Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Isine Jë Troa Kapa La Thupen

Isine Jë Troa Kapa La Thupen

“The tro kö kete ate a [thapa] la thupe i nyipunie.”—KOLOSE 2:18.

NYIMA: 32, 134

1, 2. (a) Nemene la “thupene” hna lapa treqen hnene la itre hlue i Iehova? (b) Nemene la ka troa xatua së troa wangatrune la “thupene”? (Wange ju la pane iatr.)

KA LOLO catre la mejiune ne la itre keresiano hna iën. Angatr a trengeneune troa mel e hnengödrai. Hnei Paulo aposetolo hna hëne la mejiune cili ka hape, “thupene,” kolo hnei Akötresie hna hë angatre kow. (Filipi 3:14) Tro angatr a ce musi me Iesu ngöne la Baselaia i nyidrë e hnengödrai, matre troa eatrongëne la itre atr kowe la pexej. (Hna Amamane 20:6) Drei la ketre mejiune ka lolo catr! Ame pena la itre xa mamoe, hetre ketre mejiune i angatre kö. Angatr a trengeneune troa mele palua ngöne la fen hna aparadraison, nge celë hi ka thue madrine i angatr!—2 Peteru 3:13.

2 Hetre aja i Paulo troa xatuane la itre hna iëne troa mele nyipici, me kapa la thupe i angatr, maine edrö i angatr. Öni angeic koi angatr: “Hninejë nyipunie la nöjei ewekë e koho.” (Kolose 3:2) Matre nyipiewekë tro angatr a wangatrune la mejiune i angatr, ene la troa mel e hnengödrai. (Kolose 1:4, 5) Ka mejiune ju hë së troa mel e hnengödrai maine e celë fen, ngo e tro sa mekune catrëne la itre manathithi qaathei  Iehova, tro së lai a wangatrune la edrö së.—1 Korinito 9:24.

3. Nemene la aqane hmekëne la itre keresiano hnei Paulo?

3 Hnei Paulo hna hmekëne la itre keresiano wanga luzi pi la edrö i angatr. Jëne la tusi angeic kowe la itre keresiano ne Kolose, hnei angeic hna hmekë angatr wanga ajojezi angatre pi hnene la itre xa keresiano. Ame kowe la itre xan, nyipiewekë troa trongëne la Wathebo i Mose matre troa kepe angatr hnei Akötresie, ngo tha eje kö la troa mejiune koi Keriso. (Kolose 2:16-18) Hnei Paulo hna ithanatane la itre ewekë ka eje palahi enehila, nge ka troa sewe së troa kapa la thupen. Hnei angeic hna amamane la aqane tro sa lepetrije la itre aja ka ngazo, memine la aqane tro sa nyinyine la itre jol ka ej e hnine la hnepe lapa, maine ka traqa pena thene la itre trejin ngöne la ekalesia. Tro la itre eamo i Paulo a xatua së enehila. Tro sa ce wange la itre xa eamo ka ej ngöne la tusi angeic kowe la itre keresiano ne Kolose.

LEPETRIJE PI LA AJA KA NGAZO

4. Pine nemene matre tro fe a luzi la edrö së hnene la itre aja ka ngazo?

4 Thupene la hnei Paulo hna amexeje kowe la itre trejin la mejiune i angatr, öni angeic: “Qa ngöne lai humutheju hnei nyipunie la ite hnepe ngönetei nyipunie e celë fen ; ene la kuci ngazo, me thina ka sis, me qene tratraij, me aja ka ngazo, me meciun.” (Kolose 3:5) Maine tha thupëne kö së, tro la itre aja ka ngazo the së a kökötre catr, me thë la imelekeu së me Iehova. Nge tro fe a hane luz la mejiune së göi elany. Önine la ketre trejin ka kei kowe la kuci ngazo, nge ka bëeke hmaca e thupen kowe la ekalesia ka hape, “Hnene laka, kökötre catre hë thei eni la itre aja ka ngazo, haawe, thatreine hë ni troa hmaca.”

5. Nemene la aqane tro sa hmekëne la itre ijine ka troa tupathi së?

5 Loi e tro sa hmekën la itre ijine ka troa tupathi së troa ena la itre trepene meköti Iehova. E tro la lue trejin a nyiqaane iatre, loi e tro nyidroti a canga ami ifego göi troa iketr, me iaba, maine göi troa lapa cas. (Ite Edomë 22:3) Ketre, loi e tro sa hmekëne la itre ijine easa tro kowe la itre xa nöj göi huliwa, maine ngöne la easa ce huliwa, trahmanyi me föe. (Ite Edomë 2:10-12, 16) Nemene la aqane tro eö a hmek? Canga qaja jë ka hape, ketre Atre Anyipici Iehova eö. Loi e tro palahi a hetrenyi la thiina ka metrötr, nge the thëthëhmine kö laka, ka hetre ethanyine la troa wesiwesi koi ketre. Ketre, thupëne hnyawane ju la itre ijine eö a kucakuca, maine hleuhleu pena. Itre ijine lai laka, easa ajane tro ketre a nyipiewekë së, nge the qaja kö e hace catre hë la hni së. Maine tro lai a traqa koi eö, qale jë koi Iehova, nge thele ixatua jë thene la itre trejin, matre tha tro kö a luzi la edrö i eö.—E jë la Salamo 34:18; Ite Edomë 13:20.

6. Nemene la nyine tro sa lapa mekun la easa iëne la ketre nyine iamadrinë?

6 E aja së troa lepetrije la itre aja ka ngazo, loi e tro sa neëne la itre nyine iamadrinë ka sis. Ame enehila, nyimutre la itre nyine iamadrinë ka amamane la itre hna majemine kuca ekö e Sodoma me Gomora. (Iuda 7) Hnene la itre ka hnëkëne la itre nyine iamadrinë ka sis hna thelejën matre tro la itre atr a mekun ka hape, pëkö engazone itre ej. Catre pi së  hmek matre tha tro kö a kapa asë la itre nyine iamadrinë hna amamane hnei fen. Loi e tro palahi sa iëne hnyawane la itre nyine iamadrinë matre tha tro kö a luzi la edrö së.—Ite Edomë 4:23.

“OTEËNEJU” LA IHNIM ME THIINA KA MENYIK

7. Nemene la itre jol ka traqa ngöne la ekalesia?

7 Atraqatre la madrine së troa hane ketre atrene la ekalesia. Ame la easa kapa la itre ini qa hnine la Wesi Ula i Akötresie ngöne la itre icasikeu, me itö ithuecatrekeu tre, celë hi ka xatua së troa wangatrune la edrö së. Ngo, ame itre xa ijin, hnene laka, tha itrotrohni kö së, haawe, kola cia la isazikeu thene la itre trejin. Nge, e tha canga nyinyine kö së, tro hë lai a nyiqaane ihmönyiny.—E jë la 1 Peteru 3:8, 9.

8, 9. (a) Nemene la lue thiina ka nyipiewekë matre tro sa wangatrune la edrö së? (b) Nemene la ka troa xatua së matre tro palahi a tingetinge la ekalesia?

8 Tha tro pi kö sa nue la ihmönyinyi troa thapa la edrö së. Paulo a qaja koi së la nyine tro la keresiano a kuca ka hape: “Xetëneju nyipunie la ihnimi ka tru, me utipin, me thina ka loi, me hni ka ipië, me thina ka menyik, me xomi hni ahoeany, tui ange hna iëne hnei Akötesie ange ka hmitöte me hnimina ; loi e ixomi hninekeune me inuekeune nyipunie, maine hete gele i kete ate koi kete ; hna nue nyipunie hnei [Iehova, MN], kete tro nyipunie a tun. Nge ihnimi e hune la nöjei ewekë celë asë, celë hi otene ka nyipi loi.”—Kolose 3:12-14.

9 Ame la ka troa upi së troa nue la ngazo i ketre tre, ene la ihnim me thiina ka menyik. E traqa ju akötrë epun hnene la aqane ithanata, maine aqane ujë i ketre, mekune ju lo itre ijine hnei epuni hna hane akötrë ketre, nge hna nue la ngazo i epun hnei angeic. Eje hi laka, tru la madrine së la hna hnimi së! (E jë la Ate Cainöj 7:21, 22.) Easa olene koi Keriso la casi ka ej the së, itre hlue i Iehova. (Kolose 3:15) Easë asë hi a hnim la Akötresie ka cas, me cainöjëne la maca ka cas, nge ceitune hi la itre jole hne së hna cile kow. E ka ihnimi së, me thiina ka menyik, me atreine nue la ngazo i ketre, tro hë la ekalesia a cas, nge tro palahi sa wangatrune la edrö së.

10, 11. (a) Pine nemene matre hetre ethanyin e tro sa hetrenyi la thiina ka zalu? (b) Nemene la nyine tro sa kuca matre tha tro kö sa hetrenyi la thiina ka zalu?

10 Ame la atr ka zalu tre, tro fe lai a hane luzi la edrö i angeic. Celë hi hna amamane hnei Tusi Hmitrötr. Hnene laka, hnei Kaina hna zalu koi Abela, ame hnei angeic hna humuthi Abela. Hnei Kora, Dathana, me Abirama hna zalu koi Mose, ame hnei angatr hna icilekeu me angeic. Hnei Saulo joxu hna zalu koi Davita, ame hna thel troa humuthi angeic. Matre tha sesëkötre kö së la kola qaja hnei Tusi Hmitrötr ka hape: “Ame la gaa hetre izalukeu me iwatratra ngön, e cili fe la gaa hetre imenumenu me nöjei huliwa ka ngazo asëjëihë.”—Iakobo 3:16, MN.

11 E tro sa isine troa ihnim, me thiina ka menyik, tha tro kö a canga traqa koi së la zalu. Önine la Wesi Ula i Akötresie: “Ihnimi la ate xome ahoeane me ka menyik ; tha ate [zalu] kö la ihnim.” (1 Korinito 13:4) Maine easa ajane troa lepetrij la thiina ka zalu, loi e tro sa waiewekë tui Iehova. Nge, loi e tro sa goeëne la itre trejine me easë ceitu me itre igötranene  la ngönetrei ka cas, ene la ekalesia. Öni Tusi Hmitrötr: “E hna [wangatrune] la kete hnepe ngönetei, ce madin’ asë ite hnep’ ej.” (1 Korinito 12:16-18, 26) E hetre ketre ewekë ka loi ka traqa kowe la ketre trejin, loi e tro sa madrin koi angeic, ngo tha tro kö a zalu. Pane mekune jë la aqane ujë i Ionathana, nekö i Saulo joxu. Davita pena ha la hna iën troa joxu. Ngo, tha hnei Ionathana kö hna zalu koi Davita. Hnei angeice pe hna ithuecatr, me sajuë Davita. (1 Samuela 23:16-18) Loi e tro fe sa ihnim me thiina ka menyik tui Ionathana.

HNEPE LAPA—THELE JË TROA KAPA LA THUPEN

12. Nemene la eamo ne la Tusi Hmitrötr ka troa xatuane la hnepe lapa së?

12 Troa tingeting, me madrin la itre atrene la hnepe lapa, e tro angatr a xötrethenge la itre trepene meköti ne la Tusi Hmitrötr. Ketre, tro fe angatr a kapa elanyi la thupe i angatr. Ka inamacane catr la itre eamo hna hamën hnei Paulo kowe la itre hnepe lapa. Öni angeic: “Ange fö, isa denge thenge ju la ite fö i nyipunie, tune la ka ijije thei Joxu. Ange trahmany, isa hnimeju la ite ifënekö i nyipunie, nge the akötë angat. Ange nekönat, denge thenge ju la ite keme me thine i nyipunie ngöne la nöjei ewekë asë ; ke celë hi nyine amadi Joxu. Ange kem, the aielëhnine kö la ite nekö i nyipunie, wanga [kucakuca pi] angat.” (Kolose 3:18-21) Nemene la aqane tro la eamo celë a xatuane la hnepe lapa i epun?

13. Nemene la aqane tro la trejin föe a xatuane la föi angeic troa hane nyihlue i Iehova elany?

13 Maine jë, eö la ketre trejin föe, nge tha loi kö la aqane ujë koi eö hnene la föi eö ka tha nyihlue i Iehova kö. Tro kö eö a wesitr pine lai me thel troa nyinyine lai jol? Nge maine hune ju hë eö, tro kö lai a  thue aja kowe la föi eö troa hane kapa la nyipici? Ohea. Ngo, e tro eö a metrötrëne la föi eö, hene la hnepe lapa, tro ha tingeting la hnepe lapa i eö, nge aqane tro hi eö lai a atrunyi Iehova. Ketre, tro ha hmala la hni ne la föi eö troa hane nyihlue i Iehova, me kapa elanyi la thupen.—E jë la 1 Peteru 3:1, 2.

14. Nemene la nyine tro la trejin trahmanyi a kuca, e tha metrötrë angeice kö hnene la föi angeic ka tha hmi kö?

14 Maine jë, eö la ketre trejin trahmany, nge tha metrötrë eö kö hnene la föi eö ka tha nyihlue i Iehova kö. Tro kö eö a catrë angeic me sue matre troa metrötrë eö? Ohea! Aja i Akötresie tro la trahmanyi a hnim la föi angeic, tune la aqane hnime Iesu la ekalesia. (Efeso 5:23) Iesu la tane la ekalesia, nge ka ihnimi nyidrë, me xomihni. (Luka 9:46-48) E tro eö a nyitipu Iesu, tro hë la föi eö a hane nyihlue i Iehova.

15. Nemene la aqane tro la trahmanyi a amamane la ihnimi angeic kowe la föe?

15 Öni Iehova kowe la itre trahmany: “Isa hnimeju la ite ifënekö i nyipunie, nge the akötë angat.” (Kolose 3:19) Ame la trahmanyi ka ihnim, angeic a wangatrune la föi angeic. Angeic a drenge la mekuna ne la föe, me nyipiewekëne la hnei föe hna qaja. (1 Peteru 3:7) Hetre ijine laka, tha trongëne kö angeic la hnei föe hna qaja. Ngo, tro angeic a axecië mekune hnyawa, e tro palahi angeic a nyipiewekën la hna qaja hnei föe. (Ite Edomë 15:22) Ame la trahmanyi ka ihnim, tha angeice kö a musinëne la föi angeic troa metrötrë angeic. Angeice pe a kuca asë la hnei angeic hna atreine matre tha tro kö a jol kowe la föe troa metrötrë angeic. E troa hnime la föe me itre kuku hnene la trahmany, tro hë la hnepe lapa a nyihlue i Iehova cememine la madrin. Ketre, tro hë angatr a kapa elanyi la thupe i angatr.

Nemene la nyine tro sa kuca matre tha tro kö a thapa la edrö ne la hnepe lapa së? (Wange ju la paragarafe 13-15)

 THÖTHI FE—ISINE JË TROA KAPA LA THUPEN!

16, 17. Nemene la nyine tro eö a kuca matre tha tro kö eö a elëhni menu kowe la keme me thine i eö?

16 Maine jë, eö la ketre thöth, nge ame koi eö, tha trotrohni eö kö hnene la keme me thine i eö, nge kola xomehnöthe la mele i eö. Tru la akötre i eö matre, tha ajane hë eö troa nyihlue i Iehova. Ngo, e tro eö a trotriji Iehova, tro hë eö lai a öhne ka hape, pëkö ketre ka hnimi eö catr, tune la aqane hnimi eö hnei keme me thin, me itre sinee i eö e hnine la ekalesia.

17 Pane mekune jë! E tha hna haji eö kö hnei kaka me nenë, tro eö a atre tune kaa ka hape, nyidroti a hnimi eö? (Heberu 12:8) Nyipici laka, tha ka pexeje kö nyidro, matre ame itre xa ijin, tro eö lai a elëhni pine la aqane haji eö hnei nyidro. Ngo, ame la ka nyipiewekë tre, ene la troa atre la kepin matre nyidroti a ujë, me ithanata tune lai. Loi e tro palahi a hetrenyi la thiina ka metrötr, nge xomehnöthe ju la trenge elëhni. Önine la Wesi Ula i Akötresie: “Ame la ate xome hnöthe la ite tenge ewekë i angeic, te, ate wangate hmekun ; nge ame la ate ka menyike la hni, te, ate trotrohnin.” (Ite Edomë 17:27) Thele jë troa macaj, ene la troa kapa hnyawa la nöjei eamo hna hamën, ngacama catre ju hë la aqane hamën. (Ite Edomë 1:8) The thëthëhmine kö laka, ahnahna ka tru la troa hetre keme me thin ka hnimi Iehova. Ame la aja i nyidro, tro eö a hane kapa la mel ka tha ase palua kö.

18. Pine nemene matre easa wangatrune la edrö së?

18 E ka mejiune së kowe la mel e koho hnengödrai, maine e celë fen, loi e tro asë hi së a wangatrune la edrö së. Ka nyipici la mejiune së ke, hna nyitrepene hnene la itre hna thingehnaeane hnene la Atre Xup. Öni Nyidrë: “Troa tiqa la fene hnengödrai hnene la ate hmekunyi Iehova.” (Isaia 11:9) Easenyi hë la ijin laka, tro Akötresie a inine la nöjei atr e celë fen. Celë hi thupene ka sisitria catr. Matre, the thëthëhmine kö së la hnei Iehova hna qaja amë koi së, nge the nue kö la ketre ewekë troa thapa la edrö së!