Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Mekunange Lo Eni a Nekönatr

Mekunange Lo Eni a Nekönatr

Kolo eni a nekönatr

Ame lo 1985, kola treene lao macatreng. Kola traqa la itre nekönatre qaa Cambodge kowe la uma ne ining e Colombus, Ohio, Etazini. Ala casi qaathei angatr la ka nango atre la itre xa trenge ithanata qene Papale. Hnei angeice hna kuci itre desë troa qeje pengöne la itre aqane iaxösisi ka ngazo catr, me itre atr hna humuth, me itre ka kötre mel. Mekune jë hi ni la itre nekönatre cili ngöne la ketre jidr, ame hnenge hna treij. Eni a pi qaja koi angatre la Paradraiso me melehmaca, ngazo pe thatreine kö angatre troa trotrohnine la qene zing. Ngacama nekönatre ka co petre kö ni, ngo mekune jë hi ni troa inine la qene Cambodge, matre atreine ni troa ithanata memine la itre sine ininge la pengö i Iehova. Tha ase kö ni mekune ka hape, troa hetre thangane ka tru elanyi la ewekë hnenge hna axeciën.

Tha ka hmaloi kö la troa inine la qene Cambodge. Alua mekune ni troa nuetrij, ngo hnei Iehova pala hi hna thuecatre koi ni jëne la keme me thineng. Ame hë e thupen, hnene la itre ka ini ni me itre sine ininge hna uku ni troa kapa la ketre huliwa hna nyi thupene hnyawa. Ngo ame la ajang, tre, ene la troa pionie, celë hi matre eni pë hë a iëne jë la ketre hna ini göi troa pane xatua ni matre ijijing troa hetre huliwa, ngo sine drai hi. E lö mina ha ni qa hna ini, eni pena ha lai a ce cainöje trootro me itre xa pionie. Ketre, hnenge hna sipu mekune troa xatuane la itre ka ini troa qene Papale. Hetre ixatua koi ni qa ngöne la mekune cili e thupen.

Ame la kola 16 lao macatreng, hnenge hna drenge ka hape, hetre gurup ka qene Cambodge e Long Beach, California, Etazini. Eni pë hë a sine ju la gurupe cili me inine troa e qene Cambodge. Fenesi hë ni qa hna ini, hetre pepange hë; nge eni pë hë a saene ju troa pionie me catre cainöje kowe la angetre Cambodge ka lapa ezine la hnalapang. Ame la kola 18 lao macatreng, eni ha mekune troa tro Cambodge. Ketre götrane gaa hetre ka ihumuthi pala hi, ngo ala treene milio lao atr ka mele e Cambodge, nge ala nyimu catre la itre ka tha hane pala kö drenge la maca ka loi. Ame ngöne la ijine cili, casi hi la ekalesia, nge ala 13 lao itretre cainöj ngöne la nöje asë. Ame hë la eni a 19 lao macatre, eni hi lai a xötrei ihamë ju e Cambodge. Lue macatre thupen, eni hi lai a mekune troa feke kowe la nöje cili. Hnenge hna öhne la ketre huliwa sine drai, göi troa ujëne me inine la qene Papale. Ame hë e thupen, hnenge hna iöhnyi memine la ketre föe ka casi la aqane mekune me eni. Tru la madrine i nyiho troa ce huliwa me xatuane la itretre Cambodge ka ala nyimu troa hane nyihlue i Iehova.

Hnei Iehova hna eatrëne la itre aja ne la hning. (Sal. 37:4) Pë ju kö ketre huliwa ka amadrinë së hune la huliwa ne cainöj. Kolo ha traqa koi 16 lao macatre ne eni e Cambodge, nge hnene lo neköi ekalesia ka 13 lao itretre cainöje hna hnahone la 12 ekalesia, nge 4 lao gurup ka isa lapa cas!—Hna qaja hnei Jason Blackwell.