Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Juun 2014

Itre Hnyinge Ne La Itre Ka e

Itre Hnyinge Ne La Itre Ka e

Hapeu, ka ngazo kö koi itre Keresiano troa dreuthe la wezipo?

Tha Tusi Hmitrötre kö a wathebone mekötine la troa dreu wezipo.

Ngo kolo pe a mama e hnine la Tusi Hmitrötr ka hape, hna dreuthe la itre xa wezipo, maine itrapajune pena. (Ios. 7:25; 2 A. l. ite jo. 34:4, 5) Kösë ka hape, hna kuca tune lai ekö koi angatr, ke tha ijije kö troa hane kelemi angatr. Ngo ame itre xa ijin, tre hetre ketre kepine kö matre kola dreuthe la wezipo.

Pane mekune ju së lo ewekë ka traqa koi Saulo Joxu, memine lo köni nekö i nyidrë trahmany. Meci asë hi angatr ngöne lo angatr a isi memine la angetre Filisiti. Ame la ketre nekö i Saulo, tre Ionathana la ëjen, kolo enehmu i Davita, nge ka ce me angeic pala hi. Ame la kola drenge hnene la itre soc ka catr ne Iabese-gileada la ewekë ka traqa, angatre pë hë a bëeke fë jë lai foa lao wezipo, me dreuthi angatr, me keleme ju fe la itrapajune i angatr. Nge hnei Davita hna qaja aloine la ewekë cili hna kuca hnene la itre soc.—1 Sam. 31:2, 8-13; 2 Sam. 2:4-6.

Tusi Hmitrötr a qaja ka hape, tro Akötresie a amelene hmaca la itre atr ka mec. Dreuthe ju hë së la wezipo, maine tha dreuthe pena, ngo atreine pala hi Iehova amelene la atr ce memine la ngönetrei ka hnyipixe. Ame lo köni nekö i angetre Heberu, hna up hnei Nebukaneza Joxu troa trije kowe lo ihu eë ka tru, tre tha xou i angatre kö troa dreuthe triji angatr. (Dan. 3:16-18) Ka tune fe lo itre hlue i Iehova ka nyipici, hna umëne hnine lo itre camps de concentration ne la itre Nazis, nge atre hi angatr ka hape, troa humuthi angatr, me dreuthe triji angatr e thupen. Ame la itre xa hlue i Akötresie ka mele nyipici nge ka mec, tre patre pi hi angatr nge thatre kö së la hmekun, ke hna mec hnine lo itre explosions, maine hnei ketre ewekë ju kö. Ngo tro fe a hane amele angatre lai.—Hna ama. 20:13.

Tha nyipi ewekë kö tro Iehova a acasine hmaca la itre götrane ne la ngönetrei ne la atr. Kola anyipicine lai hnene la mele hmaca ne la itre Keresiano hna iën. Ke ‘hna amele angatre ene la u’ tui Iesu; kola hape, casi pala hi la atr, ngo tha ngönetrei ne atr hmaca kö, ngo u hë. Pëkö hnepe ijöne hnei angatre hna elë fë hnengödrai eë.—1 Pet. 3:18; 1 Kor. 15:42-53; 1 Ioane 3:2.

Ame la easa mejiune kowe la mele hmaca, tre tha easë hmaca kö a hnyingëne thele ka hape, hna meci tune kaa la atr, ngo easë pe a mejiune laka, atreine kö Akötresie troa amelene hmaca la itre ka mec. (Ite hu. 24:15) Nyipici laka, thatre pengöne hnyawa kö së la aqane kuca i Akötresie, ngöne la Nyidrëti a amelene hmaca la itre atr ekö, me aqane troa amelene hmaca la itre atr elany. Ngo ka pexeje hnyawa la mejiune së koi Iehova. Ase hë “anyipicine” hnei Nyidrëti ekö lo Nyidrëti a amele Iesu hmaca.—Ite hu. 17:31; Luka 24:2, 3.

Nyipi ewekë tro la itre Keresiano a mekune hnyawa la itre wathebo, me aqane waiewekë ne la itre atr ne la nöje i angatr, memine la itre hna amekötine hnei mus göne la itre wezipo. (2 Kor. 6:3, 4) Qa ngöne lai, qanyine kö la itre sinee ne lai wezipo troa wange maine troa dreuthe lai wezipo, maine pëkö.