöne la angatr a xen qëmekene troa tro kowe la hna icasikeu. Foa lao verë waina hna majemine xome ekö thatraqane la Paseka. Matre, ame ngöne la Iesu a acile la Drai Ne Amekunën, hnei nyidrëti hna upe la itre aposetolo troa iji la waina ka nyihatrene la madra i nyidrë. (Mataio 26:27) Nyipici laka, Tusi Hmitrötr a wathebone la troa iji menu la kahaitr me hmo hnene ej. (1 Korinito 6:10; 1 Timoteo 3:8) Ketre, hnene la mekuthetheu, matre nyimutre la itre keresiano ka tha iji kahaitr qëmekene troa kuca la ketre huliwa i Akötresie. Ngo, eje hi laka, isa pengöne kö la aqane mele ne la itre nöj, matre ame la ka nyipi ewekë kowe la keresiano, tre ene la troa “wangate hmekune la loi me ngazo” matre tro pala hi angeic a hmitrötr me amadrinë Iehova.

19. (a) Nemene la ewekë ka loi nyine tro sa ce wange ngöne la ijine hmi hnepe lapa së maine easa ini Tusi casi pena? (b) Nemene la nyine tro sa catre kuca matre tro pala hi sa hmitrötr?

19 Tru catre hnei trepene meköti e hnine la Wesi Ula i Akötresie nyine tro sa atre e tro sa thele ewekë hnyawa e hnin. Xome jë la itre mekune cili matre troa nyi tane la hmi hnepe lapa i epun, me isa inine casin. Thele jë troa atrepengöi Iehova hnyawa memine la itre aja i Nyidrë. Easenyi catre jë koi Nyidrë. (Iakobo 4:8) Thithi jë koi Akötresie tune la atre cinyihane la salamo ka nyimane ka hape: “Ahlënepi la lue mekeng, nge tro ni a goeëne la ite nyine haine qa hnine la wathebo i cilie.” (Salamo 119:18) Wange kö ke, ena pi la itre wathebo me itre trepene meköti ne la Tusi Hmitrötr. Catre pi troa drengethenge la itre hna amekötine hnene la ka “Hmitöte,” ene Iehova, me catre kuca la huliwa ka hmitrötr, ene la troa cainöjëne “la maca ka loi Akötesie.” (1 Peteru 1:15; Roma 15:16) Nyipi ewekë tro pala hi sa hmitrötr ngöne la itre drai ne la pun ka ngazo celë. Catre pi së hmitrötre pala hi ngöne la nöjei thiina së asë, me sajuëne la musi cile i Iehova.

^ par. 6 Wange ju la tane mekune, “Itre Hnyinge Ne La Itre Ka e” ne la Ita Ne Thup ne 15 Mei 2002 qene Wiwi.