Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Catre Pi—Iehova La Ixatua!

Catre Pi—Iehova La Ixatua!

“Ateine shë troa qaja catën, ka hape, ‘Joxu la ate xatua ni.’ ”HEB. 13:6.

1, 2. Pine nemene matre tha ka hmaloi kö kowe la ka huliwa ngöne la ketre nöje troa bëeke hmaca kowe la hnepe lapa i angeic? (Wange ju la pane iatr.)

HNEI Eduardo * hna lapa ananyine la hnepe lapa i angeic, matre troa ea mani; lolo catre la huliwa i angeic, ke hna nyithupene hnyawa. Ngo ame hë la angeic a atre la nyipici, angeice ha atrehmekune laka, tha manie hmekuje kö la ka nyipi ewekë kowe la hnepe lapa i angeic. Ame fe la ka nyipi ewekë koi angatr, tre tro Eduardo a thupë angatr ngöne la götrane u. Celë hi matre bëeke hmaca jë hi angeic.—Efe. 6:4.

2 Atre hnyawa hi Eduardo ka hape, aja i Iehova hi lai tro angeice a bëeke kowe la hnepe lapa i angeic. Ngo, tha ewekë kö lai ka hmaloi koi angeic, ke angeice a troa thele troa acatrene hmaca la aqane imelekeu i angeice me föi angeice me haa nekö i angeic. Ketre, tro angeice a thelejëne matre troa hetre mani thatraqane la mele ne la hnepe lapa i angeic. Tro jë angeice a tune kaa? Tro kö a hetre ixatua qaathene la ekalesia?

ACATRENE HMACA JË LA HNEPE LAPA ME AQANE NYIHLUE I IEHOVA

3. Nemene la pengöne la mele ne la nekönatre ka mele ananyi keme me thin?

3 Hanawange la hna atrehmekune hnei Eduardo, kola hape: “Hnenge hna wangacone la itre aja ne la itre neköng, ngo ijine angatre pe a ajane catrëne la ixatuang, me ihniming. Patre kö ni troa ce e me angatre la itre hna edromëne hnei Tusi Hmitrötr, me ce thithi me angatr, me haluthi  angatr, me ce elo me angatr.” (Deu. 6:7) Kola mekune hmaca hnene la nekö i angeice haetra ka hape: “Tha lapa hnyawa kö la hning la kola patre hnei kaka ngöne la hnalapa. Ame hë la nyidrëti a bëek, eahuni hi a atre nyidrë ka hape, keme hun, ngo tha epe kö huni koi nyidrë. Ame la nyidrëti a hane haluthi ni, kösë kolo hi a nyi pengön.”

4. Pine nemene matre thatreine kö keme troa he ne la hnepe lapa e kola lapa iananyi?

4 Maine qea catre la hnei keme hna mele ananyine la hnepe lapa i angeic, haawe, tro hë lai a jole catre koi angeice troa eatrëne la hnëqa i angeic, ene la troa tane la hnepe lapa. Öni Ruby föi Eduardo: “Lue hnëqa hnenge hna xom, hnëqa i thin me kem; eni la ka axeciëne la nöjei mekun asë. Ame hë la Eduardo a bëek, hnenge hna pane inine troa hane drengethenge tune la aqane ini Keriso. Ame mina fe enehila, ka loi pala fe tro ni a mekune ka hape, föenge hi la e celë hnalapa.” (Efe. 5:22, 23) Öni Eduardo: “Hna majemine pala hi hnene la itre nekö nyiho jajinyi troa tro koi thine e angatr a sipone troa kuca la ketre ewekë. Nyipi ewekë tro ni a inine troa xome hmaca la hnëqange tune la hna ini ni hnei Keriso.” Atrehmekune hi Eduardo me Ruby laka, nyipi ewekë tro la itre nekönatr a öhne ka hape, keme me thine a ce axeciëne pala hi la itre mekun.

5. Nemene la hna kuca hnei Eduardo göi troa acatrene hmaca la hnepe lapa angeic, nge nemene hë la thangan?

5 Hnei Eduardo hna kuca asë la hnei angeice hna atreine matre troa acatrene hmaca la aqane imelekeu i angeice memine la hnepe lapa angeic, me troa xatua angatre troa eköthe mina fe la aqane imelekeu i angatre me Iehova. Hnei angeice hna ajane troa inine la itre nekö i angeic jëne la itre trenge ewekë memine la tulu i angeic; tha kolo hmekuje kö a qaja ka hape, angeic a hnimi Iehova, ngo tro mina fe a amaman. (1 Ioane 3:18) Hnei Iehova kö hna amanathithine la trenge catre hna kuca hnei Eduardo? Kola qaja hnei Anna ka hape: “Mama hnyawa pi hi la eloine kowe la hnepe lapa hun, la itre trenge catre ka tru hna kuca hnei nyidrëti matre troa ketre keme ka lolo me troa hane easenyi catre koi eahun. Ketre, tru catre la madrine i eahun la nyidrëti a hane xome la itre hnëqa e hnine la ekalesia. Fen a thele troa hule ananyi hun qaathei Iehova. Ngo ame la eahuni a öhnyi kaka me nenë e qale catre kowe la nyipici, ene pe eahuni a hane catre fe troa tui nyidro. Hnei kaka hna qaja xeciëne koi hun ka hape, tha tro hmaca kö nyidrë a hane trotriji eahun, nge eloine hi, ke maine ju patre kö ni enehila hnine la organizasio i Iehova.”

EATRËNE JË LA ITRE HNËQA

6. Nemene la ini hna xome hnene la itre keme me thine ngöne la ijine isi e Balkans?

6 Ame la hna ajane hnene la itre nekönatr, tre, troa mele thei keme me thin. Celë hi hna amamane hnene la itre hna melëne ngöne lo ijine isi e Balkans. Thatreine kö troa huliwa i maseta hnene la itre keme me thine ka anyipici Iehova. Celë hi matre, ce angatre pala hi memine la itre nekö i angatr ngöne la hnalapa. Angatre a ce elo, me ce ithanata, me ce ini Tusi Hmitrötre me nyudren. Atraqatre la madrinene la itre nekönatre ngacama tru la hna ajolëne la mele i angatr. Nemene hë la ini hne së hna xome qa ngöne lai? Ka nyipi ewekë catre kö kowe la itre nekönatre troa ce mele me itre keme me thin, hune la troa tru hnei mani maine ahnahna. Tune la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr, troa hetre thangane ka loi kowe la itre nekönatr, e hnene la itre keme me thine hna ce mele me angatr, me ini angatr.—Ite edomë 22:6.

7, 8. (a) Nemene la hna tha trotrohnine hnei keme me thine ngöne la kola bëeke hmaca koi hnalapa? (b) Tune kaa la aqane tro la keme me thin a acatrene hmaca la aqane imelekeu i nyidro me itre nekönatr?

7 Ame la itre xa keme me thin, tha trotrohnine kö angatr la itre nekö i angatr ngöne la angatr a bëeke hmaca kowe la hnalapa; nyudreni a ujë ceitu me itre ka pë keme me thin, maine pena trenyiwa ha nyidro koi nyudren. Maine jë troa qaja hnene la keme maine ketre thine ka hape: “Neköi pë metrötr, tha öhne kö eö la etrune la itre ewekë hnenge hna kuca thatraqai eö?” Ngo, tha trotrohnine kö angatre ka hape, kola akötre hnene la nekönatre pine laka, hna pane trotriji nyën. Nemene la aqane tro la keme maine thin a cile kowe la jole celë?

8 Sipo Iehova jë troa xatua epuni troa trotrohnine la aliene hni ne la itre atrene la hnepe lapa, nge amamane jë koi nyudren ka hape, epuni a wangatrunyi nyudren. Thupene lai, ame la epuni ithanata kowe la hnepe lapa i epun, nyipi ewekë tro epun a atrehmekune laka, epuni fe la atrekë zöne la akötre  ne la itre nekönatr. Loi e troa qeje menu. Ame la kola öhne hnene la hnepe lapa laka, epuni pala hi a catre thele troa kuca hnyawa la itre ewekë e hnine la hnepe lapa, tro hë angatre lai a öhne laka hetre aja i epuni troa eatrëne la hnëqa i epun. Maine tro epuni a catre xomihni, nge tha tro kö a kucakuca, tro hë la hnepe lapa i epuni a hnime me metrötrë epuni hmaca.

THUPËNE JË LA HNEPE LAPA I EPUN

9. Pine nemene matre tro sa mejihnine la itre ewekë hne së hna hetreny?

9 Hnei Paulo aposetolo hna amekötine ka hape, e thatreine hë la itre qatre Keresiano troa sipu thupëne la mele i angatr, tro la itre kuku me api hmunë a xatua angatr. Öni Paulo, tro hi a mejihnine la hna hetrenyi e nöjei drai, göi xen me iheetr, me göi hnalapa. (E jë la 1 Timoteo 5:4, 8; 6:6-10.) Maine tro la Keresiano a ajane troa thupëne la hnepe lapa i angeic, tha nyipi ewekë kö tro angeice a trena mo ngöne la fene celë a “kola patr.” (1 Ioane 2:15-17) Tha tro pi kö sa mekune ka hape, mani hi la nyin la nöjei jole ka traqa koi së. Nge wange kö, ke “kuke hnine [jë hnene la hnepe lapa së] kowe la mele celë,” nge tha “xölehuje [pi] la nyipi mel,” ene la mele ngöne la fene ka hnyipixe i Akötresie!—Mar. 4:19; Luka 21:34-36; 1 Tim. 6:19.

10. Pine nemene matre tha tro kö a xomi gufa?

10 Atre hnyawa hi Iehova laka, ka nyipi ewekë koi së la troa hetre mani. Ngo thatreine kö la mani troa xatua së me thupë së tune la aqane thupë së hnene la inamacane qaathei Iehova. (Ate cai. 7:12; Luka 12:15) Tha hna majemine kö hnene la itre atr troa canga mekune la itre ethanyine la hna tro ananyine la hnepe lapa. Ketre, thatre kö angatre ka hape, tro jë kö a nyithupe i angatre hnyawa elanyi e cili götrane hnei angatre hna tro kow. Eje hi, ka nyimu ethanyine catre la troa feke kowe la ketre nöj. Tru catre la itre gufa ne la itre ka bëeke hmaca kowe la hnepe lapa i angatr. Tha angatre hmaca kö a nyihlue i Iehova hnyawa, ngo angatre pena ha nyihluene la itre atr hnei angatre hna gufa kow. (E jë la Ite Edomë 22:7.) Haawe, thupëne kö la xomi gufa.

11. Nemene la eloine la troa amekötine la etrune mani ka nyipi ewekë thatraqane la mele ne la hnepe lapa?

11 Atre hnyawa hi Eduardo laka, maine ajane angeice troa thupëne hnyawa la hnepe lapa i angeic ngöne la angeice a bëek, tre loi e tro angeice a hmekëne la aqane tro angeice a huliwane la mani. Hnei angeice me föi angeice hna ce amekötine la etrune la mani ka nyipi ewekë thatraqane la mele i angatr. * Atre hi nyidro ka hape, maine nyidroti a ajane troa xötrethenge la hnei nyidroti hna amekötine göi mani, tha ijije hmaca kö tro nyidroti a itö ewekë tune ekö lo kola tru hnei manie i nyidro. Nge pine laka, hna ce huliwa hnene la itre atrene la hnepe lapa asë, ene pe tha itö menu hmaca kö angatr. Öni Eduardo: “Hnenge hna xome la itre nekönge qa ngöne la uma ne ini ka tru thupen, me ami nyudren ngöne la uma ne ini mus.” Hnei angeice me hnepe lapa i angeice hna ce thithi matre tro angeic a öhnyi huliwa ka troa aijijë angeice tro pala hi a kuca la itre huliwa i Akötresie. Hnei Iehova hna sa tune kaa la thith i angatr?

12, 13. Hnei Eduardo hna sajuëne tune kaa la hnepe lapa i angeic? Hnei Iehova hna amanathithine tune kaa la aqane huliwa i angeic?

12 Ame lo lue pane macatre, tha tru kö hnei manie i Eduardo, ngo ijije hi troa thupëne la hnepe lapa i angeic. Ame fe la hnei angeice hna ami mani, ke kolo fe ha pë trootro, nge ame pena ha la thupe i angeic, tha ijije hmaca kö troa nyithupene la itre ka nyipi ewekë kowe la mele ne la hnepe lapa i angeic, nge kucakuca catre angeic qa hna huliwa. Ngo öni Eduardo: “Eahuni pala hi a sine asë la itre icasikeu, me ce cainöje trootro.” Ka xecie hnyawa e kuhu hni angeice laka, tha tro hmaca kö angeice a xome la ketre huliwa ka troa ananyi angeice kowe la hnepe lapa i angeic. Öni angeic: “Hnenge hna inine la itre xa pengöne huliwa matre e traqa ju pë la ketre huliwa, ijijing troa xome la ketre.”

Ijije kö tro epuni a inine la itre xa pengöne huliwa matre troa sajuëne la hnepe lapa i epun? (Wange ju la paragarafe 12)

13 Pine laka, qea catre la ijine hnei Eduardo hna të la gufa i angeic, haawe, angeice fe a troa nyithupene la itre intérêts. Ngo, tru la aja i Eduardo troa të la gufa i angeic matre aijijë angeice troa nyihlue i Iehova hnyawa cememine la hnepe lapa i angeic. Öni Eduardo: “Ngacama co hë enehila la mani hnenge hna kapa hune lo eni ekö a huliwa ngöne la ketre nöj, ngo pine laka, ‘tha xoxopate kö la ime i Iehova,’  haawe, tha tro jë kö eahuni lai a mecijin. Eahuni a mekune ju troa hane pionie.” Tha qea kö e thupen, lolo hmaca ha la aqane mele ngöne la nöj, matre tha jole hë koi Eduardo troa thupëne hnyawa la hnepe lapa i angeic.—Is. 59:1.

ITUPATH QAATHENE LA ITRE ATRENE LA LAPA

14, 15. Nemene la nyine tro la itre hnepe lapa a kuca e uku angatre jë hnene la itre atrene la lapa i angatre troa iëne panëne la mani nge pi Iehova pë hë? Nemene la thangane e tro sa hamë tulu ka lolo?

14 Ame itre xa atr, angatr a mekune laka, nyipi ewekë troa hamë mani me ahnahna kowe la itre atrene la lapa me kowe la itre sinee. Öni Eduardo: “Qene nöje huni lai, nge ka madrine huni troa ham.” Ngo, öni angeice fe: “Hetre ifegon.” Angeice a qeje pengöne hnyawa kowe la itre atrene la lapa i angeice ka hape, tro angeice a hamë angatre la hnei angeice hna atrein, ngo tha tro kö angeice a wangacone la itre ka nyipi ewekë thatraqane la hnepe lapa i angeic, memine fe la itre aja i angatre ngöne la götrane u.

15 Ame itre xa ijin, hnene la itre atrene la hnepe lapa hna wesitr kowe la atr ka xele ma fek, maine ka bëeke pena qaa gaa nany. Maine jë tro angatr a jele ka pë ihnimin maine ka tha imeku lai atr. Pine nemen? Pine laka, casi hi la ka tru koi angatr, ene la troa iupi fë mani. (Ite edomë 19:6, 7) Kola qaja hnei Anna, nekö i Eduardo jajiny, ka hape, maine tro la hnepe lapa i angeic a ië Iehova nge pine pë hë la mani, tro hë la itre atrene la lapa a trotrohnine ka hape, ka sisitria catre kö Iehova kowe la hnepe lapa i angeic. Ngo e tha hna amë panë Iehova kö, thatreine jë kö troa trotrohnine hnene la itre atrene la lapa laka, ka sisitria Iehova kowe la hnepe lapa i angeic.—Wange ju fe la 1 Pet. 3:1, 2.

LAPAUNE JË KOI AKÖTRESIE

16. (a) Nemene la mekune ka tria ka eje thene lai trejine föe?(Iako. 1:22) (b) Nemene la itre mekune hna amanathithine hnei Iehova?

16 Hnene la ketre trejine föe hna trotrije la hnepe lapa i angeice troa huliwa ngöne la ketre nöj, öni angeice kowe la itre qatre thup: “Jole catre koi ni me föeng la eni a feke kolemi. Pine laka, hnei föeng hna pane nue la hnëqa i nyidrë, ene la qatre thup e hnine la ekalesia; matre eni a mekune ka hape, tro Iehova lai a amanathithine la trongeng.” Ngo, maine ka lapaune së, nge easa axecië mekune thenge la aja i Iehova, tro hë Nyidrëti lai a amanathithi së. Tha tro jë kö Nyidrëti a amanathithine la itre mekuna së e tha ka ihmeku kö itre eje memine la aja i Nyidrë. Ketre, maine tro sa nuetrije la hnëqa së e hnine la ekalesia, nge pë pe nyipi kepin, thatreine jë kö tro Iehova a kepe së.—E jë la Heberu 11:6; 1 Ioane 5:13-15.

17. Pine nemene matre ka loi e tro sa thele ixatua thei Iehova qëmekene tro sa axecië mekun, nge nemene la nyine tro sa kuca?

 17 Thele jë la ixatua i Iehova qëmekene tro epuni a axecië mekun matre tha tro kö epuni elanyi a hace hnin la itre ewekë hna kuca ha. Sipone jë la uati hmitrötr, me inamacane me ixatua i Iehova jëne la thith. (2 Tim. 1:7) Isa hnyinge jë ka hape: ‘Hetre ajange kö troa catre nyihlue i Iehova ngacama jole catre koi ni? Tro jë kö ni a drenge la hnei Nyidrëti hna amekötin, ene la troa ce mele memine la hnepe lapang, nge e cili, tha tro jë kö a saze la aqane meleng?’ (Luka 14:33) Sipo ixatua jë thene la itre qatre thup, nge trongëne jë la itre eamo hna hamëne qa hnine la Tusi Hmitrötr. Maine tro epuni a ujë tune lai, epuni hi lai a amamane la mejiune i epuni kowe lo hnei Iehova hna thingehnaeane laka, tro Nyidrëti a xatua epun. Tha tro jë kö la itre qatre thup a qaja koi epuni la nyine troa kuca, ngo tro pe angatre a xatua epuni troa axeciëne hnyawa la itre mekune ka troa tro xomi epuni kowe la nyipi mel.—2 Kor. 1:24.

18. Drei la atrekë hnëqane troa sajuëne la hnepe lapa? Nemene fe la ixatua nyine tro sa hamën?

18 Iehova a ajane tro pala hi la itre tane la itre hnepe lapa a sajuëne la hnepe lapa i angatr. Hetre itre ka lapa nge ka xome hnyawa la itre hnëqa i angatr, ngacama hna iaö angatr, maine iele angatre pena troa fek. Qaja aloinyi angatre jë, nge meku angatre jë ngöne la thith. Loi e tro fe sa hane amamane la ihnimi së kowe la itre trejine hna lepe hnei hulö, maine hna tithe hnei mec. (Gal. 6:2, 5; 1 Pet. 3:8) Ijije kö tro epuni a xatua angatre troa thele huliwa ju kö e cili, maine canga hamë angatre la hnei angatre hna ajan, mani, maine xen? Maine celë hi hna kuca, tha tro hë angatre a trotrije la hnepe lapa i angatre matre troa thele huliwa ngöne la ketre nöj.—Ite edomë 3:27, 28; 1 Ioane 3:17.

‘IEHOVA LA ATRE XATUA EPUN’

19, 20. Pine nemene matre ka xecie kowe la itre Keresiano laka, tro Iehova a xatua angatr?

19 Iehova a qaja xeciëne koi së ka hape: “The aja mani kö nyipunie ; meji hnine ju nyipunie la ite ewekë hna heteny, ke ase hë [Akötresie] ulatin, ka hape, ‘Tha trojë kö ni a nue eö, nge tha trojë kö ni a tiji ’ö.’ Qa ngöne lai ateine shë troa qaja catën, ka hape, ‘Joxu [Iehova] la ate xatua ni, tha tro kö ni a qou ; nemene la hna troa kuca koi ni hnei ate ?’ ” (Heb. 13:5, 6) Nemene la aqane tro sa trongëne lai ngöne la mele së?

20 Kola qaja hnene la ketre qatre thupe ngöne la ketre nöje gaa pë mo ka hape, tru hnei ka ithanatane la madrinene la Itretre Anyipici Iehova. Öni nyidrë, angatre a öhne laka, ngacama ka pëkö ewekë ne la Itretre Anyipici Iehova, ngo ka heetre hnyawa pala hi angatr, nge hetrenyi fe angatre la itre ka nyipi ewekë thatraqane la mele i angatr. Kolo hnyawa hi lo hna thingehnaeane lai hnei Iesu. (Mat. 6:28-30, 33) Iehova a hnimi së me ajane troa loi la mele së. Nyidrëti a wangatrune la aja ne la nöjei hlue i Nyidrë, nge ka hmeke pala hi Nyidrëti troa “xomexatuane la ite ka meköti hni koi [N]yidë.” (2 A. l. ite jo. 16:9) Celë hi matre hnei Nyidrëti hna hamë së la itre hna amekötine göne la mele ne la hnepe lapa, me aqane troa eatrëne la itre aja së. Ame la easa drengethenge la itre hna amekötine celë, easë hi lai a amamane la etrune la ihnimi së me mejiune së koi Nyidrë. “Dei lola aja koi Akötesie, laka eësha denge thenge la ite wathebo i nyidë ; nge tha hace kö la ite wathebo i [N]yidë.”—1 Ioane 5:3.

21, 22. Pine nemene matre kolo pala hi a catre la mejiune i epuni koi Iehova?

21 Kola qaja hnei Eduardo ka hape, ame lo ijine angeice a pane lapa ananyine la föi angeic me haa nekö i angeic, tre, ka luzi hnyawa ha. Ngo tha hnei angeice kö hna lapa mekune la ewekë cili. Nyimutre la itre sine huliwa i angeic ekö, itre ka trene mani enehila, ngo pë pe madrine i angatr. Tru catre la itre jole ka tru ka traqa kowe la itre hnepe lapa i angatr. Ngo ame la hnepe lapa i Eduardo, tre atraqatre la madrine i angatr! Nge maine pëkö ewekë i angatr, ngo ame pe atraqatre la mejiune ne la hnepe lapa i Eduardo me itre xa hnepe lapa ju kö laka, tro kö Iehova a xatua angatre ngöne la nöje hnei angatre hna mele ngön. Öni angeic: “Eahuni a melëne hnyawa lo hna thingehnaeane hnei Iesu.”—E jë la Mataio 6:33.

22 Catre pi së troa drengethenge Iehova me mejiune koi Nyidrë! Nge troa mama ka hape, ketre tane hnepe lapa ka xomi hnëqa hnyawa epun, e hnei epuni hna hnimi Iehova me föi epun, me haa nekö i epun. Tro fe hë epuni a öhne e cili laka, Iehova la Atre xatua epun.

^ par. 1 Hna saze la itre ëj.

^ par. 11 Wange ju la itre hna cinyihane ngöne la tane hna hape, “Aqane Troa Huliwane La Mani” ngöne la Réveillez-vous ! ne Semitrepa 2011, götrane 3-9 (qene Wiwi).