“Tro nyipunie a baselaia angete huj, me nöje ka hmitöte thatraqai ni.”ESODO 19:6.

1, 2. Nemene la hna kuca matre troa thupëne la matrane la föe, nge pine nemen?

KA NYIPIEWEKË catr la pane hna perofetan hnei Tusi Hmitrötr, ke, ej a xatua së troa trotrohnine la aqane troa eatre hnyawa la aja i Akötresie. Hetre hnei Akötresieti hna thingehnaean ekö e Edena, öni Nyidrë: “Tro ni a aithupëjia hmunë memine la fö, me matra i hmunë memine la matra i angeic.” Nemene la pengöne la ihmönyinyi celë maine imethinë? Öni Iehova: “Tro angeic [matrane la föe] a athe la he i [Satana], nge tro hmunë a athe la tidöca i angeic.” (Genese 3:15) Pine laka catre la imethinë i Satana memine la föe, ene pe tro Diabolo a nue asë la trenge catre i angeic matre troa apatrene la matran ne föe.

2 Tha sesëkötre kö së la kola thithi sane la nöje i Iehova hnene la atre cinyihan la Salamo, öni nyidrë: “Hana xajawatin, ange ithupëjia me cilie a ulili, nge angete methinë cilie a adraiëne la he. Angat’ a thë hnyawa troa angazone la nöjei ate i cilie, me ihanyi [maine ithanata juetrë] koi ite hnei cilieti hna juetën. Öni angatr: ‘Tro sa apatrenyi nyudreni matre tha nöje hmaca kö.’ ” (Salamo 83:2-4) Ame la aja i Satana, tre, troa apatren  me athixötrëne (angazon) la lapa hna troa xulu qa ngön la matran. Hnei Iehova hna kuca la isisinyikeu ne la Wathebo, memine la isisinyikeu ka hnyipixe, me isisinyikeu göi Baselaia, matre troa thupën la matran, me ami trepene hnyawa la Baselaia Ne La Mesia.

ISISINYIKEU KA THUPËNE LA MATRAN

3, 4. (a) Eue lo kola xötrei acile la isisinyikeu ne la Wathebo, nge nemene la hna ce axeciëne hnene la nöje Isaraela? (b) Nemene la hna anyipicine hnene la isisinyikeu ne la Wathebo?

3 Thupene la hnei Iehova hna amanane koi itre milio la itre matra i Aberahama, Isaaka, me Iakobo, Nyidrëti pë hë a eköthe jë la nöje Isaraela hnapan. Hnei Iehova hna isisinyikeu memine la nöje cili jëne Mose, ate ialoinekeun. Hnei Iehova hna hamë angatre la Trenge Wathebo, nge angatre a axeciëne ju troa trongën. Öni Tusi Hmitrötr ka hape, Mose “a xome la tusi ne isisinyikeu, me e, nge hnangenyëne hi la nöj ; nge öni angat, ka hape, tro huni a kuca asë la hnei Iehova hna ulatin, me denge thenge. Nge hnei Mose hna xome la madra [ne la itre nekoi kau] me asihnötëne la nöj, me hape, hana wange la madra ne isisinyikeu hnei Iehova hna ce longëtine me nyipunie ngöne la nöjei tenge ewekë celë asë.”—Esodo 24:3-8.

Trenge Wathebo la ka thupëne la matra i Aberahama matre tha tro kö a hetre ethan

4 Hna xötrei acile la Isisinyikeu ne la Wathebo lo 1513 qëmeke i Keriso. Jëne la isisinyikeu celë, hnei Iehova hna iëne la nöje Isaraela, ke, hetre hnei Nyidrëti kö hna hnëkën. Ame e cili, Akötresieti hë la Atre Amekötin, me Acili Wathebo, me nyi Joxu i angatr. (Isaia 33:22) Qa ngöne laka, hna wathebone hnene la Trenge Wathebo i Akötresie tro angatr a hane faipoipo memine la itre wanaithihlë, maine thili pena koi itre xa haze, haawe, celë hi ka thupëne la matra i Aberahama wanga troa hetre ethane kowe ej.—Esodo 20:4-6; 34:12-16.

5. (a) Nemene la hna aijijëne hnene la isisinyikeu ne la Wathebo kowe la nöje Isaraela? (b) Pine nemene matre hna nuetriji Isaraela hnei Akötresie?

5 Ame fene la isisinyikeu ne la Wathebo, tre hna acile la itretre huuj troa huliwa kowe la nöje Isaraela. Angatr a nyihatrene la ketre lapa ne la itretre huuj ka troa kuca elanyi la itre huliwa ka tru catre kö kowe la itre atr. (Heberu 7:11; 10:1) Eje hi laka, kola aijijëne hnene la isisinyikeu ne la Wathebo kowe la nöje Isaraela, tro angatr a hane “baselaia angete huj.” Ngo maine kola ajane hnei angetre Isaraela troa kapa la manathithi cili, nyipi ewekë tro angatr a drengethenge la itre wathebo i Iehova. (E jë la Esodo 19:5, 6.) Ngazo pe, tha hnei angatre kö hna metrötrëne lai isisinyikeu. Nge ketre, tha hnei angatre kö hna kapa la Mesia, ene lo matra i Aberahama. Goi humuthi nyidrëti fe hnei angatr. Celë hi kepin matre Iehova a nuetriji angatre pi.

Ame la tha idrein la angetre Isaraela, tre tha kolo kö lai a hape, tha ie kö la Trenge Wathebo (Wange ju la paragarafe 3-6)

6. Nemene la kepine matre acile jë la Trenge Wathebo?

6 Pine laka tha hnene kö la nöje Isaraela hna drengethenge Akötresie, haawe, luzi hë lo lai manathith, ene la tro angatr a baselaia i angetre huuj. Ngo tha kolo kö lai a hape, tha ka ie kö la Trenge Wathebo. Hnene la Trenge Wathebo hna  thupëne la matran, me xatuane la nöje troa atrehmekune la Mesia. Ame hë lo Keriso a traqa e celë fen, nge kola atrehmekunyi nyidrë, ie hë la Trenge Wathebo. Öni Tusi Hmitrötr: “Keriso la pune la wathebo.” (Roma 10:4) Matre, drei pë hë la lapa ka troa nyihnane la nöje Isaraela troa baselaia i angetre huuj? Hnei Iehova hna kuca la ketre isisinyikeu matre troa eköthe la ketre nöje ka hnyipixe.

ISISINYIKEU KA EKÖTHE LA NÖJE KA HNYIPIXE

7. Nemene la hnei Iehova hna ahnithe jëne Ieremia?

7 Ame petre kö ekö qëmekene troa apëne la isisinyikeu ne la Wathebo, hnei Iehova hë hna ahnithe jëne Ieremia perofeta, ka hape tro kö Nyidrëti a kuca la “isisinyikeu ka hnyipixe” memine la nöje Isaraela. (E jë la Ieremia 31:31-33.) Tro kö a sisitria la isisinyikeu ka hnyipixe hune lo isisinyikeu ne la Wathebo. Ame hë ngöne la isisinyikeu ka hnyipixe, tha tro hmaca kö a huujëne la itre öni göi troa senge la itre ngazo. Pine nemene matre qaja jë së tune lai?

8, 9. (a) Nemene la hna aijijëne hnene la madra i Iesu? (b) Nemene la itre manathith ka eje thene la itre ka sine la isisinyikeu ka hnyipixe? (Wange ju la pane iatr.)

8 Ame la ketre ijine kola amexeje hmaca la isisinyikeu ka hnyipixe hnine la Tusi Hmitrötr, tre, kolo hmekune kola qeje pengöne lo kola Pui Ne Xeni Ne La Joxu lo 14 Nisan macatre 33. Öni Iesu kowe la 11 lao aposetolo: “Dei la inege, isisinyikeu ka hnyipixe ngöne la madrang, hna nenge thatraqai nyipunie.” (Luka 22:20) Nge öni Iesu ngöne la tusi Mataio: “Celë hi madrange ne isisinyikeu hna nenge thatraqane la ka ala nyimu, nyine shenge la ngazo.”—Mataio 26:27, 28.

9 Hnene la madra hna anenine hnei Iesu hna aejëne la isisinyikeu ka hnyipixe. Aca neni hi la madra i Iesu, nge celë hi lai ka troa senge paluane la nöjei ngazo ne la itre atr. Tha thatraqai Iesu fe kö la hna isisinyikeu cili. Pë fe kö ngazo i nyidrë, haawe, pëkö nyine seng thei nyidrë. Ngo ame la thangane la huuje i Iesu, tre, hnei Akötresieti hna xome thatraqane la itre atr. Jëne la uati hmitrötr, hnei Akötresieti fe hna iëne la itre atr ka mele nyipici matre “nyi kukun.” (E jë la Roma 8:14-17.) Ijije hë tro Iehova a waipengöi angatr ceitu memine la Hupuna i Nyidrë Iesu, ka pë ngazon. Tro la itre hna iëne cili a “ce matrane me Keriso.” Tro fe hë angatre a kapa lo manathith hna aluzine hnene la angetre Isaraela ekö, ene la troa “baselaia angete huj.” Öni Peteru aposetolo göi angatr: “Xöte hna iëne nyipunie, me xötete huje joxu,  me nöje ka hmitöt, me xöte hna itön ; mate amamanepi hnei nyipunie la nöjei thina ka loi nyidë ate hë nyipunie qa ngöne la jidi kowe la lai nyidë nyine hain.” (1 Peteru 2:9) Mama pi hi e celë la enyipiewekëne la isisinyikeu ka hnyipixe! Eje a aijijëne la itretre drei Iesu troa hane ketre igötranene la matra i Aberahama.

EJE HË LA ISISINYIKEU KA HNYIPIXE

10. Eue la kola aejëne la isisinyikeu ka hnyipixe, nge pine nemene matre kolo petre hi a ej ngöne la ijine cili?

10 Tha hna aejëne kö la isisinyikeu ka hnyipixe lo Heji Ne Pui Ne Xeni Ne La Joxu. Pine nemen? E troa eje lai isisinyikeu, loi e tro Iesu a pane elë hnengödrai eë matre amamane koi Akötresie la thupene la huuje i nyidrë. Ketre, nyipi ewekë troa iëne hnei uati hmitrötr la itre ka troa “ce matrane me Keriso.” Haawe, hna aejëne la isisinyikeu ka hnyipixe lo Penetekos 33, ijine kola kapa hnene la itretre drei Iesu la ua i Akötresie.

Hna aejëne la isisinyikeu ka hnyipixe lo Penetekos 33, la kola kapa la ua i Akötresie hnene la itretre dreng

11. Hnei nemene matre itretre Iudra me itretre Etheni a nyi atrene la Isaraela ngöne la götrane u, nge ala ije angatre hnine la isisinyikeu ka hnyipixe?

11 Ame lo Iehova a ahnithe jëne Ieremia ka hape, troa kuca la ketre isisinyikeu ka hnyipixe me Isaraela, kolo hi lai a amamane ka hape, tha tro hmaca kö elanyi a nyipi ewekë la isisinyikeu ne la Wathebo. Ame la kola aejëne la isisinyikeu ka hnyipixe, tha nyipi ewekë pi hi la isisinyikeu ne la Wathebo. (Heberu 8:13) Jëne la isisinyikeu ka hnyipixe, tro la itretre Iudra me itretre Etheni hna tha perotomon a kapa la manathith ka cas, ene la troa ce matrane la Baselaia i Akötresie, ke ame la hna peritomon, tre ene “la ka he kuhu hni thenge la u, nge tha thenge kö la tus.” (Roma 2:29) Aja i Akötresie tro angatr a hnine la Trenge Wathebo i Nyidrë. (Heberu 8:10) Ala 144 000 lao hna iën hnine la  isisinyikeu ka hnyipixe. Angatre la itre atrene la nöje ka hnyipixe i Akötresie hna hëne ka hape “Isaraela i Akötresie” maine Isaraela ngöne la götrane u.—Galatia 6:16; Hna Amamane 14:1, 4.

12. Nemene la eisapengönene la isisinyikeu ne la Wathebo memine la isisinyikeu ka hnyipixe?

12 Nemene la eisapengönene la isisinyikeu ne la Wathebo memine la isisinyikeu ka hnyipixe? Ame la isisinyikeu ne la wathebo, tre, hna kuca hnei Iehova me angetre Isaraela. Nge ame pë hë la isisinyikeu ka hnyipixe, tre Iehova me Isaraela ngöne la götrane u. Mose ekö la ate ialoinekeun ngöne la isisinyikeu ne la Wathebo, nge ame ngöne la isisinyikeu ka hnyipixe, Iesu la ate ialoinekeun. Hna aejëne la isisinyikeu ne la Wathebo jëne la madra ne la kau, nge ame göi isisinyikeu ka hnyipixe, tre, hna aejëne hnene la madra i Iesu. Ketre, fene la isisinyikeu ne la Wathebo, Mose la ka elemekene la nöje Isaraela. Nge ame ngöne la isisinyikeu ka hnyipixe, Iesu, tane la ekalesia, la ka elekemene la itre atren.—Efeso 1:22.

13, 14. (a) Nemene la ka sil la isisinyikeu ka hnyipixe kowe la Baselaia? (b) Nemene la ka nyipi ewekë kowe la Isaraela ngöne la götrane u matre ijiji angatr troa hane ce mus me Keriso e hnengödrai?

13 Nemene la ka ieakeune la isisinyikeu ka hnyipixe memine la Baselaia? Tro la isisinyikeu cili a hnahone la ketre nöje ka hmitrötr, nöje joxu me itretre huuj ngöne la Baselaia e hnengödrai. Ame la nöje cili, tre kolo ketre igötranene la matra i Aberahama. (Galatia 3:29) Kola amamane hnene la isisinyikeu ka hnyipixe laka, tro ha eatre lo hna isisinyikeu me Aberahama.

14 Kola hnahone la nöje Isaraela ngöne la götrane u hnene la isisinyikeu ka hnyipixe, nge eje fe la ka aijijëne la itre hna iëne troa hane “ce matrane me Keriso.” Ngo hna aijijëne tune kaa la itre hna iëne troa ce mus me Keriso, ene la troa joxu me itretre huuj e hnengödrai? Hna aijijëne lai hnene la ketre isisinyikeu hna kuca.

ISISINYIKEU KA AIJIJË ITRE ATR TROA CE MUS ME KERISO

15. Nemene la isisinyikeu hnei Iesu hna kuca memine la itre aposetolo i nyidrë?

15 Thupene la hna acile la Heji Ne Pui Ne Xeni Ne La Joxu, hnei Iesu hna kuca la ketre isisinyikeu memine la itretre drei nyidrë hna hëne ka hape, isisinyikeu göi Baselaia. (E jë la Luka 22:28-30.) Tha ceitu kö la isisinyikeu celë memine la itre xan, pine laka tha Iehova fe kö e hnin, ngo Iesu hi me itre hna iën. Ame lo Iesu a qaja ka hape: “Tune lo hnei Angakakati hna hamëne koi ni,” nyidrëti jë lo a qaja lo hna isisinyikeu hnei Iehova me nyidrë matre troa “ate huje epine palua tune la pengö i Melekisedek.”—Heberu 5:5, 6.

16. Nemene la hna aijijëne hnene la isisinyikeu göi Baselaia kowe la itre hna iën?

16 Hnene la ala 11 aposetolo hna mele nyipici koi Iesu ngöne la kola traqa koi nyidrë la itre itupath. Kola anyipicine hnene la isisinyikeu göi Baselaia ka hape, tro la itre aposetolo a lapa ngöne la itre theron, matre itre joxu angatre me itretre huuje e hnengödrai. Ngo tha angatre hmekuje kö la itre ka troa hetrenyi la manathithi cili. Hnei Iesu hna iamamanyi koi Ioane, me qaja ka hape: “Ame la ate cate, tro ni a hamë angeice troa ce lapa me ini hune la theroneng, ka tunge ate cate, kola ce lapa me Kakati hune la therone i nyidë.” (Hna Amamane 3:21) Haawe, hna kuca la isisinyikeu göi Baselaia memine la ala 144 000 lao Keresiano hna iën. (Hna Amamane 5:9, 10; 7:4) Hnene la isisinyikeu celë hna aijijëne la itre hna iëne  troa ce mus me Iesu e hnengödrai. Ka ceitu hi lai memine la ketre jajinyi hna iëne matre troa nyi föen la ketre joxu. Ame hë la kola ase faipoipo hnei nyidro, ijije fe hë tro lai föe a hane ce mus me joxu. Eje hi, Tusi Hmitrötr a qeje itre hna iën ceitu me “tepu [jajinyi ka troa faipoipo],” ketre “jajinyi xeti mek” hna amë nyine föi Keriso.—Hna Amamane 19:7, 8; 21:9; 2 Korinito 11:2.

CATRE JË MEJIUNE KOWE LA BASELAIA I AKÖTRESIE

17, 18. (a) Ce wange hmaca jë la sikisi lao isisinyikeu ka isa hetre pengöne itre ej memine la Baselaia. (b) Pine nemene matre loi e tro sa catre mejiune kowe la Baselaia?

17 Ame ngöne la lue tane celë, hne së hna ce wange la sikisi lao isisinyikeu ka hetre pengöne memine la Baselaia. (Wange ju la itre mekune ngöne la götrane 9.) Haawe, qa ngöne laka hna nyitrepene la Baselaia hnene la itre isisinyikeu celë, eje hi laka tro pala kö a en la Baselaia. Loi e xecie koi së laka tro Akötresieti a aejëne la aja i Nyidrë kowe la itre atr me ihnadro jëne la Baselaia Ne La Mesia.—Hna Amamane 11:15.

Tro Iehova a aejëne la aja i Nyidrë kowe la ihnadro jëne la isisinyikeu göi Baselaia (Wange ju la paragarafe 15-18)

18 Atre hnyawa hi së laka, Baselaia hmekuje hi la nyin la itre jole ka traqa kowe la atr. Xecie hnyawa koi së laka, tro eje elanyi a axulune la itre manathith kowe la nöjei atr asë. Haawe, catre pi së ce thawa me itre atr la nyipici celë ka lolo!—Mataio 24:14.