Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Troa Apatren La Mec, Ithupëjia Tixenuë

Troa Apatren La Mec, Ithupëjia Tixenuë

“Meci la ithupëjia hnapine hna troa apaten.” 1 KORINITO 15:26.

1, 2. Nemene la pengöi Adamu me Eva ngöne la qaan, nge nemene la itre hnyinge hna amejën?

AME ngöne la kola xupi Adamu me Eva, tre, pëkö ca ithupëjia me nyidro. Lue ka pexeje nyidro, nge ka mele nyidro ngöne la paradraiso. Ketre, lolo la aqane imelekeu i nyidro memine la Atre xupi nyidro, tune la keme me haa kuku. (Genese 2:7-9; Luka 3:38) Hnei Akötresieti hna hamë nyidro la ketre huliwa ka tru. (E jë la Genese 1:28.) Troa traqa koi ije macatre matre fenesi pi la huliwa i nyidroti cili? Tha nyipi ewekë kö tro nyidroti a hetrenyi la mele ka tha ase palua kö matre tro nyidroti “a atiqane la fene hnengödrai, me xom’ acon’ ej.” Ngo e ajane nyidro troa thupëne la “ite öni asë ka wewë e celë fen,” loi e tro nyidro a mele epine palua. Maine ju tro hi nyidroti a mele madrine epine palua me eatrëne hnyawa la huliwa celë.

2 Pine nemene matre tha celë kö la ewekë ka traqa enehila? Pine nemene matre nyimu ewekë ka sawa la madrine së, tune la mec? Nemene la aqane tro Iehova a lepe apatrene la itre  ewekë cili? Tro sa ce wange enehila la itre mekune ka sa la itre hnyinge celë qa hnine la Tusi Hmitrötr.

ITHUEMACANY NYINE HMEKËN

3, 4. a) Nemene la wathebo i Iehova koi Adamu me Eva? b) Maine drei Iehova ju hnei nyidro, nemene la hnei nyidroti hna troa amaman?

3 Ngacama hna xupi Adamu me Eva troa mele epine palua, ngo ijiji nyidroti fe troa hane mec. Maine aja i nyidro troa mel, nyipi ewekë tro nyidroti a mano, me xen, me ij, me meköl. Ngo hetre ewekë kö ka sisitria, ene la tro nyidroti a imelekeu hnyawa me Iehova, Qeqene mel. (Deuteronomi 8:3) Haawe, tro pala hi nyidroti a mele me madrin e hnei nyidroti hna nue Iehova troa xomiujine la mele i nyidro. Qëmekene tro Iehova a xupi Eva, öni Nyidrëti koi Adamu: “Tro eö a xeni qa ngöne la nöjei sinöe asëjëihë ngöne la hlapa ; ngo the tro kö eö a xeni qa ngöne la sinöe ne ate hmekune la loi me ngazo ; ke tro eö a meci ngöne la drai ne xeni eö qa ngön’ ej.”—Genese 2:16, 17.

4 Ame la “sinöe ne ate hmekune la loi me ngazo,” tre eje a amamane ka hape, Iehova hmekuje hi la ka amekötine la loi me ngazo. Hetrenyi hë thei Adamu la aqane goeëne la loi me ngazo, ke, hna xupi angeic hnaiji Akötresie, nge hetre mekuthetheu i angeice fe. Tro la sinöe a amekunë Adamu me Eva laka, nyipi ewekë pala hi tro Iehova a xomiujine la mele i nyidro. Maine tro nyidroti a xeni la wene sinöe cili, kösë nyidroti a qaja ka hape, “tha nyiho kö a pi drenge la itre hna amekötine qaathei Nyipë.” Ame la itre ethanyine lai, tre mec koi nyidro, ngo kowe mina fe la itre nekö i nyidro, tune lo hna ahnithe hë hnei Akötresie.

QAANE LA MEC

5. Pine nemene matre tha hna drei Iehova kö hnei Adamu me Eva?

5 Hnei Adamu hna ahnithe koi Eva la wathebo i Iehova. Mama hi laka atre hnyawa hi Eva la wathebo cili, ke, ijiji angeice troa amexeje hmaca. (Genese 3:1-3) Celë hi hnei angeic hna kuca koi Satana, atre ithanata jëne la un. Eje hi laka, hnei Satana hna nue troa kökötre e kuhu hni angeice kö la ajane troa sipu mus me sipu axecië mekun. (Wange ju fe la Iakobo 1:14, 15.) Öni Satana koi Eva, Akötresieti a thoi, nge e tro angeic a tha drei Akötresie, tha tro jë pi kö angeice lai a mec, ngo tro pe angeic a tui Akötresie. (Genese 3:4, 5) Hnei Eva hna jele nyipici Satana, me sipu mekune troa xeni la wene sinöe, me upi Adamu troa kuca tun. (Genese 3:6, 17) Hnei Satana hna thoi koi angeic. (E jë la 1 Timoteo 2:14.) Ngacama atre hnyawa hi Adamu ka hape, ka ngazo lai, ngo hnei angeice kö hna drengethenge la föi angeic. Kösë ketre enehmu  la un la angeic a traqa, ngo ame pe lai ka ithanata, tre ketre ithupëjia ka pi iakötrë catr, ke, atre hnyawa hi angeic la itre ethanyine la thoi angeic.

6, 7. Nemene la pune hnei Iehova hna amekötine koi Adamu me Eva?

6 Hnei Adamu me Eva hna icilekeu me Iehova, lo atre hamëne la mele me nöjei loi koi nyidro. Tha sihngödri kö koi Iehova la ewekë ka traqa. (1 Aqane lapa ite Joxu 28:9; e jë la Ite Edomë 15:3.) Ngo hnei Nyidrëti kö hna nue Adamu me Eva me Satana troa isa amamane la aqane goeë Nyidrëti hnei angatr. Tru pi hë la akötre koi Nyidrë hnene la aqane huliwa i angatr, tune la aqane akötrëne la kem hnei kuku. (Wange ju fe la Genese 6:6.) Ngo, hnei Nyidrëti kö hna kuca koi angatre thenge la meköt, tune la aqane huliwa ne la atre amekötin.

Ngo hnei Nyidrëti kö hna nue Adamu me Eva me Satana troa isa amamane la aqane goeë Nyidrëti hnei angatr

7 Atre hnyawa hi Adamu la pengöne la sinöe ne la atrehmekune la loi me ngazo. Öni Iehova lo koi angeic: “Tro eö a meci ngöne la drai ne xeni eö qa ngön’ ej.” Maine jë ame koi Adamu, tro angeic a mec nge tha lö pala kö la jö. Ngo ngöne pala hi la drai cili, hnei Iehova hna ithanata koi Adamu me Eva. (Genese 3:8) Tune la atre amekötin, hnei Iehova hna pane drei nyidro. (Genese 3:9-13) Thupene lai, hnei Nyidrëti ha amekötine laka, ame la pun koi nyidro, tre mec. (Genese 3:14-19) Maine hnei Nyidrëti ju hna canga humuthe nyidro, tha tro jë kö a eatre lo aja i Nyidrëti kowe la itre atr. (Isaia 55:11) Ngacama hna canga traqa koi nyidroti la itre ethanyine la ngazo, ngo ame pe, hnei Iehova hna pane nue Adamu me Eva troa mele me hnaho matre aijijëne la itre matra i nyidro troa mele epine palua. Ame koi Iehova, meci hë Adamu me Eva ngöne lo drai ne kuca nyidroti la ngazo. Ketre, ame koi Nyidrë, ke ame la 1 000 lao macatre tre, ceitu me ca drai, matre kösë lo ka hape, hnei nyidroti hna meci ngöne pala hi la “drai” cili.—2 Peteru 3:8.

Ame koi Iehova, meci hë Adamu me Eva ngöne lo drai ne kuca nyidroti la ngazo

8, 9. Nemene la ethanyine la ngazo i Adamu kowe la nöjei matra i angeic? (Wange ju la pane iatr.)

8 Hapeu, tro kö a hetre ethane la hna kuca hnei Adamu me Eva kowe la itre matra i nyidro? Eje hi. Kola qaja ngöne Roma 5:12: “Qa ngöne la traqa ha la ngazo kowe la fene hnengödrai hnene la ate ka cas, nge meci fe pine la ngazo ; tune lai hna traqa la meci kowe la nöjei ate asë, ke ngazo asë hë.” Öni Paulo hmaca fe: “Ite ka ngazo hë la ka ala nyimu hnene la tha idei ne la ka cas.” (Roma 5:19) Abela la pane nekön ka mec. (Genese 4:8) Ame hë e thupen, itre nekö i Adamu, me itre matra i angeic a qatre trootro me mec. Haawe, edröne pë hë la nöjei atr asë la ngazo me mec, lue ithupëjia laka, pëkö atr atreine troa trian. Maine nyipici laka, thatre hnyawa kö së la aqane ixötrekeune la ngazo me mec kowe la itre nekö i Adamu, ngo ame pe, öhne hnyawa hi së la itre ethanyine ej.

9 Trotrohnine hi së la kepine matre Tusi  Hmitrötr a aceitunëne la ngazo me mec memine la “nyine hetën’ ate hetëne la nöjei at’ asëjëihë”, nge “nyine he, ate he la nöjei nöj’ asëjëihë.” (Isaia 25:7) Pëkö atr atreine troa triane la ngazo me mec. Celë hi kepine matre Tusi Hmitrötr a qaja ka hape, “Meci asë göi Adamu” (1 Korinito 15:22) Matre öni Paulo e hnying: “Dei la ate troa thepe ni qa ngöne le ngönetei celë ka mec ?” (Roma 7:24) Hapeu, hetre atr kö ka atreine troa thepe Paulo qa ngön? *—Wange ju la ithuemacany.

TROA APATREN LA NGAZO ME MEC

10. (a) Nemene la itre xötre ka amamane ka hape, tro Iehova a apatrene la mec? (b) Nemene la hna ini së hnene la itre xötre celë göi Iehova memine la Nekö i Nyidrë?

10 Atreine hi tro Iehova a thepe Paulo qa ngöne la ngazo. Öni Tusi Hmitrötr: “Tro nyidëti a cengöne apatene la mec, nge tro Joxu Iehova a köle tije la ite tenge timida qa ngöne la nöjei qëmek’ asëjëihë.” (Isaia 25:8) Tune la ketre kem ka apatrene la ewekë ka akötrëne la melene la itre nekö i angeic, me köletrije la trenge timidra i nyudren, atraqatre la madrine Iehova troa apatrene la mec! Iesu a ce huliwa me Nyidrë. Öni 1 Korinito 15:22: “Troa amelen’ asë hmaca göi Keriso.” Ame göne lo hnyinge i Paulo, hna hape: “Dei la ate troa thepe ni?,” öni angeic e sa ka hape: “Ini a ole koi Akötesie jëne Iesu Keriso Joxu shë.” (Roma 7:25) Eje hi laka, Iehova pala hi a hnime la nöjei atr thupene la hna kuca la ngazo hnei Adamu me Eva, ketre tui Iesu mina fe, lo atre xatuane la Keme i nyidrë. (Ite Edomë 8:30, 31) Ngo, nemene la aqane troa thapa la nöjei atr qa ngöne la ngazo me mec?

Iehova pala hi a hnime la nöjei atr thupene la hna kuca la ngazo hnei Adamu me Eva

11. Nemene la hnei Iehova hna kuca matre troa xatuane la nöjei atr?

11 Hnei Iehova hna ahnëjinë Adamu lo angeic a ena la wathebo. Ame hë la thangane lai, ngazo asë hë la nöjei atr, nge meci fe hë la pun koi angatr. (Roma 5:12, 16) Öni Roma 5:18: “Hna ahnëjinëne la nöjei ate asëjëihë hnene la menu ka cas.” Nemene la nyine tro Iehova a kuca matre xatuane la itre atr, ngo thenge kö la itre trepene meköti Nyidrë? Hnei Iesu hna sa la hnyinge celë ngöne la nyidrëti a qaja ka hape, traqa nyidrë troa “hamëne la mele i [nyidrë] nyine thupene mele ne la nöjei ate ka kösau.” (Mataio 20:28) Haawe, ka pexeje Iesu, matre nyidrëti la ka ijije troa “itö mele ne la nöjei ate asëjëihë.” (1 Timoteo 2:5, 6; Luka 1:35) Pine nemene matre ka ihmeku hnyawa hi la thupene mele celë memine la meköt?

Hna nyihnane la ketre mele ka pexej hnene la ketre mele ka pexej

12. Nemene la thupene mele ka ihmeku hnyawa memine la meköt?

12 Hnene laka ka pexeje Iesu, ijiji nyidrëti troa mele epine palua tune lo aja i Iehova ekö koi Adamu. Ngo, hnene la ihnimi  Iesu kowe la keme i nyidrë, me kowe la itre matra i Adamu, hnei nyidrëti hna huujëne la mele i nyidrë, mele ka ihmeku hnyawa memine la mele hna aluzine hnei Adamu. Ame hë e thupen, hnei Iehova hna amele Iesu hmaca hnengödrai eë, matre ketre u. (1 Peteru 3:18) Ame la thupene mel, tre ka imeku hnyawa hi memine la meköti Iehova, ke, hna nyihnane la ketre mele ka pexej hnene la ketre mele ka pexej. Hnei Iesu hna aijijëne la itre matra i Adamu matre tro angatr a hane kapa la mele ka tha ase palua kö. Celë hi kepine matre hë Iesu jë hnei Paulo ka hape, “Adamu hnapine la u ne iamele.”—1 Korinito 15:45.

13. Nemene la hna troa kuca hnene la “Adamu hnapine” kowe la itre ka meci hë?

13 Easenyi catre hë matre tro la “Adamu hnapine” a hamëne la mele ka tha ase palua kö kowe la itre matra i Adamu. Kolo fe a qaja la itre ka meci hë ekö, laka troa amele angatre hmaca e celë fen.—Ioane 5:28, 29.

Tro Abela, pane atr ka mec, a kepe thangane la thupene mele i Iesu (Wange ju la paragarafe 13)

14. Nemene la ka troa thapa la itre atr qa ngöne la ngazo?

14 Nemene la ka troa thapa la itre atr qa ngöne la ngazo? Hnei Iehova hna acile la ketre Baselaia e hnengödrai matre troa aeatrëne lai. Nge Iesu memine la ala 144 000 hna iëne qa la fen la ka troa mus. (E jë la  Hna Amamane 5:9, 10.) Pine laka itre atr ka tha pexeje kö la ala 144 000, haawe, atreine hi angatre lai trotrohnine la itre atr. Tro Iesu me itre ka ce mus me nyidrë a xatuane la itre atr troa pexeje trootro ngöne la 1 000 lao macatre.—Hna Amamane 20:6.

15, 16. (a) Nemene la aliene la hna qaja ka hape, “meci la ithupëjia hnapin”? Eue la troa apatren ej? (b) Nemene la hna troa kuca hnei Iesu me itre ka troa ce musi me nyidrë tune la hna qaja ngöne 1 Korinito15:28?

15 Ame hë la pune lo 1 000 lao macatre, ase hë thepe angatre qa ngöne la ngazo me mec. Öni Paulo: “Meci asë göi Adamu, tune lai troa amelen’ asë hmaca göi Keriso. Ngo isa ala casi ngöne la itetengekeu la nöjei ate ; pa i Keriso ; thupene lai ite ate i Keriso [itretre ce mus] e traqa nyidë. Ame hna traqa la pun, la tro nyidëti a nue la baselaia koi Akötesie, ene la Tetetro ; e ase hë nyidëti apatene la ite joxu asëjëihë, me itete mus, me ite mene asëjëihë. Ke ijiji nyidëti troa musi uti hë e ase hë amë fene la lue ca i nyidë la nöjei ithupëjia asëjëihë. Meci la ithupëjia hnapine hna troa apaten.” (1 Korinito 15:22-26) Haawe, tro ha apatrene elany la mec qaathei Adamu. Matre ame la mec, lo hna hape, “nyine hetën,” ene lo ka he la nöjei atr, tre tro ha patre palua.—Isaia 25:7, 8.

Ame hë la pune lo 1 000 lao macatre, ase hë thepe angatre qa ngöne la ngazo me mec

16 Kola qaja hmaca hnei Paulo ka hape: “E ase hë aipiëne la nöjei ewekë asëjëihë fe i nyidë, ame hnei Hupuna hna ipië koi nyidëti ate aipiëne la nöjei ewekë asëjëihë fe i nyidë, mate Akötesieti la ka sisitia cate hun’ asë.” (1 Korinito 15:28) Haawe, pexeje hë la huliwa ne la musi Iesu. Atraqatre la madrine i Iesu troa nue hmaca la mus koi Iehova, memine la itre atr ka pexej.

17. Nemene ju hë la ka troa traqa koi Satana?

17 Nemene ju hë la ka troa traqa koi Satana, lo atrekë zöne la akötre ne la itre atr? Kola sa ngöne la tusi Hna Amamane 20:7-15. Ame ngöne la pune la itre macatre ka ala 1 000, tro ha nue Satana hmaca troa amenune la itre atr ka pexej ngöne la itupath tixenuë. Thupene lai, tro ha apatrene palua Satana me itre ka troa xötrethenge angeic. Celë hi hna hëne ka hape, “meci hnaaluen.” (Hna Amamane 21:8) Tha tro pi kö a “apaten” la meci celë, pine laka, ame la itre ka mec ngöne la “meci hnaaluen” tre, pë hmaca kö melehmaca. Maine itre ka mele nyipici së koi Iehova, tha tro pi kö sa seseu ka hape, troa hetre ethanyine koi së la “meci hnaaluen.”

Tro ha pexeje asë la itre atr, nge tro hë Iehova a hamëne koi angatre la mel ka epine palua

18. Tro ha apexejene tune kaa elanyi la huliwa hna athipe ekö koi Adamu hnei Iehova?

18 Ame e cili, tro ha pexeje asë la itre atr, nge tro hë Iehova a hamëne koi angatre la mel ka epine palua. Pë hmaca kö ketre ewekë ka troa thapa la madrine së. Ngacama patre hë Adamu, ngo pexeje hë lo huliwa hna upi angeic troa kuca ekö hnei Akötresie. Atraqatre la madrinene la itre matra i Adamu elanyi troa nyidrawane la fen me thupëne la itre öni. Drei la ketre madrine ka tru koi së elanyi la tro Iehova a apatrene la ithupëjia tixenuë, ene la mec!

^ par. 9 Hnene la itus Étude perspicace des Écritures hna qaja ka hape, ame ngöne la kola ithele hnene itre ka kuci sias troa atre la kepine matre qatre trootro jë së me mec, tre, ca ewekë tha hnei angatre kö hna wangatrun. Xele angatre ma kapa ka hape, ame la mec, tre, kolo hi lo pune lai hnene la Atre Xup hna amekötine kowe la lue pane atr. Celë hi kepine matre thatreine kö angatr troa trotrohnine la kola qatre trootro me mec hnene la atr.—Hnaaluene itus, götrane 1147.