Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Itre Ka Sipu Saene e Micronésie

Itre Ka Sipu Saene e Micronésie

HNA tru hnei Katherine e Etazini nge hna bapataiso angeic troa ketre atre Anyipici Iehova lo kola 16 lao macatre. Tru catre la hnei angeice hna cainöjëne la maca ka loi ne la Baselaia, ngo co catre hi la thangan ngöne la götrane hnei angeice hna cainöje ngön. Öni angeic: “Hnenge hna e la itre hna melëne hnene la itre atr ka thithi koi Akötresie, angatr a sipon matre upe koi angatre la ketre atr troa ixatua göi troa atre Nyidrë. Eni pala hi a ajane troa hane öhne la ketre atr ka tune lai, ngo tha traqa pena kö.”

Thupene la itre macatre ne cainöje ngöne la teritoar ka cas, mekune jë hi Katherine troa feke kowe la ketre götrane ka hetre atr ka ajane troa drenge la maca ne Baselaia. Hnei angeic hna pane mekune ka hape, ijiji angeice jë kö troa eatrëne la aja i angeic cili. Aca hane petre hi angeice inu memine la hnepe lapa i angeic, a koi lue wiike hi nge ngöne la itre drai cili pëkö drai gufa ne tha mekune angeic la hnalapa i angeic. Ngo ame la eloin, hna thahe la hace i angeic hnene laka tru catre la aja i angeic troa xatuane la itre atr ka thele Iehova. Thupene lai hnei angeic hna pane wange la itre götrane ka ijije tro angeic a tro kow, angeice pë hë a cinyanyi ju kowe la Bethela ne Guam, nge thupene lai angeic a kapa ju la itre ithuemacanyi hna ajan. Ame hë lo Julai 2007 kola 26 lao macatre i Katherine, angeic hi lai a feke jë a tro Saipan, ketre hnapet ne la Océan Pacifique, 10 000 km la enanyine qaa ngöne la hnalapa i angeic. Nemene la hna amamane hnene la hnei angeic hna melën?

LUE THITHI HNA SA

Tha qea ju kö thupene la hna traqa hnei Katherine ngöne la ekalesia, nge angeice hi lai a iöhnyi ju me Doris, ketre föe ka 40 lao macatre nge ka ajane troa ini Tusi Hmitrötr. Thupene jë hi lai, hnei nyidro hna ce inine la köni pane mekene ne lo itus Ini Tusi Hmitrötr. Ame hna huliwa la mekuna i Katherine. Öni angeic: “Ketre hnainine ka lolo catr lae Doris, nge pi tro catre ni a xatua eahlo troa atre hnyawa la Tusi Hmitrötr. Pë petre fe kö atr hnenge hna hane ini tusi memin, matre eni a mekune ka hape, ka loi e troa ini Doris hnene la ketre trejine föe ka maca hnyawa, maine ka ce xötre pena me eahlo.” Hnei Katherine hna thithi fë koi Iehova troa xatua angeic göi troa öhne la ketre trejine föe ka ijije troa ini tusi me Doris. Thupene lai hnei angeic hna mekune troa thuemacanyi Doris göi troa saze ka ini tus.

Öni Katherine: “Qëmekene tro nyiho a ce ithanatane lai, hnei Doris hna qaja koi ni la ketre jol ka traqa koi eahlo. Ase jë hi ni drei eahlo, eni pë hë a qaja jë koi eahlo la aqane xatua ni hnei Iehova troa cile kowe lai jole cili. Eahlo pë hë a olene jë koi ni.” Thupene lai öni Doris hmaca jë koi Katherine: “Eö la hnei Iehova hna upe  troa xatua ni. Ame lo pane drai ne traqa eö koi ni, itre hawa ne eni lo a e Tusi Hmitrötr. Hnenge hna treij me sipo Akötresie troa upe koi ni la ketre atr ka troa xatua ni troa trotrohnine la Tusi Hmitrötr. Eni hi a fenes, nge eö hi a fenifeni qëhnelö. Haawe, ase fe hë Iehova sa la thithing!” Kola tëtë la trenge timidra i Katherine la angeic a mekune hmaca la ijine cili. Öni angeice hmaca jë: “Ketre ase fe hë sa la thithing la eni a drenge la itre ithanata i Doris. Iehova hi lai a amamane koi ni ka hape, ijijinge hi troa sisedrëne la ini tusi me Doris.”

Hna bapataiso Doris lo 2010, nge ame enehila tru catr hnei atr hnei angeic hna ini Tusi Hmitrötr kow. Öni Katherine: “Ame la madrineng ka tru tre, ene la hnenge hna huliwane la meleng troa xatuane la itre atr matre itre hlue i Iehova jë fe angatr!” Ka tru catre pala hi la madrine i Katherine enehila troa pionie hut ngöne la ketre hnapet ne la Pacifique e Kosrae.

KÖNI JOL—AQANE TROA CILE KOW

Ca hadredr nge hetre munëne la itre trejin trahmany me föe (ka 20 koi 79 lao macatre), itre ka feke troa huliwa ngöne la götrane ka aja ixatua e Micronésie. Ame la itre mekuna ne la itre trejin cili ka catre huliwa, tre hna qeje pengöne hnei Erica ketre ka fek lo 2006 a tro Guam la kola 19 lao macatre i angeic. Öni angeic: “Ketre pengöne kö la madrine së la easa pionie ngöne la ketre götrane ka tru hnei atr ka ajane la nyipici. Eni a olene koi Iehova la hnei Nyidrëti hna xatua ni troa lapa catre ngöne la huliwa cili. Pë ju kö ketre mele ka sisitria hune lai!” Tru catre la madrine i Erica enehila troa pionie hut e Ebeye, Îles Marshall. Eje hi laka, hetre itre jole fe hne së hna cile kow ngöne la easa huliwa ngöne la ketre nöje trehnyiwa. Tro sa ce wange la köni jol memine la aqane cile kow hnei itre ka fek a tro Micronésie.

Erica

Aqane mel. Thupene jë hi la kola traqa lo 2007 e Palau hnei Simon ka 22 lao macatre, canga öhne ju hi angeic laka, ame la thupe i angeic e cili tre co catre kö hune e Agele. Öni angeic: “Eni pë hë a inine jë tha tro kö a itö menu. Ame enehila eni a itöne hi la ka nyipi ewekë, nge eni a wange hnyawa hnine la itre setroa la itre ewekë ka co thupen. Nge e hetre engazone la ewekëng, eni kö a ketre thele troa saze.” Nge nemene la eloin koi angeic la aqane mel cili? Öni Simon: “Hna xatua ni troa wange hi la ka nyipi ewekë kowe la mel, nge tro hi a itöne la ka co thupen. Hnenge pala hi hna öhne la ixatua i Iehova ngöne la itre ijine ka nyimutre. Seven lao macatre ne huliwa ni e celë, nge tha ase kö ni pë xen me pë hnë meköl.” Eje hi laka, hnei Iehova pala hi hna xatuane la itre ka melëne hi la ka ijij göi troa thele panëne la Baselaia.—Mat. 6:32, 33.

Meku hnepe lapa. Öni Erica: “Ka ce mele hnyawa ni memine la hnepe lapang, nge eni a xou e troa ajolëne la huliwang koi Akötresie hnene laka tru la hnenge hna mekune catrëne la hnalapang.” Nemene la hnei angeice hna kuca matre tha tro kö a ajolë angeic? Öni angeic: “Qëmekene tro eni a fek, hnenge hna e la itre Ita Ne Thup ka ithanatane la jole cili. Hane hi lai ka hnëkëne hnyawa la hninge matre tro ni a cile catr. Ngöne la ketre tane mekun hnine lo lai ketre Ita Ne Thup, hnene la ketre thin hna qaja hnyawa kowe la neköi eahlo  jajinyi ka hape, ‘sisitria catre kö la aqane tro Iehova a thupë hmunë hune la aqane thupë hmunë hnei nenë.’ Celë hi ka thuecatrenge lai.” Hannah me Patrick föi angeic, a nyihlue i Akötresie e Majuro ketre hnapet e Îles Marshall. Hnei Hannah hna atreine melëne la jole cili hnene la hna ce mele memine la itre trejine ne la ekalesia i angeic. Öni angeic: “hnenge pala hi hna olene koi Iehova la hnei Nyidrëti hna hamë ni la lapa ka cahae ne la itre trejin e cailo fen, ke angatre fe hi la itre atrene la hnepe lapang. Maine patre ju la ixatua i angatr me ihnimi angatr, thatreine jë kö ni troa nyihlue i Akötresie ngöne la itre götrane ka aja ixatua.”

Simon

Mele trehnyiwa. Öni Simon: “Ame la epuni a xötrei traqa ngöne la ketre nöj, ka isa pengöne catr la nöjei ewekë. Ame itre xa ijin eni a qene hnyima ngo pëkö ka trotrohnin.” Öni Erica fe: “Ame lo xötrei, kösë eni casi hi, ngo ixatua hi lai koi ni matre mekune hmaca jë ni lo kepin matre eni pi e celë. Ame la feke pi ni tre, tha koi eni kö ngo koi Iehova. Nge ame hë e thupen hetre itre nyipi sinenge hë ka tru kowe la meleng.” Catrecatre Simon troa inine ithanatane la qene Palau, matre atreine angeic ‘fe la aliene la hni’ angeic kowe la itre trejin e cili. (2 Kor. 6:13) Pine la hnei angeice hna catre inine la qene Palau, itre trejin a epe catre koi angeic. Eje hi laka ame la kola ce huliwa hnene la itre trejin ka xötrei traqa memine la itre trejin ne la nöj tro angatr a itre treme sinen ka ihnim me mele madrin hnine la ekalesia. Nemene la itre xa manathithi hna kapa hnene la itre ka sipu saene troa nyihlue i Iehova ngöne la itre götrane ka aja ixatua?

‘HNA MENUËN ATRUN’

Hnei Paulo aposetolo hna cinyihane ka hape: “Ame la ate tran’ atrun, tru fe la hnei angeice hna menue.” (2 Kor. 9:6) Ketre trepene meköti lai hna hane melëne hnene la itre ka nyihlue atrunyi koi Akötresie. Nemene la itre wene ne la huliwa i angatr hna ‘menuën atrun’ e Micronésie?

Patrick me Hannah

Ame e Micronésie, nyimu atr hnei angatr hna nyiqane ini Tusi Hmitrötr kow, nge ame la itre atr cili canga saqe hi angatr trongëne la itre nyipici qa hnine la Wesi Ula i Akötresie, nge angatre a tro loi ngöne la nyipici. Hnei Patrick me Hannah hna cainöje fe e Angaur , ketre neköi hnapet hna lapan hnene hi la 320 lao atr. Thupene la lue treu hnei nyidro hna cainöj, hnei nyidroti hna öhne la ketre thin ka pë föen. Hnei angeic hna canga kapa troa ini Tusi Hmitrötr me nyidro, nge tru la trenge aja i angeic troa atre la nyipici, nge saze hnyawa ha la mele i angeic. Öni Hannah: “ame mina hi la nyiho a ase ini Tus me angeic me bëeke hune la lue vélo i nyiho kowe la hnalapa, nyiho a igoeë ju me hape, ‘Iehova oleti atraqatr!’ Atre hi ni laka tro kö Iehova lai a hëne la föe cili koi Nyidrë, ngo pine laka nyiho a huliwa i Akötresie ngöne la götrane ka aja ixatua, haawe hna aijijë nyiho troa öhne me xatuane lai mamoe troa atre Iehova. Celë hi ketre manathithi ka tru ka traqa kowe la mele i nyiho!” Tune la hna qaja hnei Erica, “E tro sa xatuane la ketre atr troa atre Iehova, pë ju kö ketre madrin ka tune lai!”

TRO FE KÖ EPUNI A HANE TUN?

Tru hnei nöje ka aja ixatua göi troa cainöjëne la Baselaia. Ijije fe kö tro epuni a hane tro kowe la itre nöje cili? Thithi fë jë koi Iehova troa acatrene la aja i epuni troa eth atrun la huliwa ne cainöje i epun. Ce ithanatane jë memine la itre qatre thup ne la ekalesia memine fe la atre thupëne la sirkoskripsio maine pena memine la itre ka hane fe hë feke kowe la itre götrane ka aja ixatua. E mekune hë eö troa feke kowe la itre nöje cili, loi e troa pane cinyany kowe la Bethela ka thupëne la nöje cili göi troa kepe ithuemacany. * Ma tro jë eö lai a hane tune la itre thauzane lao trejin, trahmanyi me föe, thöth me qatr, ka pë föen me ka faipoipo, angetre sipu saenëne la mele i angatre me öhnyi thangane la madrine qaa ngöne la ‘hna menuën atrun.’

^ par. 17 Ijije Kö Tro Nyipunieti a ‘Pane Hmaca Makedonia Eë’? ngöne la Huliwa Ne Baselaia ne Ogas 2011.