“Unatrije pi la atre ka hekö memine la itre thiina i nyën.”​—KOLOSE 3:9, MN.

NYIMA: 83, 129

1, 2. Nemene la hna öhne hnene la itre atr thene la Itretre Anyipici Iehova?

ALANYIMU la itre atr ka öhne laka, ketre pengöne kö la Itretre Anyipici Iehova. Hnei Anton Gill, ketre atre cinyihan, hna qaja aloine la itre thiina ne la Itretre Anyipici Iehova ngöne la ijine musi Nazi e Alema. Öni angeic: “Hna methinëne la Itretre Anyipici Iehova hnene la angetre Nazi. . . . Ame lo 1939, ala 6 000 e angatr ngöne la itre [iuma ne iakötrë].” Öni angeice mina fe, ngacama hna akötrëne la Itretre Anyipicin ka macaj, ngo hna atre angatr hnene la aqane huliwa nyipici angatr, nge itre ka atreine xomihni ngöne la itupath, me mele nyipici koi Akötresie, me itre ka cas.

2 Tha ekö catre kö, hetre ketre ewekë hna öhn thene la Itretre Anyipici Iehova hnene la itre atrene Afrique du Sud. Ame la ketre ijin, tha hna nue kö la itre trejin ka isa hane ngönetrei kö troa ce icasikeu. Ngo, ame lo 18 Diseba 2011, hetre icasikeu ka ketrepengön hna kuca ngöne la ketre hnë elo ka tru e Johannesburg. Nge hna sine lai hnene la ala 78 000 nge hetre munën lao itre trejin qa Afrique du Sud me qa ngöne la itre nöj ka easeny, nge ka isa hane ngönetrei kö. Önine la ketre hen ne la hnë elo cili ka hape: “Pëkö ketre itronyi alanyim ka lolo thiina hnenge hna öhne ngöne la hnë elo celë. Ka heetre hnyawa asë hi epun. Hnei epuni hna nyidrawane hnyawane la hnë elo. Ngo isa hane ngönetrei epuni kö.”

3. Pine nemene matre ka ketrepengöne kö la lapa ne la itre trejin?

3 Kola mama jëne la itre mekun hna qaja hnene la itre atr ka tha ce hmi kö me easë laka, ka ketrepengöne kö la lapa ne la itre trejin e cailo fen. (1 Peteru 5:9) Pine nemene matre ka ketrepengöne kö së hune la itre xa organizasio? Pine laka, jëne la ixatua ne la Tusi Hmitrötr, me uati hmitrötre i Akötresie, easa isine troa ‘unatrije la atre ka hekö.’ Nge easa thele troa “xetëne la ate ka hnyipixe.”​—Kolose 3:9, 10.

Ijije hi tro sa saze

4. Nemene la hne së hna troa ce ithanatan ngöne la tane mekune celë? Pine nemen?

4 E ase hë së una la atr ka hekö, tha tro hmaca kö sa xeetrën. Ame ngöne la tane mekune celë, tro sa pane ce wange la aqane tro sa unatrije la atr ka hekö, memine la kepine matre ka nyipiewekë catre lai. Tro fe sa ce wange laka, ijije hi tro la atr a saze, ngacama ngazo catr la hna kuca. Thupene lai, tro sa ce ithanatane la nyine troa kuca hnene la itre trejin ka nyihlue i Iehova hë koi nyimu macatre, matre tha tro hmaca kö a xeetrën la atr ka hekö. Pine nemen matre loi e tro sa ce ithanatane lai? Pine laka, tha hna hmeke kö hnene la itre xa hlue i Iehova, nge hnei angatre hna xome hmaca lo aqane mele i angatr ekö, lo thatre Iehova petre kö angatr. Nyipiewekë tro sa isa lapa mekune la ithuemacanyi celë, kola hape: “Ame la ate mekune laka angeic’ a cile huti, wange kö ke keipi.”​—1 Kor. 10:12.

LEPETRIJE PI LA ITRE AJA KA SIS

5. (a) Qaja jë la kepine matre loi e tro sa canga unatrij la atr ka hekö. (Wange ju la pane iatr.) (b) Nemene la itre huliwa ka sis ka mama ngöne Kolose 3:​5-9?

5 Tune kaa e öhne jë epun laka, ka dro, nge ka punepun la iheetre i epun? Tro epuni lai a canga unatrij. Ketre tune mina fe, e öhne hi së laka, hetre itre huliwa hne së hna kuca, nge hna methinën hnei Iehova, loi e tro sa canga ujë. Hnei Paulo hna amexeje la itre huliwa ka sis cili, me hape: “Tijepi qa thei nyipunie la nöjei ewekë celë.” Tro sa ce ithanatane la lue huliwa ka sis, ene la kuci ngazo me thiina ka sis.​—E jë la Kolose 3:5-9.

6, 7. (a) Nemene la aqane amamane Paulo laka, troa isin troa unatrij la atr ka hekö? (b) Nemene la aqane mele i Sakura? Nemene la ka thue trengecatre i angeic troa ujë?

6 Kuci ngazo. Ame la “kuci ngazo” e hnine la Tusi Hmitrötr tre, kolo fe a qaja la kola ce meköle trefëne la trahmanyi me föe ka tha faipoipo kö. Hnei Paulo hna upe la itre keresiano troa ‘humuthe la itre hnepe ngönetrei’ i angatr, e traqa ju koi angatr la aja troa kuci ngazo. Kolo lai a hape, tro angatr a isin troa lepetrij la itre aja ka sis thei angatr. Nyipici laka, tha ka hmaloi kö, ngo ijiji së hi troa traqa kow!

7 Tro sa ce wange la hna melën hnei Sakura, ketre trejine föe qa Zapo. * (Wange ju la ithuemacany.) Ame la Sakura a tru trootro tre, hleuhleu la mele i angeic. Ame koi angeic, pëkö ka hnimi angeic. Matre, ame la angeic a 15 lao macatre, hnei angeic hna nyiqaane ce meköl memine la itre atr ka alanyim. Akönia thi upune Sakura. Öni angeic: “Ame ngöne la xötrei, kösë hetre madrineng troa kuci ngazo ke, ka nyipiewekë kowe la meleng. Nge, ame koi ni, hetre ka hnimi ni. Ngo ame hë e thupen, eni pala hi a kuci ngazo, nge kolo pala hi a lapane la hning hnene la hleuhleu.” Hnei angeic hna mele tune lai uti hë la angeic a 23 lao macatre. Thupene lai, hnei angeic hna inine la Tusi Hmitrötr memine la Itretre Anyipici Iehova, nge hetre madrine i angeic kowe la hnei angeic hna inin. Hnei Iehova hna xatua angeic matre tha kuca ha angeic la itre huliwa ka sis, nge patre hë la itre mekun ka angazone la hni angeic, me ahmahmanyi angeic. Ame hë enehila, ka pionie lapa Sakura, nge patre hë thei angeic la itre mekun ka ahleuhleunyi angeic ekö. Öni angeic: “Hetre madrineng troa melën la ihnimi Iehova e nöjei drai.”

AQANE TROA HMACA QA NGÖNE LA ITRE THIINA KA SIS

8. Nemene la itre xa huliwa ka sis xajawa i Akötresie?

8 Thiina ka sis. Ame la “thina ka sis” e hnine la Tusi Hmitrötr tre, tha ene hmekuje kö la troa kuci ngazo. Kolo fe a qaja la troa ufi sixa me itre qene hnyima ka sis. (2 Korinito 7:1; Efeso 5:3, 4) Kolo fe a qaja la itre ewekë ka sis hna kuca juetrën, tune la troa e la itre itus ka aciane la aja troa kuci ngazo, maine troa goeë iatr ka sis. Tro itre eje lai a uku së troa huliwane menune la götrane gaa hmitrötre së. (Kolose 3:5) *​—Wange ju la ithuemacany.

9. Nemene la ewekë ka traqa e kökötre jë e kuhu hni ne la atr la trenge aja ka tru kowe la kuci ngazo?

9 Ame la itre atr ka goeëne lapane la itre iatr ka sis tre, kola kökötre catr thei angatr la trenge aja ka tru kowe la kuci ngazo, nge tro pala pë hë angatre lai a thele catrën troa kuci ngazo. Hnene la itre ka inamacan hna öhne laka, ceitune hi la troa thele catrëne palahi la troa goeë iatr ka sis, me iji kahaitr maine xomi dorog. Matre, tha sesëkötre kö së laka, ka hetre ethanyine catr la troa majemine goeë iatr ka sis. Kola qaja la troa hmahma, nge tha huliwa ha tune ekö, nge hleuhleu la mele ne la hnepe lapa, me ­seihnacil, me hnöjua mina fe. Traqa ha koi ca macatre ne nuetrije hë hnene la ketre trahmanyi la hna majemi goeë iatr ka sis. Öni angeic, “Hetre aliene hmaca la meleng.”

10. Nemene la hna kuca hnei Ribeiro matre hmaca ju angeic goeë iatr ka sis?

10 Alanyimu la itre ka majemine goeë iatr ka sis ekö, ngo hnei angatr hna isine troa hmaca qa ngön. Hanawang la hna melën hnei Ribeiro qaa Brésil. Hnei angeic hna trotrij la hnalapa i angeic lo kola thöth, göi troa huliwa ngöne la hnë kuci pepa. Ame e cili, hnei angeic hna öhne la itre zonal ka amamai iatr ka sis. Öni Ribeiro: “Kolo pala hi a tro la itre drai, nge eni fe hë a thele catrën la itre iatr ka sis. Atraqatre pala ha la aja cili theng, matre tha treqene hë ni tro la föe hnenge hna ce mele memin a tro qa ngöne la hnalapa, matre goeëne jë ni la itre video ka amamai iatr ka sis.” Ame hë la ketre drai ngöne la hna huliwa, öhne ju hi Ribeiro la itus Jëne Madrine Kowe La Fami e nyipine la itre itus hna xawan. Angeic a hleme jë me e. Celë hi ka aijijë angeic troa ini Tusi Hmitrötr memine la Itretre Anyipici Iehova. Ngo, tro pala kö a qea la ijine matre hmaca ju Ribeiro goeë iatr ka sis. Nemene la ka xatua angeic? Öni angeic: “Hnene laka, hnenge hna catre thith, me ini Tusi Hmitrötr, me mekun ajuine la hnenge hna inin, ame hna kökötre la hni ne oleng kowe la itre thiina ka lolo i Iehova uti hë la catrecatre kö la ihniming koi Iehova hune la aja troa goeë iatr ka sis.” Hnene la ixatua ne la Tusi Hmitrötr, me uati hmitrötr, hna aijiji Ribeiro troa ujë qa ngöne la itre thiina i angeic, me xomi bapataiso. Nge, qatre thupe fe hë angeic enehila.

Nyipiewekë tro sa hnime catrë Iehova, me methinëne la ngazo

11. Nemene la ka troa xatuane la atr troa ananyine la hna majemine celë, ene la troa goeë iatr ka sis?

11 Hetre ketre ewekë kö hnei Ribeiro hna kuca matre tha tro hmaca kö a kei kowe la hna majemine cili. Hnei angeic hna mekun ajuine la hnei angeic hna e e hnine la Tusi Hmitrötr, me thel matre tro lai a ketr la hni angeic. Hnei angeic hna sipone iele Iehova jëne la thithi troa xatua angeic. Hnene la itre ewekë cili hna akökötrene la ihnimi Ribeiro koi Akötresie, matre celë hi ka aijiji angeic troa lepetrij la itre aja i angeic kowe la itre iatr ka sis. Haawe, nyipiewekë fe tro sa hnime catrë Iehova, me methinëne la ngazo matre tro sa ananyine la hna majemine celë, ene la troa goeë iatr ka sis.​—E jë la Salamo 97:10.

TRIJE PI LA ELËHNI, ME IQAQA, ME THOI

12. Nemene la ka xatua Stephen troa thipetrij la elëhni me iqaqa?

12 Nyimenyime hi la itre atr elëhni, me ithanata akökötreny, me iqaqa. E kola ujë tune ngöne la hnepe lapa, akötr asë hi la itre atren. Stephen la ketre kem qa Australie ka majemin ekö ithanata angazony, nge ka elëelëhni. Öni angeic: “Akönia isa lapa jë kö ni me föeng. Nge, nyio fe hë a kuci pepa ne seihnacil.” Ame e cili, hnei nyidro hna nyiqaane ini Tusi Hmitrötr memine la Itretre Anyipici Iehova. Nge, Stephen fe a thel troa trongën la hnei angeic hna inin. Öni angeic, “Ame ekö qëmekene tro ni a atre Iehova, ka canga elëhni ni. Matre, e nango aelëhni ni ju kö hnei ketre hnepe ewekë, canga sesë hi ni. Ngo, jëne la ixatua i Iehova, ka tingeting, nge lapa hnyawa ha la hning enehila. Lolo hë la mele ne la hnepe lapa i nyio.” Drikona ha Stephen, nge nyimu macatre hë ne pionie lapa la föi angeic. Önine la itre qatre thup ne la ekalesia i Stephen ka hape: “Stephen la ketre trejin ka pë mejen, ka catre huliwa, nge ka ipië.” Öni angatre fe, tha öhnyi angeic pi kö hnei angatr e hane elëhni. Ngo tha hnei Stephen pi kö hna selën ka hape, hnene la sipu trengecatre i angeic matre saze pi angeic. Öni angeic: “Maine tha kapa ju ni la ixatua i Iehova troa ujën hnyawa la thiinang, tha tro jë pi kö ni a kapa la itre manathith cili.”

13. Nemene la thangane la troa elëhni? Nemene la ithuemacanyi hna hamë së hnei Tusi Hmitrötr?

13 Tusi Hmitrötr a hmekë së matre tha tro kö sa elëhni, me ithanata akökötreny, me sue menu. (Efeso 4:31) Celë hi qaane la itre isi. Ame kowe la ka alanyim enehila, tha ngazo kö e troa isi hnei elëhni. Ngo, e troa ujë tune lai, kolo lai a thaipiëne la Atre Xupi së. Alanyimu la itre trejin ka nuetrij la thiina i angatr ekö, me xetrën la atr ka hnyipixe.​—E jë la Salamo 37:8-11.

14. Ijije kö kowe la atr ka isi troa menyik?

14 Hans la ketre qatre thup ne la ketre ekalesia e Autriche. Önine la kordinatör ne la lapa ne la itre qatre thup e cili ka hape: “Pëkö trejin ka menyik tui angeic.” Ngo, tha ka tune kö angeic ekö lai. Ame lo angeic a thöth, angeice ha iji menu la kahaitr, me isi. Ame ngöne la ketre ijin, hetre ewekë ka traqa, nge ka iji angeic. Elëhni catre palaha angeic, ame hnei angeic hna humuth la hanyi angeic. Hna akalabusi Hans koi 20 lao macatre, ngo tha saze pi kö angeic e cili. Thupene lai, hnene la thine i angeic hna upe la ketre qatre thup troa wai angeic, ame hnei Hans hna nyiqaane inine la Tusi Hmitrötr. Öni angeic: “Ketre isi ka tru koi ni troa unatrij la thiinang hnapan. Hnene la tusi Isaia 55:7 hna xatua ni, kola hape: ‘Qâne la ate ka ngazo troa tije la thina i angeic.’ Hna xatua ni mina fe hnene la tusi 1 Korinito 6:11. Kola qaja göne la itre ka nuetrij la itre jë i angatr ka ngazo ka hape: ‘Hna tune lai hnei itre xan e nyipunie.’ Nyimu macatre ne xatua ni hnei Iehova troa xetrëne la atr ka hnyipixe jëne la uati hmitrötre i Nyidrë.” Hnei Hans hna xomi bapataiso, nge angeic petre kö e hnine la kalabus. Nge, hna nue angeic qa lai thupene la 17 lao macatre nge sin. Öni angeic: “Tru la oleng kowe la ihnim, me utipine i Iehova ka sisitria catr.”

15. Nemene la ketre igötranene la atr ka hekö? Nemene la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr göne lai?

15 Ame la ketre igötranene la atr ka hekö tre, ene la thoi. Alanyim la itre atr ka thoi matre tha tro kö a nyithupei impôts, maine göi troa triane la itre ethane la ngazo hna kuca. Ngo, “Akötesieti ka nyipici” Iehova. (Salamo 31:5) Matre Nyidrëti a amekötine kowe la itre hlue i Nyidrëti asë troa “isa qeje nyipici,” nge tha tro kö a “ithoikeu.” (Efeso 4:25; Kolose 3:9) Kola mama e celë laka, nyipiewekë tro sa qaja la nyipici ngacama jole ju hë me nyine hmahman.​—Ite Edomë 6:16-19.

IJIJI EPUN TROA HUN

16. Nemene la ka troa xatua së troa unatrij la atr ka hekö?

16 Thatreine kö së troa unatrij la atr ka hekö hnene la sipu trengecatre së. Hnei Sakura, Ribeiro, Stephen, me Hans hna isa isin troa ujë qa ngöne la itre thiina i angatr ekö. Ame la ka xatua angatr tre, ene la mene ne la Wesi Ula i Akötresie, memine la uati hmitrötre i Nyidrë. (Luka 11:13; Heberu 4:12) Maine aja së troa kepe thangane la mene cili, nyipiewekë tro sa e la Tusi Hmitrötr o drai, me mekun ajuine ej, me sipone pala hi koi Iehova la inamacan, me trengecatr matre troa trongëne la hne së hna inin. (Iosua 1:8; Salamo 119:97; 1 Thesalonika 5:17) Easë mina fe a kapa la mene ne la Wesi Ula i Akötresie, memine la uati hmitrötre i Nyidrë ngöne la easa hnëkën me sine la itre icasikeu. (Heberu 10:24, 25) Ketre, hetre madrine së troa huliwane hnyawane la itre xa jia ne huliwa hna hamëne koi së hnene la organizasio, ene la itre zonal, JW Télédiffusion, JW Library, me jw.org.​—Luka 12:42.

Nemene la aqane tro sa unatrij la atr ka hekö? (Wange ju la paragarafe 16)

17. Nemene la nyine tro sa ce ithanatane ngöne la tane mekun ka troa xulu?

17 Hne së hna ce ithanatane la itre hna majemine ka ngazo nyine tro la keresiano a nuetrij me ananyine matre troa amadrinë Iehova. Ngo, hetre ketre ewekë kö nyine tro sa kuca. Nyipiewekë tro sa xetrëne la atr ka hnyipixe, nge troa mama ngöne la mele së. Ame ngöne la tane mekun ka troa xulu, tro sa ce wange la aqane troa melëne lai.

^ par. 7 Hna saze la itre ëj.

^ par. 8 Wange ju la mekene 25 ne la itus Les jeunes s’interrogent.​—Réponses pratiques, Volume 1.