HNEI Iehova hna upi Paulo aposetolo troa cinyihane la naen lao thiina, nge thangane hi la mene ne la uati hmitrötr. * (Wange ju la ithuemacany.) (Galatia 5:22, 23) Ame la wene cili tre, ketre götranene fe “la ate ka hnyipixe” nyine tro la keresiano a xetrën. (Kolose 3:10) Tune la sinöe ka wawene e hna fi timine hnyawa, tro fe a hetrenyi thene la atr la itre thiina cili e lolo la aqane huliwa la uati hmitrötr ngöne la mele i angeic.​—Salamo 1:1-3.

Ihnim la pane thiina ka lolo hnei Paulo hna qaja. Pine nemene matre ka sisitria catr la thiina cili? Öni Paulo, e patre kö la ihnim, “tha nyipi ewekë kö” angeic. (1 Korinito 13:2) Ngo, nemene la ihnim, nge nemene la aqane tro sa akökötrene ej, me melëne ej o drai?

NEMENE LA IHNIM?

Ngacama jole pi hë troa qejepengöne la ihnim, ngo Tusi Hmitrötr a qaja la aqane ujë me aqane mekun ne la atr ka ihnim. Ame la atre ihnim tre, “ate xome ahoeane me ka menyik” me “ate madine la nyipici.” E ka ihnim la atr, angeic la “ate juetëne la nöjei ewekë asë, ate kapa la nöjei ewekë asë, ate mejiune la nöjei ewekë asë, ate xomi hnine la nöjei ewekë asë.” Ka tru la ihnimi angeic kowe la itre atr, angeic a nyipiewekë angatr, nge ketre sinee angeic ka nyipici koi angatr. Ngo, e pëkö ihnimi angeic, hetrenyi la zalu, me pi mama, me thiina ka qali, me ka tha imeku, nge ka tha nue kö la ngazo i ketre. Ngo, loi e tro pe sa hnim la itre atr ke, ame la atre ihnim, “tha ate thele ewekë i nyëne kö.”​—1 Korinito 13:​4-8.

IEHOVA ME IESU LA LUE TULU NE IHNIM KA PEXEJ

“Akötesieti la ihnim.” (1 Ioane 4:⁠8) Kola mama lai ngöne la aqane huliwa i Nyidrë. Hnei Iehova hna amamane la ihnim i Nyidrë kowe la itre atr lo Nyidrëti a upi Iesu kowe la fen troa akötr me mec pi së. Öni Ioane aposetolo: “Mamapi hi la ihnimi Akötesieti koi shë, ke hnei Akötesie hna upe kowe la fene hnengödrai la Hupuna i nyidëti ka cas, mate melepi shë hnei nyidë. Dei lola ihnim, ka, hape ; tha hne shë kö hna aja Akötesie, ngo hnei nyidëti hna hnimi shë me upe la Hupuna i nyidë nyine huje pine la ite ngazo shë.” (1 Ioane 4:​9, 10) Hnene la ihnimi Akötresie, matre Nyidrëti a nue la itre ngazo së, me aijijë së fe troa mejiune kowe la mel ka tha ase palua kö.

Hnei Iesu hna huujëne la mele i nyidrë matre troa kuca la aja i Akötresie. Kola amamane la ihnimi nyidrë kowe la itre atr. Öni Paulo: “Celë hi aja hna ahmitötë shë kow, ngöne la a ca hna hujëne la [ngönetrei] i Iesu Keriso.” (Heberu 10:​9, 10) Pëkö ka atreine troa amamane la ihnim ka sisitria hune lai. Öni Iesu: “E tro kete ate a hamëne la mele i angeice thatraqane la ate sine i angete, pëkö ihnimi ka sisitia hune lai.” (Ioane 15:13) Ngacama itre atr ka tha pexeje kö së, ngo ijiji së troa melëne la ihnimi hna amamane hnei Iehova me Iesu koi së! Tro sa ce wange la aqane tro sa amamane la ihnimi cili.

‘TRO JË PALA HI NGÖNE LA IHNIM’

Paulo a thuecatre koi së, me hape: “Nyi tupu Akötesieti jë nyipunie, tune la ite nekö hnimina; me tro pala hi ngöne la ihnim, tune la hnei Keriso hna hnimi shë, me hamë nyidëti kö thatraqai shë.” (Efeso 5:​1, 2) Nemene la aliene la kola hape, troa “tro pala hi ngöne la ihnim”? Kolo lai a hape, troa melëne la ihnim e nöjei ijin. Tha easë hmekuje kö a qaja ka hape, easa hnim la itre atr. Kolo fe a mama jëne la itre huliwa së. Öni Ioane: “Ange nekönate fe, the tro kö sha ihnimi hnei aqane ewekë, me thinem ; loi pe hnene la huliwa me nyipici.” (1 Ioane 3:​18) Ame la easa cainöjëne ‘la maca ka loi ne la baselaia,’ easë hi lai a amamane la ihnimi së koi Iehova me kowe la itre atr. (Mataio 24:14; Luka 10:27) Ame la ketre aqane tro sa “tro pala hi ngöne la ihnim” tre, ene la troa atreine xomihni, me thiina ka menyik, me nue la ngazo i ketre. Celë hi matre, Tusi Hmitrötr a thuecatre koi së ka hape: “Hna nue nyipunie hnei Iehova, kete tro nyipunie a tun.”​—Kolose 3:​13, MN.

Maine easa hajine la ketre atr, tha kolo kö lai a hape, pëkö ihnimi së koi angeic. E treije hë la kuku, hna majemine hnene la keme me thin troa kei thenge la aja i nyën matre upu ju. Ngo, ame la keme me thin ka hnime la kuku, tha tro kö nyidroti lai a drengedreng. Ketre tune mina fe, ka ihnimi Akötresie, ngo “ame la hna hnime hnei [Nyidrë], te, kola hajine hnei nyidë.” (Heberu 12:6) Haawe, hatrene ihnimi hi lai la troa hajine la ketre atr ka tria. (Ite Edomë 3:​11, 12) Tha tro kö sa thëthëhmine laka, itre atr ka ngazo asë hi së, nge patre kö the së la ihnim e itre xa ijin. Matre, loi e tro sa thel troa kökötr ngöne la ihnim. Nemene la nyine kuca matre tro sa eatrëne lai? Tro sa ce wang la köni ewekë nyine kuca.

AQANE TROA AKÖKÖTRENE LA IHNIMI SË

Ame la hnapan, sipo Iehova jë la uati hmitrötre i Nyidrë ke, ihnim la ketre igötranen la wene ne la ua. Öni Iesu, Iehova a hamëne la “[u]ati [h]mitöte koi angete sipo anganyidë.” (Luka 11:13) Matre, tha luelue kö së laka, e tro sa sipone la uati hmitrötr, me nue ej troa xatua së, tro pala hi së lai a akökötrene la ihnimi së. (Galatia 5:​16) Maine ketre qatre thup nyipunie, sipone jë la uati hmitrötr matre troa xatua nyipunie troa hetrenyi la ihnim la epuni a hamë eamo qa hnine la Tusi Hmitrötr kowe la itre trejin. Maine nyipunie la ketre keme maine thin, sipone jë la uati hmitrötre i Iehova matre troa xatua epun troa hajin la itre nekö i epun ngöne la ihnim, ngo tha hnei elëhni kö.

Ame la hnaaluen, mekune hnyawa ju la aqane amamane Iesu la ihnimi nyidrë kowe la itre atr, ngacama angatr a qanangazo nyidrë. (1 Peteru 2:​21, 23) E akötrë epuni jë hnei ketre, maine kuca pena la ewekë ka tha meköti kö koi epun, isa thele jë me hape, ‘Nemene la hnei Iesu hna troa kuca?’ Hnei Leigh, ketre trejin föe hna öhne laka, hnene la hnyinge cili hna xatua angeic troa pane mekune hnyawa qëmekene tro angeic a axecië mekun. Öni angeic: “Ame la ketre ijin, hnene la ketre sine huliwang hna iupi fë mail koi itre xan, me qaja angazo ni, memine la aqane huliwang. Akötre pi hë koi ni. Ngo, hnenge pë hë hna ketre thel me hape, ‘Tro ni a nyitipu Iesu tune kaa ngöne la aqane tro ni a ujë koi angeic?’ Thupene la hna mekun hnyawa la hna troa kuca hnei Iesu, eni pë hë a nue pi. Ame hë e thupen, eni a dreng ka hape, hna tithi angeic hnene la ketre mec ka tru, nge tha lapa hnyawa ha angeic. Matre, ame koi ni, tha sipu mekuna i angeice kö lo itre mekune hnei angeic hna cinyanyin. Hnenge hna mekune hnyawa la aqane amamane Iesu la ihnimi nyidrë, ngacama hna akötrë nyidrë. Celë hi ka xatua ni troa ujë tune lai kowe la sine huliwang.” E hne së hna nyitipu Iesu, tro pala hi së lai a hnim la itre atr.

Ame la hnaakönin, thele jë troa ihnim me huujëne la mele së. Celë hi ihnimi lai ka ej thene la itretre drei Iesu. (Ioane 13:​34, 35) Hetrenyi thei Iesu la ihnimi cili, nge nyidrë la tulu ka pexej nyine tro sa xötrethenge. Ame la nyidrëti a uti qa la hnengödrai, hnei nyidrëti “hna aipië nyidëti kö,” me “denge thenge uti hë la mec” thatraqai së. (Filipi 2:​5-8) E hne së hna xötrethenge la ihnimi Iesu, ene la troa huujëne la mele së, tro ha ceitu la itre mekun me aliene hni së me nyidrë. Ketre, tro hë sa amë panëne la itre aja ne la itre atr, nge pine pë hë la itre aja së.

MANATHITHI HNA KAPA QA NGÖNE LA HNA IHNIM

Nyimutre la itre manathith hna kapa qa ngöne la hna ihnim. Hanawang la lue xa manathith:

Tro sa kepe thangane tune kaa la hna melëne la ihnim?

  • LAPA NE LA ITRE TREJIN E CAILO FEN: Pine laka easa ihnimikeu, atre hi së laka, maine tro sa tro kowe la ketre ekalesia e cailo fen, tro pala hi la itre trejin a kepe së hnyawa. Drei la ketre madrine troa dreng ka hape, hna hnimi së hnene la “ite tejine me [easë] e celë fene”! (1 Peteru 5:⁠9) Ej hmekuje hi la ihnimi cili thene la itre hlue i Iehova.

  • TINGETING: E hne së hna ‘isa xomihnikeu ngöne la ihnim,’ tro së lai a “hetrenyi la cas qaathene la ua ngöne la otrene la tingeting.” (Efeso 4:​2, 3, MN ) Easa melëne la tingetinge cili ngöne la itre icasikeu, me asabele. Mama hnyawa hi laka, ketre pengöne kö la tingetinge cili ngöne la fen ka isazikeu enehila. (Salamo 119:165; Isaia 54:13) Ame la easa thel troa mele tingetinge memine la itre atr, easë hi lai a amamane ka hape, hetre ihnimi së koi angatr. Nge, celë hi ka amadrinëne la keme së e koho hnengödrai.​—Salamo 133:​1-3; Mataio 5:9.

“AME LA IHNIMI, TE, ATE AKEUKAWAN”

Öni Paulo: “Ame la ihnimi, te, ate akeukawan.” (1 Korinito 8:1) Nemene la aliene lai? Ame ngöne 1 Korinito mekene 13, lo hna hëne hnei itre xan ka hape, “Salamo Ne Ihnim,” angeic a qaja la aqane keukawa ne la ihnim. Ihnim a thele la loi ­thatraqane la itre atr. Ihnim a wangatrune la aja ne la itre atr. (1 Korinito 10:24; 13:5) Nge pine laka, ame la ihnim tre, ka imeku, nge ka inyipi, nge ka xomihni, nge ka loi thiina, haawe, ej a acatrene la itre hnepe lapa, memine la cas ne la ekalesia.​—Kolose 3:​14.

Nyimu aqane tro sa amamane la ihnimi së koi itre xan, ngo ame la ihnimi së koi Akötresie tre, celë hi ihnimi lai ka sisitria, nge ka iakeukawany. Ame la ihnimi së koi Nyidrë tre, kola acasi së. Itre atr ka isa aqane mel, me ka isa hane ngönetrei, me ka isa qene hlapa a ce nyihlue i Iehova “hnene la hni ka cas.” (Zefania 3:9) Catre jë së melëne o drai la thiina cili ka sisitria, ketre igötranen ne la wene ne la uati hmitrötre i Akötresie.

^ par. 2 Ame la tane mekune celë tre, pane tane mekun ne lo naen lao tane mekun ka troa qejepengön la isa ca thiina ne la wene ne la ua.