Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Ogas 2014

Ka Mele La Wesi Ula i Akötresie—Huliwane Jë!

Ka Mele La Wesi Ula i Akötresie—Huliwane Jë!

“Mele la wesi ula i Akötesie, me men.”HEB. 4:12.

1, 2. Nemene la hnei Iehova hna upi Mose troa kuca, nge nemene la hnei Iehova hna thingehnaean?

PANE mekune jë ka hape, epuni la ketre ka tro fë maca i Akötresie, nge epuni a ithanata kowe la ketre tane la mus e celë fen. Nemene la hnei epuni hna drenge ngöne la hni epun? Maine jë kola jole la hni epuni me xou, nge thatreine hë epuni ithanata. Nemene la aqane tro epuni a hnëkëne la nyine tro epuni a qaja? Hapeu, atreine kö tro epuni a qaja la itre ithanata ka hetre menen?

2 Celë hi lo ewekë ka traqa koi Mose ekö. Ka thiina ka ipië catr angeic. (Num. 12:3) Ngo hnei Iehova hna upi angeic troa ithanata koi Farao, atre pi tru me pi draië. Hnei Iehova hna upi Mose troa qaja koi Farao la hnei Nyidrë hna amekötin, ene la troa nue la itre milio lao atrene la nöje i Nyidrë qa ngöne la hna ithahluë. (Eso. 5:1, 2) Trotrohnine hi së la kepine matre hnyinge jë Mose koi Iehova me hape: “Deti ni mate tro ni koi Farao, me thenge la ite nekö i Isaraela qa Aigupito ?” Ma ketre drenge hi Mose ka hape, tha ijiji angeice kö troa ithanata me Farao. Ngo, hnei Iehova hna thingehnaeane koi Mose ka hape, tha tro kö Nyidrëti a nue angeic. Öni Nyidrë: “Tro ni a ce me eö.”—Eso. 3:9-12.

3, 4. (a) Pine nemene matre Mose a xou? (b) Pine nemene matre tro hi a ceitu la pengö së me Mose ekö?

3 Pine nemene matre Mose a xou? Xou i angeic e mekune jë Farao ka hape, tha qaathei Iehova Akötresieti kö la maca hnei angeice  hna traqa fë. Mose fe a xouene wanga tha mejiune ju la angetre Isaraela ka hape, angeic la hna upe hnei Akötresie troa thepe angatr qaa Aigupito. Öni angeice jë hi koi Iehova: “Hana xajawatin, tha tro kö angat’ a kepe ni, nge tha tro kö a denge la aqane ewekëng ; ke tro angat’ a qaja, ka hape, Tha mama kö Iehova koi ’ö.”—Eso. 3:15-18; 4:1.

4 Tune kaa fe epun? Maine jë tha tro kö epuni a hane ithanata kowe la ketre atr cilëne la mus. Ngo tune kaa ju hë e jole koi epuni troa qeje Iehova me Baselaia i Nyidrë kowe la itre atrene la teritoare i epun? Ketre ini ka tru koi së la hna amekötine hnei Iehova koi Mose memine fe la ewekë ka troa traqa e thupen.

“NEMENE LAI HNEI ’Ö HNA XOM ?”

5. Nemene la hnei Iehova hna upi Mose troa xom, nge nemene la thangane la ewekë cili koi Mose? (Wange ju la pane iatr.)

5 Ame la Mose a qaja koi Iehova ka hape, angeic a xouene wanga tha jele nyipici angeice jë hnene la nöj, Akötresieti hi lai a hnëkë Mose matre troa tro loi xölene la huliwa i angeic. Öni Tusi Hmitrötr: “Hnei Iehova hna ulatine koi angeic, ka hape, Nemene lai hnei ’ö hna xom ? Öni angeic, ka hape, Sine tö. Nge öni anganyidëti, ka hape, Kuiënepi hnadro eë. Nge angeic’ a kuiëne hnep’ eje hnadro eë, ene pe une pi ; nge Mose a köten’ ej. Nge Iehova a ulatine koi Mose, ka hape, Linepi la ime i ’ö a xome la pun’ ej. Nge angeic’ a line la ime angeice me xom’ ej, ene pe sine tö hmaca pi eje ngöne la iwanakoime i angeic ; mate tro angat’ a kapa laka mama ha Iehova koi ’ö.” (Eso. 4:2-5) Jëne la mene i Akötresie, nyi une jë hi lo sine tö hna cila xome hnei Mose! Tro la iamamanyikeu cili a anyipicine ka hape, Mose la maca i Akötresie, nge thei angeic la musi Nyidrë. Öni Iehova koi angeic: “Xomejë ngöne la iwanakoime i ’ö la sine tö celë, nge tro eö a kuca la nöjei hatene hnen’ ej.” (Eso. 4:17) Jëne la hatrene celë, hetre trenge catre i Mose jë hi troa ithanata koi Farao me kowe la nöje i Akötresie.—Eso. 4:29-31; 7:8-13.

6. (a) Nemene la hne së hna xome trongëne ngöne la easa cainöj, nge pine nemen? (b) Qaja jë la kepine matre kola hape, ka “mele la wesi ula i Akötesie.” Nge nemene la ‘menen’ ej?

6 Ame ngöne la easa ce thawa memine la itre atr la maca i Akötresie , nemene la hne së hna xome trongën? Tusi Hmitrötr. Hetre aja së troa huliwan ej. Hnene la itre xa atr hna mekune ka hape, ame la Tusi Hmitrötr, tre, ketre itusi hi ka lolo. Ngo, ketre pengöne kö la aqane mekuna së. Eje e hnine la Tusi Hmitrötr la maca i Akötresie koi së. (2 Pet. 1:21) Ej a qatrenge la itre hna thingehnaeane hnei Akötresie, me qaja la hnene la Baselaia hna troa kuca. Hnei Paulo hna cinyihane ka hape: “Mele la wesi ula i Akötesie, me men.” (E jë la Heberu 4:12.) Ka mele tune kaa la wesi ula i Akötresie? Itre ka tro asë hi a eatr la itre hna thingehnaeane hnei Iehova, nge pëkö ka troa hmaca gufa. (Is. 46:10; 55:11) E tro la atr a trotrohnine hnyawa ka hape, ka mele la Wesi Ula i Akötresie, ame asë hi la hnei angeic hna troa e hnine la Tusi Hmitrötr, tre tro lai a hetre thangane kowe la mele i angeic.

7. Tro sa “thawa hnyawa [tune kaa] la wesi ula ka nyipici”?

7 Hnei Iehova hna hamë së la Wesi Ula i Nyidrë ka mel, ene la Tusi Hmitrötr. Jëne la jia ne huliwa celë, ijije tro sa anyipicine ka hape, ame la hne së hna qaja, tre ka xulu qaathei Akötresie. Celë hi matre ame la Paulo a hnëkë me ini Timoteo, hnei angeic hna xatua Timoteo troa “thawa hnyawa la wesi ula ka nyipici.” (2 Tim. 2:15) Tro sa hane huliwane hnyawane tune kaa la Wesi Ula i Akötresie? Tro sa iëne hnyawane la itre xötre nyine tro sa e kowe la itre atr. Ame la aja së, tre ene la troa ketr la hni ne la itre ka drei së. Ame lo itre tarak hne së hna kapa lo 2013, tre, hna kuca matre aijijë së troa eatrëne lai.

E JË LA XÖTRE HNA IËNE HNYAWA

8. Nemene la hna qaja hnene la ketre atre thupëne la huliwa ne cainöje göne la itre tarak?

8 Casi hi la pengön lo itre tarak ka hnyipixe. Haawe, e atre hë së la aqane troa huliwane la ca tarak, tro hë sa atre la aqane troa huliwane  asë itre ej. Hnene la ketre atre thupëne la huliwa ne cainöj e Hawaii, hna cinyihane ka hape: “Tha nyine qaja kö la thangane la itre jiane huliwa ka hnyipixe cili ngöne la hna cainöje trootro ngöne la itre hnalapa me ngöne la gaa tru atr!” Pine nemen matre hmaloi e troa huliwan? Pine laka, ame koi angeic, ame la itre hnyinge me itre mekune hna troa sa hnei itre atr, tre hna amë amamane hnyawa hune la itre tarak, matre tha xoue kö lai atr e troa sa. Önine lai trejin, hnene la aqane cinyihane la itre tarak, matre tru catre hnei atr ka ajane troa porotrik, nge lolo la itre mekune hna ce ithanatan.

9, 10. (a) Hna hnëkëne tune kaa la itre tarak göi tro sa huliwane la Tusi Hmitrötr? (b) Nemene tarak la hna pi porotrikën catrëne hnene la itre atr, nge pine nemen?

9 Ame hnine la ca tarak, ca mekene tus nyine tro sa e kowe lai atr. Xome jë lai tarak, hna hape, Tro Kö a Patre Elanyi La Akötr?, hnyinge jë tune lai hna cinyanyine hune lai icetrön. Tro lai atr a iëne la nyine sa hna hape, “eje hi,” “ohea,” “maine thatre kö epun.” Thupene la hnei angeice hna sa, fe pi lai tarak, nge qaja jë ka hape, “Hanawange la hna qaja hnene la Tusi Hmitrötr.” Thupene lai e jë la Hna Amamane 21:3, 4.

10 E hnei epuni hna xome la tarak Nemene La Mekuna i Epun Göi Tusi Hmitrötr?, maine jë tro angeic a iëne la ketre mekune nyine sa qa ngöne lo lai könitre, ngo fe jë hi lai tarak, nge qaja jë ka hape, “Hna qaja hnene la Tusi Hmitrötr ‘Qa thene la ua i Akötesie la hna cinyihan’ asë.’ ” Nge sisedrëne jë me hape, “Hetre itre xa hna qaja pala kö ngöne la xötre celë.” Thupene lai, fe jë la Tusi Hmitrötr, nge e asë jë la 2 Timoteo 3:16, 17.

11, 12. (a) Tro epuni a huliwane tune kaa la itre tarak matre hetre thangane la hna cainöje hnei epun? (b) Nemene la aqane xatua epuni hnene la itre tarak göi troa iwai hmaca?

11 Ka loi fe hi e troa ce ithanatane la itre xa mekune qa hnine lai tarak; ngo loi e ka ajane lai atr. Ajane ju hë angeic, maine tha ajane pena kö, ngo ame la ka nyipi ewekë, tre, kapa ha angeice la maca e hnine la tarak, nge hnei epuni hë hna e koi angeic la Wesi Ula i Akötresie. Ngacama ca xötre hi hnei epuni hna e maine luetre ngöne lai kola xötre iöhny, ngo loi e troa bëeke hmaca pe troa sisedrëne la porotrik.

12 Ame ngöne la tröne la isa ca tarak, hetrenyi la tan hna hape, “Tune Kaa La Mekuna i Epun.” Fene lai tan, kola mama la itre mekene tus, nge ca hnyinge fe nyine troa ce ithanatane ngöne la kola troa iwai hmaca. Ame e hnine la tarak, Nemene La Aqane Goeëne Epuni La Itre Drai Ka Calemi?önine la  hning: “Nemene la aqane tro Akötresieti a ahnyipixene la fen?” Hetre itre xötre ka mama, Mataio 6:9, 10 me Daniela 2:44. Ame pena hnine la tarak, Tro Kö a Mele Hmaca La Itre Ka Mec?, hetre hnying hna hape, “Pine nemene matre easa qatre trootro, me mec?” Hetre itre xötre ka mama, Genese 3:17-19 me Roma 5:12.

13. Qaja jë la aqane tro epuni a xome la itre tarak göi troa nyiqaane inine la Tusi Hmitrötr memine la itre atr.

13 Hna hnëkëne la itre tarak celë göi tro sa nyiqaane inine la Tusi Hmitrötr memine la itre atr. Ijije tro la atr a scanner la code QR ka mama e tröne la tarak, nge tro lai a tro xomi angeic kowe la sit Web së. Ame e cili, ijije tro angeic a sipone troa hetre ka ini Tusi Hmitrötr me angeic. Kolo fe a mama ngöne la itre tarak cili la boroshür, Itre Maca Ka Lolo Qaathei Akötresie! Hna fejane ngöne la isa ca tarak la ca ini qa hnine lai boroshür . Ame ngöne la tarak, Drei La Atre Musi Kowe La Fen?, kola upi së kowe la ini 5 ne lai boroshür. Ame la tarak, Jëne Nemene Matre Madrine Jë La Hnepe Lapa?, kola xomi së kowe la ini 9. Hna hnëkëne la itre tarak celë göi tro sa huliwane la Tusi Hmitrötr ngöne la easa xötrei iöhnyi memine la atr, me ngöne la itre iwaihmaca. Qa ngöne lai, ijije hi troa nyiqaane ini Tusi Hmitrötr memine la itre atr ka nyimutre. Nemene la itre xa aqane tro epuni a huliwane hnyawane la Tusi Hmitrötr?

CE ITHANATANE JË LA MEKUNE HNA AJANE HNENE LA ITRE ATR

14, 15. Nemene la aqane tro epuni a nyitipu Paulo ngöne la hna cainöj?

14 Tru la aja i Paulo troa atre la mekunane la ka “ala nyimu” ngöne la hna cainöj. (E jë la 1 Korinito 9:19-23.) Pine nemen? Angeic a ajane troa xatuane la “nöjei ate asëjëihë,” itretre Iudra, me itre xa atr ju kö troa atre la nyipici matre mele pi angatr. (Ite hu. 20:21) Tro sa nyitipu Paulo tune kaa la easa hnëkë thatraqane la hna cainöj, me ithanata kowe la “nöjei ate asëjëihë”?—1 Tim. 2:3, 4.

15 E nöjei treu, hetrenyi e hnine la Huliwa Ne Baselaia la itre mekune nyine xatua së troa tro fë la maca ngöne la hna cainöj. Tupathe jë troa huliwane itre ej. Ngo tune kaa e hetre ketre ewekë kö hna hnehengazone hnene la itre atrene la teritoare së? Loi e tro sa hnëkë hnyawa matre troa qaja la ketre mekune hnei angatre hna pi dreng. Nemene la itre jol hna hnehengazone fë hnene la itre atr ka lapa ezi epun? Iëne jë la ca xötre hmekune lai jol. Hnene la ketre atre thupëne la sirkoskripsio me föi angeic hna qaja la aqane huliwane nyidro la Tusi Hmitrötr ngöne la hna cainöj, öni angeic: “Nyimu atr ka nue nyiho troa e la ca xötr, tha tro kö a aqean, nge loi e troa tro meköt kowe la mekun hna ithanatan. Ame hë la nyiho a nyiqaane la porotrik, nyiho fe hë a cila xome la Tusi Hmitrötr hna fe, nge nyiho fe ha e la xötr.” Ame ngöne la itre paragarafe thupen, tro sa ce wange la itre jole nyine ithanatan, me itre hnying, me itre xötr ka hetre thangane ka loi ngöne la hna cainöj. Ma aja i epuni fe troa xome la itre xan e itre ej ngöne la teritoare i epun.

Epuni fe kö a huliwane hnyawane la Tusi Hmitrötr me itre tarak ngöne la hna cainöj? (Wange ju la paragarafe 8-13)

16. Qeje pengöne jë la aqane troa huliwane la Isaia 14:7.

16 Maine epuni a mel ngöne la ketre götrane gaa ihumuth, me iangazo, loi e tro epuni a hnyinge kowe la atr ka hape: “Hapeu, hnei epuni fe hë hna hane mekune ka hape, ame ngöne la ketre zonal ne la fen, hnei epuni hna öhne la tane celë: ‘Mano hë la fen, ke pë hë ka iangazo. Nge itre atr a treije hnei madrin’? Celë hi hna qaja hnene la Tusi Hmitrötr ngöne Isaia 14:7. Eje hi laka, e hnine la Tusi Hmitrötr la itre hna thingehnaeane hnei Akötresie, kolo itre hneijine ka tingetinge laka calemi hë.” Thupene lai, e jë ngöne la Tusi Hmitrötr la ca hna thingehnaeane hnei Akötresie.

17. Nemene la aqane tro sa huliwane la Mataio 5:3 e kola porotrik?

17 Hapeu, jole kö kowe la itre trahmanyi ngöne la nöje i epun troa ithuane me thupëne la hnepe lapa i angatr? Maine eje hi, pane hnyinge jë ka hape: “Ijetre la etrune mani nyine  troa hetrenyi hnene la trahmany matre ijije troa mele madrine hnene la hnepe lapa?” Ase jë hi sa hnene la atr, qaja jë ka hape: “Nyimutre la itre trahmanyi ka kapa la itre trenge mani ka tru catre kö, ngo pë pala hi madrine ngöne la itre hnepe lapa i angatr. Haawe, nemene la ka nyipi ewekë?” Ame e cili, troa e la Mataio 5:3 nge hnyingëne jë ka hape, ajane kö angeic troa inine la Tusi Hmitrötr.

18. Maine aja i epuni troa thuecatrene la itre atr, nemene la aqane tro epuni a huliwane la Ieremia 29:11?

18 Tune kaa fe la itre atr ngöne la nöje i epun, hna akötrë angatre kö hnene la ketre hulö ka traqa? Qaja jë ka hape: “Eni a traqa koi epuni troa hane ce thawa me epuni la itre mekune nyine ithuecatre i epun. (E jë la Ieremia 29:11.) Öhne hi epuni lai köni ewekë hnei Akötresie hna ajane koi së? ‘Tingeting,’ ‘pune,’ me ‘mejiun.’ Lolo catre troa atre ka hape, Nyidrëti a ajane tro sa hetre mele ka loi. Ngo tro lai a eatre tune kaa?” Haawe, fe jë la ini ka ihmeku memine la mekune cili ngöne la boroshür Maca Ka Lolo.

19. Qeje pengöne jë la aqane troa huliwane la Hna Amamane 14:6, 7 memine la itre atr ka hmi catr.

19 Tune kaa la itre atrene la nöje i epun, ka hmi catre kö angatr? Maine eje hi, hnyingë angatre jë ka hape: “Maine tro la ketre angela a ithanata koi epun, tro kö epuni a drei angeic? (E jë la Hna Amamane 14:6, 7.) Önine la angela celë, ‘Xouju e Akötesie.’ Drei lai Akötresie hna qaja? Ene la ‘Ate xupe la hnengödrai, me fen.’ Kola qeje drei lai?” E jë la Salamo 124:8, kola hape: “Kola xatua shë hnene la atesiwa i Iehova, ate xupe la hnengödrai memine la fen.” Ase jë hë, qaja jë ka hape, tro hmaca pë hë epuni a qaja la itre xa ithuemacanyi göi Iehova Akötresie.

20. (a) Nemene la aqane tro sa huliwane la Ite Edomë 30:4 matre tro la itre atr a atre la ëje i Akötresie? (b) Nemene xötr la hnei epuni hna xome ka hetre thangane ka loi qa ngöne la cainöje i epun?

20 Loi e tro epuni a nyiqaane la porotrike memine la ketre thöth me hape: “Eni a pi e koi eö la ca mekene tus ka amejëne la ketre hnyinge ka nyipi ewekë catr. (E jë la Ite Edomë 30:4.) Pëkö atr ka atreine kuca la itre ewekë celë, ngo Atre Xupi së la hna qaja e celë. * Tro sa atre tune kaa la ëje i Nyidrë? Eni a pi amamai eö la ëje i Nyidrë e hnine la Tusi Hmitrötr.”

HULIWANE JË LA MENENE LA WESI ULA I AKÖTRESIE NGÖNE LA HNA CAINÖJ

21, 22. (a) Nemene la aqane tro la ketre mekene tus hna iëne hnyawane a saze la melene la ketre atr? (b) Nemene la hnei epuni hna troa catre kuca ngöne la hna cainöj?

21 Thatre kö epuni la thangane la ketre mekene tus hnei epuni hna iëne hnyawane kowe la ketre atr. Hnene la lue ka Anyipici Iehova e Ostrali hna fenifeni qëhnelöne la ketre föe hmae. Hnyinge jë hi hnene la ketre e nyidro ka hape, “Atre fe kö nyipoti la ëje i Akötresie?,” nge e jë hi e thupene la Salamo 83:18. Öni lai föe: “Eni lai a pane goe ju! Ame hë la nyidroti a tro, eni hi lai a xomi loto jë me nyinyapëne la 56 kilomet kowe la ketre hna salemë itus, me thele la ëje i Akötresie ngöne la itre xa Tusi Hmitrötr, me ngöne idiksioner. Ame hë la kola mama hnyawa koi ni ka hape, Iehova la ëje i Akötresie, öning, nemene jë la itre xa hnenge hna thatre.” Tha hmitre ju kö, nge angeic me föi angeic a nyiqaane inine la Tusi Hmitrötr, nge thupene lai, nyidroti hë a ce xome la bapataiso.

22 Mene la Wesi Ula i Akötresie, nge ka atreine saze la mele ne la atr. Ame la kola e la Tusi Hmitrötr hnene la atr, angeic a acatrene la lapaune i angeice kowe la itre hnei Iehova hna thingehnaean. Nge tro la lapaune cili a upi angeic troa trongëne la itre hnei angeice hna inin. (E jë la 1 Thesalonika 2:13.) Mene catre kö la itre hna qaja e hnine la Tusi Hmitrötr hune la hne së hna qaja. Ka mele la Wesi Ula i Akötresie, nge nyipi ewekë troa huliwane ngöne la hna cainöj!

^ par. 20 Wange ju la “Itre Hnyinge Ne La Itre Ka e” ngöne la Ita Ne Thup ne 15 Julai 1987, götrane 31 qene Wiwi.