Ame la kola traqa la itre akötr, tre tro hi lai a mama ngöne la mele së. Tro itre eje lai a angazone la itre mekune së me trenge catre së, nge tro fe itre eje lai a angazone la aqane goeëne së la mel. Hna akötrëne la hni Davita Joxu ne Isaraela ekö hnene la itre itupath ka nyimutre. Hnei nyidrëti hna cile tune kaa kowe la itre jole cili? Hnei Davita hna sa hnene la trenge ewekë celë ka ketr la hni së ka hape: “Hnenge hna teije ewekë koi Iehova ; hnenge hna teije xëwe koi Iehova. Ini a nengenenge xajawa i nyidë la mekuneng ; ini a qaja la akötenge xajawa i nyidë. Ngöne la hna hetine la ung’ e kuhu hning, ate kö cilieti la jëng.” Eje hi laka, hnei Davita hna sipone cememine la hni ka ipië la ixatua i Akötresie.—Sal. 142:1-3.

Ame ngöne la itre ijine akötr, hnei Davita hna thith cememine la hni ka ipië troa sipo ixatua koi Iehova

Ngöne la ketre salamo, hnei Davita hna nyimane ka hape: “Casi la ewekë hnenge hna sipo Iehova, nge tro pala kö ni a thel’ ej ; laka mate lapaju ni ngöne la ēnē i Iehova nöjei drai asë ne mele ni, troa goeëne la lolo i Iehova, me [“hnine,” MN] la ēnē i nyidë.” (Sal. 27:4) Tha atre Levi kö Davita, ngo pane mekune jë së la nyidrëti a cile e tröne la hnahage ka hmitrötr, ezine la uma mano, lo hnë atrunyi Iehova. Elitrauje la hni ne ole i Davita koi Iehova, matre nyidrëti a ajane troa jilapa e cili, uti hë la pune la itre drai i nyidrë göi “troa goeëne la lolo i Iehova.”

Ame la hnaewekë hna hape, “lolo,” tre, kola hape, ketre ewekë ka “amadrinëne la itre mekune së me hni së, me aja së.” Hnei Davita pala hi hna hnine la itre hna kuca hnei Iehova göi troa atrunyi Nyidrë. Ketre wai së ju fe me hape, ‘Ceitu fe kö la itre mekunange me Davita?’

“HNINE” JË LA ITRE HNA KUCA HNEI AKÖTRESIE

Ame ngöne la hnedrai së, tre, ame la itre hna kuca hnei Iehova göi troa easenyi Nyidrë, tre, tha jëne itre ewekë hna kuca kö hnei wanakoim, ngo jëne pe la ketre ēnē ngöne la u hna hnëkëne hnei Akötresie göi troa atrunyi Nyidrë. * Maine tro sa “hnine” la itre hna kuca hnei Akötresie, tro fe hë së lai a hane “goeëne la lolo i Iehova.”

Wange ju lo ita ne huuje kopa nyine dreu huuj ka cile hmekune la qëhnelö ne la uma mano. (Eso. 38:1, 2; 40:6) Ame la ita ne huuje cili, tre kola nyihatrene la aja i Akötresie troa kapa la mele i Iesu hna huujën. (Heb. 10:5-10) Pane mekune jë la aliene lai koi së! Hnei Paulo aposetolo hna cinyihane ka hape: “Loi hë shë e Akötesie hnene la elelengëti [maine, meci] ne la Hupuna i anganyidë.” (Rom. 5:10) Maine tro sa lapaune kowe la madra i Iesu, tro hë së a itre enehmu i Akötresie, itre hna kapa me mejiune kow hnei Nyidrë. Ame la thangane lai, tre, ijiji së troa “ithanatacone me Iehova,” ene la troa imelekeu hnyawa me Nyidrë.—Sal. 25:14.

Pine laka tro ha “köle tije ; la nöjei ngazo” së, tro hë së lai a melëne ‘la ite ijine akeukawane qaathei Iehova.’ (Ite hu. 3:19) Easë a tune la atr hna akalabusin ka ietrane la itre ngazo hna kuca ekö, ngöne la kola lapa treqene troa humuthi angeic, hna saze la aqane ujë i angeic. Atre jë hi lai hnene la atre cilë hnaakootr ka trene ihnim, ame hna traqa pi nyidrë troa waipengöne lai atr me thele troa apëne la pune hna amekötine koi angeic, matre mele pi angeic. Uqa pi hi la hni ne lai atr hna akalabusin! Tune la atre amekötine cili, hnei Iehova hna amamane la ihnimi Nyidrë kowe la atr ka ietra me köle trije lo pune hna athipe koi angeic, ene la troa mec.

AJANE CATRËNE JË LA HMI KA WIË

Ame la itre ewekë ka tru koi Davita ngöne la uma i Iehova, tre, ene la itre icasikeu ne la itre trejine me nyidrë, angetre Isaraela, memine la kola e me qeje pengöne  la Trenge Wathebo, nge kola dreu ka punepun, memine la huliwa ka hmitrötre hna kuca hnene la itretre huuj me itre Levi. (Eso. 30:34-38; Num. 3:5-8; Deu. 31:9-12) Ame la itre hna kuca ngöne la hmi ka wië ngöne la nöje i Isaraela ekö, tre, itre ka hetre aliene ngöne la hnejine së enehila.

Ame ngöne la hneijine së enehila me itre hneijine ekö, “lolopi hë me sheminge pi hë la kola ce lapa la ange tejin !” (Sal. 133:1) Kolo pala hi a elë nyimenyime la etrune la atr ka lö kowe la lapa ne “la ange tejin” me easë e cailo fen. (1 Pet. 2:17) Hna e me qeje pengöne la Wesi Ula i Akötresie ngöne la itre icasikeu së. Jëne la organizasio i Iehova, Nyidrëti a hamëne la itre ini ka nyimutre. Mana fe la xeni ne la u hna fejane göi së isa ala cas troa ini Tus maine tro pena ce inine me hnepe lapa. Önine la ketre atrene la Lapa Ne Xomi Meköt: “Ame la eni a mana ngöne la götrane u, tre qa ngöne la hnenge hna mekune ajuine la Wesi Ula i Akötresie, me thele troa atre la alien, me troa hetrenyi la inamacan, me troa atreine waiewekë.” Eje hi, ‘sheminge kowe la u së la ate hmekun.’—Ite edomë 2:10.

Ame enehila, kola elë koi Iehova e nöjei drai la itre thith ka lolo ne la itre hlue i Nyidrë. Ame koi Iehova, ame la itre thithi ka tune lai, tre, ceitu me sinöe ka pui loi. (Sal. 141:2) Sheminge kowe la u së la easa atre ka hape, ka madrine Iehova Akötresie koi së la easa easenyi koi Nyidrë jëne la itre thith hna kuca cememine la hni ka ipië!

Hnei Mose hna thith me hape: “Loi e troa eje hu huni la lolo i Iehova Akötesi nyihunie, nge acile hutine ju hu huni la huliwa ne la ite ime hun.” (Sal. 90:17) Ame la easa catre huliwa i Akötresie, tro Iehova a amanathithine la huliwa së. (Ite edomë 10:22) Hne së jë hna xatuane la itre atr troa atre la nyipici. Maine jë hne së hna catre cainöje trootro ngöne la itre macatre ka nyimutre, ngacama tha kepe së kö hnei itre atr, nge itre ka kucakuca së, maine hetre itre ewekë ka ajolëne la hni së, maine hna icilekeu me easë. (1 Thes. 2:2) Ngo hapeu, sihngödri koi së “la lolo i Iehova,” nge öhne fe kö së laka, ka tru kowe la Tretretro së e hnengödrai la etrune la itre huliwa hne së hna kuca?

Öni Davita e nyiman: “Iehova la edönge me inegeng ; cilieti la ate atrune la edöng. Eatë hë ni la ite tulu ngöne la ga lolo .” (Sal. 16:5, 6) Hnei Davita hna olene la ‘edrö’ i nyidrë, ene la troa imelekeu hnyawa me Iehova me nyihlue i Nyidrë. Tui Davita, hna traqa fe koi së la itre itupath, ngo sisitria kö la manathithi hne së hna kapa! Haawe, epi tro sa ajane catrëne la hmi ka wië, nge loi e tro la ēnē i Iehova ngöne la u a ketre ewekë hne së hna “hnine” pala hi.

^ par. 6 Wange ju la Ita Ne Thup ne 1 Julai 1996, götrane 14-24 (qene Wiwi).