Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Semitrepa 2016

‘The Kucakuca Kö La Lue Ime i Eö’

‘The Kucakuca Kö La Lue Ime i Eö’

“The kucakuca kö la lue [ime] i ’ö.”—ZEFANIA 3:16.

NYIMA: 8132

1, 2. (a) Nemene la itre jol ka traqa kowe la itre atr, nge nemene la thangane lai? (b) Nemene la ka troa xecie koi së thenge la hna qaja ngöne Isaia 41:10, 13?

HNENE la ketre föe ka pionie lapa, nge ka föene la ketre qatre thup hna qaja ka hape: “Ngacama hnenge pala hi hna isine troa acatrene la lapauneng, ngo eje pala hi theng la seseu. Matre, tha meköle hë ni nge kucakuca ha ni, nge goi hetre ethane fe hë koi itre xan. Matre, ame itre xa ijin, öninge jë hi, ‘Ma nyine ue hmaca la tro ni a catr?’ ”

2 Hna hane fe kö traqa lai koi epun? Easë a mel ngöne la fene i Satana matre, easë asë hi a melëne la itre ewekë cili. Nge, tune la ketre iuhni ka xome cilëne la he, tro fe la itre hne së hna seseun a ahacenyi së me akucakucanyi së. (Ite Edomë 12:25) Ngo hnei nemene matre fetra jë la itre mekune cili? Hnene laka hna meci triji së hnene la ketre atr hne së hna hnim, maine hna tithi së hnene la ketre meci ka tru, maine hna axösisi së pena. Ketre, easë fe a cile kowe la itre jole göi mani matre jole hë troa thupëne la hnepe lapa së. Nge ketre, e traqa qea la ijine jol, tro ha patre trootro la trenge catre së memine la madrine së. Ngo loi e xecie e  kuhu hni së ka hape, tro kö Akötresieti lai a xome xatua së.—E jë la Isaia 41:10, 13.

3, 4. (a) Nemene la aliene la “im” e hnine la Tusi Hmitrötr? (b) Hnei nemene matre kola thipi la ime ne la itre atr?

3 Hnene la Tusi Hmitrötr hna xome la itre götrane ngönetrei, ka tune la iwanakoim, matre troa qaja la thiina memine la hna kuca hnene la atr. Matre ame la Tusi Hmitrötr a qaja ka hape, hna acatrene la ime i ketre, tre kolo lai a hape, hetre ithuecatr hna kapa, maine hna acatrenyi angeic, maine ka hnëkë hë angeic koi huliwa. (1 Samuela 23:16; Ezera 1:6) Ketre, kolo fe a qaja ka hape, lolo la aqane wai ewekë i angeic nge hetre mejiune i angeic göi elany.

4 Ame itre xa ijin, Tusi Hmitrötr a qaja ka hape, kola thipi la ime ne la itre atr. Kolo lai a qaja la itre atr ka kucakuca nge ka pë mejiune göi elany. (2 Aqane lapa ite Joxu 15:7; Heberu 12:12) Nge eje hi lai laka, e hnehengazo menu hë së me kucakuca, nge puje hë la aqane imelekeu së me Iehova, haawe, tro hë së lai a xele ma cile catr. Matre tro sa thele ixatua ekaa? Nge tune kaa la aqane tro sa cile catre me madrin?

“THA XOXOPATE KÖ LA IME I IEHOVA MATE THA AMELEN”

5. (a) Nemene la ewekë ka traqa koi së la kola traqa la jol, ngo nemene la nyine tro pala hi sa lapa mekun? (b) Nemene la hne së hna troa ce wang?

5 E jë la Zefania 3:16, 17. E traqa ju koi së la ketre jol, tha tro kö sa xou me kucakuca, maine troa thip la itre ime së. Kola upi së hnene la Keme së ka tru ihnimin troa una la ehnefe së koi Nyidrë. (1 Peteru 5:7) Nge e cili, tro kö Iehova a thupë së tune la aqane thupëne Nyidrë la nöje Isaraela. Öni Isaia: “Tha xoxopate kö la ime i Iehova mate tha amelen.” Atraqatre la aja i Iehova troa amelene la itre hlue i Nyidrë. (Isaia 59:1) Ame ngöne la tane mekune celë, tro sa ce wange la köni aqane amamane Iehova ekö la men, me aja i Nyidrë troa amelene la itre hlue i Nyidrë. Nge tro fe lai a hane aegöcatrenyi së.

6, 7. Nemene la ka mama ngöne la kola ngaa la angetre Amaleka hnei angetre Isaraela?

6 Thupene la hna thepe angetre Isaraela qaa Aigupito, hna isi me angatr hnene la angetre Amaleka. Hnei Mose e cili hna upi Iosua, ketre trahmanyi ka catr, troa weje mekene la angetre Isaraela kowe la isi. Nge Mose pë hë a ce tro me Arona me Huro kowe la ketre sasala ka tha nanyi kö. Nge qa ngöne la götrane cili, angatr a cile goeëne la isi. Ngo hapeu, angatre lai a kötrene la isi ke angatr a xou? Ohea!

7 Hnei Mose hna xötrethenge hnyawa la itre hna amekötin, matre tro la angetre Isaraela a hun ngöne la isi. Hnei nyidrë hna xejë draië la sine tö i Akötresie, nge ame e cili, kola catre hnei angetre Isaraela hui angetre Amaleka. Ngo e genyi hë la lue ime i Mose me thip, kolo pena ha catr hnei angetre Amaleka, nge Arona me Huro e cili a canga xatua Mose. “Nyidoti a xome la etë me nyi ta i nyidë, ame hnei nyidëti hna tith ; nge Arona me Huro a sajuëne la lue ime i nyidë, hnei kete ngöne la kete götran, nge kete ngöne la kete götran ; ame hna cate asë la lue ime i nyidë uti hë lö hë la jö.” Matre mama hnyawa hi laka, kola hun hnei angetre Isaraela hnene hmekuje hi la ime ka catre i Iehova.—Esodo 17:8-13.

8. (a) Nemene la hnei Asa hna kuca ngöne lo kola thele isi hnei angetre Aithiope? (b) Tro sa hane nyitipu Asa tune kaa?

 8 Hnei Iehova mina fe hna huliwane la ime ka catre i Nyidrë troa xatuane la nöje i Nyidrë ngöne lo hneijine i Asa Joxu. Nyimutre la itre trongene isi hna qaja hnei Tusi Hmitrötr, ngo ame la ka tru tre, kolo trongene isi i Zera, atre Aithiope. Kola e la 1 000 000 lao soce, kösë hna alua e la etrune la trongene isi Asa. Hnei Asa kö hna hnehengazo, maine xou, maine kucakuca pena? Hna thipi kö la lue ime i angeic? Ohea! Hnei Asa hna canga thele ixatua thei Iehova. Matre, ame kowe la ketre tane isi, thatreine kö tro la neköi trongene isi ka co a ngaane la ka tru, ngo öni Tusi Hmitrötr “ateine Akötesie la nöjei ewekë asë.” (Mataio 19:26) Hnei Iehova hna “lepe la angete Aithiope” jëne la mene ka catre i Nyidrë, ke ka “meköti la hni Asa thei Iehova ngöne la nöjei drai nyidëti asë.”—2 Aqane lapa ite Joxu 14:8-13; 1 Ite Joxu 15:14.

9. (a) Nemene la hna öhne hnei Nehemia la kola traqa e Ierusalema, nge nemene la aqane ujë i angeic? (b) Hnei Iehova hna sa tune kaa koi Nehemia?

9 Ame lo Nehemia a tro Ierusalema eë, traqa ju hi angeic a öhne la itre trenyiwa, nge itre ithupëjia. Angatr a axouene la angetre Iudra matre hna pane cile la huliwa ne acile la ngönehage e Ierusalema. Ketre, pëkö ngönehage ka ekögölithe la traon. Matre, ame hë la thangane lai, kucakuca ha la nöj. Ngo nemene la hna kuca hnei Nehemia? Hnei angeice kö hna kucakuca me tha huliwa? Ohea! Tui Mose, Asa, me itre xa hlue i Iehova, hnei angeice fe hna catre mejiune koi Iehova. Ame la ijine cili, hnei Nehemia hna hë draië koi Iehova, ame hnei Nyidrëti hna drei angeic. Hnei Nyidrëti hna aegöcatrene la angetre Isaraela jëne la “mene atraqate,” ene la “ime ka cate” i Nyidrë. (E jë la Nehemia 1:10; 2:17-20; 6:9.) Ngo tune kaa fe enehila, Iehova pala kö a xome xatuane la itre hlue i Nyidrë jëne la “mene atraqate,” ene la “ime ka cate” i Nyidrë?

IEHOVA LA ATR ACATRENE LA ITRE IME SË

10, 11. (a) Nemene la aqane amenu së hnei Satana? (b) Nemene la aqane xatua së hnei Iehova? (c) Nemene la thangane lai koi së?

10 Tha sihngödri kö koi së laka, tro pala hi Satana lai a acatrene la ime i angeic matre troa amenu së, me sewe së troa nyihlue i Iehova. Angeic a amenu së jëne la itre trengathoi, me jëne la itre hna amekötin hnei mus, me jëne la itre hene ne hmi, me jëne la itretre iamenumenu. Angeic a thele troa sewe së troa cainöjëne la maca ka loi ne la Baselaia. Ngo atreine hi Iehova xatua së, nge hetre aja i Nyidrëti fe troa acatrene la itre ime së, jëne la uati hmitrötr i Nyidrë. (1 Aqane lapa ite Joxu 29:12) Haawe, nyipi ewekë tro sa sipone lai koi Nyidrë, matre hetre  trenge catre së jë troa cile catre koi Satana me fene ka ngazo i angeic. (Salamo 18:39; 1 Korinito 10:13) Ketre, atraqatre fe la ole së kowe la Wesi Ula i Nyidrë, ke celë hi ketre ixatua ka tru lai. Nge easë fe a kapa e nöjei treu la itre itusi së, itre itusi lai ka qatrenge la itre ini ka tru. Nge, hetre ithuecatre fe hne së hna kapa qa ngöne la hna qaja ngöne Zakaria 8:9, 13 (E jë), itre trenge ewekë lai hna qaja ngöne lo kola acile hmaca lo ēnē e Ierusalema.

Tro sa sipone la ua i Akötresie matre hetre trenge catre së troa cile catre koi Satana me fene i angeic

11 Iehova mina fe a aegöcatrenyi së me ini së, jëne la itre icasikeu, me itre asabele, me itre ini hna kuca hnei organizasio. Itre ini lai ka xatua së troa nyihlue i Nyidrë memine la hni së ka pexej, me upi së troa huliwa atrun koi Nyidrë, me eatrëne hnyawa la itre huliwa së. (Salamo 119:32) Ngo hapeu, epuni kö a hane kapa madrine la itre ini cili qaathei Nyidrë?

12. Nemene la nyine tro sa kuca matre tro pala hi sa cile catr?

12 Hnei Iehova ekö hna xatuane la nöje i Nyidrë troa ngaane la angetre Amaleka me angetre Aithiope. Ketre, hnei Nyidrëti hna xatua Nehemia me itre sine huliwa i angeic troa acile hmaca la ngönehag ne Ierusalema. Nge, tro pala kö Iehova a acatrene la itre ime së matre tro sa eatrëne la huliwa ne cainöj, ngacama traqa ju hë koi së la xou, maine icilekeu pena, maine kola methinë së. (1 Peteru 5:10) Eje hi laka, tha tro jë pi kö Nyidrëti a aca tro apatrene la itre jole së. Ngo hetre ewekë nyine tro pe sa kuca! Loi e tro sa e la Tusi Hmitrötr o drai, me hnëkëne me sine la nöjei icasikeu, me catre ini Tusi cas me kuca la hmi hnepe lapa, me catre thith. Catre jë së kötren la itre ewekë ka troa sewe së troa eatrëne la itre huliwa celë. Maine epuni a öhne laka, hetre itre hnepe götrane nyine tro pala kö epuni a huliwan, canga sipo ixatua jë thei Iehova. Nge e cili, tro Nyidrëti a hamëne koi epuni la uati hmitrötre i Nyidrë nge tro ej a “huliwane la ite hni nyipunie mate ajane me kuca la aja i nyidëti.” (Filipi 2:13) Ngo, tro sa hane aegöcatrene tune ka la itre xa trejin?

ACATRENE JË LA ITRE IME KA THIP

13, 14. (a) Nemene la ixatua hna kapa hnene la ketre trejin ngöne la kola meci la föi angeic? (b) Tro fe sa hane xatuane tune kaa la itre trejin?

13 Ketre, Iehova fe a hamëne koi së la itre trejin e cailo fen, itre ka tru ihnimin nge ka ithuecatrekeu. Öni Paulo aposetolo: “Aegöcatenejë la ite ime ka thip, me ite iwatingöneca ka geny ; athegölianepi la nöjei gojenyi nyine thatraqane la ite waca i nyipunie.” (Heberu 12:12, 13) Hnene la itre nyipi keresiano ekö hna hane melëne la aqane ihnimi cili, nge eje pala hi enehila. Hanawange la hna melën hnene la ketre trejin. Thupene la hna meci triji angeic hnene la föi angeic, me traqa la itre xa jole koi angeic, öni angeic: “Hnenge hna trotrohnin e cili laka, tha easë kö la ka iëne la itre itupathi ka traqa koi së, memine la ijine me etrune itre ej. Celë hi matre eni a xome la ini Tusi casi me thithi ceitu memine la ketre jëne meleng. Ngo eje hi laka, ketre jëne keukawa koi ni la ixatua ne la itre trejin. Nge eni a öhne la enyipiewekëne la troa acatrene la aqane imelekeu së me Iehova qëmekene troa traqa la itupath.”

Ijiji së asë hi troa aegöcatrene la itre trejin (Wange ju la paragarafe 14)

14 Hnei Arona me Huro hna sajuëne la lue ime i Mose ngöne lo kola isi hnei  angetre Isaraela me angetre Amaleka. Nge loi e tro fe së enehila a thupë ijine troa xatuane la itre trejin. Nyimutre la itre trejine ka akötr ke, kola uti ipië trootro, maine hnene la hna tithi angatr hnei mec, maine hnene la hna icilekeu hnene la itre atrene la hnepe lapa i angatr, maine hnene la hna lapa cas, maine hnene la hna meci triji angatre pena. Loi e tro fe sa hane xatuane la itre thöth, ke hna uku angatr pala hi hnene la fen troa xomi mekune ka ngazo, maine troa hlemu pena. (1 Thesalonika 3:1-3; 5:11, 14) Haawe, the mano kö së thupë ijine troa thuecatrene la itre trejine e hnine la ekalesia, me ngöne la hna cainöj, me ngöne la easë a ce xeni me angatr, maine jëne telefone pena.

15. Nemene la thangane la itre ithanata së?

15 Thupene la hnei Asa hna ngaane lo trongene isi atraqatre i angetre Aithiope, hnei Azaria perofeta hna xatua angeic memine la nöj, me hape: “Catejë nyipunie, nge the athipine la ite iwanakoime i nyipunie ; ke troa hete thupene la huliwa i nyipunie.” (2 Aqane lapa ite Joxu 15:7) Itre trenge ewekë lai ka aegöcatrenyi Asa me upi angeic troa isigöline la hmi ka wië. Haawe, ixatua ka tru la itre ithanata së kowe la itre trejin, itre ej a upi angatr troa catre nyihlue i Iehova. (Ite Edomë 15:23) Matre, tha tro kö sa wangacone la emenene la itre mekun hne së hna hamën ngöne la itre ijine icasikeu.

Tha hnei Nehemia kö hna nyi ka mus, ngo hnei angeice hna ixatua acile hmaca la hag ne Ierusalema

16. Tro la itre qatre thup a nyitipu Nehemia tune kaa? Qaja jë la ketre aqane xatua epuni hnene la itre trejin.

 16 Jëne la ixatua i Iehova, hnei Nehemia me itre sine huliwa i angeic hna isa acatrene la itre ime i angatr. Hnei angatr hna afenesine la ngönehag ngöne hi la 52 lao drai! (Nehemia 2:18; 6:15, 16) Tha hnei Nehemia kö e cili hna nyi ka mus, ngo hnei angeice hna ce iwanakoimëne la huliwa me angatr. (Nehemia 5:16) Celë fe hi aqane ujë ne la itre qatre thup enehila, angatr a ixatua xupe me nyidrawan, me nyihnyawane la itre Uma Ne Baselaia. Angatre mina fe a catre hnim me thuecatrene la “angete hni ka kucakuca,” matre kola catre iwai, me ce cainöj me angatr.—E jë la Isaia 35:3, 4.

‘THE KUCAKUCA KÖ LA LUE IME I EÖ’

17, 18. E traqa ju la jol, nemene la nyine tro eö mekune hnyawa?

17 Ame la easë a ce huliwa memine la itre trejin, easë hi lai a acatrene la imelekeu së memine la casi së. Ketre, easë fe lai a acatrene la lapaune së kowe la itre hnei Iehova hna thingehnaean jëne la Baselaia i Nyidrë. Haawe, ame la easë a acatrene la itre ime ka thip, easë hi lai a xatuane la itre trejin troa cile catr, me lapa mekune la mel elany. Nge, easë fe hi lai a ketre acatrene la itre sipu ime së, me lapaune së kowe la mel elany.

18 Ame la easë a lapa mekune la aqane amelene Iehova ekö la nöje i Nyidrë, kolo fe hi lai a acatrene la lapaune së, me mejiune së koi Nyidrë. Matre, ‘the kucakuca kö la lue ime i eö’ e traqa ju la itre jol me xou! E tro eö a sipo ixatua koi Iehova, tro kö la ime ka catre i Nyidrë a aegöcatrenyi eö, me xome xatua eö matre traqa kowe la itre manathithi ne la Baselaia, laka calemi catre hë.—Salamo 73:23, 24.