Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Mei 2016

Thele Jë Troa Wenë Ameköti Së!

Thele Jë Troa Wenë Ameköti Së!

“Loi e ujë nyipunie hnene la kola ahnyipixene la ite hni nyipunie.”ROMA 12:2.

NYIMA: 6152

1-3. (a) Nemene la itre xa thiina ka nango jole pi hë koi epuni troa saze thupene la hna xomi bapataiso? (b) Nemene la lue hnying hna amejën? (Wange ju la pane iatr.)

NYIMUTRE la itre macatre hne elo mani hnei Kevin, me ufi sixa, me iji menu la ka haitr, me xomi dorog. [1] (Wange ju la ithuemacanyi e kuhu pun.) Ame hë la angeice a atre Iehova, cia jë hi e kuhu hni angeic la ajane troa imelekeu hnyawa me Nyidrë. Ngo tro lai a traqa kow, e hna pane nuetrije la itre hnei angeice hna majemin ekö. Celë hi hnei angeic hna kuca jëne la ixatua i Iehova memine la Wesi Ula i Nyidrë, ene la Tusi Hmitrötr.—Heberu 4:12.

2 Thupene la hnei Kevin hna xomi bapataiso, tha mano kö angeice saze la itre thiina i angeic, matre tro pala hi a ihmeku memine la thiina hna thele thene la keresiano. (Efeso 4:31, 32) Ka canga elëhni angeic ekö, matre jole pi hë koi angeice troa atreine xomihni. Ame koi angeic, jole catre ju kö troa atreine xome hnöthe la trenge hni angeic,  hune la troa nuetrije la itre huliwa ka ngazo i angeic ekö! Ngo ujë hë angeic hnene la hna catre thithi koi Iehova me catre inine la Tusi Hmitrötr.

3 Tui Kevin, hne së fe hna nuetrije la itre xa huliwa hne së hna majemine kuca ekö qëmekene troa xomi bapataiso, matre troa mele thenge la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr. Ngo nyipici laka, hetrenyi pala kö la itre hnepe ewekë nyine troa saze the së göi troa nyitipu Akötresie me Iesu hnyawa. (Efeso 5:1, 2; 1 Peteru 2:21) Maine jë, öhne hi epuni laka, epuni la ketre atr ka eetre lapa, maine ka iqej, maine ka xoue atr, nge epuni pala hi a thele troa saze, ngo jole pi hë. Matre, epuni jë a mekune ka hape: ‘Hnauëne kö laka, jole catre koi ni troa saze ngöne la hnepe götrane celë, ngo atreine pe kö ni nuetrije la itre huliwang ka ngazo ekö? Nemene la nyine tro ni a kuca matre tro la Tusi Hmitrötr a wenë amekötine la thiinang?’

IJIJE KÖ TROA NYI SINEE I IEHOVA?

4. Pine nemene matre jole e itre xa ijin troa amadrinë Iehova?

4 Atraqatre la ihnimi së koi Iehova, nge ketre, tru fe la aja së troa amadrinë Nyidrë. Ngo hnene laka itre atr ka ngazo së, haawe hetre itre ijine laka, easë a tria xajawa i Nyidrë. Casi hi la mekuna së me Paulo aposetolo, lo kola hape: “Hete ajang, ngo e troa kuca la loi, te, pëkö.”Roma 7:18; Iakobo 3:2.

5. Nemene la itre huliwa hne së hna nuetrij qëmekene troa xomi bapataiso, ngo nemene la ka ajolë së pala hi?

5 Maine aja së troa hane sine la ekalesia, tha tro hmaca kö së a kuca la itre huliwa hna methinëne hnei Iehova. (1 Korinito 6:9, 10) Ngo eje hi laka, itre atr ka ngazo pala hi së. (Kolose 3:9, 10) Ngacama ekö hë së xomi bapataiso ngo tro pala kö së lai a isi memine la itre aja së ka ngazo, maine thele pena troa saze la ketre thiina së.

6, 7. (a) Nemene la ka aijijë së troa imelekeu hnyawa me Iehova ngacama itre atr ka ngazo së? (b) Pine nemene matre tha tro pi kö sa cile troa sipo Iehova troa senge trije la itre ngazo së?

6 Ngacama itre atr ka ngazo pala kö së, ngo ijiji easë hi troa atrunyi Iehova me nyi sinee i Nyidrë. Pane mekune hmaca jë lo ewekë ka aijijë epuni troa nyi sinee i Iehova. Nyidrëti hi lo Atre öhne la loi thei epun, me aijijë epuni troa atrepengöi Nyidrë. (Ioane 6:44) Ketre, öhne hnyawa hi Nyidrëti la itre thiina së, nge atre kö Nyidrëti laka, tro pala hi së lai a tria. Ngo ame pe, Nyidrëti pala hi a ajane tro sa imelekeu hnyawa me Nyidrë.

7 Atraqatre fe la ihnimi Iehova koi së, matre hnei Nyidrëti hna hamë së la ketre ahnahna ka sisitria. Kola qaja la mele ne la Nekö hnimina i Nyidrë, hna huujën thatraqane la itre ngazo së. (Ioane 3:16) Celë hi ka aijijë Iehova troa senge trije la itre ngazo së. Matre, tha luelue kö së laka, e hne së pala hi hna sipo Nyidrëti troa nue la itre ngazo së, eje hi lai laka, tro pala hi së lai a imelekeu hnyawa me Nyidrë. (Roma 7:24, 25; 1 Ioane 2:1, 2) The thëthëhmine kö laka, hnei Iesu hna mec thatraqane la itre ka ietrane la ngazo i angatr. Matre e atrehmekune hë së la ngazo së me hace fë, tha tro pi kö sa hmaca troa  sipo Iehova troa senge la ngazo së. E tha sipone kö së tune lai koi Nyidrë, ceitu së me ketre atr ka dro im, nge ka xele ma köla im. Drei la ketre manathithi ka tru koi së laka, hnei Iehova hna aijiji së, itre atr ka ngazo, troa hane ce sinee me Nyidrë!—E jë la 1 Timoteo 1:15.

Maine aja së troa ce sine me Iehova, loi e tro sa isine troa nyitipu Nyidrëti me Nekö i Nyidrë

8. Pine nemene matre tha tro kö sa wangacone la itre thiina së ka ngazo?

8 Nyipici laka, tha loi kö tro sa wangacone maine thele kepine la aqane ujë së ka ngazo, ke ase hë Iehova qaja amamane la pengöne atr hnei Nyidrëti hna pi nyi sineen. (Salamo 15:1-5) Matre, e aja së troa ce sine me Nyidrë, loi e tro sa isine troa nyitipu Nyidrëti me Nekö i Nyidrë. Nge loi e tro fe sa thele troa lepe trije la itre aja së ka ngazo. Haawe, ekö ju hë së xomi bapataiso ngo loi e tro pala hi sa thele troa amekötine la itre thiina së.—2 Korinito 13:11.

9. Nemene la ka amamane ka hape, thatreine kö tro sa aca tro saze la thiina së?

9 Hnei Paulo hna qaja kowe la itre keresiano ka hape: “Tro nyipunie a tijepi la ate ka hekö ka ngazo, thenge la thina hnapan, nge thenge la nöjei aja ka iaö ; me [ahnyipixene] hmaca ngöne la mekune ne la ite hni nyipunie ; me xetëne hnei nyipunie la ate ka hnyipixe, lo hna xupe tui Akötesie ngöne la thina ka meköt, me thina ka hmitöte me nyipici.” (Efeso 4:22-24) Kolo lai a hape, tha tro kö a aca tro saze la thiina së, ngo loi e tro sa catre huliwa matre troa “xetrëne la ate ka hnyipixe.” Ekö ju hë së nyihlue i Iehova, ngo tro pala kö së lai a inine troa melëne hnyawa la itre thiina i Nyidrë. Tusi Hmitrötr pala hi la ka wenë amekötine la itre thiina së matre tro sa nyitipu Nyidrëti hnyawa.

PINE NEMENE MATRE TRO SA CATR?

10. Nemene la nyine tro sa kuca, nge nemene la lue hnyinge hna amejën?

10 Maine aja së tro Tusi Hmitrötr a wenë amekötine la itre thiina së, nyipi ewekë tro sa ketre catr. Pine nemen matre nyipi ewekë tro sa catr? Nge pine nemene matre tha hamën atrune kö Iehova la mene i Nyidrë, matre tro sa lepe trije la itre aja me itre thiina së ka ngazo?

11-13. Pine nemene matre Iehova a ajane tro sa isa catr lepe trije la itre aja me thiina së ka ngazo?

11 Ame ngöne la easë a mekune la aqane xupe la hnengödrai hnei Iehova, mama cile pi hi koi së laka, pëkö sane la mene i Nyidrë. Kola tune la jö laka, tru catre la menen ej. Nge kola thuthu la hudrumene ej me idreuthin. Ngo hnepe ka co hi la ka traqa kowe la ihnadro nge ka nyipi ewekë kowe la mel. (Salamo 74:16; Isaia 40:26) Ketre, Iehova a nue la men ka ijij kowe la itre hlue i Nyidrë ka aja ixatua. (Isaia 40:29) Haawe maine ju, tha jole kö koi  Nyidrë troa hamën atrune la mene i Nyidrë matre pë ju kö pengöne koi së troa lepe trije la itre aja me itre thiina së ka ngazo. Nga pine nemene kö matre tha kuca kö Nyidrë?

12 Hnei Iehova hna aijijë së troa isa axecië mekun, me isa iëne ka hape, drei la atr hne së hna troa drengethenge. Nge ame la easë a iëne troa drei Nyidrë me catre kuca la aja i Nyidrë, easë hi lai a amamane la etrune la ihnimi së koi Nyidrë, me aja së troa amadrinë Nyidrë. Ketre, easë fe hi lai a sajuëne la musi Nyidrë. Atre hi së lo laka, hnei Satana hna jele ngazone la musi Iehova. Matre, ame la nöjei hnepe ewekë hne së hna kuca göi troa sajuëne la musi Nyidrë, tre ka tru lai koi Nyidrë. (Iobu 2:3-5; Ite Edomë 27:11) Haawe, maine tro sa isine troa lepe trije la itre aja së ka ngazo, easë hi lai a nyipici koi Nyidrë me sajuëne la musi Nyidrë.

13 Ketre, Iehova a ajane tro sa kuca asë la hne së hna atreine göi troa nyitipune la itre thiina Nyidrë. (Kolose 3:12; e jë la 2 Peteru 1:5-7.) Nyidrëti fe a ajane tro sa isa catre lepe trije la itre mekun me itre aja së ka ngazo. (Roma 8:5; 12:9) Maine nyipici laka, tha ka hmaloi kö, ngo tru la madrine së laka, hetre thangane pi hë la hne së hna catr.

TUSI HMITRÖTR LA KA WENË AMEKÖTI SË

14, 15. Nemene la nyine tro sa kuca matre troa melëne la itre thiina i Iehova? (Wange ju la itre mekune hna eköhagen, “Tusi Hmitrötr Me Thith La Ka Wenë Amekötine La Thiina i Angatr.”)

14 Nemene la nyine tro sa kuca matre  tro sa melëne la itre thiina i Iehova? Loi e tro kö sa nue Iehova troa amekötine la itre thiina së. Kola qaja ngöne Roma 12:2 ka hape: “The ce thina kö nyipunie memine la fene hnengödrai ; ngo loi e ujë nyipunie hnene la kola ahnyipixene la ite hni nyipunie, mate ate nyipunie la aja i Akötesie ka loi, me nyine amadin, me ka meköt.” Haawe, maine easë a pi atre la aja i Iehova, loi e tro sa e la Tusi Hmitrötr o drai, me lapa mekune ej, me sipone la uati hmitrötre i Nyidrë. (Luka 11:13; Galatia 5:22, 23) Aqane tro hi së lai a atre la hna ajane hnei Nyidrë, me aqane waiewekë i Nyidrë. Tro hë së lai a amadrinë Nyidrë jëne la itre mekuna së, me itre ithanata së, me itre thiina së. Ngo eje hi laka, tro pala kö së lai a isine troa lepe trije la itre aja së ka ngazo.—Ite Edomë 4:23.

Ijije hi tro sa amë hnyawane la itre tane mekun me itre xötre ne la Tusi Hmitrötr ka troa xatua së elany (Wange ju la paragarafe 15)

15 Ketre, loi e tro fe sa inine casine la Tusi Hmitrötre jëne la itre itusi së, tune la Ita Ne Thup me Réveillez-vous ! Tro la itre tane mekun hnine la lue zonal celë, a amamane koi së la aqane troa nyitipu Iehova hnyawa, me aqane troa amekötine la itre xa thiina së ka ngazo. Ijije hi tro sa amë hnyawan la itre tane mekun me itre xötre ne la Tusi Hmitrötr ka troa xatua së elany.

16. Pine nemene matre tha tro kö sa kucakuca e hetre nyine tro pala kö sa saze?

16 Nyipici laka, tro lai a qea la ijine  matre saze pi së. Nge maine öhne hi së laka, hetre itre xa ewekë pala kö nyine troa saze, the kucakuca pi kö së! Catre pi pe së trongëne hnyawa la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr. Tro hë së e cili a trotrohnine la aqane waiewekë i Iehova, me kuca hnyawa la aja i Nyidrë.—Salamo 37:31; Ite Edomë 23:12; Galatia 5:16, 17.

THA GUFA KÖ LA AQANE CATRE SË

17. Nemene la hne së hna lapa treqen?

17 Easë a lapa treqene la ijine tro sa pexej me nyihlue i Iehova epine palua. Nge ame hë e cili, tha nyipi ewekë hmaca kö tro sa isi memine la itre aja së ka ngazo, nge tro ha hmaloi fe koi së troa nyitipu Iehova hnyawa. Ngo jëne la thupene mel, ijiji së enehila troa amadrinë Nyidrë hnene la hna catre melëne la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr, ngacama itre atr ka ngazo pala kö së.

18, 19. Nemene la ka amamane ka hape, Tusi Hmitrötr a amekötine pala hi la itre thiina së?

18 Hnei Kevin pala hi hna thele troa amekötine la thiina i angeic, matre tha tro hmaca kö angeic a canga elëhni. Hnei angeic hna lapa mekune la hnei angeice hna e qa hnine la Tusi Hmitrötr, me thele troa trongën. Ketre, hnei angeice fe hna catre trongëne la itre eamo hna hamën hnene la itre trejin. Tru la trenge catr hnei angeice hna kuca matre troa ujë, nge nyimu macatre pi hë ne catre angeic, matre hane jë hë acili angeice troa Drikona. Ame hë enehila, traqa ha koi 20 lao macatre ne cilëne angeice la hnëqa ne qatre thup. Ngo ame pe, angeice pala hi a thele troa amekötine la itre thiina i angeic.

19 Tui Kevin, loi e tro fe sa hane thele troa amekötine la itre thiina së jëne la Tusi Hmitrötr. Nge maine celë hi hne së hna kuca, tro pala hi së lai a easenyi catre koi Iehova. (Salamo 25:14) Ketre, tha sihngödri kö koi së la aqane amanathithi së hnei Iehova hnene la hne së hna isine troa amadrinë Nyidrë. Haawe kola mama laka, Tusi Hmitrötr la ka wenë amekötine la thiina së.—Salamo 34:8.

^ [1] (paragarafe 1) Hna saze la ëj.