“Trojë nyipunie a inine la nöjei nöj’ asëjëihë, me bapataiso angate . . . ini angate jë troa trongëne la nöjei ewekë asëjëihë lo hnenge hna ahnithe koi nyipunie.”MATAIO 28:19, 20.

NYIMA: 14197

1, 2. Nemene la lue hnying hna amejëne hnene la itre trenge ewekë i Iesu ngöne Mataio 24:14?

HNEI Iesu hë hna qaja amë ka hape, ame ngöne la hneijine ne la pun, troa cainöjëne la maca ka loi ne la Baselaia kowe la nöjei atr e cailo fen. (Mataio 24:14) Kola mama la huliwa cili the së, Itretre Anyipici Iehova. Hetre itre atr ka kepe së nge hetre itre xan ka xel. Nge ame thene la itre ka xel, hetre itre ka metrötrë së pine la huliwa hne së hna kuca. Ngo eje hi laka, huliwa lai hna perofetane hë ekö nge hne së hna eatrëne enehila. Nemene la ka anyipicine ka hape, easë hnyawa hi la ka eatrëne lo huliwa hna ahnithe hnei Iesu?

2 Ala nyimu la itre hmi ka selëne ka hape, angatr a kuca la huliwa hna ahnithe hnei Iesu. Ngo angatre hi a cainöj ngöne la itre uma hmitrötr, maine ngöne televisio, maine jëne ëternet, maine pena, angatre a qaja la aqane saze la mele i angatr hnei Iesu. Nge itre xan a mekune ka hape, e tro angatr a nue la mele i angatr thatraqane la itre ka puafala, ene la troa nyi droketre i angatr, me nyi infirmier me  monitör tre, aqane cainöje i angatre hi lai. Ngo hapeu, eje kö lai la huliwa ne cainoj hnei Iesu hna ahnith?

3. Nemene la nyine troa kuca hnene la itretre drei Iesu matre troa trongëne la Mataio 28:19, 20?

3 Iesu kö a ajane tro la itretre drei nyidrëti a lapa me treqene matre xulu pi la itre atr koi angatr? Ohea! Thupene la hna amele Iesu hmaca, öni nyidrë kowe la itretre drei nyidrë: “Trojë nyipunie a inine la nöjei nöj’ asëjëihë, me bapataiso angate . . . ini angate jë troa trongëne la nöjei ewekë asëjëihë lo hnenge hna ahnithe koi nyipunie.” (Mataio 28:19, 20) Haawe, foa lao huliwa nyine tro la itretre drei Iesu a kuca. Loi e troa pane tro kowe la itre atr, ase jë hi lai troa cainöj koi angatr, me ini angatr, me bapataiso angatr. Öni Iesu, ‘trojë,’ matre kola qeje pengöne lai hnene la ketre atre inamacan ka hape: “Ame la kola hape ‘trojë,’ tre kola hape, hnëqa ne la itre keresiano asë troa trongëne la itre gojenyi me itre götrane gaa nany.”—Mataio 10:7; Luka 10:3.

4. Nemene la aliene la kola hape “axena at”?

4 Hapeu, Iesu kö e celë a upi angatr troa isa cainöj, maine hetre aqane troa ce huliwa ngöne la hna cainöj? Eje hi laka, thatreine kö la ca atr troa cainöje kowe la “nöjei nöj’ asëjëihë,” matre nyipi ewekë troa catre ce huliwa hnene la ka ala nyim. Nge celë hi aliene la hnei Iesu hna qaja kowe la itretre drei nyidrë ka hape, tro angatr a “axena at.” (E jë la Mataio 4:18-22.) Tha Iesu kö a qaja la ketre atr ka thinyi me hna itra thiny, me lapa treqene troa hetre tha i angeic. Iesu pe a qaja la kola nue ieötr. Matre, ame la aqane nyi ie celë, tre tha fene huliwa kö, ke tha qa i ala casi kö, nge nyipi ewekë fe troa atreine ce huliwa.—Luka 5:1-11.

5. Nemene la foa lao hnying nyine tro sa ce ithanatan, nge pine nemen?

5 Maine aja së troa atre la itre atr ka kuca la huliwa ne cainöj enehila, nyipi ewekë tro sa pane sa la foa lao hnyinge celë:

  • Nemene maca la hna cainöjën hnene la itretre drei Iesu?

  • Nemene la kepine matre angatr a cainöj?

  • Nemene la aqane cainöje i angatr?

  • Nemene la etrune la huliwa i angatr, nge tro angatr a cainöj uti hë eu?

Tro ha mama la itre atr ka kuca la huliwa celë jëne la itre mekune ka sa la itre hnying celë. Ketre tro lai a acatrene la aja së troa cainöj.—1 Timoteo 4:16.

NEMENE MACA LA HNA CAINÖJËN?

6. Nemene la ka anyipicin ka hape, Itretre Anyipici Iehova la ka cainöjëne la maca ka loi?

6 E jë la Luka 4:43. Hnei Iesu hna cainöjëne la “maca ka loi ne la baselaia,” nge aja i nyidrëti fe tro la itretre drei nyidrë a hane kuca tun. Matre drei la itre hmi ka cainöjëne la maca cili? Itretre Anyipici Iehova hmekuje hi! Ketre, hna  jele nyipicine lai hnene la itre ka xele ma wai së. Hanawange la hna qaja göne la Itretre Anyipici Iehova hnene la ketre peen. Ame ngöne la itre nöj hnei angeic hna tro kow, hnei angeic hna hnyingëne kowe la Itretre Anyipici Iehova la tane la maca hnei angatre hna tro fë. Öni angeic, “Itre ka hmo asë hi angatr, ke casi hi la aqane sa i angatr, ene ‘la maca ka loi ne la Baselaia.’ ” Kola mama jëne la hna qaja hnene la peen ka hape, tha ka hmo kö së ngo itre keresiano së ka cas. (1 Korinito 1:10) Nge Baselaia i Akötresieti fe la tane la maca hna tro fë hnene la Ita Ne ThupMaca Ne La Baselaia i Iehova. Ame lai zonal celë, tre hna ujën ngöne la 254 lao qene lapa, nge traqa koi 59 000 000 lao zonal hna fejan e nöjei treu, matre celë hi zonal lai hna fejan atrun e cailo fen!

Itretre Anyipici Iehova hmekuje hi la ka cainöjëne la maca ka loi ne la Baselaia

7. Nemene la ka amamane laka, tha maca ne Baselaia kö la hna cainöjën hnene la itre keme ne hmi?

7 Ame la itre keme ne hmi, tre, tha angatre fe kö a qaja la Baselaia i Akötresie. Nge e ithanatane hë, angatr a qaja ka hape, ketre ewekë lai ka ej e kuhu hni ne la atr. (Luka 17:21) Ketre, tha angatre kö a qeje ej ceitu me ketre musi hnei Iesu hna cilën e hnengödrai. Angatre hi a hane qeje Iesu ngöne lo ijine Noël me Paak. Nge tha angatre fe kö a qaja ka hape, Baselaia i Akötresie la ka troa nyinyine asë la itre jol, me lepe apatrene la itre atr ka ngazo qa la fen. (Hna amamane 19:11-21) Haawe, kola mama hnyawa laka, pëkö ca hna atre hnene la itre keme ne hmi göne la maca nyine troa cainöjën. Matre, thatreine kö angatre troa trotrohnine la kepine matre troa cainöj.

NEMENE LA KEPINE MATRE ANGATR A CAINÖJ?

8. Nemene la ewekë ka mama thene la itre xa hmi?

8 Tha easë kö a cainöj trootro göi troa thele mani, matre troa xupe la itre uma ka tru. Öni Iesu: “Hna kapa gufane hnei nyipunie, hamëne gufane pi.” (Mataio 10:8) Haawe, tha tro pi kö sa thele maniëne la huliwa ne cainöj. (2 Korinito 2:17) Ketre, tha itretre drei Iesu kö a sipon troa nyithupe i angatr pine la huliwa hna kuca. (E jë la Ite Huliwa 20:33-35.) Ngacama ka lualai hnyawa la hnei Iesu hna qaja, ngo ala nyimu kö la itre hmi ka thele mani göi troa nyihnyawane me nyidrawane la itre uma hmitrötre i angatr, me nyithupene la itre ka huliwa i hmi, me itre xa atr ju kö. Ame la thangane lai, tre kola trenamo menu la itre keme ne hmi.—Hna Amamane 17:4, 5.

Tha tro pi kö sa thele maniëne la huliwa ne cainöj

9. Nemene la ka amamane ka hape, tha göi thupene kö la kola cainöj hnene la Itretre Anyipici Iehova?

9 Itretre Anyipici Iehova kö a tro fë itrapetr ngöne la itre uma ne Baselaia, maine ngöne la itre asabele i angatr? Ohea! Ame la itre huliwa i angatr tre, hna sajuën hnene la itre ahnahna. (2 Korinito 9:7) Ame lo macatre hnapan, traqa koi 2 milio lao hawa ne cainöjëne angatr la maca ka loi, me kuca la 9 milio lao ini tusi e nöjei treu. Pëkö  thupei angatr, ngo angatre pe a madrine troa nue la manie i angatr thatraqane la huliwa ne cainöj. Önine fe la ketre ka inamacan: “Ame la huliwa ka tru i angatr, tre ene la troa cainöje trootro me ini Tusi Hmitrötr kowe la itre atr.” Öni angeice mina fe, ka mel la itre manie i angatr ke pëkö keme ne hmi. Ngo hapeu, maine tha easë kö a cainöj göi thupen, nemene jë kö la ka upi së troa cainöj? Easë a catre cainöj, ke tru catre la ihnimi së koi Iehova me koi itre atr. Nge celë hi ka aeatrëne la hna qaja amë hë ngöne Salamo 110:3. (E jë.)

NEMENE LA AQANE CAINÖJE I ANGATR?

Easë a cainöj ngöne la gaa hetre atr (Wange ju la paragarafe 10)

10. Nemene lo aqane cainöje i Iesu me itretre drei nyidrëti ekö?

10 Nemene lo aqane cainöje i Iesu me itretre drei nyidrëti ekö? Angatr a tro kowe la itre götrane gaa tru atr, tun e cahu hna tro, me ngöne la itre hna maketr. Angatre fe a cainöj ngöne la itre hnalapa trootro. (Mataio 10:11; Luka 8:1; Ite Huliwa 5:42; 20:20) Nge aqane cainöje lai hna amekötine göi troa ketr la nöjei atr asë.

11, 12. Nemene la eisapengönene la aqane cainöj ne la itre xa hmi memine la Itretre Anyipici Iehova?

11 Hapeu, hnene kö la itre xa hmi hna cainöjëne la maca ka loi tune lo aqane kuca i Iesu ekö? Hna majemin hnene la itre hene ne hmi troa cile fë cainöj kowe la itre sine hmi angatr. Tha angatre kö a “axena at” tune lo hna amekötine hnei Iesu, angatre pe a thel matre troa lapa xome la itre atr ka hmi hë. Ngo hetre itre  xa ijin laka, angatr a upe la itre ka hmi troa hane cainöje trootro. Kola tune lo macatre 2001, hnei paap Jean Paul II hna iupi fë la ketre tusi kowe la itre ka hmi, me iele angatr troa catre cainöjëne la evangelia, tui Paulo lo kola hape: “Ekölö hi ni, e tha cainöjëne kö ni la maca ka loi.” Nge öni paap mina fe ka hape, ame la huliwa cili, tre tha nyine tro kö a kuca hmekuje hi hnene la itre ka inamacan, ngo huliwa ne la itre ka hmi asë. Ngazo pe, xalaithe hi la itre ka trongëne lai.

12 Ngo tune kaa fe la Itretre Anyipici Iehova? Angatre hmekuje hi la itre ka cainöjëne ka hape, musi hë Iesu qaane lo 1914. Angatr a drengethenge Iesu me amë panëne la huliwa ne cainöj ngöne la mele i angatr. (Mareko 13:10) Kolo fe a qaja la Itretre Anyipici Iehova hnene la ketre itus me hape: “Ame la huliwa ne cainöj koi angatr, tre ka nyipi ewekë catr. Nge ame la angatr a öhne ngöne la hna cainöj la itre atr ka elëhni, nge ka hleuhleu, nge hna tithi hnei mec, tre angatr a catre hamë ixatua. Ngo, tha thëthëhmine kö angatr la tronge i angatr, ene la troa thuemacanyine la pune la fene celë kowe la itre atr, me ini angatr matre mele pi angatr. Itretre Anyipici Iehova a catre cainöjëne la maca cili, me xötrethenge hnyawa lo aqane cainöje i Iesu me itretre drei nyidrëti ekö.” (Pillars of Faith—American Congregations and Their Partners)

NEMENE LA ETRUNE LA HULIWA I ANGATR, NGE TROA CAINÖJ UTI HË EU?

13. Nemene la etrune la huliwa ne cainöj?

13 Hnei Iesu hna upe la itretre drei nyidrë troa cainöjëne la maca ka loi e “cailo fene,” me upi angatr troa inine la itre atr ne “la nöjei nöj.” (Mataio 24:14; 28:19, 20) Haawe, mama hnyawa hi ka hape, loi e troa cainöjëne la maca ka loi e cailo fen asë.

14, 15. Nemene la ka anyipicine ka hape, Itretre Anyipici Iehova hi la ka eatrëne lo hnei Iesu hna perofetan göi troa cainöj e cailo fen? (Wange ju la pane iatr.)

14 Itretre Anyipici Iehova hmekuje hi la ka eatrëne hnyawa lo hnei Iesu hna perofetane laka, tro ha cainöjëne la maca ka loi e cailo fen asë. Nemene la ka anyipicine lai? Ame hi e Etazini, kola e la 600 000 lao hene ne hmi, nge ase hë sasaithe la ala 1 200 000 lao Itretre Anyipici Iehova ka catre cainöjëne la maca ka loi. Nge ame pena e cailo fen, kola e la 400 000 lao peen, nge ase hë sasaithe la 8 milio lao Itretre Anyipici Iehova ka cainöje ngöne la ala 240 lao nöj. Haawe, Itretre Anyipici Iehova hnyawa hi la itre ka cainöjëne la maca ka loi e cailo fen, nge eje hi laka, kola atrunyi Iehova hnene la huliwa i angatr!—Salamo 34:1; 51:15.

15 Ame la aja së, Itretre Anyipici Iehova, tre troa cainöjëne la maca ka loi kowe la itre xa atr hmaca kö, qëmekene troa traqa la pun. Celë hi kepine matre, hne së fe hna ujëne me fejane la itre milio lao itus, me zonal, me tarak, me pepa ne ihë göi Asabele me Drai Ne Amekunëne ngöne la 750 nge hetre munëne lao qene hlapa. Nge ketre, tha easë kö a athipi thupene la itre ewekë cili. Ngöne hi la macatre hnapan, hne së hna fejane la 4,5 miliar lao itus me zonal. Hne së fe hna fejane la 200 milio  lao Tusi Hmitrötr, Les Saintes Écritures. Traduction du monde nouveau ngöne la 130 lao qene hlapa. Nge ame pena la site së, tre, hetrenyi la 600 nge hetre munën lao qene hlapa. Itretre Anyipici Iehova hmekuje hi la ka kuca la itre huliwa ka tru cili.

16. Nemene la ka amamane ka hape, thene la Itretre Anyipici Iehova la uati hmitrötr i Akötresie?

16 Tro ha cainöj uti hë eu? Öni Iesu, tro ha cainöj uti hë la troa traqa la pun. Hnene laka, tha mano kö së cainöj, ene pe kola anyipicine laka, the së la uati hmitrötr i Iehova. (Ite Huliwa 1:8; 1 Peteru 4:14) Ngo önine la itre xa hene ne hmi ka hape, “the huni fe la uati hmitrötr.” Matre hapeu, tro kö angatr a cainöje trootro tune la hna kuca hnene la Itretre Anyipici Iehova ngöne la itre drai ne la pun? Hetre itre xa hmi ka hane tupathe troa cainöje tune la Itretre Anyipici Iehova, ngo tha ie kö. Hetre itre xan ka mekune troa cainöj trootro, ngo tha qea ju kö nge nue hmaca pi hi. Nge itre xane pena a cainöj ngöne la itre hnalapa trootro, ngo tha maca ne Baselaia kö la hna cainöjën. Haawe, tha angatre kö a trongëne lo huliwa hna kuca hnei Iesu ekö.

DREI LA ITRE KA CAINÖJËNE LA MACA KA LOI ENEHILA?

17, 18. (a) Pine nemene matre xecie koi së laka, Itretre Anyipici Iehova hmekuje hi la ka cainöjëne la maca ka loi ne la Baselaia enehila? (b) Nemene la ka aijijë së troa catre cainöj?

17 Matre drei la itre ka cainöjëne enehila la maca ka loi ne la Baselaia? Itretre Anyipici Iehova! Easë hi la itre ka cainöjëne lo maca hna tro fë hnei Iesu, ene la maca ka loi ne la Baselaia. Ketre, hnene laka easa thele la itre atr, ene pe, hetre aqane cainöje së kö, tune la hna kuca ha hnei Iesu. Nge ame la kepin matre easë a cainöj, tre ene la ihnimi së koi Iehova me kowe la itre atr. Nge ame la huliwa ne cainöje së, tre kola ketr la ka ala nyim, ke easë a cainöj kowe la nöjei atr ne la nöjei nöj, me nöjei qene hlapa asë. Nge ketre, easë pala hi a catre cainöj uti hë la pune la fene celë!

18 Nyine haine la easë a goeëne la huliwa hna kuca hnene la itre hlue i Iehova troa cainöjëne la maca ka loi ngöne la hneijine ne la pun. Ngo hapeu, hne së hna eatrëne tune kaa la huliwa cili? Öni Paulo aposetolo: “Akötesie la ate huliwane la ite hni nyipunie mate ajane me kuca la aja i nyidëti ka lolo.” (Filipi 2:13) Epi tro pala hi Iehova a hamëne koi së la trenge catre ka ijij, matre tro sa eatrëne hnyawa la huliwa ne cainöj!—2 Timoteo 4:5.