Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 HNA MELËN

Hnei Iehova Hna Xatua Ni

Hnei Iehova Hna Xatua Ni

Ame ngöne Ia ketre hmakany, hnenge me Evelyn föe i eni, hna uti qa ngöne la train ka xomi nyiho a tro Hornepayne, ketre götrane ne Ontario, e Canada. Hnötr pi hë ngöne lai drai cili. Thupene jë hi la hna trothei nyiho hnene la ketre trejine ka mele e cili, me ce iji tri me angatr ha trenekön, eahuni pë hë a ce tro jë troa cainöje ngöne itre hnalapa trootro, nyipine la kiona. Eni petre hi lai a xötrei xom la hnëqa ne atre thupë sirkoskripsio; celë hi matre, ame hë e hnaipajö, eni ha cile fë la pane cainöjeng. Ala faifi hi eahun.

KOLO macatre 1957 lai. Tha ala nyimu kö hun, ngo pëkö ejolen koi ni, pine laka, ame ni ekö, ke ka nango lapa pe hi. Ame lo eni a nekönatr, maine kola traqa koi huni la itre atr, itre hnenge hna atre ju hë, ngo tro pala hi ni a zae angatr.

Ngo ame e hnine la organizasio i Iehova, tre hna ahnithe pala hi koi ni la itre hnëqa ka upi ni troa ce memine la itre atr hnenge hna atre, me itre trenyiwa. Ketre jole ka tru pi hë la troa isi memine lai xou ka eje theng, celë hi kepine matre, thatreine kö ni tro ni a sipu selëne la huliwang. Eni pe a öhne la enyipicine la hnei Iehova hna thingehnaean ka hape: “Tro ni a aegöcatenyi ’ö; he, tro ni a xatua eö; he, tro ni a sajuë eö hnene la ime macange ka meköt.” (Is. 41:10) Ngo ame la ketre ixatua ka tru koi ni qaathei Iehova, tre ene la itre trejine Keresiano. Tro ni a pane qaja la pengöne la itre xa ka xatua ni ekö, a qaane lo eni a nekönatr.

TUSI HMITRÖTR ME SINE ITUSI KA WETREWETR

Hna eënyi eahuni e Ontario

Ame ngöne la ketre hmakany ne Sabath, lo macatre 1940, lolo catre la drai; hnei Elsie Huntingford hna traqa kowe la hnalapa huni ngöne la ketre hnë eëny me axö öni ngöne la götrane cahuë ne Ontario. Hnene la thineng hna kepe eahlo e kuhu qëhnelö, ngo ame kemeng, ke nango lapa pë hë nyidrëti me eni e koho hnin uma, a drei lue föe e porotrik, ke lue ka nango lapa pe hi nyiho. Ngazo pe,  kola mekune hnei kaka ka hape, ma ketre föe ka salemë ewekë trootro lae Elsie Huntingford, nge tro mina thineng a pi itöne la itre ewekë ka tha nyipi ewekë kö. Haawe, nyidrëti pë hë a lö pi me qaja ka hape, tha aja i eahuni kö la itre ewekë cili. Öni Elsie Huntingford jë hi e hnyinge ka hape, “Tha pi tro kö epuni a hane ini Tusi Hmitrötr?” Öni kemeng jë hi ka hape “Ohea, aja i eahuni pe lai.”

Lolo hnyawa ju hi la traqa i Elsie Huntingford. Ke ame la kem me thineng, tre lue ka catre nyidroti ekö ngöne la hmi Église unie du Canada, ngo ase hë nyidroti mekune troa trotrije la hmi cili. Pine nemen? Pine laka ame hnine la hmi cili, hnene la hene ne hmi hna cinyanyine xötrëne ngöne la ketre pepa la itre ejen la itre atr ka troa kuië mani, memine la etrun. Ngo ame la kem me thineng, tre tha tru fe kö hnei mo i nyidro me mani, matre lue ëje i nyidroti pala hi la hna sija e kuhu pune lai pepa. Ngazo pe, kolo ha musinë nyidro hnene la itre hene ne hmi troa hamën atrun. Ame la ketre hene ne hmi, tre, tha hane pë hë angeice catre fë la itre ini hnei angeice hna nyipi lapaune kow, wanga luzi pi la huliwa i angeic. Celë hi matre eahuni pë hë a trotrije pi la hmi cili, ngo hne huni pala hi hna thele jëne troa xeni ngöne la götrane la u.

Pine laka, hna wathebone la huliwa ne la Itretre Anyipici Iehova e Canada, hnei Elsie Huntingford hna ini Tusi pala hi me eahuni jëne la Tusi Hmitrötr, me itre xa hnepe mekune ka co hna sija hnine la sine itus ka wetrewetr. Ame hë e thupene la eahlo a öhne laka tha mekune kö huni troa uti sai eahlo koi mus, eahlo pë hë a nyiqaane liine pi koi huni la itre itusi ka qeje pengöne la Tusi Hmitrötr. Celë hi matre, thupene la hne huni hna ini Tus, hne huni pala hi hna juetrën la itre itusi hun. *

Hnei kakati me nenë hna kapa la nyipici, uti hë xomi bapataiso nyidro lo macatre 1948

Ngacama tru ju hë la icilekeu me itre jol, ngo hnei Elsie pala hi hna catre cainöjëne la maca ka loi. Hna ketri ni hnene la trenge catre i eahlo, celë hi lai ka uku ni troa hane kapa la nyipici. Ca macatre e thupen la hna xomi bapataiso hnene la kemeng me thineng, eni fe hë a hane sa xepu koi Akötresie. Hna bapataiso ni e hnine la ketre i trepene ime i öni, lo eni a 17 lao macatre, lo 27 Febuare 1949. Qaane ju hi lai, catrecatre hë la mekune theng troa cainöje ngöne la drai ka pexej.

ITHUECATRE QAATHEI IEHOVA

Hna hë ni troa hane huliwa hnine la Bethela lo 1952

Tha hnenge kö hna canga xome la huliwa ne pionie. Hnenge hna pane huliwa ngöne la ketre baak me ngöne la ketre biero, ke öninge ka hape, loi e troa pane tru hnei mani, matre ijije jë troa pionie. Ngo pine laka  thatre pengöne hnyawa kö ni la mel, haawe ngazo la aqane huliwane ni la mani. Celë hi matre, hnei Ted Sargent, ketre trejin, hna thuecatre koi ni troa lapaune koi Iehova. (1 A. I. ite jo. 28:10) Hnene la trenge ithanata i nyidrë hna uku ni troa nyiqaane pionie lo Nofeba 1951. Ame hi la ewekë hnenge hna hetreny, tre, 40 hi lao dollars, me ca velo, me ca sine iwatreng ka hnyipixe. Ngo hnei Iehova pala hi hna xatua ni. Eni a madrine koi Ted la hnei nyidrëti hna thuecatre koi ni troa hane xome la huliwa ne pionie! Celë hi huliwa lai ka nyi jëne manathithi koi ni.

Ame ngöne lo heji ne Ogas 1952, hna telefone koi ni qa Toronto. Kola könë ni hnene la hnalapa ne thewe huliwa ne Canada troa xeji huliwa hnine la Bethela, qaane la treu Semitrepa. Ngacama ka nango lapa pe hi ni, nge tha öhne pala fe kö ni la Bethela, ngo madrine catre ni, ke lolo la aqane qeje pengöne hnene la itre xa pionie la itre hna kuca e cili. Haawe, tha xounge kö, ke kösë eni kö e koilo hnalapa.

‘AMAMANE JË KA HAPE, KA TRU ANGATR KOI ’Ö’

Thupene la lue macatre ne eni a huliwa ngöne la Bethela, eni ha serviteur de congrégation, hnai Bill Yacos (kolo hna hëne pë hë enehila ka hape, kordinatör ne la lapa ne la itre qatre thup), e Toronto. * Ame la kola 23 lao macatreng, tre kösë lo tha nyipi macaj pala kö ni. Ngo hnei Yacos hna amamai ni cememine la ihnim me ipië, la itre nyine tro ni a kuca. Nge Iehova mina fe la ka xatua ni hnyawa.

Ame Yacos, tre, ketre trejine ka hnyimahnyima nyidrë, nge ka wang atrune la itre atr. Tru la hnei nyidrë hna hnim la itre trejin, nge ketre tru fe la ihnim i angatre koi nyidrë. Ka tro pala hi nyidrë troa wange la itre trejine ngöne la itre hnalapa i angatr; a tha ngöne itre ijine jole hmekuje kö. Hnei Bill Yacos hna thuecatre koi ni troa kuca tune lai, me ce cainöje memine la itre trejine trahmanyi maine föe. Hnei nyidrëti fe hna qaja koi ni ka hape, “Ken, amamane jë kowe la itre trejine ka hape, ka tru angatr koi ’ö, ke tro hë lai a he la itre hnepe ngazo.”

ETRUNE LA IHNIMI NE LA FÖENG

Ketre pengöne kö la aqane xatua ni hnei Iehova qaane lo Januare 1957. Ame ngöne la treu cili, eni a faipoipo me Evelyn, ketre trejine ka sine lo Ini e Gileada. Ame lo tha faipoipo petre kö nyiho, hnei angeic hna pane cainöje ngöne la götran e Québec, gaa qene Wiwi. Ame ngöne la ijine cili, kolo Église Catholique Romaine la hmi ka tru e Québec. Celë hi kepine matre tha ka hmaloi kö koi Evelyn troa huliwa e cili; ame pe, hnei angeic pala hi hna catre huliwa, me lapa qale catre koi Iehova.

Eni me Evelyn a faipoipo lo 1957

Hnei Evelyn mina fe hna fedre catre koi ni. (Efe. 5:31) Hna pane tupath la mele i nyiho lue trefën thupene la nyiho a faipoipo. Hnei nyiho hna mekune troa pane tro Floride, e Amerika, ngo ame ju fe kö la nyiho a ase faipoipo, hnene la Hnalapa Ne Thewe Huliwa hna sipo ni troa sine la ca wiike ne icasikeu ngöne la Bethela e Canada. Eje hi laka, hna sewe nyiho hnene la icasikeu cili troa pane aca ngenu thupene la hna faipoipo, ngo ka tru kö koi ni me Evelyn la troa aeatrëne la ewekë hna upi nyiho hnei Iehova troa kuca. Celë hi matre, tha tro ju hë nyiho. Hnei Evelyn pe hna cainöje trootro ezine la Hnalapa Ne Thewe Huliwa ngöne la wiike cili. Ngacama, isapengöne catre la götrane cili memine lo götran hnei angeic hna cainöje ngön e Québec, ngo ame pe hnei angeice pala hi hna catre cainöj.

 Ame hë ngöne la pune la wiike cili, hna asesëkötrë ni hnene la ketre ithuemacany; kola upi ni troa thupëne la sirkoskripsio ngöne la götrane kolopi ne Ontario. Ka xötrei faipoipo ni, nge 25 petre hi lao macatreng, nge tha nyipi macaje pala kö ni, ngo ame pe, hnei nyiho kö hna tro, me amë la mejiune i nyiho koi Iehova. Catrehnine catre la hnötr, nge hnei nyiho hna ce ti train memine la itre xa trejine ka thupëne la itre xa sirkoskripsio. Tru la hnei angatr hna thuecatre koi nyiho! Maine ju, jidri ka pexeje ne tro pe hi nyiho a lapa, ngo hnene la ketre trejine trahmany hna nue koi nyiho la göhnë i angeic, matre ijije tro nyiho a hane meköl. Ame hë la nyiho a hlë e hmakany, kösë lue wiike petre hi thupene lo nyiho a faipoipo, nyiho fe hë a hane wange la neköi gurup e Hornepayne, lo hnenge hë hna qaja.

Tru catre pala kö hnei huliwa ka treqe ni me Evelyn. Ame ngöne la nyiho a huliwa ngöne la distrik ngöne lo macatre 1960, hnenge hna kapa la ketre tus; kola hë ni troa hane sine lo Ini ne Gileada (hna thötresikisin). Treene lao treu ne troa ini; nge troa nyiqaane e Febuare 1961 e Brooklyn, e New York. Eje hi laka eni a madrin, ngo eni fe a nango hace ke tha ase kö hë Evelyn troa hane sine la ini. Ngo hna upi angeice pe, memine fe la itre xa trejine föe ka tui angeic, troa cinyany matre troa qaja ka hape, angeic a kapa la tro nyiho a pane iananyi koi treene lao treu. Kola treije hnei Evelyn, ngo ase hë nyiho ce axeciëne laka tro ni a tro troa ini, nge madrine angeic laka tro ni a hane sine la ini ka lolo catr e Gileada.

Ame ngöne la ijine eni a ini, lapa pë hë Evelyn a huliwa ngöne la Hnalapa Ne Thewe Huliwa e Canada. Madrine catre angeic, ke casi hi la hnahage i angeic me Margaret Lovell, ketre trejine föe hna iën. Tru catr la hnenge hna meku Evelyn, a ketre tui angeice mina fe. Ngo hnei Iehova hna xatua nyiho, matre atreine nyiho troa catr ngöne la huliwa hna isa upi nyiho troa kuca. Hna ketri ni hnyawa hnene la aqane ujë i Evelyn, ke hnei angeice hna wang atrune la aja i Iehova me organizasio i Nyidrë, nge pine pë hë la aja i nyiho.

Thupene hë la köni treu ne eni a ini, kola ithanata me eni hnene la ka elemekene la huliwa ne cainöj e cailo fen, ene Nathan Knorr. Hnei nyidrë hna pane sipone koi ni troa nue la ini e Gileada, nge troa pane bëeke kowe la Hnalapa Ne Thewe Huliwa e Canada matre troa cilëne la ini hna hape Ini ne Cainöjëne La Baselaia. Hnei Nathan Knorr hna qaja koi ni ka hape qange troa iëne maine tro ni a tro maine tro kö ni a lapa. Maine eni a ajan, ijije hi tro ni a pane afenesine la ini ne Gileada nge thupene lai tro pena ha ni a xome la huliwa ne mesinare. Öni nyidrëti fe ka hape, maine tro ni a beëke a tro Canada, tha ijije hmaca kö elanyi troa hane hë ni a tro Gileada; ketre, tro pë hë ni a huliwa hmaca ngöne la hna cainöj trootro e Canada. Nyidrëti a nue ni pi troa axecië mekun, thupene la hnenge hna pane ce ithanatane me föeng.

Pine laka ase hë Evelyn qaja koi ni la mekuna i angeic göne la itre huliwa i Akötresie, haawe, eni a canga qaja ju koi Nathan Knorr ka hape, “Ame la hna upi nyiho troa kuca hnene la organizasio i Iehova, ke ka madrine pala hi nyiho troa kuca.” Ngacama hetrenyi kö la itre sipu aja i nyiho, ngo hnei nyiho pala hi hna mekune laka, tro kö nyiho a tro kowe  la götran hna upi nyiho kow hnene la organizasio i Iehova.

Celë hi matre, ame ngöne lo treu Eiperem 1961, hnenge hna tro qa Brooklyn me beëke a tro Canada matre troa inine la Ini Ne Cainöjëne La Baselaia. Ame hë e thupen, hnei nyiho hna huliwa ngöne Bethela. E cili hnenge hna kapa la ketre tus; kola hë ni troa hane sine lo hnaafotrene Ini ne Gileada, hna troa nyiqaane e 1965. Ame hmaca la ijine cili, hna cinyanyi hnei Evelyn ka hape, angeic a kapa la mekune troa pane iananyi. Ngo ame ju fe la itre wiike thupen, kola elitrauje la madrine i nyiho ngöne la Evelyn a kapa la ketre tus; kola hë angeic troa hane ce sine me eni la ini.

Ame hë la nyiho a traqa ngöne la hna Ini e Gileada, hnei Nathan Knorr hna qaja koi nyiho ka hape, ame la itre hnainine ka qene Wiwi tui nyiho, tre, troa upi angatr a tro Afrique. Ngo ame hë lo ijine hamë diplôme, ke kolo hmaca ha upi nyiho a tro Canada! Hna acili ni troa thupëne la Hnalapa Ne Thewe Huliwa (kordinatör ne la Kometre Ne La Hnalapa Ne Thewe Huliwa). Kolo petre hi a 34 lao macatreng, matre eni a qaja koi Nathan Knorr ka hape, “Tha ijijinge petre kö troa cilëne la hnëqa celë.” Ngo kola ithuecatre koi ni hnei nyidrë. Ame ngöne la xötrei, tre, hnenge hna wange la itre trejin ka tru catre kö hung, nge ka mele hë e hnine la Bethela, matre troa xatua ni troa axeciëne la itre mekune ka tru.

HNALAPA NE INI LA BETHELA

Hnene la huliwa e hnine la Bethela, matre eni a hane atre hnyawa la itre xan. Eni a metrötrëne me wang atrune Ia itre xa atrene la Kometr Ne La Hnalapa Ne Thewe Huliwa. Hetre thangane fe kowe la meleng Ia thiina ka lolo ne la itre keresiano trahmany me föe, itre thöth me itre qatr, itre ka ce me nyiho hnine la Bethela me ngöne la nöjei ekalesia hnei nyiho hna huliwa kow.

Eni a elemekene la hmi hmakany ngöne la Bethela e Canada

Hna aijijë ni fe hnene la huliwang e hnine la Bethela troa inine la itre atr me acatrene la lapaune i angatr. Hnei Paulo hna qaja koi Timoteo ka hape: “Cile huti ju eö ngöne la nöjei ewekë hna ini ’ö.” Öni nyidrëti fe: “Ame la nöjei ewekë hnei ’ö hna denge qathenge hnene la angete anyipicine ka ala nyimu, hamënepi pena lai kowe la nöjei ate ka nyipici, angete ateine troa ini ite xane fe.” (2 Tim. 2:2; 3:14) Ame ngöne la itre xa ijin, kola sipo ni hnene la itre xa Keresiano troa qaja la itre ini hnenge hna kapa qa ngöne la 57 lao macatre ne huliwa ni e hnine la Bethela. Casi hi la hnenge hna sa: “Troa hetre hni ne ajan, me canga xemine la ihë ne la organizasio i Iehova me mejiune laka tro kö Iehova a xatua së.”

Ka nango lapa pe hi ni ekö, la eni a hnyipi traqa ngöne la Bethela, nge thupëtresiji ka co ni. Ngo hnei Iehova pala hi hna ‘ea la ime macang.’ Nge jëne fe la ihnim memine la ixatua ne la itre trejin, Iehova pala hi a akeukawane la hning, me hape: “The qou kö, tro ni a xatua eö.”—Is. 41:13.

^ par. 10 Ame lo drai 22 Mei 1945, hnene la musi ne Canada hna nue hmaca la huliwa ne cainöj.

^ par. 16 Ame ngöne la ijine cili, maine tru hnei ekalesia ngöne la traon, tre, kola hëne la itre ekalesia isa ala cas ka hape, itre unités.