“Qâ i angat’ asë angete qaja la atesiwa i Joxu [Iehova] troa iananyi memine la thina ka ngazo.” 2 TIM. 2:19.

1. Nemene la ka sisitria catre ngöne la hmi së?

NGÖNE la fene hnengödrai, hna sija la ëje i Iehova ngöne la itre iuma me ngöne itre ewekë ka nyimutre ngöne musée. Maine ase fe hë epuni öhne la ëje i Iehova ngöne la itre götrane cili, drei jë lai kola elë la madrine i epun. Ame koi së Itretre Anyipici Iehova, ka sisitria catre la ëje i Akötresie ngöne la hmi së. Pëkö ketre organizasio ka xome la ëje i Akötresie tu së. Ngo, hetre ewekë ka sisitria kö hune la tro hi a xome la ëj. Pine laka, ketre manathithi ka tru koi së troa Itretre Anyipici Nyidrë, haawe, qa së troa atrunyi Nyidrë hnene la thiina së.

2. Pine laka, ketre manathithi ka tru koi së troa atrehmekunyi së jëne la ëje i Akötresie, haawe, nemene la nyine tro sa kuca?

2 Maine easa ajane troa kepe së hnei Akötresie, hetre ketre ewekë kö nyine tro sa kuca hune hi la troa xome la ëje i Nyidrë. Nyipi ewekë fe tro sa xötrethenge la itre trepene meköti Nyidrë, me ‘kötrene la ngazo.’ (Sal. 34:14) Hnei Paulo hna amamane hnyawane la hnëqa cili ngöne la nyidrëti a cinyihane ka hape: “Qâ i angat’ asë angete qaja la atesiwa i Joxu troa iananyi memine la thina ka ngazo.” (E jë la 2 Timoteo 2:19.) Haawe, nemene la aqane tro sa amamane ka hape, easa “iananyi memine la thina ka ngazo?”

 ‘KÖTRE PI’ QA NGÖNE LA NGAZO

3, 4. Nemene la trenge ithanata ka jole kowe la itre xa atr troa trotrohnin, nge pine nemen?

3 Ame ngöne 2 Timoteo 2:19, Paulo a qaja “la tepene ka cate i Akötesie.” E hune la trepene cili, hna sija la lue trenge ithanata. Ame la hnapane ithanata, “Wangate hmekunë hë Joxu la nöjei ate i nyidë,” tre, hna xome qa ngöne Numera 16:5. (Wange ju la tane mekune ka ase hë.) ngo nemene la pengöne la hnaaluene trenge ithanata, “Qâ i angat’ asë angete qaja la atesiwa i Joxu troa iananyi memine la thina ka ngazo”? Jole koi itre xane troa trotrohnine la itre trenge ithanata celë. Pine nemen?

4 Maine jë, jëne la itre trenge ithanata i Paulo, angeice a amexeje la ketre hna qaja qa ngöne la Itre Hna Cinyihane Qene Heberu. Ngo kösë pëkö xötre ka ihmeku memine la trenge ithanata cili. Haawe, nemene jë la hnei Paulo hna qaja la angeic a hape: “Qâ i angat’ asë angete qaja la atesiwa i Joxu troa iananyi memine la thina ka ngazo”? Ame lo pane trenge ithanata i Paulo, tre hna xome qa ngöne Numera mekene 16, nge kola qaja lo kola icilekeu hnei Kora. Hapeue fe la hnaaluene trenge ithanata i Paulo, kolo kö a qaja pala hi lai icilekeu cili?

5-7. Nemene la itre ewekë ka traqa ngöne la hneijine i Mose hna qaja hnei Paulo ngöne 2 Timoteo 2:19? (Wange ju la pane iatr.)

5 Hnei Dathana me Abirama hna ce xöle me Kora, tane la icilekeu. (Num. 16:1-5) Pë pi kö metrötre i angatre koi Mose, nge xele catre angatre ma kapa la musi hna hamë Mose hnei Akötresie. Poizine angatre kowe la angetre Isaraela, ke, angatre hi a ce mel. Qëmekene troa mama koi Iehova la itre ka nyihlue nyipici koi Nyidrë, hetre ketre hna amekötine hnei Nyidrëti hna pane hamë angatr.

6 Öni Tusi Hmitrötr: “Ame hnei Iehova hna ulatine koi Mose, ka hape, qajajë kowe la icasikeu, ka hape, Isa köte ije pi qa ngöne la ite hnalapa i Kora, me Dathana, me Abirama.” Ame hnei Mose hna mejë jë, me tro koi Dathana me Abirama; nge itre qatre i angetre Isaraela a xötrethenge nyidrë. Öni nyidrë kowe la iatrene la icasikeu: “Epi isa köte ije pi nyipunie qa ngöne la ite uma mano ne la ite ate ka ngazo celë, nge the kete kö la kete ewekë i angat, wanga ce meci nyipunie fë la nöjei ngazo i angat. Ame hnei angate hna isa köte ije pi qa ngöne la hnalapa i Kora, me Dathana, me Abirama.” (Num. 16:23-27) Thupene lai hnei Iehova hna lepe apatrene asë la itre ka icilekeu. Ngo ame pë hë lo itre ka nyipici koi Nyidrë, tre, hnei Nyidrëti hna amele angatr. Hnauëne laka mele pe kö angatr? Hnei angatre hna “iananyi memine la thina ka ngazo” ene la itre ka icilekeu me Iehova.

7 Ame ngöne 2 Timoteo 2:19, lo Paulo a cinyihane la itre trenge ithanata celë: “Wangate hmekunë hë Joxu la nöjei ate i nyidë,” nyidrëti a amexeje la Numera 16:5. Nge ame la angeice a qaja la trenge ithanata celë hna hape, “Qâ i angat’ asë angete qaja la atesiwa i Joxu troa iananyi memine la thina ka ngazo,” tre, maine jë angeice a qaja la itre ewekë ka traqa hna cinyihane ngöne la Numera 16:23-27. Haawe, meköti e tro sa qaja ka hape, casi hi la hnene la lue trenge ithanata celë hna qaja. Nemene la ini hne së hna xome qa ngöne la lue trenge ithanata celë? Kola amamane ka hape, öhne hnyawa kö Iehova la itre hni së. Atre kö Nyidrë la itre nyipi hlue i Nyidrë, nge aja i Nyidrëti tro angatre a ananyine la itre atr ka ngazo.

“IANANYIPI MEMINE LA IKELIKELË NE HMO ME KA THA INAMACAN”

8. Nemene la nyine tro sa kuca e hune la tro hi a xome la ëje i Akötresie, me troa nyi atrene la ekalesia?

8 Hnei Paulo fe hna amexeje la itre ewekë ka traqa ngöne la hneijine i Mose göi troa amekunë Timoteo ka hape, nyipi ewekë tro angeic a thupëne la aqane imelekeu i angeice me Iehova. Ame la itre hlue i Akötresie  ekö ngöne la hneijine i Mose, hetre nyine tro angatr a kuca hune hi la troa xome la ëje i Iehova. Ketre tune mina fe, hetre ewekë nyine tro la itre Keresiano a kuca matre itre atrene fe angatre la ekalesia. Nyipi ewekë tro asë hi la itre nyipi hlue i Akötresie a kötrene la ngazo. Nemene la aliene lai koi Timoteo? Nge nemene la ini nyine tro sa xome qa ngöne la eamo i Paulo?

9. Nemene la thangane la “ikelikelë ne hmo me ka tha inamacan” kowe lo itre pane Keresiano?

9 Ame ngöne la tusi Paulo koi Timoteo, hnei angeice hna hamëne la ketre eamo ka lolo ngöne la aqane troa ananyine la ngazo. Öni Paulo koi Timoteo, “the tro kö angat a ikelikelëne la nöjei tenge ewekë,” me “iananyi pi eö memine la ite tenge ewekë ka ngazo me tha nyipi ewekë.” (E jë la 2 Timoteo 2:14, 16, 23.) Nemene la aliene la itre trenge ewekë celë? Itre xa trejine ngöne la ekalesia a hamëne la itre ini ka thoi, nge ka iamenu. Itre xan a qaja trongëne la itre ini ka aciane la itre ikucany. Maine nyipici laka, tha itre eje kö a icilekeu memine la itre ini qa hnine la Tusi Hmitrötr, ngo ame pe, itre eje a agomegomëne la ekalesia. Celë hi matre Paulo a thuecatre jë koi Timoteo me hape, “iananyipi memine la ikelikelë ne hmo me ka tha inamacan.”

10. Nemene la nyine tro sa kuca e traqa koi së la itre ini ka iamenumenu?

10 Ame enehila, sihngödri la itre ka iamenumenu e hnine la ekalesia, tha tune kö ekö. Ngo, ijije hi troa hane traqa koi së la itre ini ka icilekeu memine la Tusi Hmitrötr. Maine thatre kö së ka hape ka qaa kaa, ngo loi e xecie hnyawa koi së troa thipetrije itre ej. Tha loi kö troa ithanata memine la itre ka iamenumenu, ene la troa ithanata iqëmekë, maine jëne ëternet, maine itre xa jëne kö. Ngacama pi tro ju hë së a xatuane la atr, ngo e ka iamenumenu pe, nge easa ithanata memin, easë hi lai a tha drei Akötresie. Öni Nyidrëti lo koi së troa ananyin, me kötrene la ka iamenumenu.

Tha tro kö a ithanata memine la itre ka iamenumenu Wange ju la paragarafe 10)

11. Nemene la ka troa agomegomene la ekalesia, nge nemene la aqane tro la itre qatre thupe a hamë tulu ka loi?

11 Hetre itre xa ewekë kö ka agomegomene la ekalesia. Maine jë troa isapengöne la aqane mekun, göne la itre nyine iamadrinë ka loi kowe la Keresiano. E troa thele troa catre fë la itre mekune cili, me ukune la itre xa trejin troa hane xome itre ej, tro hë lai a aciane la “ikelikelë ne hmo me ka tha inamacan.” Ngo, nemene ju hë e tro la ketre trejine a sajuëne la ketre nyine iamadrinë ka isazikeu, memine la itre hna amekötine hnei Akötresie? Maine jë, tro la itre qatre thupe a nue la thiina cili, ke, angatr a thele matre tha tro kö a iwesitrë pin. (Sal. 11:5; Efe. 5:3-5) Ngo, itre qatre thupe a hmekëne matre tha tro kö a sajuëne la itre sipu mekune i angatre kö. Angatre pe a xötrethenge la eamo i Tusi Hmitrötr, kola hape: “Ithu ane jë la hnënge mamoe i Akötesie thei nyipunie, me thupën, . . . kete the qene joxune la ite qâ i nyipunie, ngo loi nyine tulu ne la hnënge mamoe.”—1 Peteru 5:2, 3; e jë la 2 Korinito 1:24.

12, 13. (a) Nemene la hna kuca hnene la Itretre Anyipici Iehova matre troa axeciëne la nyine iamadrinë i angatr, nge nemene la itre trepene meköti ne la Tusi Hmitrötre hna trongën? (b) Nemene la aqane troa trongëne itre eje ngöne la itre xa götrane la mele së?

12 Tha hnene kö la organizasio hna iëne me axeciëne la itre film, maine video, maine itre elo ngöne video, maine itre itus maine itre nyima nyine troa thipetrij. Pine nemen? Pine laka, Tusi Hmitrötr a qaja kowe la atr troa ketre sipu inine la mekuthetheu i angeice matre troa “wangate hmekune la loi me ngazo.” (Heb. 5:14) Loi e tro sa xome la itre trepene meköti ne la Tusi Hmitrötr matre atreine së troa isa axecië mekune hnyawa göi itre nyine iamadrinë. Nyipi ewekë tro sa “thele la nyine amadi Joxu” ngöne la itre mekune asë cili nyine troa axeciën.” (Efe. 5:10) Tusi Hmitrötre fe a qaja ka hape, trahmanyi la ka mus, ke, angeice la tane la hnepe lapa. Haawe, ijije hi tro angeice a axeciëne matre  tha tro kö a kuca la ketre nyine iamadrinë hnene la hnepe lapa i angeic.—1 Kor. 11:3; Efe. 6:1-4.

13 Tro la itre trepene meköti ne la Tusi Hmitrötr hna qaja e caha hun a xatua së troa axecië mekune hnyawa ngöne la itre xa götrane la mele së. Isa pengöne kö la itre mekuna së göi aqane heetr, me aqane isej, me aqane inyië mec, me nyine xen, me itre xa ewekë ju kö. Itre xan a catre fë la itre mekuna i angatr ngöne la itre götrane cili, ame hna cia la itre mekune ka isazikeu. Ngo, e pëkö trepene meköt hna ena, tha tro kö a isenyine la hna mekune troa kuca hnene la Keresiano. Tusi Hmitrötr a qaja ka hape: “Tha ijije kö la hlue ne la Joxu troa iwatratra ; ngo loi e menyike la thina kowe la nöjei ate asëjëihë.”—2 Tim. 2:24.

ANANYINE PI LA ITRE KA IAJOJEZI!

14. Nemene la aqane amamane Paulo la enyipiewekëne la troa ananyine la itre ka iajojezi?

14 Nemene la ketre aqane tro së, itre hlue i Akötresie, a “iananyi memine la thina ka ngazo”? Troa ananyine la itre ka iajojezi. Nemene la aqane amamane Paulo la mekune cili? Thupene la hna qaja “la tepene ka cate i Akötesie,” angeice a qaja jë pena la “uma ka tru.” Hetrenyi e hnine la uma cili la “ite ge,” ngo “tha ite ge gole me sileva hmekuje hi ngöne la uma ka tru, ngo ite ge sinöe fe me ite ge dro ; nyine loi ite xan, nge nyine ngazo ite xan.” (2 Tim. 2:20, 21) Thupene lai, hnei Paulo hna xatuane la itre Keresiano matre troa nyihnyawa angatre kö qa ngöne la “ite ge” ka ngazo.

15, 16. Nemene la ini nyine tro sa xome qa ngöne la ceitun göne la “uma ka tru”?

15 Nemene la aliene la ceitune i Paulo? Hna aceitunëne “la uma ka tru” memine la ekalesia i Keresiano. Hna aceitunëne la “ite ge,” maine itre ewekë nyine kuci xen memine la itre atrene la ekalesia, angatre isa ala cas. Maine ka ngazo la itre xa ewekë e hnine la uma, tro ha hetre ethane itre eje kowe la uma. Celë hi matre, maine troa öhne lai hnene la atrekë uman, tro hë angeice a isa amë la itre ewekë ne kuci xeni ka loi qa ngöne la itre ewekë ka ngazo.

16 Ceitune hi lai memine la itre hlue i  Akötresie enehila. Maine easa ajane troa wië ngöne la nöjei götrane la mele së, nyipi ewekë tro sa iananyi memine la itre atr e hnine la ekalesia ka xele ma trongëne la itre trepene meköti Iehova. (E jë la 1 Korinito 15:33.) Maine nyipici laka, nyipi ewekë tro sa neëne la itre ka iajojezi e hnine la ekalesia, nyipi ewekë catre fe tro sa thupëne matre tha tro kö sa qale catre kowe la itre sinee së e tröne la ekalesia. Easa ujë tune lai, ke nyimutre la itre atr e tröne la ekalesia ka meciu mani, me tha drei keme me thin, me tha nyipici kö, nge ka thoi, me iakötrë, me itete tha ajane kö la loi, me itretre wanaxoe, me itretre ajane la nyine iamadrinë ngo tha thele pe troa ce sinee me Akötesie.—2 Tim. 3:1-5.

IEHOVA A AMANATHITHINE LA AQANE NYIPICI SË

17. Nemene la hna kuca hnene la itretre Isaraela matre troa “iananyi memine la thina ka ngazo”?

17 Ame ngöne la Iehova a amekötine ka hape, “Isa köte ije pi qa ngöne la ite hnalapa i Kora, me Dathana, me Abirama,” hnene la angetre Isaraela ka nyipici hna canga “isa köte ije pi.” (Num. 16:24, 27) Tha hnei angatre kö hna hmitre troa ananyine la itre ka icilekeu, maine nango luelue pena. Ngo, hnei angatre pe hna “isa köte ije pi.” Ame la itre ka nyipici, hnei angatre hna canga drengethenge cememine la hni ka pexej. Kola mama hnyawa laka, hnei angatre hna cilë göli Iehova, me iananyi memine la thiina ka ngazo. Nemene la ini hne së hna xome qa ngöne la ceitune celë?

18. Nemene la aliene la Paulo a hmekë Timoteo ka hape, ‘kötrene pi itre aja ne la thöth’?

18 Ka tru koi së la aqane imelekeu së me Iehova. Nyipi ewekë tro sa nyimenyime thupëne lai. Celë hi hnei Paulo hna qaja ngöne la angeice a hmekë Timoteo ka hape, “kötenepi la ite aja i thupëtesij [thöth].” (2 Tim. 2:22) Maine jë kolo ha troa sasaithe la 30 lao macatre i Timoteo. Ngo, ame fe la itre ka tru, tre, eje fe thei angatre la ‘itre aja ne la thöth.’ E traqa ju la itre aja cili koi Timoteo, nyipi ewekë tro angeic a ‘kötren.’ Tro angeice a “iananyi memine la thina ka ngazo.” Öni Iesu fe: “Maine nyi zö eö hnene la alameke i ’ö, shea tije pi thei ’ö.” (Mat. 18:9) Ame la itre Keresiano enehila ka wangatrune la eamo celë, nge ka isine matre tha tro kö a angazone la aqane imelekeu i angatre me Akötresie, tre, loi e tro angatr a nyimenyime me catre kuca la loi.

19. Nemene la aqane thupëne hnene la itre xa Keresiano la aqane imelekeu i angatre me Iehova?

19 Nemene la aqane thupëne hnene la itre xa Keresiano la aqane imelekeu i angatre me Iehova? Ame la itre xa trejine ka iji menu ekö la kahaitr, tre, ase hë angatre qeje fenes. Ame itre xa trejine ka kei ekö kowe la ketre hna majemine kuca ka ngazo, tre, angatr a kötrene enehila lo itre nyine iamadrinë ka aciane hmaca la itre aja ka ngazo. (Sal. 101:3) Drei la ketre ceitun, qëmekene troa nyihlue i Iehova hnene la ketre trejine trahmany, ka lapaa fia nyidrë me ce feete nyidrë memine la itre atr ka kuci ngazo. Ame hë la nyidrëti a atre la nyipici, nyidrëti hi a sipu mekune ka hape, tha tro hmaca kö nyidrëti a hane fia, nge troa tune mina ngöne la ijine madrine i angetre Anyipici Iehova. Tha ajane kö angeice troa mekune hmaca lo itre mekune me itre aja ka ngazo. Eje hi laka, tha kolo kö lai a hape, tro la nöjei Keresiano asë a trije la kahaitr, me tha fia, maine itre xa ewekë ju kö ka loi hi. Ngo loi e tro asë hi së a hmekëne me thupëne la aqane imelekeu së me Iehova.

20. Maine nyipici laka, tha ka hmaloi kö troa “iananyi memine la thina ka ngazo,” ngo nemene la mekune ka akeukawanyi së?

20 Ketre manathithi ka tru la troa hë së, Itretre Anyipici Iehova. Ketre manathithi lai ka hetre hnëqan. Nyipi ewekë tro sa “iananyi memine la thina ka ngazo” me ‘triane la ngazo.’ (Sal. 34:14) Tha ewekë ka hmaloi kö. Ngo, keukawahnin e tro sa atre ka hape, Iehova pala hi a hnime “la nöjei ate i nyidë,” memine la itre ka drengethenge Nyidrë.—2 Tim. 2:19; e jë la 2 Aqane lapa ite joxu 16:9a.