Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Mei 2014

Nyipunieti Kö a Ce Tro Memine La Organizasio i Iehova?

Nyipunieti Kö a Ce Tro Memine La Organizasio i Iehova?

“Eje hune ite ka meköti la lue xajawa i Joxu.” 1 PET. 3:12.

1. Nemene organizasio la ka nyihnane lo nöje Isaraela, nöje hna iëne ekö hnei Akötresie? (Wange ju la pane iatr.)

KOLA hmi koi Iehova enehila hnene la itre hlue i Nyidrë thenge la aja i Nyidrë. Ame ekö, hna iëne hnei Akötresie la itre atrene la nöje Isaraela. Ngo ame hë thupen, hnei angatr hna icilekeu matre itre ka iamenumenu hë angatr. Haawe, Iehova a acile jë la ketre nöje ka hnyipixe, laka, ame la itre atren, tre, itretre drei Keriso. Angatre hi la organizasio ka nyitrengewekë i Iehova. Ngacama hna apatrenyi Ierusalema ha lo macatre 70, ngo ka cile pala hi la organizasio. (Luka 21:20, 21) Ame ngöne la itre drai tixenuë enehila, hna eköthe la nöje ka hnyipixe matre troa nyitrengewekë i Iehova. Tha tro kö ej a hane patr elanyi la kola troa apatrene epine palua la fene i Satana. (2 Tim. 3:1) Troa xecie tune kaa koi së laka tha tro kö a hane patr la organizasio cili?

2. Nemene la aqane qejepengöne Iesu la “aköte atraqate”? Troa nyiqaane tune kaa?

2 Hnei Iesu hna ahnithe la itre ewekë ka troa traqa ngöne la itre drai tixenuë; hna hape: “Tro ha aköte atraqate, pëkö hna tune kö qa ngöne la qane la fene hnengödrai uti hë enehila, nge kete pëkö troa tun.” (Mat. 24:3, 21) Kola troa nyiqaane la akötre  cili ngöne lo Iehova a troa lepe apatrenyi “Babulona Atraqat,” lo itre hmi ka thoi. Nyidrëti a troa jëne la musi ne la itre atr matre troa lepe la hmi ka thoi. (Hna ama. 17:3-5, 16) Nemene la ka troa traqa thupene lai?

QAANE LA ISI AMAGEDO

3. Thupene la hna apatrene la hmi ka thoi, nemene pë hë la ka troa traqa kowe la itre hlue i Iehova?

3 Thupene la hna lepe la hmi ka thoi, lapa ju pe hi la ca hmi e celë fen, ene lo Itretre Anyipici Iehova. Thupene lai tro ha ujë hnei Satana memine la fene i angeic kowe la itre hlue i Akötresie. Ame e cili, kösë lo pëkö ka thupëne la itre hlue Iehova. Kola qaja hnei Tusi Hmitrötre göi “Gog ate kë zin’ e Magog,” ka hape: “Tro eö a elë me traqa tune la wene; tro eö a tune la iawe a he la nöj; eö, me ite gejë i ’ö asë, me ite nöje ka nyimute ce me eö.” Ngo thatre kö angatr la ewekë ka troa traqa koi angatr!—Ezek. 38:1, 2, 9-12.

4, 5. Nemene hë la hna troa kuca hnei Iehova ngöne la kola thele troa lepe la itre hlue i Nyidrë?

4 Ame ju hi la kola thele hnei Satana me itre sine xöle i angeic troa lepe la itre hlue i Iehova, kösë lo angatre hi lai a isi me Iehova. (E jë la Zakaria 2:8.) Ame e cili tro la Tretretro së e hnengödrai a isigöli së. Tha tro kö Nyidrëti a nue troa lepe apatrene la nöje i Nyidrë. E cili hi la kola troa nyiqaane lo isi hna hape Amagedo, nge Iehova a troa lepe apatrene epine palua la fene i Satana.—Hna ama. 16:14, 16.

5 Hnei Ieremia hna perofetane ka hape tro kö Iehova a isi memine la itre nöj e Amagedo: “Tro nyidëti a ishenyine me nöjei ate asë; tro nyidëti a nue la ite ka ngazo kowe la taua, öni Iehova. Dei la hna ulatine hnei Iehova ne sabaoth, ka hape, Hana wang, troa tro la iangazo qa ngöne la kete nöje kowe la kete nöj; nge troa axulune la wene atraqate qa la ite cane la fene hnengödrai. Nge ngöne la drai cili tro la ite tha i Iehova a eje ngöne la kete cane la fene uti hë la kete cane la fen; tha tro kö a teije pin, me icasinekeun, me kelem, ngo tro it’ ej’ a nyine agetine hune la hnadro.” (Iere. 25:31-33) Kola troa nyipune la fene i Satana e Amagedo. Ngo ka lapa pë hë la organizasio i Iehova.

KOLA TRU TROOTRO LA ORGANIZASIO I IEHOVA

6, 7. (a) Ka xulu qa kaa la “ka ala nyimu atraqat”? (b) Nemene la ka anyipicine ka hape kola kökötre nyimenyime la organizasio i Akötresie?

6 Ame enehila, kolo pala hi a kökötre la organizasio i Iehova e celë fen, pine laka, Akötresieti a kapa la itre atrene ej. Kola qaja hnei Tusi Hmitrötre ka hape: “Eje hune ite ka meköti la lue xajawa i Joxu, nge ame la lue hnashama i nyidë, te, kola shamatine la ite thithi angat.” (1 Pet. 3:12) Ame la itre ka meköti celë, tre, kola qaja la “ka ala nyimu atraqat,” ene lo itre atr ka nyimutre ka troa mele pe qa ngöne la “aköte atraqat.” (Hna ama. 7:9, 14) Pane mekune jë epuni elanyi laka, epuni fe a troa hane mele pe qa ngöne la akötr atraqate celë, me hane ce tro memine lo lai ka ala nyimu atraqatr!

7 Ka xulu qa thene la nöjei nöj asë la itre atrene la ka ala nyimu atraqatr. Hna icasinekeu angatr hnene la huliwa ne cainöj. Hnei Iesu hna ahnithe ka hape: “Tro ha cainöjëne la maca ka loi celë ne la baselaia e cailo fene nyine anyipicine kowe la nöjei nöj ; ame hna traqapi la pun.” (Mat. 24:14) Celë hi kepine matre ame la huliwa ka sisitria hna troa xome hnene la itre hlue i Akötresie, tre ene la troa cainöjëne la maca ka loi ne la Baselaia i Akötresie. Ame hë la thangane lai, itre milio lao atr ka traqa troa hane hmi koi Iehova “ngöne la  u me nyipici.” (Ioane 4:23, 24) Nyipine lo 2003 me 2012, kola e la 2 707 000 la etrune la itre atr ka nue la mele i angatr koi Iehova me xome la bapataiso. Ame enehila, traqa ha kowe la 7 900 000 la etrune la Itretre Anyipici Iehova, nge ngöne la nöjei macatre ke, itre milio pala hi la ka sine la Drai Ne Amekunëne la meci Keriso. Easa madrine laka kola kökötre nyimenyime la ka ala nyimu atraqatr, nge tha sihngödri kö koi së laka, Iehova hi la ka akökötren.—1 Kor. 3:5-7.

8. Pine nemene matre kola kökötre catre la organizasio i Iehova?

8 Canga elë nyimenyime hi la etrune la Itretre Anyipici Iehova, ke ce Nyidrëti memine la itre hlue i Nyidrë. kökötre hi la organizasio cili. (E jë la Isaia 43:10-12.) Ase fe hë Isaia qaja la itre drai ne la pun, öni angeic: “Tro ha ala thausane la ala xalaith, nge tro ha nöje ka cate la ka co ; tro ni Iehova a asaqen’ eje ngöne la ijin’ ej.” (Is. 60:22) Ceitune hi la thelene hna iën ene la “Isaraela i Akötesie,” memine la “ala xalaith,” ngo hnei Iehova hna amanathithine la huliwa ne cainöje i angatr. Kola elë catre la etrui angatr, pine laka, kolo pala hi a traqa kowe la organizasio i Akötresie la itre xa hna iën. (Gal. 6:16) Kola tro la itre macatre nge kolo fe a hane kapa la nyipici hnene la itre atr ka mejiune troa mele pëhë e celë fen, itre milio la etrun.

NEMENE LA HNEI IEHOVA HNA THELE THE SË

9. Nemene la nyine tro sa kuca matre tro sa hane kapa la hnei Akötresie hna thingehnaeane göne la itre drai elany?

9 Hnei Iehova hna thingehnaeane koi së la ketre mele ka lolo koi së asë elany, itre hna iëne ju hë së maine itre atrene pena la ka alanyimu atraqatr. Maine easa ajane troa kapa la manathithi cili, loi e tro sa drengethenge la itre hna amekötine hnei Nyidrë. (Is. 48:17, 18) Drei la ketre ceitun, hnei Iehova hna upi angetre Isaraela troa drengethenge la Wathebo i Nyidrë. Tro la Wathebo a thupë angatr me ini angatr la aqane troa madrin e hnine la itre hnepe lapa i angatr, me troa atreine ce mel, me troa nyipici ngöne la hna huliwa, nge troa thina ka loi kowe la itre xan. (Eso. 20:14; Lev. 19:18, 35-37; Deu. 6:6-9) Ketre tu së mina fe enehila, laka, kola thupë së hnene la itre hna amekötine hnei Akötresie, nge ka lolo koi së. Tha tro kö a jole koi së troa drengethenge itre ej. (E jë la 1 Ioane 5:3.) Ame la easa drengethenge itre ej, easa madrin, nge ame la ka nyipi ewekë catr, tre, kola acatrene catrëne la lapaune së koi Iehova.—Tito 1:13.

10. Pine nemene matre nyipiewekë catre tro pala hi sa inine la Tusi Hmitrötr me kuca la Hmi Ne La Hnepe Lapa?

10 Ka tro la organizasio i Akötresie, nge nyimutre la itre hnene eje hna kuca. Ej a xatua së troa trotrohnine hnyawa pala hi la nyipici e hnine la Tusi Hmitrötr. Celë hnyawa hi lo lai hna thingehnaeane hnei Tusi Hmitrötr, kola hape: “Ame la jëne la ite ka meköti, te, tune la lai ka hadehadeu, kola lai trotro uti hë e hnaipajö.” (Ite edomë 4:18) Ngo loi e tro sa isa hnyinge ka hape: ‘Eni kö a hane wangatrune la itre ewekë hna saze matre troa trotrohnine hnyawa la itre xa xötr ne la Tusi Hmitrötr? Eni kö a hane e lapaane la Tusi Hmitrötr? Eni kö a canga hane e la itre itusi hna xötrei kapa? Hnenge kö hna iën la ketre drai ne la wiik matre troa kuca la Hmi Ne La Hnepe Lapa?’ Tha ka jole kö troa kuca la itre huliwa cili, ngo loi e tro sa thele troa eköthe hnyawa la traeme së thatraqane itre ej. Nyipi ewekë catre tro sa inine pala hi la Wesi Ula i Akötresie, me melën ej, me ce tro hnyawa memine la organizasio i Akötresie. Ijine petre kö la, ke easenyi hë matre traqa pi la akötr atraqatr!

11. Pine nemene matre kola isine hnene la itre hlue i Iehova troa tro kowe la itre hna icasikeu me itre asabele?

 11 Kola ithuecatre koi së hnene la organizasio i Iehova troa xötrethenge la eamo hna hamëne hnei Paulo; öni nyidrë: “Tro sha imekunekeune mate troa aciane la ihnimi me ite huliwa ka loi; tha tro kö a tije la icasikeu shë tune la thina i ite xan; ngo loi pe troa eamo, nge nue catëne jë e tro nyipunie a goeëne la drai a eashenyi hë.” (Heb. 10:24, 25) Hnei angetre Isaraela pala hi hna icasikeu matre troa hmi koi Iehova me kapa la itre ini qaathei Nyidrë. Ame la ketre ijine icasikeu angatr me ce madrin, tre hmekune lo kola atrune la Pui Ne Xeni Ne Uma Ne Hunuma ngöne la hneijine i Nehemia. (Eso. 23:15, 16; Neh. 8:9-18) Ame mina fe enehila, hetrenyi la itre icasikeu së me itre asabele. Loi e tro sa isiine troa hane traqa pala hi ngöne la itre ijine cili, ke, kola troa xatua së troa qale catre koi Iehova me troa madrine troa huliwa i Nyidrë.—Tito 2:2.

12. Tune kaa la aqane tro sa goeëne la huliwa ne cainöj?

12 Pine laka, itre atrene la organizasio Iehova së, haawe, loi tro sa catre cainöjëne la maca ka loi. Ketre manathithi ka tru lai koi së. Kola hëne hnei Tusi Hmitrötr la huliwa cili ka hape, ka “hmitrötr.” (Rom. 15:16) Ame la easa cainöj, easë hi lai a ce huliwa memine la ‘Ka Hmitrötr’ ene Iehova Akötresie. (1 Pet. 1:15; 1 Kor. 3:9) Easë mina fe a hane atrune la ëje i Iehova ka hmitrötr. Nge kolo fe a hane ithue madrine së troa cainöjëne “la evangelia ka lolo i Akötresie.”—1 Tim. 1:11.

13. Tro së elanyi a mel me acatrene la aqane imelekeu së me Iehova e hne së hna ue?

13 Iehova a thele la ewekë ka loi thatraqai së. Celë hi kepine matre aja i Nyidrë tro sa qale catre koi Nyidrë memine la organizasio i Nyidrë. Ceitune hi la mekune hne së hna troa axeciën me angetre Isaraela, ngöne lo Mose a qaja koi angatre ka hape: “Ase hë ni amë qëmeke i ’ö la mele me mec, nge manathithi me hnëjin, ngöne hi lai iënejë la mele mate mele eö memine la ite matra i ’ö; mate tro eö a hni Iehova Akötesi ’ö, me denge thenge la aqane ula i nyidë, me fede koi nyidë, ke nyidëti la mele i ’ö.” (Deu. 30:19, 20) Iëne jë la mel. Hnimi Iehova jë, nge nyipici jë koi Nyidrë me kowe la organizasio i Nyidrë.

14. Nemene la aqane goëne la ketre trejine la organizasio i Akötresie?

14 Hnei Pryce Hughes, ketre trejine hna atre la nyipici qëmekene lo macatre 1914, nge hnei angeic hna nyipici koi Iehova memine la Organizasio i Nyidrë ngöne la mele i angeic ka pexej. Ame la angeic a qaja la ewekë ka traqa koi angeic, öni angeice ka hape, ame la ini ka nyipi ewekë hnei angeic hna xom, tre, troa catre qale kowe la organizasio i Iehova nge tha tro kö a qale kowe la itre mekuna i atr. Celë hi ka xatua angeice lai troa xomihnine ahoeane la itre itupathi hnei angeice hna cile kow. Öni angeice ka hape, ame la sipu aqane troa kepe së hnei Iehova, tre, ene la troa xötrethenge hnyawa pala hi la hna qaja hnene la organizasio i Nyidrë.

CATRE PI CE TRO MEMINE LA ORGANIZASIO I AKÖTRESIE

15. Nemene la ceitune qa hnine la Tusi Hmitrötre ka ini së la aqane tro sa ujë ngöne la kola saze hnene la organizasio la aqane tro sa trotrohnine la itre ewekë?

15 Aja i Iehova tro sa sajuëne la organizasio i Nyidrë me kapa la itre mekune ka saze ngöne la aqane tro sa trotrohnine la nyipi, memine la aqane tro sa cainöj. Ame ngöne lo hneijine i Iesu, hnene pala kö la itre xa keresiano ne Iudra hna xötrethenge la Wathebo. (Ite hu. 21:17-20) Ngo hnei Paulo hna haji angatr me xatua  angatr troa trotrohnine ka hape, tha itre öni kö la ka kuca matre ijije troa senge la itre ngazo së, ngo mele i Iesu pe. (Heb. 10:5-10) Nyimutre la itre Keresiano ne Iudra ka kapa la eamo i Paulo me saze la aqane mekune i angatr. Hetre ini ka tru hne së hna troa xome qa ngöne la aqane ujë i angatr. Loi e tro sa catre inine la Tusi Hmitrötr me e la itre itusi së, nge ame la kola saze la itre ewekë hnene la organizasio i Iehova, nyipi ewekë troa kapa cememine la hni ka ipië.

16. (a) Pine nemene matre ka lolo catre la mele elanyi hnine la Paradraiso? (b) Nemene la hnei epune hna lapa treqene elanyi ngöne la fene ka hnyipixe?

16 Ame asë hi la itre ka nyipici koi Iehova memine la organizasio i Nyidrë, tre, tro hë angatr a kapa la itre manathith. Tro la itre hna iën a ce musi me Iesu Keriso e koho hnengödrai. (Rom. 8:16, 17) Ame koi itre ka mejiune troa mele e celë e fen, angatr a lapa treqene la ijine troa mele epine palua ngöne la Paradraiso. Ame la itre hlue i Iehova e cailo fen, tre, angatr asë hi a thele troa hane ce thawa memine la itre xane la mejiune cili. (2 Pet. 3:13) Öni Tusi Hmitrötr: “Tro la ange ka menyike a hetenyi la nöj, nge tro angat’ a madine la tingetinge atraqat.” (Sal. 37:11) Tro ha madrin hnene la itre atr troa huliwa. “Tro angat’ a xupi ite uma me lapan’ it’ ej.” (Is. 65:21, 22) Tha tro hmaca kö a iqanangazo la itre atr. Pë hmaca kö ka puafala, nge tha tro hmaca kö a mecijine la itre atr. (Sal. 72:13-16) Tha tro hmaca kö la hmi ka thoi a hamë ini ka ngazo göi Akötresie, ke ka tro ej a patr elany. (Hna ama. 18:8, 21) Tro ha mele hmaca la itre ka mec, me aijijë angatr troa hane mele epine palua e celë fen. (Is. 25:8; Ite hu. 24:15) Maine tro sa acatrene la aqane imelekeu së me Iehova me catre ce tro memine la organizasio i Nyidrë, tro fe hë së elanyi a hane öhne la kola eatre la itre hnei Nyidrëti hna thingehnaean.

Tro fe kö epuni elanyi a hane mele ngöne Paradraiso? (Wange ju la paragarafe 16)

17. Tro sa ujë tune kaa ngöne la aqane tro sa hmi koi Iehova me sajuëne la organizasio i Nyidrë?

17 Easenyi hë matre apatrene pi la fene i Satana. Maine easë a hane pi mele pe, loi e tro sa acatrene la lapaune së me nyipici pala hi koi Iehova memine la organizasio i Nyidrë. Casi hi la mekuna së me Davita ngöne lo angeic a nyimane ka hape: “Casi la ewekë hnenge hna sipo Iehova, nge tro pala kö ni a thel’ ej ; laka mate lapaju ni ngöne la ēnē i Iehova nöjei drai asë ne mele ni, troa goeëne la lolo i Iehova, me hnyingëne ngöne la ēnē i nyidë.” (Sal. 27:4) Epi tro asë hi së a isa qale catre koi Iehova me ce tro memine la organizasio i Nyidrë.