“Iehova a amelene la itre hlue i Nyidrë ; nge pëkö zö i ketre e angetre zae thei Nyidrë.”—SALAMO 34:22, MN.

NYIMA: 49, 65

1. Nemene la hna mekun hnene la itre xa hlue i Iehova?

“EKÖLÖ, ngazo hë ni!” öni Paulo aposetolo. (Roma 7:24) Alanyimu la itre hlue i Iehova enehila ka mekune tui Paulo. Edrö së asë hi la ngazo, nge itre atr ka tha pexeje kö së. Matre hetre ijin laka, tha lapa hnyawa kö la hni së ke, hetre ewekë hne së hna kuca ka tha amadrinë Iehova kö. Hnene la itre xa trejin ka kei kowe la ngazo hna hane mekun ka hape, tha tro jë kö Iehova a nue la ngazo i angatr.

2. (a) Jëne Salamo 34:22, nemene la ka amamane laka, tha tro kö a nyizö së hnene la hni së? (b) Nemene la hne së hna troa ce wange ngöne la tane mekune celë? (Wange ju la itre mekun hna eköhagen, “Itre Ini Maine Itre Hatren?”)

2 Öni Tusi Hmitrötr, e tro sa thel troa zae thei Iehova, tha tro kö a nyizö së hnene la hni së. Kola qaja ngöne Salamo 34:22, MN: “Iehova a amelene la itre hlue i Nyidrë ; nge pëkö zö i ketre e angetre zae thei Nyidrë.” Nemene la aliene la kola hape, troa zae thei Iehova? Nemen la nyine tro sa kuca e easa ajane tro Iehova a utipi së me nue la ngazo së? Loi e tro sa waipengöne hnyawa la hna hnëkën ekö, ene la itre hlapa hnë kötre zae e Isaraela matre  troa sa la lue hnyinge celë. Ame la hna hnëkën celë, tre eje fe e hnine la wathebo i Mose, lo hna apën ngöne lo Penetekos macatre 33. Ngo, qaathei Iehova la Wathebo. Matre, jëne la hna hnëkëne celë, ene la itre hlapa hnë kötre zae, tro sa atre la aqane goeën Iehova la ngazo, memine la itre ka kuca la ngazo, me itre ka ietra. Tro sa pane thele troa atre la kepin matre acile jë ekö e Isaraela la itre hlapa hnë kötre zae, me pengöne itre ej.

“TRO NYIPUNIE A ACILE LA O LAPA NE ZA NGÖN”

3. Nemene la nyine troa kuca kowe la atre ihumuth?

3 Tha Iehova kö a wangahmalohmaloeëne la humu atr. Matre, e hetre hna humuthe hnene la ketre atre Isaraela, tro fe a humuthi angeic hnene la ketre atrene la hnalapa ne lai ka mec, hna hën ka hape, “ate cili wezipo (maine atre itö madra).” (Numera 35:19) Tro la atre ihumuth a të hnene la sipu mele i angeic la mele ne la ka mec. Maine tha hna canga humuthe kö la atre cili, tro ha apuingazone la Nöj Hna Thingehnaean, matre tha hmitrötre hë ej me wië. Öni Iehova lo: “The tro kö nyipunie a angazone la nöje nyipunie a lapan, ke, ame la madra [ne la atr hna anenin], te, ate angazone la nöj.”—Numera 35:33, 34.

4. Nemene la ewekë ka traqa e meci pi ketre hnei ketre ngo tha hna thë pe?

4 Nemene la ewekë ka traqa e meci pi ketre hnei ketre ngo tha hna thë pe? Maine eje hi laka, tha hna thë kö, ngo zöi angeic la kola meci la atr. (Genese 9:5) Ame e cili, öni Iehova, loi e troa utipi angeic. Tro angeic a kötrene lo atre itö madra, me lö kowe la hlapa hnë kötre zae ga easeny, ke, sikisi lao hlapa hnë kötre zae ekö. Ame hë la angeic a traqa e cili, tha seseune hë angeic la mele i angeic. Ngo loi e tro angeic a lapa e cili uti hë la kola mec la atre huuje ka sisitria.—Numera 35:15, 28.

5. Pine nemene matre easa atrepengöi Iehova hnyawa jëne la itre hlapa hnë kötre zae?

5 Iehova la ka amekötine troa acil la itre hlapa hnë kötre zae, ngo tha atre kö. Öni Nyidrë koi Iosua: “Qajajë kowe la ite nekö i Isaraela, ka hape, Tro nyipunie a acile la o lapa ne za ngön.” Matre, hna “ahmitötëne” la itre hlapa cili. (Iosua 20:1, 2, 7, 8) Hnei Iehova hna amekötin ka hape, loi e troa ahmitrötrëne la itre lapa cili. Haawe, tro së lai a atrepengöi Iehova  hnyawa jëne la hna amekötine cili. Ej a aijiji së troa trotrohnine hnyawa la utipine i Iehova. Ketre, ej a amamane koi së la nyine tro sa kuca enehila matre troa zae thei Iehova.

TROA AMAMANE LA PENGÖI ANGEIC KOWE LA ITRE QATR

6, 7. (a) Qejepengöne jë la huliwa ne la itre qatr ngöne la kola amekötin la ka kötre mel. (Wange ju la pane iatr.) (b) Pine nemen matre loi e tro la ka kötre mel a wang la itre qatr?

6 Maine hna humuthi ketre hnene la ketre atre Isaraela ngo tha hna thë pe, loi e tro angeic a kötre kowe la hlapa hnë kötre zae. Nge tro angeic a amamane la pengöi angeic kowe la itre qatr ngöne la qanahage ne la hlapa. Loi e tro angatr a kepe angeice hnyawa. (Iosua 20:4) Ame hë e thupen, tro angatr a upi angeice hmaca kowe la itre qatr ne la hlapa hna mec lo lai atr. (E jë la Numera 35:24, 25.) Maine hna amekötin hnene la itre qatr ka hape, tha hna thë kö matre meci pi la atr, haawe, tro ha nue hmaca la ka kötre mel kowe la hlapa hnë kötr zae.

7 Pine nemen matre loi e tro la ka kötre mel a wang la itre qatr ne la hlapa? Tro la itre qatr a thupën matre tro pala hi a pë ethan la nöje Isaraela. Nge tro fe a aijijin la ka kötre mel troa hane kapa la utipine i Iehova. Önine la ketre atr ka inamacan, e tha tro kö a canga wange la itre qatr hnene la ka kötre mel, troa humuthi angeic. Nge ame e cili, angeice kö la atrekë zöne la meci angeic, ke, tha hnei angeice kö hna xötrethenge la hna amekötin hnei Iehova. Matre, loi e tro la ka kötre mel a thele ixatua, me xötrethenge la hna amekötin koi angeic matre tro angeic a mel. E tha kötre kö angeic kowe la ketre hlapa hnë kötre zae, meköti kowe la ketre atrene la hnalapa ne la atr hnei angeic hna humuth troa humuthi angeice pena.

8, 9. Pine nemen matre loi e tro la keresiano ka kei kowe la ngazo a wange la itre qatre thup?

8 Ame enehila, nyipiewekë tro la keresiano ka kei kowe la ngazo, a wang la itre qatre thup. Tro angatre a xatua angeic matre troa lolo hmaca la aqane imelekeu i angeic me Iehova. Pine nemen matre ka nyipiewekë catre lai? Ame la hnapan, Iehova la ka upe la itre qatre thup troa amekötin la itre ngazo ka tru hna kuca. (Iakobo 5:14-16) Ame la hnaaluen, qa ne la itre qatre thup troa xatuan la itre ka ietra matre troa kepe angatr hmaca hnei Iehova, nge matre tha tro kö angatr a kei hmaca kowe lai ngazo. (Galatia 6:1; Heberu 12:11) Ame la hnaakönin, qa ne la itre qatre thup, nge hna ini angatr troa xatuane la itre ka ietra, nge matre tha tro kö a hleuhleu menu la hni angatr. Iehova a hëne la itre qatre thupe cili ka hape, “hnapo ene la wene.” (Isaia 32:1, 2) Celë hi hna hnëkëne lai hnei Iehova, nge ka amamane la utipine i Nyidrë koi së.

9 Alanyimu la itre hlue i Iehova ka öhne laka, uqa pi hi angatr la kola traqa hnene la itre qatre thup me hamë ixatua koi angatr. Daniel la ketre trejin ka kei kowe la ngazo, ngo hnei angeic hna lapa fë koi nyimu treu. Öni angeic: “Thupene hë la itre treu, eni ha mekun laka, pëhë ewekë ka ijij nyine tro la itre qatre thup a kuca thatraqai ni.” Ngo, angeice palahi a xouene laka, troa mama e ketre ijin, la ngazo i angeic. Nge ketre, ka huliwa pala hi la hni angeic, ke, e thithi mina angeic, angeic a pane qeje menu pine la ngazo i angeic. Ame hë la pun, angeice ha thele ixatua jë thene la itre qatre thup. E mekune mina ha angeic la ijine cili, öni angeic: “Nyipici laka, tru la xoung troa wai angatr. Ngo ame hë e thupen, kösë ehnefe ka tru hna una qaatheng. Ame hë enehila, pëhë ka ajolë ni troa ithanata koi Iehova.” Hetrenyi hë Daniel la mekuthetheu  ka loi, nge tha ekö catre kö, nge hna acili angeic troa drikona.

TROA KÖTR KOWE LA KETRE HLAPA HNË KÖTRE ZAE

10. Nemene la nyine troa kuca hnene la atre ihumuth, ngo tha hna thë pe?

10 Hetre nyine troa kuca hnene la atre ihumuth ngo tha hna thë pe, matre troa utipi angeic. Nyipiewekë tro angeic a kötre mel kowe la ketre hlapa hnë kötre zae gaa easeny. (E jë la Iosua 20:4.) Ame la jëne mele i angeic, tre ene la troa tro kowe la hlapa hnë kötre zae, me lapa e cili utihë la kola mec la atre huuj ka sisitria. Jole ka tru pi hë kowe la ka kötre mel! Tro angeic a nue pe la huliwa me uma i angeic ka lolo, nge tha tro hmaca kö a fek qa lai. * (Wange ju la ithuemacany.) (Numera 35:25) Ngo pëkö xa jëne mele i angeic! E tro hë angeic qa ngöne la hlapa kowe hi la ketre hnepe ijin, troa mama e cili ka hape, tha nyipiewekëne kö angeice lo madra hnei angeic hna anenin, memine fe lo sipu mele i angeic.

11. Nemene la ka amamane ka hape, hetre hni ne ole thene la keresiano ka ietra kowe la utipine i Iehova?

11 Ame enehila, hetrenyi fe la itre ewekë nyine troa kuca hnene la ka ietra matre troa seng la ngazo i angeic hnei Iehova. Tha tro kö angeic a kuca hmaca la itre huliwa i angeic ka sis. Kolo fe a hape, tro angeic a neën la nöjei ewekë ka troa tro xomi angeic kowe la ngazo. Hnei Paulo aposetolo hna amamane hnyawa la itre huliwa ne la itre keresiano ne Korinito ka ietra. Öni angeic: “Hanawange la wene ne la itre huliwa i nyipunie, thangane la hace ka ihmeku memine la aja i Akötresie: hnei nyipunieti hna awië nyipunieti kö, nge hnei nyipunie hna methinëne la ngazo, me xoue Akötresie, me ajan catrën troa ietra, nge hetre aja ka catr thei nyipunie, nge hnei nyipunie hna amamane ka hape, hnei nyipunie hna nuetrij la ngazo.” (2 Korinito 7:10, 11, MN) Haawe, e tro sa isin matre tha tro hmaca kö sa kei kowe la ngazo, easë hi lai a amamane koi Iehova laka, tha easë kö a wangacone la ngazo. Ketre, tha tro kö sa mekun ka hape, tro palahi Iehova a seng la nöjei pengöne ngazo së.

12. Nemene la nyine troa nuetrij hnene la keresiano matre tro pala hi a utipi angeic hnei Iehova?

12 Nemene la nyine troa nuetrij hnene la keresiano matre tro pala hi a utipi angeic hnei Iehova? Loi e tro angeic a nuetrije la itre ewekë ka tru koi angeic, nge ka xomi angeice kowe la ngazo. (Mataio 18:8, 9) Maine itre sinee i eö a huli eö kowe la itre ewekë hna methinën hnei Iehova, tro kö eö a hmaca troa ce tro me angatr? Maine jole koi eö troa xomehnöthe la aja troa iji kahaitr, tro kö eö a neëne la itre ijin ka troa upi eö troa iji menu la kahaitr? Maine jole koi eö troa xomehnöth la itre aja i ngönetrei, tro kö eö a neën la itre film, me itre sit ngöne Ëternet, maine itre xa jëne ju kö ka troa aciane thei eö la itre aja ka sis? The thëthëhmine kö laka, ame asë hi la itre trenge catr hne së hna kuca matre troa drengethenge Iehova, tre jëne mele së hi lai. Pëkö ketre ewekë ka akötrë së catre hune la troa atre ka hape, hna nuetriji së hnei Iehova. Nge pëkö ketre ewekë ka sisitria catre hune la troa atre ka hape, hna “utipi [së] hnene la ihnimi ka epine palua” i Iehova.—Isaia 54:7, 8.

‘TRO ITRE EJE A NYINE HNË ZAE THATRAQAI NYIPUNIE’

13. Qaja jë la kepin matre ka tingeting, me lolo la mel e hnine la hlapa hnë kötre zae.

13 Ame hë la kola lö hnene la ka kötre mel hnine la hlapa hnë kötre zae, tre mele hë  angeic. Hnei Iehova lo hna qaja göne la itre hlapa cili ka hape, ‘Tro itre eje a nyine hnë zae thatraqai nyipunie.’ (Iosua 20:2, 3) Tha hnei Iehova kö hna iup troa amekötin hmaca la ka kötre mel göne la hna kuca. Ketre, hna wathebone la atre itö madra troa lö hnine la hlapa göi troa humuthi angeic. Matre, Iehova kö la ka thupëne la mele ne la ka kötre mel e hnine la hlapa. Ngo tha ceitu kö la mele i angeic memine la mele ne la atr e hnin la kalabus. Angeic a huliwa, me xatuane la itre atr, me huliwa koi Iehova ngöne la tingeting. Ka lolo me tingeting la mele i angeic e cili!

The luelue kö laka, Iehova a nue la ngazo i eö (Wange ju la paragarafe 14-16)

14. Nemene la ewekë ka ej e kuhu hni ne la keresiano ka ietra?

14 Ame itre xa hlue i Iehova, ngacama ase hë angatr ietrane la ngazo i angatr, ngo kolo pala kö a nyizö angatr hnene la hni angatr. Ame koi angatr, tha tro jë kö Iehova a thëthëhmine la hnei angatre hna kuca. Maine aqane mekune i eö hi lai, loi e tro eö a atre laka, e nue hë Iehova la ngazo i ketre, Nyidrëti a nue hnyawan. Tha nyine tro hmaca kö eö a hace fë. Celë hi ka traqa koi Daniel lo hna qaja ha e caha. Thupene la hna haji angeic hnene la itre qatre thup, me xatua angeic troa hetrenyi hmaca la mekuthetheu ka loi, uqa pi hi angeic. Öni angeic: “Tha tro hmaca kö ni a hace fë la ngazo hnenge hna kuca. E patre hë la ngazo, patre hnyawa ha. Öni Iehova lo, tro Nyidrëti a xometrije la ehnefe i eö, me amë ananyi eö. Tha tro jë kö eö a öhne hmaca.” Haawe, e lö hë la ka kötre mel e hnine la hlapa hnë kötre zae, patre hë la xou thei angeic, ene la troa traqa lo atre itö madra troa humuthi angeic. Ketre tune mina fe, e ase hë Iehova nue la ngazo së, tha tro hmaca kö sa mekun ka hape, tro Nyidrëti a amexeje hmaca maine tro  pena a tranyi së pine lai.—E jë la Salamo 103:8-12.

15, 16. Pine nemen matre easa mejiun kowe la utipine i Iehova?

15 Eje hi laka, ka nyipiewekë catre hmaca kö koi së troa mejiun kowe la utipine i Iehova hune la angetre Isaraela ekö. Öni Paulo lo, “Ekölö, ngazo hë ni.” Paulo a ithanata tune lai ke, thatreine kö Paulo troa trongën asë la aja i Iehova. Nge öni angeice hmaca jë: “Ini a ole koi Akötesie jëne Iesu Keriso Joxu shë.” (Roma 7:25) Nemene la aliene la ithanata i angeic? Hnei Paulo ekö hna kuca la ngazo, ngo ietra ha angeic. Nge, angeice palahi a thel troa lepe trije la itre aja i angeic ka ngazo. Xecie hnyawa koi angeic ka hape, hnei Iehova hna nue la ngazo i angeic jëne la thupene mel, ene la mel hna huujën hnei Iesu. Qa ngöne laka, hnei Iesu hna itö së jëne la thupene mel, hetrenyi së la mekuthetheu ka loi, me hni ka tingeting. (Heberu 9:13, 14) Pine laka, Iesu la Atre Huuje Ka Sisitria, “ateine nyidëti troa cengöne amele angat’ angete tropi koi Akötesie jëne nyidë, ke nyidëti la ka mele palua kö troa xëwe sai angat.” (Heberu 7:24, 25) Ame ngöne la itre drai ekö, qa ne la atre huuje ka sisitria troa anyipicin kowe la angetre Isaraela ka hape, Iehova a nue la itre ngazo i angatr. Ame enehila, Iesu la Atre Huuje Ka Sisitria, matre, xecie hnyawa koi së ka hape, troa utipi së, nge tro sa “öhne la ihnimi gufa nyine ixatua ngöne la [nyipi ijin].”—Heberu 4:15, 16.

16 E ajane së troa zae thei Iehova, nyipiewekë tro sa lapaune kowe la mel hna huujën hnei Iesu. The mekune kö ka hape, ame la thupen mel, tre thatraqane la itre xa atr. Mejiune ju pe laka, hetre eloine lai koi eö. (Galatia 2:20, 21) Mejiune ju laka, jëne la thupene mel, Iehova a nue la ngazo i eö. Nge mejiune ju fe laka, hnene la thupene mel hna thue mejiune i eö, ene la mele ka tha ase palua kö. Ame la mel hna huujën hnei Iesu, tre ahnahna lai koi qaathei Iehova!

17. Pine nemen matre easa ajan troa zae thei Iehova?

17 Jëne la itre hlapa hnë kötre zae, easa trotrohnine hnyawa la utipine i Iehova. Hnene la hna amekötine cili hna amamane koi së ka hape, ka hmitrötr la mel. Ketre, ej a amamane la aqane tro la itre qatre thup a xatua së, memine la aliene la troa nyipi ietra, me kepin matre xecie hnyawa koi së laka, Iehova a nue la ngazo së. Tro kö eö a thel troa zae thei Iehova? Pëkö xa götrane ka sisitria hune lai! (Salamo 91:1, 2) Ame ngöne la tane mekune ka troa xulu, tro sa ce wange la aqane tro la itre hlapa hnë kötre zae a xatua së troa nyitipu Iehova, tulu ka sisitria göi meköt me utipin.

^ par. 10 Tune la hna qaja hnei itre ka inamacane i angetre Iudra, kola tro hnene la hnepe lapa ne la ka kötre mel kowe la hlapa hnë kötre zae matre troa ce lapa me angeic.