Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Iehova La Atre Xupi Inege Ka Tru

Iehova La Atre Xupi Inege Ka Tru

“Enëtilai la ate xupi inege, nge eëhuni asëjëihë la huliwa ne la lue themie i enëtilai.”ISAIA 64:8.

NYIMA: 8926

1. Pine nemene matre qaja jë ka hape, Iehova la Atre Xupi Inege Ka Tru?

AME lo Nofeba 2010, hna salëmën e Agele la ketre inege ka hekö, nge ka mingöminge cat, 770 milio la thupen. Nyine haine la kola xupe hnei atr la itre ewekë ka mingöminge catr me ka tru thupen, qa ngöne hi la ketre ewekë ka pë pengön tune la dro. Ceitu i Iehova hi memine la ketre atre xupi inege, ngo eje hi laka, ka sisitria catre kö la hna kuca hnei Iehova. Öni Tusi Hmitrötr, hnei Iehova “hna xupe la ate [Adamu] xaxau qa ngöne la hnadro,” nge hna xupi angeic ce memine la atreine troa nyitipu Iehova me itre thiina i Nyidrë. (Genese 2:7) Celë hi matre hëne jë la atre cili ka hape, “nekö i Akötesie.”—Luka 3:38.

2, 3. Tro sa nyitipune tune kaa lo angetre Isaraela?

2 Hnene laka hnei Adamu hna icilekeu memine la Atre xupi angeic, ene pe, tha nekö i Akötresieti hë angeic. Ngo ala nyimu catre la itre matra i Adamu ka sajuëne la musi Iehova. (Heberu 12:1) Matre, ame la angatr a drengethenge Iehova me xelene la musi Satana, angatre hi lai a atrehmekune laka, Iehova  la Atre Xupi Inege Ka Tru, nge angatr a amamane la aja i angatr tro Iehova a nyi Keme i angatr. (Ioane 8:44) Kola amekunë së lo hna qaja hnei angetre Isaraela ka hape: “Enehila [Iehova] la Tetetro i nyihunie, eëhuni la dro ka fed, nge enëtilai la ate xupi inege, nge eëhuni asëjëihë la huliwa ne la lue themie i enëtilai.”—Isaia 64:8.

3 Enehila mina fe, itre hlue i Iehova a isine troa ipië me drengethenge Nyidrëti hnyawa. Ketre manathithi ka tru koi së troa goeë Iehova ceitu me Keme së, me Atre Xupi Inege ka xome ameköti së. Ngo tune kaa, aja së kö troa xome ameköti së hnei Iehova? Nge ame itre trejin, easë kö a goeë angatr ceitu me dro ka fedr hna xome amekötin pala hi hnei Iehova? Maine aja së troa traqa kowe la mekune ka loi, nyipi ewekë tro sa pane wange ka hape, drei la atr hnei Iehova hna xom amekötin, nge pine nemen, nge tune kaa la aqane kuca i Nyidrë.

DREI LA ATR HNA XOME AMEKÖTIN HNEI IEHOVA?

4. Iehova a iëne tune kaa la itre atr hnei Nyidrëti hna troa xome amekötin?

4 Tha ceitune kö la aqane goeëne së la itre atr me Iehova. Nyidrëti a goeëne la ka eje e kuhu hni ne la atr, memine la nyipi pengöi angeic. (E jë la 1 Samuela 16:7b.) Kola mama lai, ngöne lo Nyidrëti a acile la pane ekalesia. Hnei Nyidrëti hna ea koi Nyidrë me koi nekö i Nyidrë la itre atr hna wang angazon. (Ioane 6:44) Saulo la ketre atr hna ea, ketre faresaio ekö, me “ate nyi tru, me iaxösisi, me cate mek [maine calogitr].” (1 Timoteo 1:13) Tha hnei Iehova kö hna goeë Saulo ceitu me dro ka qaqacil. (Ite Edomë 17:3) Ame koi Iehova, ijije troa xome ameköti Saulo matre tro angeic a ‘nyi inege i Nyidrë,’ ene la troa cainöj “kowe la nöjei ethen, me nöjei joxu, me ite nekö i Isaraela.” (Ite Huliwa 9:15) Hetre itre xane mina fe hna iëne hnei Iehova nyine ‘nyi inege i Nyidrë,’ kola qaja lo itre ka iji menu la ka haitr, me ka kuci ngazo, me ka atrekënö. (Roma 9:21; 1 Korinito 6:9-11) Ame ju hi la angatr a ini Tusi Hmitrötr, angatre fe hi lai a lapaune koi Iehova me nue Nyidrë troa xome amekötine la itre thiina i angatr.

Tha tro pi kö sa mekuhnine la itre atr ne la teritoare së, me itre atrene la ekalesia

5, 6. Maine tro sa goeë Iehova ceitu me Atre Xupi Inege ka xome ameköti së, tro së lai a goeëne tune kaa la (a) itre atr ne la teritoare së? (b) itre trejin?

5 Ka xecie hnyawa koi së laka, Iehova la ka ea koi Nyidrë la itre atr ka meköt. Haawe, tha tro pi kö sa mekuhnine la itre atr ne la teritoare së, me itre atrene la ekalesia. Hanawange la aqane ujë i Michael lo kola traqa koi angeice la Itretre Anyipici Iehova. Öni angeic: “Tha hnenge fe kö hna nyipi ewekë angatr, eni pe a kuca la joleng. Ngazo pi hë la thiinang! Ngo ame hë la eni a fek kowe la ketre götran, hetre hnepe lapa ka lolo thiina hnenge hna atre e cili. Matre ame la ketre drai, sesëkötre ju hi ni la eni a atre ka hape, Itretre Anyipici Iehova angatr! Saze pi hi la mekunang göi Itretre Anyipici Iehova. Eni hi lai a trotrohnine laka, hnenge hna mekuhni angatr ekö, ke  hnene la hna drenge menune la hna qaja hnei itre atr.” Ame hnei Michael hna ini Tusi Hmitrötre uti hë la xome angeic la bapataiso, nge angeice fe hë a hane huliwa i Akötresieti jë o drai.

6 Maine tro sa atrehmekune laka, Iehova la Atre Xupi Inege, Atre xome ameköti së, tro hë së a goeëne la itre trejin tune la aqane goeë angatr hnei Iehova. Nyidrëti a xome amekötine trongëne la atr, nge Nyidrëti a goeëne la ka eje e kuhu hni angeic me mejiune laka, tro kö la atre cili a saze. (Salamo 130:3) Loi e tro fe sa hane nyitipu Iehova me goeëne la itre trejin tui Nyidrë. Ketre, loi e tro sa ce huliwa memine la Atre xome ameköti së matre xatuane la itre trejin troa hane macaje trootro. (1 Thesalonika 5:14, 15) Itre qatre thupe a amamai tulu ngöne la götrane cili.—Efeso 4:8, 11-13.

PINE NEMENE MATRE KOLA XOME AMEKÖTI SË?

7. Pine nemene matre epuni a wangatrune la ihaji Iehova?

7 Hetre itre atr ka hane qaja ka hape: ‘Tha hnenge fe kö hna hane mekune ka hape, ka nyipi ewekë hi la ihaji i kaka me nenë, ngo eni hë a öhn ke hetre nekö i eni fe hë.’ Öhne hë angatre enehila laka, ketre hatrene ihnimi hi la ihaji. (E jë la Heberu 12:5, 6, 11.) Iehova a hnimi së ceitu me itre nekö i Nyidrë, celë hi matre Nyidrëti pala hi a xome ameköti së. Aja i Nyidrë tro sa hane inamacan me mele madrin. (Ite Edomë 23:15) Ngo tha aja i Nyidrëti kö tro sa akötr, maine mec nge tha pane ietra kö.—Efeso 2:2, 3.

Iehova a hnimi së ceitu me itre nekö i Nyidrë, matre Nyidrëti a xome ameköti së

8, 9. Nemene la aqane xome ameköti së hnei Iehova enehila me elanyi ngöne la fene ka hnyipixe?

8 Nyipici laka, ngazo catr ekö la thiina së qëmekene troa atre Iehova. Ngo hnei Iehova hna xome ameköti së, matre saze hë së enehila. (Isaia 11:6-8; Kolose 3:9, 10) Easë a mel enehila ngöne la ketre paradraiso hna hnëkëne hnei Iehova. Kola qaja la ketre pengöne mel ka lolo, nge ka aijijë Iehova troa xome amekötine la thiina së. Ame e cili, kola tingetinge la mele së ngacama ngazo catre la fen. Hetre itre xa trejine laka, tru jë hi angatr a öhne la kola xele ma wai angatr, ngo ame hë enehila, keukawa ha la hni angatr hnene la ihnimi ne la itre trejin. (Ioane 13:35) E cili fe, easë a inine troa amamane la ihnimi së kowe la itre trejin. Ngo ame la ka sisitria, tre hne së hna atre pengöi Iehova hnyawa matre easë ha melëne la ihnimi Nyidrë, Keme së.—Iakobo 4:8.

9 Ame ngöne la fene ka hnyipixe elany, tro hë a pexeje la aqane tro sa melëne la tingeting, me hane kapa elanyi la itre manathithi fene la musi ne la Baselaia i Akötresie. Nge tro pala hi Iehova e cili a ini së me xome ameköti së. (Isaia 11:9) Tro Iehova a kuca matre troa pexeje trootro la itre mekuna së me ngönetrei së, nge tro sa trotrohnine hnyawa la itre ini qaathei Nyidrë me kuca la aja i Nyidrë. Haawe, catre pi së nue Iehova troa xome ameköti së, me amamane la ole së  kowe la hatrene ihnimi Nyidrë!—Ite Edomë 3:11, 12.

TUNE KAA LA AQANE XOME AMEKÖTI SË HNEI IEHOVA?

10. Hnei Iesu hna nyitipune tune kaa la Atre Xupi Inege ka tru?

10 Tune la ketre atre xupi inege ka atre hnyawa la pengöne la dro hna huliwan, ketre atre hnyawa hi Iehova la itre tria së, me itre ifego së, me itre ewekë nyine tro pala kö sa huliwan. Matre, ame la Nyidrëti a xome ameköti së, tre, Nyidrëti pala hi lai a kuca thenge kö la isa pengö së. (E jë la Salamo 103:10-14.) Nge maine aja së troa atre la aqane waipengö së hnei Iehova, loi e tro sa goeëne la aqane ujë i Iesu ngöne la kola tria la itretre drei nyidrë. Ame la ketre drai, hnei angatr hna isi pi göhnë, ke kola pi atre la ka tru e angatr. Maine epuni ju a hane sine la iwesitrë i angatr, tro epuni a goeë angatre tune kaa? Maine jë, tro epuni a mekune ka hape, ceitu i angatr me dro ka qaqacil. Ngo atre hi Iesu laka, tro angatre lai a ujë e hnei angatre hna drenge la itre eamo i nyidrë me nyitipu nyidrëti hnyawa. (Mareko 9:33-37; 10:37, 41-45; Luka 22:24-27) Thupene la hna amele Iesu hmaca, hnene la ange aposetolo hna kapa la uati hmitrötr matre tha hnei angatre hmaca kö hna thele la ka tru e angatr. Ngo hnei angatre pe hna wangatrune catrëne la huliwa hnei Iesu hna athipe koi angatr.—Ite Huliwa 5:42.

11. Nemene la ka amamane ka hape, ceitu i Davita me dro ka fedr, nge tro sa nyitipu angeice tune kaa?

11 Ame enehila, Iehova a xome ameköti së jëne la Tusi Hmitrötr, me uati hmitrötr me ekalesia. Ngo nemene la aqane tro sa nue la Tusi Hmitrötr troa xome ameköti së? Loi e tro sa e, me lapa mekun ej, me sipo ixatua koi Iehova matre troa trongëne la itre hne së hna e. Öni Davita joxu: “E meku cilieti ni hune la göhneng, tro ni a hni cilie ngöne la ite ijine troa hmek.” (Salamo 63:6) Öni Davita hmaca jë: “Tro ni a atrunyi Iehova la ate eamo ni ; nge hna haji ni hnene la hning’ e ite jid.” (Salamo 16:7) Hnei Davita hna lapa mekune la itre ihaji Iehova, ketre, hnei angeice hna nue itre ej troa xome amekötine la itre mekuna ne la hni angeic, ngacama hace pi hë koi angeic. (2 Samuela 12:1-13) Ketre tulu ne ipië me idrengethenge la hnei Davita hna amamane koi së. Matre, loi e tro sa isa wai pengö së me hape: ‘Ame la eni a e Tusi Hmitrötr, eni kö a lapa mekune ej me nue la itre ini cili troa xome amekötine la itre mekuna ne la hning? Nge nemene fe la itre xa ewekë nyine tro ni a kuca?’—Salamo 1:2, 3.

12, 13. Iehova a xome ameköti së tune kaa jëne la uati hmitrötr me jëne la ekalesia?

12 Kolo fe a hane xome ameköti së hnene la uati hmitrötr. Ame la ketre aqan, tre, ej a xatua së troa nyitipu Iesu, me melëne la wene ne la ua. (Galatia 5:22, 23) Ame la ketre igötranene la wene ne la ua tre, ihnim. Hetre ihnimi së koi Akötresie, matre easë a thele troa kuca la aja i Nyidrë. Nge easë a nue Nyidrë troa xome ameköti së ke atre hi së laka, nyine loi koi së la itre ihaji Nyidrë. Ketre uati hmitrötr aegöcatrenyi së matre tro pala hi sa lapa ananyine la fene celë. (Efeso 2:2) Ame lo Paulo a thöth, hna löthi angeic hnene la aqane mekuna ne la itre hene ne hmi ka pi tru. Ngo hnei uati hmitrötr hna aijijë angeice troa saze. Öni angeice pë hë ka hape: “Ateine ni troa kuca la  nöjei ewekë asëjëihë hnei nyidëti ate aegöcatenyi ni.” (Filipi 4:13) Loi e tro fe sa sipo Iehova la uati hmitrötr i Nyidrë, ke tro kö Nyidrëti lai a qatixenyëne la itre thithi së.—Salamo 10:17.

Iehova a xome ameköti së jëne la itre qatre thup, ngo qa së troa kapa la ihaji qaathei angatr (Wange ju la paragarafe 12, 13)

13 Iehova fe a xome ameköti së jëne la ekalesia me itre qatre thup. Maine tro la itre qatre thup a öhne ka hape, hetre itre tria së, tro hë angatre lai a akötrehnine troa hamë ixatua koi së. Nge e cili, tha angatre kö a tro fë la itre sipu mekuna i angatr. (Galatia 6:1) Angatre pe a pane thithi göi troa hetre trotrohnine me inamacan. Nge thupene lai, angatr a ithel ngöne la Tusi Hmitrötr me itre xa itusi së, matre atreine angatr hamë ixatua kowe la trejin. Haawe, e traqa ju la itre qatre thup wai epun me hamë ixatua göi aqane heetre i epun, the thëthëhmine kö Iaka, hatrene ihnimi Iehova hi lai koi epun. Nge ame la epuni a kapa la ixatua, ceitu i epuni hi lai me dro ka fedr hnei Iehova hna xupexupe hnyawan, nge tro hë epuni lai a manathith.

14. Nemene la aqane metrötrëne Iehova, Atre Xupi Inege ka sisitria, la isa aqane axecië mekune së?

14 Maine ka mama hnyawa hi koi së la hna kuca hnei Iehova göi troa xome amekötine la itre thiina së, tro hë lai a hetre thangane kowe la aqane imelekeu së me itre trejin. Tro lai a sewe së troa mekuhnine la itre atrene la teritoare së, me itre atr hne së hna ini Tusi kow. Ame ekö, qëmekene tro la atre xupi inege a nyiqaane huliwane la dro ka fedr, hnei angeice hna pane nyidrawan ej. Ketre tune mina fe, hnene la Atre Xupi Inege ka sisitria hna nyidrawane pala hi la thiina ne la itre atr ka thele Nyidrë. Ngo eje hi laka, tha Nyidrëti kö a musinë angatr troa saze. Nyidrëti pe a amamane koi angatr la itre trepene meköt göi troa amekötine la thiina i angatr, ngo isa qanyi angatre pë hë isa axeciën.

15, 16. Nemene la ka amamane laka, itre ka ini Tus a ajane tro Iehova a xome ameköti angatr? Qejepengöne jë.

 15 Hanawange la ewekë ka traqa koi Tessie, ketre trejine föe qa Australie. Tha jole kö koi angeice ekö troa trotrohnine la Tusi Hmitrötr. Ngo tha trongëne hnyawa kö angeice la hnei angeice hna inin, nge ketre, tha hane kö angeice sine la itre icasikeu. Matre, hnene la trejine föe ka ini Tusi me angeic hna thithi koi Iehova, ke kola mekune troa nyipune la ini Tus i nyidro. Ngo hetre ewekë ka traqa! Ame hë la ijine nyidroti a ini Tus, hnei Tessie hna qaja kowe la trejine föe la kepin matre tha trongëne hnyawa kö angeic la hna inin. Öni angeic ka hape, kola huliwa la hni angeic, ke angeice pala kö a elo mani matre kösë angeic a mele thoi. Ame hnei angeice hna mekune laka, tha tro hmaca kö angeic a elo mani.

16 Tha qea ju kö, nge Tessie fe hë a hane sine la itre icasikeu, me melëne la itre thiina i Akötresie, me hane xomi bapataiso e thupen. Tha ka hmaloi kö ke hna hnyimasai angeic ekö hnene la itre sinatronge i angeic. Thupene lai, angeice a xome jë la huliwa ne pionie lapa, ngacama hetre nekö i angeic ka co. Kola mama hnyawa laka, e hna ujë la thiina ne la itre ka ini Tus göi troa amadrinë Iehova, tro kö Nyidrëti lai a easenyi catre koi angatr, me nyidrawa angatr matre tro angatr a tune la inege ka tru alameken.

17. (a) Nemene la ka ketri epuni la kola atre laka Iehova la Atre Xupi Inege Ka Tru, Atre xome ameköti epun? (b) Nemene la nyine tro sa ce wang ngöne la tane mekune ka troa xulu?

17 Ame enehila, itre ka xupi inege a xupexupe hnyawane pala hi la dro ka fedr matre itre inege ka mingöming. Ketre tune mina fe, Iehova a xome ameköti së jëne la itre ihaji qaathei Nyidrë, me alamekë së. (E jë la Salamo 32:8.) Maine jë öhne hi epuni laka Iehova a akötrehni epun. Nge öhne fe hi epuni la hnei Iehova hna kuca matre troa xome ameköti epun. Haawe, nemene la itre thiina ka troa xatua epuni matre tro pala hi epuni a ceitu me dro ka fedr hna xupexupe hnyawane nge hna xome amekötine hnei Iehova? Nemene la itre thiina nyine troa thipetrije matre tha tro kö epuni a ceitu me dro ka qaqacil? Nemene la aqane tro la keme me thin a ce huliwa me Iehova matre troa xome amekötine la itre nekö i nyidro? Tro la tane mekune ka troa xulu a sa la itre hnyinge celë.