Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Eiperem 2014

Thatreine Kö Troa Nyihluene La Lue Joxu

Thatreine Kö Troa Nyihluene La Lue Joxu

“Pëkö ate ateine troa nyi hlue ne la lue joxu. . . . Tha ‘teine kö nyipunie troa nyi hlue i Akötesieti me mamona.”MAT. 6:24.

1-3. (a) Nemene la itre jole göi mani hna cile kow hnene la itre atr, nge nemene la aqane nyinyin itre xan? (Wange ju la pane iatr.) (b) Nemene la itre ejolene qa ngöne la hna iananyi?

KUCAKUCA catre Jemes föi Marilyn * ngöne la nöjei drai ne nyidrëti a bëeke qaa hna huliwa. Ijije hi la thupe i nyidrë troa xome la ka nyipi ewekë thatraqane la hnepe lapa i nyidro o drai. Aja i Marilyn troa xatuane la föi angeic, nge aja i angeice fe tro Jimmy, nekö i nyidro a hetrenyi la itre xa ewekë ka lolo ka tune la itre xa sine ini nyën. Aja i angeice fe troa xatuane la itre xa atrene la hnalapa i angeic, me hane ami mani thatraqane la itre drai elany. Nyimutre la itre sinee i angeic ka feke kowe la itre xa nöje matre troa thele mani. Ngo e tro Marilyn a mekune ka hape, tro angeice a iananyi memine la hnepe lapa i angeic, nango lulelue ju hi angeic. Pine nemen?

2 Nango akötre pi hë koi Marilyn troa mekune elanyi la thangane e traqa ju angeic iananyi memine la hnepe lapa i angeic. Hnei angatre hna majemine ce nyihlue i Iehova. Tro jë angatre elanyi a ce nyihlue i Iehova tune kaa nge nanyi hë angeic? Nge angeice fe a mekune la itre xa hlue i Iehova ka tro ananyine la itre hnepe lapa i angatr, ngo ka nyihlue i Iehova pala hi angatr. Atreine jë kö angeic elanyi troa hiane la nekö i angeice jëne ëternet me ini nyëne troa nyihlue i Iehova?—Efe. 6:4.

3 Marilyn a sipo ixatua. Tha ajane kö la föi angeice matre tro angeic a iananyi me angatr, ngo öni nyidrë, tha tro kö nyidrëti a sewe angeice troa kuca la aja i angeic. Ase hë itre qatre thupe me itre xa trejin ngöne la ekalesia hmekë angeic, ngo hnei itre xa trejine föe hna xatuane la mekuna i  angeic. Öni angatre koi angeic: “Maine hnime eö la hnepe lapa i eö, tro jë. Tha tro jë kö eö elanyi a tro triji Iehova.” Ngacama hna nango luelue hnei Marilyn, ngo tro pi kö angeic troa huliwa ngöne la ketre nöj. Angeice a iahni jë me Jemes me Jimmy, nge öni angeic: “Qanyinge hmaca hi koi epon.” *

HNËQA E HNINE LA HNEPE LAPA ME ITRE TREPENE MEKÖT

4. Pine nemene matre nyimutre la itre ka tro trije la itre hnepe lapa i angatr? Drei pë hë la ka hiane la itre nekö i angatr?

4 Tha ajane kö Iehova troa mecijine la itre hlue i Nyidrë. Kola mama ngöne la aqane trongene la mele ne la atr laka, hnene la itre hlue i Iehova hna feke qa ngöne la itre nöje gaa pë xen. (Sal. 37:25; Ite edomë 30:8) Hnei Iakobo hna upe la itre nekö i nyidrë Aigupito eë matre troa thele xen. * (Gen. 42:1, 2) Tha ceitune kö memine la itre atr enehila, nyimutre la itre ka fek, nge tha jiinë xeni pe ngöne la nöje i angatr, ngo hnauëne kö la angatr a fek? Nyimutre la itre trene gufa. Ame itre xan, kola mele ngöne la nöje gaa pë mo. Pine laka angatr a ajane troa hetrenyi la itre ewekë ka lolo, me mele ka loi, angatr a tro ananyine ju la hnepe lapa i angatre kowe la nöje gaa tru mo. Keme maine thin a feke me nue pë hë la itre nekönatre matre troa hiane hnene la ketre e nyidro ka lapa pe, maine hnene la neköne haetra, maine hnene la itre qaaqa hmunë, maine itre xa atrene la hnalapa, maine itre xa sinee. Maine nyipici laka, akötre catre troa tro trije la hnepe lapa, ngo nyimutre kö la itre ka feke a tro gaa nanyi me mekune ka hape, pëkö xa nyine troa kuca.

5, 6. (a) Nemene la ini hnei Iesu hna hamëne göi troa mele madrin? (b) Nemene la itre ewekë ngöne la götrane ngönetrei hnei Iesu hna inine la itre atr troa thithi fë? (c) Iehova a xatua së tune kaa?

5 Ame ngöne lo hneijine i Iesu, ala nyimu la itre atr ka puafala. Maine jë hnei angatre hna mekune ka hape, e tru la manie i angatr, tro hë angatr a mele madrin me mele ka loi. (Mar. 14:7) Ngo tha aja i Iesu kö tro angatr a mejiune kowe la itre ewekë ka tha tro kö a cile hut. Aja i nyidrëti pe tro angatr a mejiune koi Iehova, Atre hamëne la itre manathithi ka epine palua. Ame la ini hnei nyidrëti hna hamën ngöne la Cainöje Hune La Wetr, tre, kola qaja la nyipi manathith laka, ka xulu qa ngöne la aqane imelekeu së me Iehova, ngo tha qa ngöne kö la itre ewekë hne së hna hetreny, maine qa ngöne la sipu huliwa së pena.

6 Ame ngöne lo thith hna hape, “Tretretro i anganyihunie,” tha hnei Iesu kö hna ini së troa thith thatraqane la ketre mele ka lolo. Hnei nyidrëti pe hna ini së troa thith matre hetrenyi së ngöne ‘la drai celë la xötrönë ka ijiji.’ Hnei Iesu hna qaja hnyawane kowe la itre atr ka hape: “The amë kö thatraqai nyipunie la tenga mo e celë fen.” Ngo öni nyidrëti pe: “Amëjë thatraqai nyipunie la tenga mo e koho hnengödrai.” (Mat. 6:9, 11, 19, 20) Tha sihngödri kö koi së laka, tro Iehova a xatua së tune lo hnei Nyidrëti hna qaja amë hë. Ame la ixatua cili, tre hatrene hi laka, hna kepe së hnei Nyidrë, nge celë fe ketre ewekë lai ka anyipicine laka, tro Nyidrëti a hamëne la ka nyipi ewekë kowe la mele së. Haawe, ame hi la jëne troa mele madrin, tre, ene la troa mejiune koi Iehova Tretretro, ngo tha koi manie kö.—E jë la Mataio 6:24, 25, 31-34.

7. (a) Hnei Iehova hna athipe koi drei la hnëqa ne troa hiane la itre nekönatr? (b) Pine nemene matre nyipi ewekë catre tro la keme me thine a ce hiane la itre nekö i nyidro?

7 Ame la troa kuca la aja i Akötresie, tre, ene mina fe la troa eatrëne la itre hnëqa së e hnine la hnepe lapa thenge la hna amekötine hnei Iehova. Ame ekö, hnene la Trenge Wathebo i Mose hna amekötine kowe la itre keme me thin tro angatre a isa hiane la itre nekö i angatre matre tro nyudreni a nyihlue i Iehova. Ka nyipi ewekë fe kowe la itre Keresiano troa hane trongëne la hna amekötine cili. (E jë la Deuteronomi 6:6, 7.) Hnei Akötresieti hna athipe la hnëqa cili kowe la itre keme me thin, ngo tha koi itre qaaqa hmunë kö, maine ketre atr pena. Hna qaja hnei Solomona Joxu ka hape: “Neköng, dengeju la hna ihaji hnei keme i  hmunë, nge the tije kö la hna inine hnei thine i hmunë.” (Ite edomë 1:8) Tha aja i Iehova kö tro la itre atrene la hnepe lapa a isa mel. Nyipi ewekë tro angatre a ce mel matre ijije tro keme me thine a inine me xatuane la itre nekö i nyidro. (Ite edomë 31:10, 27, 28) Ame la kola öhne hnene la itre nekönatre la kola qeje Iehova hnene la keme me thine i nyudren me aqane nyihlue i Nyidrëti hnei nyidro e nöjei drai, angatre hi a thele jë troa hane xötrethenge la tulu i nyidro.

ITRE THANGANE HNA THATRE

8, 9. (a) Nemene la itre jole ka traqa e tro la keme maine thin a ananyine la hnepe lapa? (b) Maine tha ce mele kö la keme me thin me haa kuku, nemene la itre ethanyine lai?

8 Nyimutre la itre ka öhne laka, troa xulu la itre jole e traqa jë angatre tro ananyine la hnepe lapa i angatr. Ngo tha canga mama kö la itre thangane elanyi la hna xome la mekune ka tune lai. (Ite edomë 22:3) * Ame ju fe kö lo Marilyn a tro, angeice fe ha drenge la akötre ne la troa lapa ananyine la hnepe lapa. Kolo fe a hane akötre la föi angeic me nekö i angeic. Jimmy pala hi a qaja koi angeice ka hape, “Hnauëne la eapo a tro triji ni?” Hnei Marilyn hna mekune tro hi a lapa koi itre hnepe treu, ngo kola tro la itre macatre, nge angeice a hnehengazone la aqane saze la hnepe lapa i angeic. Tha kolo hmaca kö lo Jimmy hnei angeice hna atre ekö. Tha ithanata lapa ha nyëne koi angeic, nge tha hane hmaca kö nyëne fe la itre mekuna ne la hni nyën. Öni Marilyn, “Kösë tha hnimi ni hë hnei nyën.”

9 Maine tha ce mele kö la keme me thin me haa kuku, troa hetre ethanyine kowe la mele i angatr, me kowe la aqane waiewekë i angatre göi loi me ngazo. * Tro ha ngazo catre la thangane kowe la itre nekönatre e co catre petre kö angatr, nge qea la hnei angatre hna lapa iananyi me sipu keme me thine i angatr. Kola qaja hnei Marilyn koi Jimmy ka hape, angeic a kuca asë la hnei angeice hna atreine matre troa xatua nyën, ngo ame koi Jimmy, kösë tha hnimi nyëne hmaca kö hnene la thine i nyën. Ame ngöne lo xötrei, drenge catre Jimmy laka, patre kö thine i nyën. Ngo ame hë la kola traqa hnei Marilyn, ame koi Jimmy, ka loi ju kö la tro angeic a patr. Tune la itre kuku ka ala nyimu hna tro trije hnei keme me thin, Jimmy a mekune ka hape, tha meköti hmaca kö tro nyën a hnime me drengethenge thine i nyën.—E jë la Ite Edomë 29:15.

Tha ijije kö troa ihaluth me idrem ngöne ëternet! (Wange ju la paragarafe 10)

10. (a) Nemene la engazone e tru kö la ahnahna hna hamëne hune la ihnim? (b) Nemene la ewekë hna thatreine kuca e traqa ju nanyi la keme maine thin?

10 Qa ngöne laka, nanyi hë Jimmy qaathei Marilyn, ame hnei Marilyn hna thele troa nyi loi me iupi fë mani me ahnahna. Ngo kolo jë pe hi ka hape, nanyi catre jë Jimmy. Thatre kö Marilyn ka hape, angeice a ini Jimmy troa aja mani, nge e cili co pë hë hnepe lapa, me Iehova. (Ite edomë 22:6) Nge kola ngazo catre ngöne la Jimmy a qaja koi thine i nyëne ka hape, tha nyipi ewekë hmaca kö troa  bëek, ngo iupi fë ahnahna jë pe. Hane hi lai ka upi Marilyn troa mekune ka hape, thatreine kö troa hia Jimmy hnei hna icinyanyikeu, me jëne telefon, me ithanatakeu jëne ëternet. Kola qaja hnei Marilyn ka hape, “Ame ngöne ëternet, thatreine kö tro epuni a haluthe maine dreme la nekö i epuni e nöjei jidr!”

Nemene la ewekë ka ngazo ka troa traqa e nanyi epuni me föi epun? (Wange ju la paragarafe 11)

11. (a) Nemene la itre ethanyine kowe la faipoipo e troa lapa iananyi la lue trefën? (b) Eue la ijine Marilyn a trotrohnine ka hape, loi e troa ce memine la hnepe lapa?

11 Ketre iananyi hë Marilyn me Iehova. Isa aca icasikeu pe hi angeice cememine la ekalesia ngöne la wiik. Nge ame koi föi angeic, ketre nanazije trootro hë la aqane imelekeu i nyidro. Ketre, angeice a catre thipëne la sipo ne la maseta i angeice troa ce meköl. Nge pine laka tha ithanatane hë Jemes me Marilyn la itre jole ka eje thei nyidro, nyidroti pena ha fe menune la hni nyidro koi itre xan, matre maine nango qea ju, tro hë nyidro a nyixetë. Ngacama pë ju kö ka nyixetë e nyidro, ngo atrehmekune hnyawa hi Marilyn ka hape, ngazo hë la faipoipo i nyidro. Tusi Hmitrötr a inine la itre trefëne ka hape, tha tro kö a cipane la hna ajane hnei ketre, ene la troa ce meköle trefën, me troa ihnim. Pine laka ka iananyi catre Jemes koi Marilyn, haawe, pë hë ijine tro nyidroti a pane ce kuca la itre ka nyipi ewekë thatraqane la mele ne la lue trefën. (Ny. i. S. 1:2; 1 Kor. 7:3, 5) Ketre, tha ijiji nyidroti hë troa ce nyihlue i Iehova memine la nekö i nyidro. Öni Marilyn, “Ame la eni a drenge ngöne la ijine asabele ka hape, maine troa ce kuca lapane la hmi hnepe lapa, tro ha mele elanyi la hnepe lapa ngöne la drai ne isi Iehova. Eni hi a trotrohnine e cili ka hape, loi e tro ni a canga bëek.” Nyipi ewekë hë koi Marilyn troa acatrene hmaca la aqane imelekeu i angeic memine la hnepe lapa i angeic, me Iehova fe.

EAMO KA LOI ME KA NGAZO

12. Nemene la eamo i Tusi Hmitrötr ka troa xatuane la atre lapa iananyi memine la hnepe lapa i angeic?

12 Ame la Marilyn a mekune troa bëek, itre xa atr a hamë eamo ka loi, nge itre xan a hamë eamo ka ngazo. Ame itre qatre thup, angatre a qaja aloine la mekune hnei angeice hna axeciën. Ngo ame itre xan, hnei angatre hna iele angeice troa lapa, me hape, ka loi kö tro angeice a huliwa matre troa hetre mani. Öni angatr, “Tro kö eö a öhne elany, canga tro hmaca hi eö lai a bëek.” Tha tro kö la itre Keresiano a ananazijëne la itre xa trejin hnene la itre trenge ithanata i angatr, ngo nyipi ewekë pe tro angatr a “inine la ite föe hmae troa mekune amekötin, me isa hnimi föen, me hnime la ite nekö i angat,” nge tro fe a “itete huliwa ngöne la hnalapa,” ene la troa thupëne la sipu hnepe lapa i angatr. Celë hi aqane ujëne la itre Keresiano lai matre tha tro kö angatr a adrone la atresiwa i Akötresie.—E jë la Tito 2:3-5.

13, 14. Pine nemene matre loi e tro sa acatrene lapaune së koi Iehova? Hamëne jë la ketre ceitun.

13 Ame asë hi la itre atr ka trotrije la hnepe lapa i angatr troa huliwa ngöne la ketre nöj, tre itre hna hiane ngöne la itre qene nöje ka atrune la itre sinee memine fe la itre hna majemine kuca, nge ka tru catre kö koi angatre la itre keme me thin. Nyipi ewekë tro la Keresiano a acatrene la lapaune i  angeice matre troa atreine cile kowe la itre aja ne la itre hnepe lapa, e mama jë koi angeice laka, tha ka ihmeku kö itre eje memine la aja i Iehova.

14 Tro sa pane ce wange la hna melëne hnei Carin; öni angeic: “Ame la eni a hnaho Don, neköng trahmany, tre, eni me föeng a ce huliwa ngöne la ketre nöj trenyiwa, nge ase hë ni nango nyiqaane ini Tusi Hmitrötr.” Ame asë hi la itre sinee, tre, angatr asë hi a mekune laka, tro Carin a upi Don koi qaaqa hmunë matre hmaloi pë hë tro nyidroti a huliwa mani. Ame ju hi la Carin a qaja ka hape, tro kö angeic a sipu hia Don, jele hmo angeice jë hi me hnyimasai angeice hnene la itre sinee i angeic me föi angeic. Öni Carin: “Kola tro la itre drai, nge tha trotrohnine hnyawa kö ni la engazon la troa nue Don koi kaka me nenë koi itre hnepe macatre. Ngo atre hnyawa hi ni laka, Iehova la ka athipe koi nyiho, keme me thin, la hnëqa ne troa hiane la nekö i nyiho.” Ame hmaca la kola hace hnei Carin, kola upi angeice hnei föi angeice troa thi upune. Qa ngöne laka, lolo lo pane mekune hna axeciëne hnei Carin, haawe, celë hi ka hnëkë angeice lai troa xome hnyawa la hnaaluene mekun ka troa amadrinë Iehova. Ame enehila, madrine catre angeice me föi angeice me lue nekö i nyidro troa ce mel. Maine upe ju Carin la cas maine lue nekönatre asë troa hia nyidro hnene pena ha la itre xan, tha tro kö nyidroti a öhne la mele ka tune la.

15, 16. (a) Drei la ka hia Vicky? (b) Pine nemene matre xele angeice matre tro ketre a hiane la nekö i angeic?

15 Hna qaja hnei Vicky, ketre föe Atre Anyipici Iehova ka hape: “Hna hia ni hnei qaaqaang, nge ame la jining jajiny, tre, ka ce mele pë hë me kaka me nenë. Ame la eni a bëeke koi kaka me nenë, tha epe hë ni koi nyidro tune ekö lo. Lolo catre la aqane imelekeu ne la jininge me kaka me nenë, ke, tha xou i angeice kö troa fe amamane la hni angeice koi nyidro, nge angeic a haluthi nyidro. Ngo ame eni, uti hë la eni a tru, thatreine pala hi ni amamane la ihniminge koi kaka me nenë. Ase hë ni me jining ahnithe koi kaka me nenë ka hape, tro kö nyiho a thupë nyidroti elany e qatre hë nyidro. Tro kö ni elanyi lai a kuca la hnenge hna qaja, ke hnëqange lai, ngo ame la eloine koi jining, tre, ihnimi angeice la ka troa upi angeice troa eatrëne la hnëqa.”

16 “Ame enehila, kola ajane hnei Nenë tro ni a upe la nekönge jajinyi koi eahlo matre tro eahlo a hia nyën, tune lo aqane kuca i eahlo koi ni.” Hna thipëne hnei Vicky la sipo i thin cememine la hni ka menyik. Ame la aja i Vicky me föi angeic, tre tro kö nyidroti a hiane la sipu nekö i nyidro matre tro nyën a hane hnimi Iehova. Öni Vicky: “Tha ajane kö ni troa hetre ethane elanyi la aqane imelekeunge memine la neköng.” Trotrohnine hnyawa hi angeice laka, troa hetrenyi la mele ka loi, e hna hnimi Iehova memine la itre trepene meköti Nyidrë, ngo tha hnene kö la itre mo maine hnepe lapa pena. Hnei Iesu hna qaja hnyawa ka hape: “Pëkö ate ateine troa nyi hlue ne la lue joxu,” Akötresie me itre Mo.—Mat. 6:24; Eso. 23:2.

IEHOVA A “AMANATHITHIN” LA TRENGE CATRE SË

17, 18. (a) Nemene la aqane tro la itre Keresiano a axecië mekun? (b) Nemene la itre hnyinge hna troa ce wange ngöne la tane mekune ka troa xulu?

17 Ase hë Iehova Tretretro thingehnaeane laka, tro kö Nyidrëti a hamëne la nöjei ka nyipi ewekë koi së, e hne së hna amë panëne la Baselaia me thina ka meköti Nyidrë ngöne la mele së. (Mat. 6:33) Ame fe la kola traqa koi së la itre jole ka tru, ijije pala fe tro sa hane amadrinë Iehova, me xötrethenge la itre trepene meköti qa hnine la Tusi Hmitrötr. Ase hë Iehova lo thingehnaeane ka hape, tro kö Nyidrëti a thue “jëne köte” koi së. (E jë la 1 Korinito 10:13.) Kola amamane hnene la itre thithi së me aqane idrengethenge së ka hape, easa mejiune koi Nyidrë. (Sal. 37:5, 7) Tro Iehova a öhne la trenge catre hne së hna kuca, nge tro fe Nyidrëti a hamëne koi së la nöjei ka nyipi ewekë kowe la mele së. Tro kö Nyidrëti a “amanathithin” la mele së.—Wange ju fe la Genese 39:3.

18 Ngo tro sa acatrene hmaca tune kaa la aqane imelekeu ne la hnepe lapa thupene la hna pane lapa iananyi? Nemene la aqane tro sa ea mani thatraqane la hnepe lapa së me thupëne matre tha tro kö sa lapa iananyi? Nge nenene la aqane tro sa xatuane la itre xane matre tro angatre a hane axecië mekune hnyawa? Tro la tane mekune ka troa xulu a ithanatane la itre hnyinge celë.

^ par. 1 Hna saze la itre ëj.

^ par. 3 Maine nyipici laka, föe la ka feke troa thele huliwa, ngo ame la itre trepene meköt hna hamën, tre thatraqai trahmanyi fe.

^ par. 4 Anyimua upe Iakobo qatr la itre nekö i nyidrë a tro Aigupito, matre angatr a tro ananyine ju la itre hnepe lapa i angatr, ngo koi köni wiike hi. Ame hë e thupen, ame la Iakobo qatr a upe la itre nekö i nyidrëti Aigupito eë, angatre a ce tro jë me itre föi angatr me haa kuku.—Gen. 46:6, 7.

^ par. 8 Wange ju la tane mekune hna hape, “Tro Kowe La Ketre Nöj: Hna Mekune Me Hna Melën” (qene Wiwi) ngöne la Réveillez-vous ! ne Febuare 2013 (qene Wiwi).

^ par. 9 Kola mama hnene la itre hna melëne ngöne la itre xa nöje ka hape, tru catre la itre jole ka tru e hna mele ananyine la itre nekönatre hnene la ketre trefën. Kolo hi a qaja la nyixetë, me ce meköle hnei lue trahmanyi me lue föe, maine öni kuku. Ketre, tru catre la itre jole koi haa nekönatre hnine la hna ini. Hetre ethane fe kowe la mele i nyudren, ke, kola elëelëhni, me xou, me hacehni uti hë la pi hnöjua.