Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Xötrethenge Jë La Thiina Ka Meköt Memine La Utipine i Iehova

Xötrethenge Jë La Thiina Ka Meköt Memine La Utipine i Iehova

“Amekötine hnyawa ju, ihnimekeuneju, me iutipine keun.” —ZAKARIA 7:9.

NYIMA: 21, 69

1, 2. (a) Nemene la aqane goeëne Iesu la Wathebo i Akötresie? (b) Nemene la aqane huliwane menune la Wathebo hnene la angetre Faresaio?

KA HNINE Iesu la Wathebo i Mose. Trotrohnine hi së lai ke, qaathene la Keme i nyidrë la Wathebo, lo Atre ka sisitria ngöne la mele i nyidrë. Salamo 40:8 a qaja la etrune la ihnimi Iesu kowe la Wathebo i Akötresie, me hape: “Akötesingöti fe, madine ni troa kuca la aja i cilie, nge e kuhu hninge la wathebo i cilie.” Kola mama jëne la aqane ithanata me aqane ujë i Iesu ka hape, ka pexej la Wathebo i Iehova, nge ka hetre thangan. Ketre, hnei nyidrëti hna amamane ka hape, tro palahi a eatr la itre hna thingehnaean e hnine la Wathebo.—Mataio 5:17-19.

2 Kola akötr hnei Iesu la kola öhne la angetre cinyihane me angetre faresaio a huliwane menune la Wathebo ne la Keme i nyidrë. Kösë triane hë lo sipu aliene ej. Öni Iesu koi angatr: “Nyipunie a hamëne la ite hnaaluepine [tune la kola hape, maine 30 ke, 3 la hna hamën] la minet, me aneto, me komina.” Nyidrëti a amamane ka hape, angatr a xötrethenge hnyawa uti fe hë la itre götrane ka co ne la Wathebo. Nga nemene kö la ejolen? Öni nyidrë: “Ngo hna nue pë hë la itre ewekë ka nyipiewekë catr ne la Wathebo, ene la meköt, me ihnim, me lapaun.” (Mataio 23:23, MN) Tha  trotrohnine kö la angetre faresaio la nyipi aliene la Wathebo, nge ame koi angatr, ka sisitria kö angatr hui itre xan. Ngo ame Iesu, trotrohnine hnyawa hi nyidrë la aliene ne la Wathebo ke, kola mama la pengöi Iehova jëne la itre hna amekötin.

3. Nemene la nyine tro sa ce ithanatane ngöne la tane mekun celë?

3 Ame easë itre keresiano, tha easë hmaca kö fene la Wathebo i Mose. (Roma 7:6) Pine nemene kö matre hnei Iehova hna amë la Wathebo e hnine la Tusi Hmitrötr? Aja i Nyidrë tro sa trotrohnine me trongëne la itre ka “nyipiewekë catr,” ene la itre trepene meköt e hnine la Wathebo. Nemene la itre trepene meköt ka mama jëne la itre hlapa hnë kötre zae hna acil? Ame ngöne lo tane mekun hnapan, hetre ini hne së hna kapa qa ngöne la aqane troa ujë ne la ka kötre mel. Nge ame ngöne la tane mekune celë, tro sa atrepengöi Iehova hnyawa, memine la itre thiina i Nyidrë jëne la pengöne la itre hlapa hnë kötre zae. Tro sa ce wang la köni hnying: Kola mama tune kaa la utipine i Iehova jëne la itre hlapa hnë kötre zae? Nemene la hne së hna inine göne la enyipiewekëne la mel xajawa i Akötresie? Nge, kola mama tune kaa la thiina ka meköt i Nyidrë? Thele jë la aqane troa nyitipune la Keme së e koho hnengödrai.—E jë la Efeso 5:1.

AQANE IËNE LA ITRE HLAPA HNË KÖTRE ZAE

4, 5. (a) Nemene la hna amekötine matre tro hi a canga öhne la itre hlapa hnë kötr zae, nge pine nemen? (b) Nemene la hne së hna inin göi Iehova?

4 Hnei Iehova hna kuca matre hmaloi troa öhne la sikisi lao hlapa hnë kötre zae. Hnei Nyidrëti hna upe la angetre Isaraela troa iëne la köni traon ngöne la lue götranene la hneopegejë e Ioridrano. Hnei Nyidrëti hna amekötine tune lai matre troa hmaloi kowe la ka kötre mel troa canga öhne me tro kowe la hlapa. (Numera 35:11-14) Ketre, pëkö ejolene la gojenyi ne tro cili. (Deuteronomi 19:3) Hna majemine ami hatrene la itre gojenyi matre hmaloi kowe la ka kötre mel troa canga öhne la hlapa. Maine tro angatr a kötr kowe la ketre nöje trenyiwa, tro hë angatr a nyihluene la itre haze ne la itre nöje cili. Celë hi matre hnëkëne jë la itre hlapa hnë kötre zae thatraqai angatr e Isaraela.

5 Pane mekune ju! Ase hë Iehova lo amekötine ka hape, troa mec la atre ihumuth. Ngo, ame göi atre ihumuth, ngo tha hna thë kö, troa mama la utipine i Nyidrë, me aja i Nyidrë troa amele angeic. Önine la ketre atre inamacan: “Hna hnëkën asë la nöjei ewekë matre tha tro kö a hetre ejolene kowe la ka kötr mel.” Tha atre amekötine kö Iehova ka iakötrë, me ka thel troa canga nyithupene la nöjei  tria së. Ngo, ka “tene ihnimi atraqat” Nyidrë.—Efeso 2:4.

6. Angetre faresaio kö a xötrethenge la utipine i Iehova? Qejepengöne jë.

6 Ngo, ame la angetre faresaio, pëkö utipine i angatr. E akönia kuca ha la ngazo ka cas hnei ketre, tha kapa ha angatr la qeje menu i angeic. Hnei Iesu hna xome la ketre ceitun nyine amamane la engazone la aqane ujë i angatr. Kola thith hnene la ketre faresaio thupene la hna thith hnene la telona. Önine la faresaio: “Akötesieti fe, ini a ole koi cilie qa ngöne laka tha cei tunge kö me ite xa ate, itete qene ënö, me ite ka qali thina, me itete kuci ngazo, nge kete tha cei tune fe memine la telona cili.” Nemene la mekuna i Iesu? Angetre faresaio a “methinëne la ite xan,” nge ame koi angatr, tha nyipiewekë kö troa utipine la itre xa atr.—Luka 18:9-14.

Epuni kö a kuca matre hmala la hni ne la itre atr troa qeje menu koi epun? Loi e troa ipië, matre tha jole kö troa ithanata koi epun (Wange ju la paragarafe 4-8)

7, 8. (a) Nemene la aqane troa xötrethenge la utipine i Iehova? (b) Pine nemene matre ka nyipiewekë la thiina ka ipië matre troa nue la ngazo i ketre?

7 The nyitipune kö la angetre faresaio, ngo Iehova pe. Amamane jë ka hape, hetre utipine i epun. (E jë la Kolose 3:13, MN.) * (Wange ju la ithuemacany.)Kuca jë matre troa hmalahnine la itre atr troa qeje menu koi epun. (Luka 17:3, 4) Isa thele jë ka hape: ‘Eni kö a canga nue la ngazo i ketre, ngacama anyimua akötrë ni hë hnei angeic? Saqe kö ni canga iloi memine la ka akötrë ni?’

8 E aja së troa nue la ngazo i ketre, loi e tro sa hetre ipië. Ame kowe la angetre faresaio, sisitria kö angatr hui itre xan, matre tha ka canga nue kö angatr la ngazo i ketre. Ngo, ame koi së itre keresiano, ka sisitria kö itre xan hu së, matre easa nue la ngazo i angatr. (Filipi 2:3) Isa thele jë ka hape, ‘Eni kö a nyitipu Iehova, me ipië?’ E hetre ipië së, tha jole kö koi ketre troa qeje menu koi së, nge ketre canga tro hi së lai a nue la ngazo i angeic. Amamane jë ka hape, hetre utipine i epun, nge the canga dreng akötrëne kö la hna kuca koi epun.—Ate cainöj 7:8, 9.

NYIPIEWEKËNE JË LA MEL ‘WANGA TITHI ’Ö JË HNENE LA MADRA’

9. Nemene la aqane amamane Iehova kowe la angetre Isaraela ka hape, nyipiewekë catre la mel?

9 Hna acile la itre hlapa hnë kötre zae matre tha tro kö la angetre Isaraela a humuth menune la ketre atr. (Deuteronomi 19:10) Ka tru koi Iehova la mel, nge ka xele catre Nyidrëti ma wang la ihumuth. (Ite Edomë 6:16, 17) Nyipici laka, Iehova la Akötresie ka meköt me ka hmitrötr, thatreine kö Nyidrëti troa wangahmalohmaloeëne la kola humu atr, nge tha hna thë kö. Pine laka hna humu atr, nge tha hna thë kö, haawe, troa utipi angeic. Ngo, qëmekene lai, tro angeic a pane qejepengöne  kowe la itre qatr ne la hlapa la ewekë ka traqa. E mama ha koi angatr ka hape, tha hnei angeice kö hna thë, haawe, tro hë angeice lai a lapa ngöne la hlapa hnë kötre zae utihë la kola mec la atre huuj ka sisitria. Ame itre xa ijin, meci ju kö la ka kötre mel e cili. Kola amamane kowe la angetre Isaraela laka, ka nyipiewekë catre la mel. Loi e tro angatr a thupëne wanga eatre pi ketre; angatre hi lai a atrune la Atre hamëne la mel.

10. Kola mama tune kaa laka, angetre cinyihan, me angetre faresaio a wangesixan la mele ne la atr?

10 Ame la angetre cinyihan, me angetre faresaio, tha ceitu i angatre kö me Iehova. Tha nyipiewekëne kö angatr la mele ne la itre atr. Öni Iesu koi angatr: “Ase hë nyipunieti xome la ki ne la inamacan ; tha lö kö nyipunieti kow, nge kete nyipunieti a shewe angate e troa lö kow.” (Luka 11:52) Nemene la aliene la ithanata i Iesu? Ame la qa ne la angetre cinyihan, me angetre faresaio tre, ene la troa qejepengöne la Wesi Ula i Akötresie kowe la nöj me xatua angatr troa hetrenyi la mel ka tha ase palua kö. Ngo, angatr pena a sawa la nöj troa xötrethenge Iesu, “Joxu ne la mel.” (Ite Huliwa 3:15) Matre angatre a tro xome la nöj kowe la mec. Ka pi tru la angetre faresaio, itre ka tha imeku, me ka pë ihnimin, nge tha nyipiewekëne kö angatr la mele ne la atr.

11. (a) Nemene la aqane nyitipu Iehova hnei Paulo göi aqane troa goeëne la mel? (b) Nemene la ka troa xatua së troa nyitipu Paulo?

11 Nemene la aqane tro sa nyitipu Iehova? Loi e tro sa nyipiewekën me wangatrune la mel. Celë hi hna kuca hnei Paulo. Kola mama lai ngöne la aqane cainöjëne angeic la maca ka loi ne la Baselaia kowe la itre atr. Öni angeic: “Gufa kö ni ene la madra ne la nöjei ate asë.” (E jë la Ite Huliwa 20:26, 27.) Tha Paulo kö a cainöj ke, thei angeic la madra ne la itre atr, maine hnëqa hna upi angeic troa kuca. Ohea, ka hnim catre Paulo la itre atr. Nge, ka tru la mele i angatr koi angeic, matre aja i angeic tro angatr a hetrenyi la mele ka tha ase palua kö. (1 Korinito 9:19-23) Loi e tro fe sa goeëne la mel ceitu me Iehova. Aja i Nyidrë tro la itre atr asë a ietra matre troa hetrenyi la mel. (2 Peteru 3:9) E aja së troa nyitipu Nyidrë, loi e tro fe sa hnim la itre atr. E tro sa amamane la utipine së, tro lai a xatua së troa catre cainöj, me hetre madrin ngöne la huliwa cili.

12. Pine nemene matre loi e tro la itre hlue i Iehova a thupëne wanga eatre pi?

12 E aja së troa goeëne la mel ceitu memine la aqane goeëne Iehova, loi e tro sa thupëne wanga eatre pi së. Loi e tro sa hmeke hnyawa ngöne la easa xomi loto me huliwa, ene mina fe la easa tro kowe la Uma Ne Baselaia, maine ngöne la easa xup me nyihnyawane ej. Nyimutre la itre atr ka thel troa canga afenesine la huliwa i angatr, maine thel matre troa co la manie nyine huliwan. Ngo ka hetre ethanyine lai kowe la mele i angatr. Matre, ka sisitria catre kö la mele hune la mani, me traem. Ame la Akötresie së, ka kuca palahi la meköt, nge aja i Nyidrë tro sa nyitipu Nyidrë. Loi e tro la itre qatre thup a thupëne hnyawa wanga eatre pi angatr maine itre trejine pena. (Ite Edomë 22:3) E tro la qatre thup a amexeje koi epuni la ketre ewekë nyine troa hmekën wanga eatre pi, drengethenge ju. (Galatia 6:1) Goeëne jë la mel tune la aqane goeëne Iehova ‘wanga tithi ’ö jë hnene la madra.’

AMEKÖTINE JË “THENGE LA ITE HNA AMEKÖTINE CELË”

13, 14. Nemene la aqane tro la itre qatre ne Isaraela a thiina ka meköt tui Iehova?

13 Hnei Iehova hna upe la itre qatre ne Isaraela troa thiina ka meköt tui Nyidrë. Loi e tro angatr a pane atre la itre ewekë ka traqa ngöne la ijine mec la atr hna humuth. Thupene  lai, angatr a thele troa atre la kepin matre humuthe pi lai atr, me atre la thiina ne la ka ihumuth, me itre huliwa i angeic ekö. Ame hë e cili, tro hë angatr a axeciën ka hape, tro ha utipin maine tha tro kö a utipi angeic. Ketre, tro angatr a thel ka hape, ‘Hnene kö la ka kötre mel hna humuth la atr hnei imethinë?’ (E jë la Numera 35:20-24.) Nge, e hetre atre anyipicin, loi e troa lue ka anyipicin, nge ame hë e cili, tro ha tranyi angeic.—Numera 35:30.

14 E mama hnyawa ha la jol kowe la itre qatr, tro pena ha angatr a wange hnyawane la pengöne la ka ihumuth. Loi e tro la itre qatre a atreine waiewekë, ene la troa thele fe la itre ewekë ka tha mama kö koi lue mek, memine la kepine matre traqa pi kowe lai ihumuth. Ka nyipiewekë koi angatr la uati hmitrötre i Iehova matre tro angatr a hetrenyi la itre thiina i Nyidrë, ene la troa atreine waiewekë, me hetre utipin, me thiina ka meköt.—Esodo 34:6, 7.

15. Pine nemene matre isazikeu catr la aqane goeëne Iesu la itre atr ka ngazo memine la aqane goeë angatr hnene la angetre faresaio?

15 Pëkö utipin thene la angetre faresaio kowe la itre atr. Angatr a goeëne atrune la ngazo hna kuca, nge tha goeëne pë hë la pengöne la atr. Hnene la itre xan e angatr hna öhnyi Iesu a xen thei Mataio, öni angatre jë hi kowe la itretre dreng: “Hna uëne laka ce xeni la Ate ini nyipunie me ite telona me ite ka ngazo?” Hnei Iesu hna sa, me hape: “Tha nyipi kö la tene dösinöe koi angete egöcat, ngo loi koi ange tene mec. Ngo trojë nyipunie, a inine la pengöne la, ka hape, ‘Ajange la ihnim, ngo tha huje kö ;’ ke tha traqa kö ni troa hëne la ite ka meköt, ngo ite ka ngazo.” (Mataio 9:9-13) Iesu kö e celë a kapa la huliwa ne la itre atr ka ngazo? Ohea. Atraqatre la aja i nyidrë tro angatr a ietra. Celë hi götrane ka tru ne la maca hnei nyidrëti hna tro fë. (Mataio 4:17) Mama hnyawa hi koi Iesu ka hape, alanyimu la itre “telona, me ite ate ka ngazo” ka thele troa ujë. Tha angatre kö a traqa kowe la hnalapa i Mataio göi tro hi a xen. Angatr a traqa ke, aja i angatr troa xötrethenge Iesu. (Mareko 2:15) Ngazo pe, alanyimu thene la angetre faresaio ka goeën angazone la itre atre cili, ngo tha celë kö lai aqane goeëne Iesu. Ame kowe la angetre faresaio, tha tro jë kö la itre atr a saze, me hane ietra. Isapengöi angatre catr me Iehova, Atre utipin, me ka meköt!

16. Nemene la nyine tro la komite ne iameköti a pane thele troa atre?

16 Loi e tro la itre qatre thup enehila a nyitipu Iehova, Atre “ajane la meköt.” (Salamo 37:28) Tro angatr a pane ithel matre, mama hnyawa koi angatr ka hape, hetre ngazo hna kuca. Nge, e hetre ngazo hna kuca, tro angatr a xötrethenge la itre hna amekötine hnei Tusi Hmitrötr. (Deuteronomi 13:12-14) E angatr a sine la komite ne iameköti, loi e troa mama fe koi angatr ka hape, ka ietra la trejin. Troa mama la ietra ne la atr jëne la aqane waiewekë, me thiina, memine la mekuna ne la hni angeic. Celë hi matre, tha ka hmaloi kö kowe la itre qatre thup. (Hna Amamane 3:3) E ajane la trejin troa utipi angeic, loi e tro angeic a pane ietra. *—Wange ju la ithuemacany.

17, 18. Troa mama tune kaa kowe la itre qatre thup ka hape, ka nyipi ietra la trejin? (Wange ju la pane iatr.)

17 Atre hnyawa hi Iehova me Iesu la ewekë ka ej e kuhu hni ne la atr. Ngo, thatreine kö la itre qatre thup troa öhne la aliene hni së. Maine ketre qatre thup epun, nemene la aqane troa mama koi epun laka, ka nyipi ietra la ketre trejin? Pane thithi jë troa hetre inamacan. (1 Ite joxu 3:9) Thupene lai, ithele jë jëne la  Wesi Ula i Akötresie, me jëne la itre itus qaathene la hlue ka nyipici. Tro ha mama hnyawa koi epun la eisapengönene la “aköte [maine, hace] ne fen” memine la “hace ka ihmeku memine la aja i Akötresie,” celë hi nyipi ietra. (2 Korinito 7:10, 11, MN) Thele jë troa atrepengöne jëne la Tusi Hmitrötr la atr ka ietra, maine tha ka ietra. Nge, thele jë troa atre la itre mekun, me huliwa, me itre aliene hni angeic.

18 Haawe, wange hnyawane ju la pengöne la atr: Nemene la pengöne la mele i angeic? Pine nemene matre hetre itre mekune hnei angeic hna axeciën? Nemene la itre jol ka ej thei angeic, me itre kucakuca i angeic? Öni Tusi Hmitrötr göi Iesu, tane la ekalesia ka hape, “Tha tro kö nyidëti a ishenyine thenge la hna öhne hnei lue mek, nge tha tro kö a amekötine thenge la hna denge hnei lue hnangenyë. Ngo tro nyidëti a ishenyine amekötine kowe la ite ka pë ewekë, nge tro nyidëti a nyi pune amekötine kowe la ite ka menyik’ e celë fen.” (Isaia 11:3, 4) Itre qatre thupe fe, hnei Iesu hna acili epun troa thupëne la ekalesia i nyidrë, haawe, tro nyidrëti a xatua epun troa amekötin thenge la thiina ka utipin me thiina ka meköt. (Mataio 18:18-20) Atraqatre la hni ne ole së kowe la aqane thupë së hnene la itre qatre thup! Tru la madrine së laka, angatr a catre xötrethenge la thiina ka meköt, memine la thiina ka utipin, me xatuane la itre trejin troa ujë tun .

19. Nemene la ini hnei eö hna xom qa ngön la pengöne la itre hlapa hnë kötre zae?

19 Hetrenyi e hnine la Wathebo i Mose “la tulu ne la inamacane me nyipici.” Kola mama e cili la pengöi Iehova, me itre trepene meköti Nyidrë. (Roma 2:20) Ame la itre hlapa hnë kötre zae hna qejepengöne e hnine la Wathebo tre, itre ej a amamane kowe la itre qatre thup la aqane troa “amekötine hnyawa.” Ketre, itre ej a ini së isa ala cas la aqane tro sa ‘ihnimekeu, me iutipinekeu.’ (Zakaria 7:9) Nyipici laka, tha easë hmaca kö fen la Wathebo, ngo tha ka ujë kö Iehova. Ka tru palahi koi Nyidrë la thiina ka meköt memine la utipin. Ketre manathithi ka tru la troa atrune la Akötresie ka tune lai. Epi tro palahi sa xötrethenge la itre thiina i Nyidrë, me thele ixatua thei Nyidrë!

^ par. 7 Kolose 3:13, MN: “Loi e ixomihninekeune me inuekeune nyipunie, maine hetre gele i ketre atre koi ketre ; hna nue nyipunie hnei Iehova, ketre tro nyipunie a tun.”

^ par. 16 Wange ju la “Hnyinge Ne La Itre Ka e” ka mama ngöne la Ita Ne Thup ne 15 Semitrepa 2006, götrane 30 qene Wiwi.