HNA tru hnei Pascal e Côte d’Ivoire, ketre götrane nöje gaa pë mo. Ame la aja i angeic, tre, troa hetre mele ka loi elany. Ka kuci elo angeic, ka ifaitrë, nge angeice fe a sipu mekune ka hape, ‘Ekaa jë la nöje hnë tro ni elanyi a hlemu ngön, e tro ni a kuci elo me trenamo?’ Ame la angeice a traqa koi 20 lao macatre nge hetre munën, angeice ha mekune ka hape, Europe la nöje cili. Ngo loi e troa hetre pepa matre traqa pi e Europe, ame hnei angeice hna mekune ju troa lö qene atrekënö.

Ame lo 1998, kola 27 lao macatre i Pascal, angeice hi lai a nyiqaane la tronge i angeic. Hnei angeice hna tro sasaithe la nöje Ghana, me Togo me Benin, uti hë la traqa e Birni Nkonni, ketre Traone ne Niger. Ame hë e cili, angeice hë a troa qëmeke kowe la itre jole ka tru ne la tronge i angeic. Ame göi troa nyinyapëne la götrane kolopi, tro lai a pane sesë me të hune la ketre ikamio, matre nyinyapëne sasaithe la hnapapa ne Sahara. Thupene lai, troa traqa e Mediterranée, nge ti he jë hë Europe eë. Celë hi hnei angeice hna mekune troa kuca, ngo lue ewekë ka acilë angeice e Niger.

Ame la hnapan, pë hë manie i angeic. Ame la hnaaluen, tre, hnei angeice hna iöhnyi me Noé, ketre trejine ka pionie, nge ka nyiqaane inine la Tusi Hmitrötre koi angeic. Hna ketri angeic hnyawa hnene la itre ewekë hnei angeice hna inin, ame hna saze la aqane waipengöne angeice la mel. Kola nyihnane la itre aja i angeice ngöne la ngönetrei hnene la itre aja i angeice ngöne la u. Ame lo Diseba 1999, hna bapataiso Pascal. Tru la hni ne ole i angeice koi Iehova, ame hnei angeice hna nyiqaane pionie lo 2001 e Niger, ngöne lo traone hnei angeice hna kapa la nyipici ngön. Nemene hë la mekuna i angeice göne lai huliwa hnei angeice hna kuca? Öni angeic, “Lolo catre la meleng, nge tru catre la madrinenge qa ngöne la aqane huliwane hnyawane ni la meleng!”

TRU LA MADRINE HNA KAPA E AFRIQUE

Anne-Rakel

Tui Pascal, ala nyimu la angetre öhnyi madrine ngöne la mele i angatr qa ngöne la hnei angatre hna thele troa eatrëne trongëne la itre aja i angatre ngöne la götrane u. Ame göi troa eatrëne la itre aja cili, itre xane a feke qaa Europe a tro Afrique matre troa cainöje ngöne la itre götrane gaa aja ka cainöj. Traqa koi 65 lao Atre Anyipici Iehova qaa Europe, ka 17 uti hë 70 lao macatre, itre hna hëne ka hape “itre ka traqa ne ixatua,” angetre mejë kowe la itre götrane kuë ne Afrique tune e Benin, me Burkina Faso, me Niger, me Togo. * Hnei nemene matre tro pi angatre tune lai, nge nemene ju hë la thangane koi angatr?

Öni Anne-Rakel, atre Danemark: “Hnene la kemenge me thinenge hna mesinare e Senegal. Qa ngöne laka ka madrine pala hi nyidroti la nyidroti a qaja la huliwa ne mesinare, ame hna kökötre theng la ajane troa hane mele tune lai.” Ame la Anne-Rakel a 20 lao macatre, laka 15 hë lao macatre enehila, angeice hi lai a feke a tro Togo, hnei angeice hna ce huliwa e cili memine la ekalesia ka qene hum. Hnene la aqane tronge i angeic hna ithuecatrene tune kaa la itre xan? Öni angeic: “Ame hë e thupen, hnene fe la lue neköi jining jajinyi me trahmanyi hna xötrethenge ni a tro Togo.”

Albert-Fayette me Aurele

 Öni Aurele, ketre trejine trahmanyi qaa Faras ka 70 lao macatren, nge ka faipoipo hë ka hape: “Traqa ha koi faifi lao macatre ne reterete ni, nge lue mekune ka tru e qëmekeng: troa mele ka loi e Faras, treqene la Paradraiso maine pena troa catre akökötrene la huliwa ne cainöjeng.” Hnei Aurele hna iëne la hnaaluene mekun. Traqa koi theri lao macatre enehila, hnei nyidrë me föi nyidrë, Albert-Fayette hna feke a tro Benin. Öni Aurele: “Ame la ewekë ka sisitria catre hnei nyiho hna kuca, ene la troa nue la mele i nyiho kowe la huliwa i Iehova e celë.” Nyidrëti a dredrehnyima me hape: “Kösë Paradraiso la ngöne gejë ne la itre götrane hnei nyiho hna cainöje ngön.”

Traqa ha koi 16 lao macatre ne feke qaa Faras hnei Clodomir me Lysiane föi angeic a tro Benin. Ame ngöne la xötrei, tru catre la hnei nyidro hna mekune la itre atrene la hnalapa i nyidro, me itre sinee i nyidro e Faras, nge ame la hnei nyidroti hna xouen, tre, ene la troa thatreine mele elanyi e cili. Ngo nyidroti a xou menu. Tru catre pe la madrine i nyidro e cili. Öni Clodomir: “Ngöne la 16 lao macatre ne nyiho e celë, ame la madrine i nyiho ka tru, tre e nöjei macatre, ca atr pala hi hnei nyiho hna xatuane ka lö kowe la nyipici.”

Clodomir me Lysiane me itre hnei nyidro hna xatuane troa kapa la nyipici

Johanna me Sébastien

Hnene la lue trefën qaa Faras Sébastien me Johanna hna feke a tro Benin lo 2010. Öni Sébastien: “Tru catre la huliwa nyine kuca ngöne la ekalesia. Ame la kola huliwa e celë, tre, kösë ceitu me easa sine la ketre ini ka canga saqe hnëkë së kowe la huliwa i Akötresie!” Nemene la thangane lai ngöne la huliwa ne cainöj? Öni Johanna: “Pi tro catre la itre atr a atre la nyipici. Nge e tha eahuni kö la ka cainöje kowe la itre atr, angatre pena la ka acilë hun e kuhu gojenyi göi troa hnyingëne la itre mekune hna sa hnene la Tusi Hmitrötr, me xome la itre itusi hun.” Nemene la thangane la tronge i nyidro ngöne la mele ne trefëne i nyidro? Öni Sébastien: “Kola acatrene catrëne la mele trefëne i nyiho. Ketre madrine ka tru koi ni me föenge la nyiho a huliwa drai ka pexeje ngöne la hna cainöje trootro.”

Eric me Katy föi angeic a pionie ngöne la götrane kolopi ne Benin, götrane gaa tha tru atr kö. Traqa koi treene lao macatre enehila, ene lo nyidro petre kö ekö e Faras, hnei nyidro hna nyiqaane e ngöne la itre itusi së la kola qeje pengöne la huliwa hna kuca ngöne la itre götrane gaa aja ixatua, nge kolo fe a qaja la hna kuca hnene la itre pionie ka cainöje o drai. Celë hi ka thue aja i nyidro lai troa tro kowe la nöje trehnyiwa; nyidroti pë hë a feke jë lo 2005. Nyidroti a haine la aqane kökötre nyimenyime la Itretre Anyipicin e cili. Öni Eric: “Ame petre kö lo lue macatre ka ase hë, 9 hi lao atre cainöje ngöne la gurupe hun ngöne la traone ne Tanguiéta, ame hë enehila, traqa ha huni koi ala 30. Ame e nöjei Sabath, e kola co la etrune la ka sine la icasikeu, traqa koi ala 50, nge e kola tru, 80. Hane hi lai ka hamë madrine i nyiho catre la kola goeëne la huliwa e kökötre hnyawa!”

Katy me Eric

 HMEKE JË MATRE CILE CATR

Benjamin

Nemene la itre jole hna qëmeke kow hnene la “itre ka traqa ne ixatua”? Ame Benjamin, ka 33 lao macatre, tre xa i Anne-Rakel. Ame lo 2000 e Danemark, hnei angeice hna iöhnyi memine la ketre mesinare ka huliwa e Togo. Mekune hmaca jë hi Benjamin la ijine cili me hape: “Ame la eni a qaja kowe la mesinare ka hape, eni a pi hane pionie, öni angeice jë hi: ‘Ijiji ö fe hi troa hane pionie e Togo.’ ” Mekune i Benjamin fe hë ekö lai. Öni angeic: “Tha 20 petre kö lao macatrenge ngöne la ijine cili, nge ame fe hë la lue xa i eni ka tru, tre, nyidroti hë a huliwa i Akötresie e Togo, matre tha jole kö koi eni troa hane tro cili.” Haawe, angeice pë hë a hane ixötrethenge jë. Ngo hetre ketre jole nyine tro angeice a cile kow. Öni Benjamin: “Pëkö ca hnepe qene Wiwi hnenge hna atre. Ame ngöne la sikisi lao pane treu, tre, ka jole catre koi ni troa hane ithanata kowe la itre atr.” Ngo ame hë e thupen, atreine trootro hë angeic. Ame enehila Kola huliwa hnei Benjamin ngöne la Bethela ne Benin, ngöne la hna iupi fë itus, nge angeice fe a ixatua ngöne la hna kuci ordinatör.

Marie-Agnès me Michel

Hnei Eric me Katy, lo lue hne së hë hna ithanatan, hna pane huliwa ngöne la ketre ekalesia ka qaja la ketre qene hlapa kö e Faras. Thupene lai hnei nyidro hna tro Benin, götrane kuë ne Afrique, ngo lue nöje lai ka isapengöne catr. Öni Katy: “Jole catre e troa öhnyi uma ka loi e cili. Celë hi matre nyimu treu hnei nyiho hna mele ngöne la ketre uma, pëkö tirisite me tim.” Eric a sisedrëne me hape: “Kola mexemi la miuzik me lapalapane la itre hnalapa asë uti hë hnenyipajidr. Nyipi ewekë troa xomihnine la itre ewekë ka tune lai me atreine melën.” Ngo ce öni nyidroti ju pe ka hape: “Ka sisitria catre kö la madrine hnei nyiho hna kapa qa ngöne la hna huliwa ngöne la itre götrane gaa pë atre cainöje ngön, hune la itre jole ka eje e cili.”

Traqa koi faifi lao macatre enehila, Hnei Michel me Marie-Agnès, lue trefën qaa Faras ka sasaithe hë la 50 lao macatre hna feke a tro Benin. Ame petre kö la xötrei, nyidroti a luelue. Öni Michel: “Hnei itre xan hna aceitunëne la tronge i nyiho memine la ketre ka kuci elo, atre tro fë buruet hune la eno hna hule troa isiline la lue git—nge nyiho e hnine lai buruet! Tro lai a xoue e thatre kö së ka hape Iehova lai Atre ukune la buruet. Haawe, hnei nyiho hna ce feke me Iehova, nge göi Nyidrë.”

AQANE TRO SA ISA SIPU HNËKË SË

Ame la itre hna melëne celë hnene la itre “ka traqa ne ixatua” tre, kola amamane hnyawa la enyipiewekë koi së troa isa atreine hnëkë së kö, ene la troa trongëne la itre mekune celë: Canga hnëkëne jë la tronge së. Inine jë troa atreine melëne la mele ngöne la nöje hna tro kow. Inine jë troa huliwane inamacanëne la mani hna hetreny. Mejiune jë koi Iehova.—Luka 14:28-30.

Öni Sébastien, lo hna qaja e caha lo: “Qëmekene tro ni me Johanna a tro, lue macatre ne pane ami mani nyiho; hnei nyiho hna tuluthe hnyawa la etrune mani göne la itre ewekë nyine amadrinëne la mele i nyiho, nge ketre tha hnei nyiho kö hna itö menu.” Ame göi tro nyidro a eatrëne pala hi la aja i nyidro göi troa huliwa ngöne la nöje trehnyiwa, e nöjei macatre, hnei nyidroti hna huliwa i maseta e Europe ngöne la itre pane treu ne la macatre, nge ame pë hë la munën, nyidroti a pionie e Benin.

Marie-Thérèse

 Marie-Thérèse la ketre trejine jajinyi ka pë föen, tune la itre sine traqa i angeic ka ala 20, angatre a traqa e Afrique götrane kuë troa huliwa tune la “itre ka traqa ne ixatua.” Ame la huliwa i angeice e Faras, tre, ka xomi kar. Ame lo 2006, hnei angeice hna xomi mano koi ca macatre matre troa pionie e Niger. Canga saqe angeice hi trotrohnine ka hape, ame la pionie, tre, celë hi mele lai hnei angeice hna ajane troa melën. Öni Marie-Thérèse: “Ame hmaca ha la eni a bëeke a tro Faras, hnenge hna ithanatane memine la masetange la mekunang, ene la troa saze la aqane huliwang, ame hnei nyidrëti hna kapa la mekunang. Ame enehila, qaane e Mei uti hë Ogas, eni e Faras a xomi kar, nge qaane Semitrepa koi Eiperem, eni pena ha a pionie e Niger.”

Saphira

Ame la itre atr cili ka ‘pane thele la Baselaia i Akötresie,’ tre, angatre a mejiune ka hape tro Iehova a hamëne koi angatre “la nöjei ewekë.” (Mat. 6:33) Tro sa ce wange la ewekë ka traqa koi Saphira. Ketre trejine föe atre Faras ka pë föen, truedre hë lao macatre i angeic, nge angeice a pionie e Benin. Ame lo 2011, hnei angeice hna bëeke a tro Faras matre troa huliwa mani göi thupene a i angeice koi ca macatre hmaca (hnaasikisine macatre) e Afrique. Öni Saphira: “Drai Ka Tru la drai cili, drai tixenuë ne eni pe hi a huliwa, ngo eni pala kö a ajane troa huliwa koi treene lao drai matre ijije jë la manienge kowe la macatre ka troa xulu. Lue wiike pala kö e Faras. Hnenge hna thithi fë la pengö i eni koi Iehova. Tha qea ju kö nge kolo hi a telefone koi ni hnene la ketre biero ne hamë huliwa, me qaja ka hape, ajane kö ni troa inyihnai koi lue wiik.” Ame ju fe kö lai Thupenehmi, Saphira hi lai a tro kowe la hnë huliwa, matre troa amamai huliwa hnene lai atr hnei angeice hna troa nyihnan. Öni angeic: “Sesekötre ju hi ni la eni a öhne ka hape, ketre trejine föe Keresiano lai ka ajane troa mano koi treene lao drai matre troa sine la Ini Thatraqane La Huliwa Ne Pionie! Tha ajane kö la maseta i angeice troa nue angeice e pëkö ketre atr hnei angeice hna öhne troa inyihnai. Ame hnei angeice hna sipone ielene koi Iehova jëne la thith troa xatua angeic—ka tunge mina fe hi.”

QEQE NE LA NYIPI MADRIN

Nyimu macatre hë enehila, hnene la itre xa trejine trahmanyi me föe hna huliwa fe e Afrique götrane kuë, nge ame koi angatr, nöje i angatre fe hë e cili. Ame itre xan, tha qea ju kö la itre macatre ne lapa angatr, nge angatre a bëeke hmaca ju kowe la nöje i angatr. Ngo ame enehila, hnene la itre “ka traqa ne ixatua” cili hna öhnyi thangane ka loi qa ngöne la itre macatre ne huliwa angatre ekö ngöne la itre nöje trehnyiwa. Atre hë angatre ka hape ame la qeqe ne la nyipi madrine ngöne la mel, tre qa ngöne la hna nyihlue i Iehova.

^ par. 6 Bethela ne Benin la ka thupëne la huliwa ne cainöje ngöne la foa lao nöje cili ka qene Wiwi.