Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Febuare 2014

Iehova—Enehmu Ka Sisitria

Iehova—Enehmu Ka Sisitria

Hna ati ëje i [Aberahama], ka hape, Enehmu i Akötesie.” IAKO. 2:23.

1. Pine laka hna xupi së hnaiji Akötresie, nemene la itre ewekë hne së hna atreine troa kuca?

“HNAIJI kem,” maine “hnaiji thin,” lue hna ithanata lai hnene la itre atr hna qaja göne la itre nekönatre ka kötre koi keme maine koi thin. Eje hi laka, hetrenyi thene la itre nekönatre asë la itre thiina ka loi i keme maine thin. Iehova, Tretretro së e hnengödrai la Atre hamëne koi së la mel. (Sal. 36:9) Pine laka, easë la itre nekö i Nyidrë, kola mama ngöne la nyimu götranen la mele së laka, itre hnaiji Nyidrëti së. Pine laka, hna xupi së “hnaiji” Nyidrë, hetrenyi the së la atreine troa waiewekë, me troa axecië mekun, me troa imelekeu hnyawa me itre xan.—Gen. 1:26.

2. Hnei nemene matre ijije jë tro Iehova a Enehmu së fe ka sisitria?

2 Ijije fe tro Iehova a Enehmu së ka sisitria. Ame laka, ijije jë troa traqa kowe lai, tre, pine la ihnimi Akötresieti koi së, nge easë fe a lapaune koi Nyidrë me kowe la Hupuna i Nyidrë. Öni Iesu: “Hnei Akötesieti hna hnime la fene hnengödrai, mate nyidëti a hamëne la Nekö i nyidëti ka cas, mate tha tro kö a meci la kete e angete lapaune koi nyidë, ngo tro ha hetenyi la mele ka tha ase palua kö.” (Ioane 3:16) Tru hnei atr ka imelekeu hnyawa ha me Iehova. Hetre ini nyine tro sa xome qa ngöne la ala lue e angatr.

 “ABERAHAMA HNIMINANG”

3, 4. Nemene la eisapengönene la aqane imelekeu i Aberahama me Iehova memine la aqane imelekeu i angetre Isaraela me Iehova?

3 Hnei Iehovah hna qaja la pengöne la keme ne la angetre Isaraela me hape, “Aberahama hniminang.” (Is. 41:8) Ame fe ngöne 2 Aqane Lapa Ite Joxu 20:7, hna wai Aberahama ceitu me enehmu i Akötresie. Hnauëne laka ijije jë koi Aberahama troa imelekeu hnyawa memine la Atre Xupi nyidrë? Hnene la lapaune ka catre i Aberahama.—Gen. 15:6; e jë la Iakobo 2:21-23.

4 Hnene fe ekö la itre matra i Aberahama, ene la nöje Isaraela hna nyi enehmu Iehova, nge Tretretro i angatre fe Nyidrë. Ngo e thupene hë, patre pi hi la aqane imelekeu ka loi i angatre me Akötresie. Pine nemen? Pine laka tha lapaune hë angatre kowe la itre hna thingehnaeane hnei Iehova.

5, 6. (a) Qa ngöne nemene matre Enehmu i epuni jë Iehova? (b) Nemene la itre hnyinge nyine tro sa isa xome nyine troa waipengö së kö?

5 Maine tro pala hi sa thele troa atre Iehova hnyawa, tro fe lai a catre hnyawa la lapaune së koi Nyidrë, nge tro fe a jui la ihnimi së koi Nyidrë. Pane mekune jë lo ijine epuni a xötrei atre ka hape, ame Akötresie, tre ka mel, nge ijiije fe tro epuni a ketre enehmu i Nyidrë. Hnei epuni fe hna atre ka hape, qa ngöne la tha idrei Adamu, edrö së asë hë la ngazo. Trotrohnine fe hë epuni ka hape, ingazo hë la atr me Akötresie. (Kol. 1:21) Nge atre fe hë epuni ka hape, ame Akötresie, ene la Tretretro së ka ihnim, tre, tha ka nanyi kö Nyidrë koi së, nge Nyidrëti pala hi a nyipiewekë së. Ame la easa atre ka hape, hnei Iehova hna huujëne la Hupuna i Nyidrë, nge easë fe hë a mejiune kowe la thupene mel, easë hi lai a nyiqaane eköthe la aqane imelekeu së me Akötresie.

6 Ame la easa mekune la aqane atre Iehova ekö hne së, tre, loi e tro sa sipu waipengö së me hape: ‘Eni kö a thele troa acatrene catrëne la aqane imelekeunge me Akötresie? Hapeue la mejiunenge koi Iehova, catre kö ej, ame göi ihniminge koi Nyidrë, kolo kö a kökötre o drai?’ Hetre ketre enehmu i Akötresie ekö, Gideona la ëjen. Ame la tulu i angeic, tre, ka loi e tro fe sa xomi ini qa ngön.

“IEHOVA LA TINGETING”

7-9. (a) Nemene la ewekë ka tru ka traqa koi Gideona, nge nemene hë la thangane lai? (Wange ju la pane iatr.) (b) Nemene la aqane tro sa treme enehmune me Akötresie?

7 Hnei Gideona atre amekötin, hna nyihlue i Iehova ngöne la itre drai ka jol, thupene la hna lö hnene la angetre Isaraela kowe la Nöje Hna Thingehnaean. Ame angetre Midiana, tre, itre ka traqa lapa troa angazone la nöje Isaraela. Celë hi kepine matre tha hnei Gideona kö hna nue la itre qitre ngöne la hlapa, ngo hnei angeice pe hna xome troa amë hnine la hnawejewenevin matre troa canga juetrëne la itre wene qitr. Kola qaja ngöne Angete Amekötin mekene 6 ka hape, hnene la angela i Iehova hna traqa koi Gideona e Ofera. Sesëkötre pi kö Gideona la kola mama hnene la angela me hë Gideona ka hape, “Trahmanyi ka cate.” Ngacama hnei Iehova lo hna thepe angetre Isaraela qaa Aigupito, ngo tha mama kö koi Gideona ka hape, tro Iehova a xatua angatre ngöne la ijine cili. Hnene la angela, atre tro fë maca i Iehova hna qaja axeciëne koi Gideona ka hape, tro Iehova a xatua angeic.

8 Hnei Gideona hna thele ka hape, tro angeice a “amele angete Isaraela [tune kaa] qa ngöne la ime i angete Midiana.” Ame hnei Iehova hna sa koi angeice me hape: “Tro ni a ce tro me eö, nge tro eö a ca jiane la angete Midiana kösë ate ka cas.” (A. ame. 6:11-16) Qa ngöne laka, luelue Gideona, hnei angeic hna sipone troa hetre hatrene qaathei Akötresie. Öhne hnyawa hi së e celë ka hape, tha hnei Gideona kö hna lueluëne ka hape, ame Akötresie, tre, ka mele Nyidrë.

9 Hna thuecatrene la lapaune i Gideona hnene la ewekë ka traqa, me aeasenyi angeice catre koi Akötesie. Hnei angeice hna hnëkë xen, matre thuane la angela. Hnene la angela hna axulune la eë jëne la sine tö me dreuthe aene la xen. Öhne jë hi Gideona ka hape, hna upe hnei Akötresie la angela, ame hnei angeice hna xou. Öni  Gideona: “Ekölö Joxu Iehova, qa ngöne laka hnenge hna ixajawatikeu [iqëmekekeu] memine la angela i Iehova.” (A. ame. 6:17-22) Hapeu, hnene kö la ewekë cili hna angazone la imelekeu i angeice me Iehova? Ohea! Ka tingetinge Gideona me Akötresie. Ame laka, atre jë së lai, ke, hnei Gideona hna trane draiëne la ita ne huuje, me hëne ka hape, “Iehova-salom,” kola hape qene Heberu, “Iehova la Tingeting.” (E jë la Angete Amekötin 6:23, 24.) Maine tro sa mekune hnyawa la itre hnei Iehova hna kuca koi së o drai, tro hë sa öhne ka hape, nyipi sipu enehmu së Nyidrë. E tro pala hi sa thithi lapa koi Iehova, tro së lai a tingetinge la hni së, nge tro fe lai a acatrene catrëne la aqane imelekeu së me Nyidrë.

“DEI LA ATE TROA HUNUMA HNINE LA UMA NE HETA I [IEHOVA]?”

10. Tune la hna qaja ngöne Salamo 15:3, 5, nemene la itre hna amekötine hnei Iehova thatraqane la itre ka ajane troa treme enehmune me Nyidrë?

10 Hetrenyi la itre hna amekötine hnei Iehova thatraqane la itre ka ajane troa treme enehmune me Nyidrë. Ame ngöne la Salamo 15, hnei Davita hna nyimane göi nyine troa kuca matre atre hunuma hnine la uma ne heta i Iehova, ene la troa enehmu i Akötresie. (Sal. 15:1) Tro së enehila a ce wange hnyawa la lue ewekë qa ngöne lo itre hna amekötine cili: the tro kö a ixöjetrij, nge tro fe a huliwa meköt. Hnei Davita hna qeje pengöne la atr hnei Iehova hna kapa ceitu me enehmu i Nyidrë: “[Loi la] . . . ate tha ixöjetije hnene la thineme i angeic.” Öni Davita hmaca ju: “Tha kapa kö angeice la thupene nyine angazone la ate ka pë ethan.”—Sal. 15:3, 5.

11. Pine nemene matre tha tro kö sa ixöjetrij?

11 Ame ngöne la ketre salamo, hnei Davita hna hmekë së me hape: “Xome hnöthe ju la thineme i ’ö ene la ngazo.” (Sal. 34:13) Maine tro sa wange sixane la eamo celë, tre, tro lai a angazone la aqane imelekeu së memine la Tretretro së e hnengödrai. Nyipici laka, ame la troa ixöjetrij, tre, ketre thiina ne la ithupëjia ka ngazo catre me Iehova, ene Satana Diabolo. Ame la hnaewekë hna hape, “Diabolo,” tre ka xulu qa ngöne la hnaewekë qene Heleni kola hape, “atre ixöjetrij.” Maine tro sa hmekëne la aqane ithanata së kowe la itre atr, memine fe la aqane qeje angatre hne së, tro së lai a qale catre koi Iehova. Loi e tro fe sa thupëne catrëne la aqane ujë së kowe la itre trejine ka elemekene la ekalesia, itre hna acile hnei Akötresie.—E jë la Heberu 13:17; Iuda 8.

12, 13. (a) Pine nemene matre loi e tro sa huliwa meköti ngöne la nöjei ewekë asëjëihë? (b) Nemene la thangane la hne së hna huliwa meköt?

12 Hlemu la itre hlue i Iehova hnene la aqane huliwa meköti angatr. Öni Paulo aposetolo: “Thithijë nyipunie thatraqai hun ; ke eëhuni a mekune laka hetenyi hë huni la mekuthethewe ka loi, eëhuni a ajane troa loi thina ngöne la nöjei ewekë asëjëihë.” (Heb. 13:18) Pine laka, catre la aja the së “troa loi thina ngöne la nöjei ewekë asëjëihë,” haawe, tha huliwa qene atrekënöne kö së la itre xa trejin. Maine angatre a huliwa koi së, tro sa thele matre tro pala hi sa huliwa meköti koi angatr, me nyithupei angatre hnyawa thenge la hna ce axeciën. Nge ame easë itre Keresiano, ka huliwa meköti së kowe la itre ka huliwa koi së, me itre xane ju kö. Nge maine easa huliwa kowe la ketre trejin, tro sa thupëne matre tha tro kö sa thele tro angeice a wange asisitrianyi së hui itre xan.

13 Hna qaja aloine pala hi la Itretre Anyipici Iehova hnene la itre atr qa ngöne la aqane huliwa meköti angatr. Hnene la ketre maseta ka tru ne la ketre hna huliwa ne xupi uma hna wangatrehmekune la pengöne la Itretre Anyipici Iehova laka, itre ka eatrëne pala hi angatre la itre hnei angatre hna qaja, öni nyidrë: “Ka metrötrëne pala hi epuni la itre hna ce axeciën.” (Sal. 15:4) Hnene la aqane huliwa meköti celë hna thupë së matre treme enehmune pala hi së me Iehova, nge kolo fe a atrune la Tretretro së ka ihnim.

XATUANE JË LA ITRE ATR TROA TREME ENEHMUNE ME IEHOVA

Easa xatuane la itre atr troa hane itre enehmu i Iehova (Wange ju la paragarafe 14, 15)

14, 15. Ame ngöne la hna cainöje së, nemene la aqane tro sa xatuane la itre atr troa treme enehmune me Iehova?

14 Maine nyipici laka, atre hi hnene la itre atr  hne së hna cainöje kow ka hape, hetre Akötresie, ngo tha angatre kö a wai Akötresie ceitu me Enehmu i angatr. Tro sa xatua angatre tune kaa? Hanawange la itre hna amekötine hnei Iesu kowe la ala 70 lao itretre drei Nyidrë la kola upi angatre troa cainöje trootro: “Ame la uma hnei nyipunie hna troa lö kow, pane qaja, ka hape, Tro ha manathithi la lapa celë. Nge maine eje kö e cili la ate troa manathith, tro ha traqa kow’ eje la mane [maine, thangane] ne la thithi nyipunie ; ngo e pëkö, tro ej’ a hmaca koi nyipunie.” (Luka 10:5, 6) Tro la itre atr a thele troa atre la nyipici e tro sa atreine ithanata me angatr. E troa menyike la aqane ithanata së kowe la itre ka icilekeu, tro lai a apujene la hni angatr, me ahmalane la hni angatre troa drenge la nyipici e ketre ijin.

15 Ka atreine pala hi së ithanata me thele tingetinge la easa cainöje kowe la itre ka hmi catr, maine ka catre kuci huliwa ne hmi. Nge ka kapa hnyawa pala hi së la itre atr ka traqa kowe la itre icasikeu së, memine fe lo itre atr hna akötrene hnene la fene celë, nge ka ajane troa atre la Akötresie hne së hna nyihluen. Hetrenyi pala hi la itre tane mekune ngöne lo hna hape, “Saze Hë La Mel, Hnei Tusi Hmitrötr” la ixatua jëne la itre hna melëne hnene la itre atr ka tune lai.

CE HULIWA JË MEMINE LA ENEHMU SË KA SISITRIA

16. Maine ka treme enehmune hë së me Iehova, ngo nemene fe la aqane tro sa “ce huliwa” me Nyidrë?

16 E ce huliwa ha la itre atr, tro angatre lai a itre treme enehmun. Ame asë hi la itre ka nue la mele i angatre koi Iehova, tre, tha angatre kö a enehmu i Nyidrë hmekuje hi, ngo itre ka “ce huliwa” fe hë me Nyidrë. (E jë la 1 Korinito 3:9.) Ame la easa cainöje me inine la itre atr, easë fe hi lai a atrepengöne hnyawa la itre thiina ka sisitria ne la Tretretro së e hnengödrai. Easë fe a öhne la aqane xatua së hnene la uati hmitrötre i Nyidrë troa cainöjëne la maca ka loi.

17. Nemene la aqane amamane hnene la itre asabele ka hape, Iehova la Enehmu së?

17 Maine troa tru catre la traeme së ngöne la hna cainöj, tro ha mama hnyawa koi së la aqane thingijëne Iehova la itre ka icilekeu troa apëne la huliwa ne cainöj. Tro fe së lai a easenyi catre koi Iehova. Tha sihngödri kö koi së la aqane eatrongë së hnei Nyidrë, nge easë fe a haine la aqane ini së pala hi hnei Nyidrë jëne la itre icasikeu së me itre itusi së. Ketre, ame ngöne la itre ijine asabele së, easa öhne laka, trotrohnine hnyawa hi Iehova la itre jole me itre aja së. Thupene la ketre asabele së, hnene la ketre hnepe lapa hna cinyihane ka hape: “Hna ketr hnyawa la hni huni hnene la porogaram. Drenge catre huni la aqane isa hnimi hun, memine fe la nöjei atr ka ajane troa mele ka loi.” Thupene la hna sine la ketre asebele ka ketre pengön e Irlande, hnene la lue trefëne qaa Alema hna qaja la ole i nyidro kowe la aqane kepe nyidro hnyawa me nyipi ewekë nyidro. Öni nyidroti fe: “Ngo ame la ole i nyiho ka tru, tre, koi Iehova me Iesu Keriso. Hnei nyidroti hna aijijë nyiho troa lue atrene fe la nöje  hna acasine celë. Tha easë hmekuje kö a ithanatane la casi ka eje hnine la nöj, ngo easë fe a melëne lai e nöjei drai. Ame la hnei nyiho hna melëne ngöne lai asabele cili e Dublin, tre nyine troa amekunë nyiho pala hi la hnëqa ka tru ka eje thei nyihoë, ene la troa ce nyihluene me epuni asë la Akötresie ka draië.”

ITRE ENEHMU A IFEKEUNE LA ITRE MEKUN

18. Nemene la hnyinge ka loi göi tro sa sipu waipengö së?

18 Catre la aqane imelekeu ne la itre treme enehmune e hna ifekeune hnyawa pala hi la itre mekun. Hna majemine enehila hnene la itre atr troa iupi fë maca jëne ëternet me itre xa gojenyi ne aqane iupi fë maca enehila. Ngo nemene la eisapengönene lai memine la aqane tro sa fe mekune koi Iehova, Enehmu së? Nyipici, ame Nyidrë, “Ate shamatine la thithi.” (Sal. 65:2) Ngo hapeu, hne së kö hna xomi ijine pala hi troa ithanata koi Iehova?

19. Maine jole koi së troa fe la hni së ngöne la thith, nemene la ixatua hna hnëkëne koi së?

19 Tha ka hmaloi kö kowe la itre xa hlue i Akötresie troa fe la itre aliene la hni angatr. Ngo celë hi ewekë lai hnei Iehova hna ajane tro sa thithi fë. (Sal. 119:145; Ite teije 3:41) Maine jole koi së troa xome la itre ithanata nyine qeje pengöne la itre aliene la hni së, haawe, hetre ixatua hna hnëkëne koi së. Hnei Paulo hna cinyihane kowe la itre Keresiano ne Roma ka hape: “Tha ’te hnyawa kö shë la qa shë troa sipon ; ngo hnene la [u]a hna sipo thatraqai shë ngöne la awe hna tha ’teine qaja. Nge [Akötresie] la ate thele la ite hni, a öhne la mekune ne la [u]a, ke [ua] a sipone thatraqane la ite ka hmitöt, thenge Akötesie.” (Rom. 8:26, 27) Ame la easa e la itre tus ne la Tusi Hmitrötr, tune la tusi Iobu, me Salamo, me Ite Edomë, tre, thue mekune së jë hi troa atreine fe la itre aliene hni së koi Iehova.

20, 21. Nemene la itre ithanata i Paulo ngöne Filipi 4:6, 7 ka akeukawane la itre hni së?

20 Ame la easa qëmeke kowe la itre jol, tha tro kö sa thëthëhmine lo trenge ithanata i Paulo koi angetre Filipi: “The kuke hnine kö la kete ewekë ; ngo loi e cengöne amamane koi Akötesie la ite aja i nyipunie hnene la thith, me sipo, me ole.” E tro sa thithi tune lai koi Iehova, tro hë lai a akeukawane la itre hni së. Öni Paulo: “Tro ha thupëne la ite hni nyipunie me ite mekune i nyipunie göi Keriso Iesu, hnene la tingetinge ka sisitia qa thei Akötesie hune la nöjei mekun’ asë.” (Fil. 4:6, 7) Loi e tro pala hi a tru la ole së kowe “la tingetinge ka sisitia qa thei Akötesie” ka thupëne la hni me mekune së.

Nemene la aqane tro la thithi a acatrene la aqane imelekeu së me Akötresie? (Wange ju la paragarafe 21)

21 Kola aijijë së hnene la thith troa acatrene la aqane imelekeu së me Iehova. Haawe, “thithijë the mano kö.” (1 Thes. 5:17) Loi e tro pala hi sa acatrene la aqane imelekeu së me Akötresie, me kuca la hnei Nyidrëti hna ajan. Epi tro fe sa xomi ijine göi troa mekune pala hi la itre manathithi hne së hna kapa qa ngöne laka Iehova la Tretretro së, me Akötresi së, me Enehmu së.