Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Aqane Ameköti Ewekë Hnene La Tus i Akötresie

Aqane Ameköti Ewekë Hnene La Tus i Akötresie

“Hnei Iehova hna ami tepene la fene ngöne la inamacan, me acatene la hnengödrai ngöne la ate hmekun.”—ITE EDOMË 3:19.

NYIMA: 105107

1, 2. (a) Nemene la hna qaja hnene la itre xa atr göi troa hetre organizasio i Akötresie? (b) Nemene la hne së hna troa ithanatan ngöne la tane mekune celë?

HETRE itre atr ka qaja ka hape: “Tha nyipi ewekë kö troa hetre organizasio ka ameköti epun. Ame la ka nyipi ewekë tre, ene la troa imelekeu hnyawa me Akötresie.” Hapeu, ka nyipici kö lai? Nemene la hna amamane hnene la itre ewekë ka mama koi së?

2 Troa mama ngöne la tane mekune celë laka, ka tro hnyawa pala hi la aqane ameköti ewekë i Iehova, nge Nyidrëti la ka hnëkëne la nöje i Nyidrë. Tro fe sa ce wange la nyine tro sa kuca e kapa jë së qaathene la organizasio i Iehova la itre hna amekötin. (1 Korinito 14:33, 40) Ame lo hneijine la itre pane keresiano, hnei angatre hna trongëne la itre hna amekötine qa hnine la Itre Hna Cinyihan, matre aijijë angatre jë troa cainöjëne la maca ka loi ngöne la itre götrane nöj ka nyimutre. Easë mina fe a trongëne la itre hna amekötine hnene la Tusi Hmitrötr enehila. Nge easë fe a kapa la itre xa hna amekötine qaathene la organizasio i Iehova. Matre celë hi ka aijiji së fe troa cainöjëne la maca ka loi e cailo fen. Ketre, easë a thele matre tro pala hi la ekalesia a pë ethan, me hetre tingeting me cas.

 IEHOVA LA ATRE AMEKÖTI HULIWA

3. Nemene la ka amamane koi epuni ka hape, Iehova la Atre ameköti huliwa?

3 Ame la easa goeëne la itre ewekë hnei Iehova hna xup, kola mama hnyawa laka, Nyidrëti la Akötresie ka kuca amekötine la itre huliwa. Hnei Nyidrëti “hna ami tepene la fene ngöne la inamacan, me acatene la hnengödrai ngöne la ate hmekun.” (Ite Edomë 3:19) Tru catre la itre ewekë hne së hna thatre ngöne la itre ewekë hna xupe hnei Iehova. “Hnepe ka co hi lo hnei shë hna ate göi nyidë.” (Iobu 26:14) Ngo kola mama hnyawa qa ngöne la hnepe hne së hna atre laka, hna kuca amekötine me kuca alolone la itre ewekë e koho hnengödrai me e celë fen. (Salamo 8:3, 4) Itre milio lao wëtresij a nyinyape thenge la aqane amekötin itre ej. Nge pane mekune jë la aqane nyinyape kanothe la jö hnene la itre planètes. Easa haine la elolone la aqane trongene itre ej. Kola tro tune lai, ke Iehova la ka amë la itre planètes me itre wëtresij ngöne la itre göhne i angatr. Ame la easa mekune la aqane “xupe [Nyidrë] la hnengödrai ngöne la inamacan” memine fe la ihnadro, easa pi atrunyi Nyidrë me nyihlue i Nyidrë, me huliwa nyipici koi Nyidrë.—Salamo 136:1, 5-9.

4. Pine nemene matre thatreine kö la itre ka kuci sias troa sa la itre hnyinge ka tru?

4 Nyimu ewekë hna kuca hnene la itre ka kuci sias matre troa ahmaloeëne la mele ne la atr. Hnei angatre hna xomi ini qa ngöne la itre ewekë hna goeëne e hnengödrai me e celë fen. Ngo thatreine kö angatre troa sa la itre hnyinge ka tru. Thatreine kö la astronaute troa qejepengöne la qaane la hnengödrai me fen, me kepine matre mele jë e celë fen la atr me öni, me itre feja. Ketre, thatre kö la atr la kepine matre hetrenyi thei angeic la aja ka catre troa mele epine palua. (Ate Cainöj 3:11.) Ame la ketre kepine matre thatreine kö la atr sa la itre hnyinge celë, ke, önine la itre ka kuci sias me itre xa ka inamacan ka hape, pëkö Akötresie. Ketre, angatr a sajuëne la ini, lo hna hape, ka xulu xan la mel (évolution). Ngo Iehova a sa la itre hnyinge celë e hnine la Wesi Ula i Nyidrë, ene la Tusi Hmitrötr.

5. Nemene la aqane xötrethenge la atr la itre hna amekötine hna acil e koho hnengödrai me e celë fen?

5 Nyimutre la itre hna amekötine hnei Iehova hna acil e koho hnengödrai me e celë fen. Tha ka saze kö itre ej. Kola xötrethenge la itre hna amekötine cili hnene la itre ka kuci tirisite, me itre ka kuci tim, me itre ka xupi pont, me itre ka xomi avio me he, me itre droketre ka ixöj. Kola tune la wenethëhmi, laka, ka ca göhnene pala hi ngöne la ngönetrei ne la atr. Haawe, e hetre atr hna troa xöj hnene la droketre, atre kö angeic la göhnen ej. Ketre, atre asë hi la nöjei atr ka hape, e kei pi la ketre qa ngöne la gaa draië catr, tro angeice lai a mec. Matre easa mele thenge la itre hna amekötin ka ej ngöne la ihnadro (hna hëne ka hape, Loi de la Gravité) ke easa pi mel.

AQANE AMEKÖTI HULIWA I AKÖTRESIE

6. Nemene la ka amamane ka hape, aja i Iehova tro la itre hlue i Nyidrë a huliwa thenge la aqane amekötine i Nyidrë?

6 Lolo catr la aqane ameköti ewekë Iehova e koho hnengödrai me e celë fen. Haawe, aja i Nyidrëti fe tro la itre hlue i Nyidrë a ce huliwa me Nyidrë thenge la aqane ameköti huliwa i Nyidrë. Hnei Nyidrëti hna hamë së la Tusi Hmitrötr matre troa amamane koi së la aqane troa nyihlue i Nyidrë. Tro hmekuje hi së lai a hetrenyi la mel ka loi me madrin, e hne së hna xötrethenge la itre hna amekötin hnei Nyidrë jëne la Tusi Hmitrötr me jëne la organizasio i Nyidrë.

7. Nemene la hne së hna inine qa ngöne la aqane cinyihan la Tusi Hmitrötr?

7 Tusi Hmitrötr la ketre ahnahna ka tru qaathei  Akötresie. Hnene la itre ka inamacan hna qaja ka hape, ame la Tusi Hmitrötr tre, itre neköi tusi hna kuca hnene la neköi lapa i angetre Iudra memine la ketre neköi lapa ne la itre Keresiano, nge ce xawan pi pë hë hnei itre atr. Ngo, hnei Iehova ha hna iën la itre atr ka troa cinyihane la itre itus, memine fe la ijine troa angatr a cinyihan, memine la nyine tro angatr a qaja. Celë hi matre, ame asë hi la itre tusi ne la Tusi Hmitrötr tre, kola aijijë së troa trotrohnine la maca i Akötresie. Qaan e Genese uti hë Hna Amamane, kola mama laka, troa hetre ‘matran’ ka troa aparadraisone hmaca la fen. Ketre, kolo fe a mama laka, ame lai ‘matran’ tre, Iesu Keriso hi, nge tro fe la Baselaia i nyidrë a anyipicine laka, Iehova hi la ka ijij troa musi kowe la atr.—E jë la Genese 3:15; Mataio 6:10; Hna Amamane 11:15.

8. Nemene la ka amamane ka hape, lolo la aqane tronge i angetre Isaraela?

8 Hnene la angetre Isaraela hna xötrethenge la wathebo qaathei Akötresie, matre lolo catr la aqane tronge i angatr. Hetre itre föe hna hnëkëne thatraqane la huliwa “ngöne la qëhnelö ne la uma ne heta ne icasikeu.” (Esodo 38:8) Hetre itre hna amekötine fe hnene la angetre Isaraela hna kapa göi aqane troa kötrëne trongën la uma mano memine la lapa i angatr. Ame hë e thupen, hnei Davita joxu hna hnëkëne la itretre huuj me itretre Levi göi troa kuca la isa hnëqa i angatr ngöne la ēnē. (1 Aqane lapa ite joxu 23:1-6; 24:1-3) E hna drengethenge Iehova hnei angatr, Nyidrëti a amanathithi angatr. Nge lolo catr la aqane tronge i angatr, matre tingeting angatr me cas.—Deuteronomi 11:26, 27; 28:1-14.

9. Nemene la aqane ameköti huliwa ekö thene la itre pane keresiano?

9 Hna eköthe hnyawa mina fe la itre ekalesia ngöne la hneijine la itre pane keresiano. Hetrenyi ekö la lapa ne xomi meköt, ene la neköi lapa ne la itre trejin trahmanyi ka elemeken la itre ekalesia. Ame ngöne la xötrei, ange aposetolo la ka nyi atrene la neköi lapa cili. Ame hë e thupen, hna nyixani angatr hnene la itre xa qatre thup. (Ite Huliwa 6:1-6; 15:6) Jëne la uati hmitrötr, hnei Iehova hna upe la itre xa atrene la lapa cili, me itre xane ju kö ka ce huliwa me angatr, troa cinyianyine la itre tusi ka qatreng la itre eamo me itre hna amekötine thatraqane la itre ekalesia. (1 Timoteo 3:1-13; Tito 1:5-9) Nemene la aqane kepe thangane hnene la itre ekalesia la hna xötrethenge la itre hna amekötine hnene la lapa ne xomi meköt?

10. Nemene la ewekë ka traqa ngöne la kola trongëne ekö hnene la itre ekalesia la itre hna amekötin qaathene la lapa ne xomi meköt? (Wange ju la pane iatr.)

10 E jë la Ite Huliwa 16:4, 5Ame ngöne la hneijine la itre pane keresiano, hnene la itre trejin hna wange trongëne la itre ekalesia göi troa thuemacanyi angatr “la ite wathebo, lo hna acile hnei ang’ aposetolo me ite qate e Ierusalema,” ene la lapa ne xomi meköt. Hnene la itre ekalesia hna trongëne la itre hna amekötin, “ame hna acile hutine la nöjei ekalesia ngöne la lapaun, me nyi xane ju o drai.” Nemene la hne së hna inine qa ngöne la tulu i angatr?

ENI KÖ A TRONGËN LA ITRE HNA AMEKÖTIN?

11. Nemene la nyine tro la itre qatre thup me itre drikona a kuca, e kapa ju angatr la itre hna amekötine qaathene la organizasio i Akötresie?

11 Nyipi ewekë tro la itre atrene la Komite ne Filial maine Komite Ne La Nöj, me itretre thupëne la sirkoskripsio, me itre qatre thup a drengethenge la itre hna amekötin qaathene la organizasio i Akötresie. Celë hi hna upi së asë troa kuca hnene la Tus i Akötresie, ene la troa drengethenge la itre ka elemeken. (Deuteronomi 30:16; Heberu 13:7, 17) Ame la itre ka nyipici koi Iehova tre, tha ka icilekeu kö  angatr, nge tha itre ka eetre kö angatr pine la itre hna amekötine hna kapa. Tha aja së kö troa tui Dioterefe, tha hnei angeice kö hna metrötrëne la itre trejin ka elemeken. (E jë la 3 Ioane 9, 10.) E hne së hna drengethenge la itre hna amekötin, easë hi lai a thele matre tro pala hi a tingetinge me casi la ekalesia. Matre loi e tro sa isa waipengö së me hape: ‘Eni kö a xatuane la itre trejin troa nyipici koi Iehova? Saqe kö ni xötrethenge la itre hna amekötine qaathene la organizasio i Iehova?’

12. Nemene la aqane acile la itre qatre thup memine la itre drikona?

12 Tha ekö catre kö la kola saze hnene la lapa ne xomi meköt la aqane acile la itre qatre thup me itre drikona ngöne la itre ekalesia. Kola qaja ngöne la Ita Ne Thup ne 15 Nofeba 2014, “Itre Hnyinge Ne La Itre Ka e” ka hape, ame ngöne lo hneijine la itre pane keresiano, hnene la lapa ne xomi meköt hna aijijëne la itretre iwai trootro troa acile la itre qatre thup me itre drikona. Matre, qaane lo Semitrepa 2014, hnene la itretre thupëne la sirkoskripsio hna acile la itre trejin trahmanyi ngöne la itre hnëqa cili. Ame la itre qatre thup ne la ekalesia a qeje ketre trejin trahmanyi göi troa qatre thup maine drikona, tro la atre thupëne la sirkoskripsio a thel troa atre la pengöi angeic, memine la hnepe lapa i angeic. Maine jë tro angeice a ce cainöj memine lai trejin. (1 Timoteo 3:4, 5) Thupene lai, tro la atre thupëne la sirkoskripsio me itre qatre thup a icasikeu. Tro angatr a ce wange hnyawane la itre hna thele thene la qatre thup me drikona, ka mama ngöne la Tusi Hmitrötr.—1 Timoteo 3:1-10, 12, 13; 1 Peteru 5:1-3.

Itre qatre thup a hamë së la itre ithuemacanyi ne la Tusi Hmitrötr ke, aja i angatr troa thupëne la ekalesia

13. Tro sa amamane tune kaa ka hape, easa kapa la itre ithuemacanyi qaathene la itre qatre thup?

13 Itre qatre thup a hamëne koi së la itre ithuemacanyi qa hnine la Tusi Hmitrötr ke, ame la aja i angatr tre, troa thupëne la ekalesia. Loi e tro sa drei angatr ke, itre ithuemacanyi lai hna hamëne nyine loi koi së. (1 Timoteo 6:3) Ame thene la itre pane keresiano ekö, hetrenyi la itre trejin ka ‘qali thiina.’ Pëkö huliwa i angatr, ngo angatr pe hi e cahu a lö hnine menune la itre ifekë huliwan. Hnene la itre qatre thup e cahu hna thele troa haji angatr, ngo tha ujë kö angatr. Hnei Paulo hna qaja amamane kowe la ekalesia la aqane tro angatr a ujë kowe la atr ka tune lai. Öni angeic: “Ati hatene ju la ate cili, the ce me angeice kö.” Matre nyipi ewekë tha tro hmaca kö a ce mel memine la atre cili, ngo tha tro pe a ujë koi angeic ceitu me ketre ithupëjia. (2 Thesalonika 3:11-15) Ketre itre qatre thup enehila a thel troa xatuane la atr ka wange sixane la itre trepene meköti Akötresie, ka tune la trejin ka iatre memine la ketre atr ka tha hmi kö me easë. (1 Korinito 7:39) Maine xele kö la atr ma ujë, tro la itre qatre thup a cile fë la ketre cainöj ka troa amamane la thangane la aqane ujë cili kowe la itre xan, ene la troa qaja angazone la ekalesia. E cile fë jë la itre qatre thup la ketre cainöj ka tune lai ngöne la ekalesia i epun, nemene la aqane tro epuni a ujë? E atre hi epuni lai trejin cili, eje hi laka, tha tro hmaca kö epuni a ce mel me angeic. Tro hë angeic e cili a trotrohnine ka hape, ka hetre ethane kö koi angeice la aqane ujë i angeic, nge ka akötrë Iehova, nge  loi e tro angeic a ujë. [1]—Wange ju la ithuemacanyi e kuhu pun.

LOI E PË ETHAN, ME TINGETING, ME CAS LA EKALESIA

14. Nemene la nyine tro sa kuca matre tro pala hi a pë ethan la ekalesia?

14 Tusi Hmitrötr a amamane koi së la nyine tro sa isa kuca matre tha tro kö a hetre iangazo ngöne la ekalesia. Hanawang la ewekë ka traqa e Korinito. Hnime catre Paulo la itre trejin e cili ke, ala nyimu thei angatr la itre hnei angeic hna xatuane troa atre Iehova. (1 Korinito 1:1, 2) Matre pane mekune ju la aqane ujë i angeic la kola atre ka hape, hetre ketre e angatr ka kuci ngazo, nge hna nue angeic hnene la itre trejin troa lapa catr ngöne la ekalesia! Öni Paulo kowe la itre qatre thup: “Nue angeice pi hnei nyipunie koi Satana.” Haawe, nyipi ewekë tro angatr a xome triji la atre cili qa hnine la ekalesia, ene la troa upe trön eë angeic. (1 Korinito 5:1, 5-7, 12) Ame enehila, itre qatre thup fe a upe trön eë la atr ka kuca la ngazo, nge tha ka ietra kö. Ame e cili, easë kö a ujë kowe la atr tune la aqane amekötine koi së hnei Tusi Hmitrötr? Maine eje hi, easë hi lai a thele matre tro pala hi a pë ethan la ekalesia. Ketre, easë fe lai a xatua angeic troa trotrohnine ka hape, nyipi ewekë tro angeic a ietra, me sipo Iehova troa nue la ngazo i angeic.

15. Nemene la nyine tro sa kuca matre tro pala hi a hetrenyi la tingeting me cas e hnine la ekalesia?

15 Hetrenyi la ketre jol ka traqa e Korinito. Hnei itre xan hna uti san la itre xa trejin kowe la hnakotr. Paulo a hnying koi angatr, me hape: “Ue laka tha xomi hnine kö la ngazo?” (1 Korinito 6:1-8) Hnene la itre trejin enehila hna kuca la itre contrat ne huliwa memine la itre xa trejin, ngo ame hë e thupen, tru la manie i angatr ka luz qa ngön, me mekun ka hape, hna qene atrekënö angatr hnene la itre trejin. Matre hnei angatr hna uti san la itre trejine me angatr kowe la hnakotr. Ame la kola traqa la itre ijin ka tune lai, tro itre atre lai a qaja angazo Iehova, memine la itre hlue i Nyidrë. Ketre, tro lai a aciane la gomegom e hnine la ekalesia. Ame e cili, tro la Tus i Akötresieti a amamane koi së la enyipiewekëne troa iloi me itre trejin, ngacama tru la manie së ka luz. [2] (Wange ju la ithuemacanyi e kuhu pun.) Ketre, hnei Iesu hna amamane koi së la aqane troa nyinyine la itre jol ka tru me itre ihmönyinyi. (E jë la Mataio 5:23, 24; 18:15-17.) E hne së hna xötrethenge la itre hna amekötine hnei nyidrë, easë hi lai a thele matre tro pala hi a hetrenyi la tingeting me cas e hnine la ekalesia.

16. Pine nemen matre ka cas la itre hlue i Iehova?

16 Önine la Tus i Akötresie: “Hana wang, lolopi hë me sheminge pi hë la kola ce lapa la ange tejin !” (Salamo 133:1) E hna drengethenge Iehova hnene la angetre Isaraela, haawe, tha isazikeu kö la aqane tronge i angatr, nge ka casi angatr. Hnei Iehova hë hna qaja amë göne la nöje i Nyidrë ka hape: “Tro ni a cengöne ami angate tune la ite mamoe e Bozera.”  (Mika 2:12) Hnei Nyidrëti fe hna perofetan ka hape, tro la itre hlue i Nyidrë a atre la nyipici qa hnine la Tusi Hmitrötr, me ce nyihlue i Nyidrë. Öni Nyidrë: “Ame hnenge pena hna troa ujëne kowe la nöje la aqane ewekë ka wië, mate tro angat’ asë a hëne la atesiwa i Iehova, me nyi hlue i nyidë hnene la hni ka cas.” (Zefania 3:9) Tru la ole së troa nyihlue i Iehova ngöne la cas!

Itre qatre thup a xatuane la atr ‘hna xome cilën hnene la menu’ (Wange ju la paragarafe 17)

17. Nemene la nyine tro la itre qatre thup a kuca e hetre ngazo ka tru hna kuca hnene la ketre trejin?

17 Maine hetre ngazo ka tru hna kuca hnene la ketre trejin, nyipi ewekë tro la itre qatre thup a canga haji angeic cememine la ihnim. Tha sihngödri kö koi angatr ka hape, aja i Iehova tro angatr a thupëne la ekalesia qa ngöne la ngazo, matre tro pala hi ej a pë ethan me cas. (Ite Edomë 15:3) Tru la ihnimi Paulo kowe la itre trejin ne Korinito matre hnei angeic hna thel troa haji angatr ke, ijine lai ka ijij, tune la hne së hna e ngöne la pane tusi angeic koi angatr. Atre hi së laka, saqe hi la itre qatre thup e cili trongëne la itre hna amekötine hnei Paulo ke, itre treu thupene lai, hnei Paulo hna qaja aloinyi angatr ngöne la hnaaluene tusi angeic koi angatr. Haawe, “maine hna xome cilë kete ate hnene la menu,” loi e tro la itre qatre thup a canga haji angeic cememine la menyik.—Galatia 6:1.

18. (a) Nemene la thangane kowe la itre ekalesia ekö la hnei angatr hna xötrethenge la itre hna amekötin hnine la Tus i Akötresie? (b) Nemene la hne së hna troa ithanatane ngöne la tane ka troa xulu?

18 E hna xötrethenge hnyawa la itre hna amekötin hnine la Tus i Akötresie hnene la itre pane keresiano ekö, haawe, kola mama hnyawa laka, hetrenyi la tingeting, me cas, nge pë ethan la ekalesia. (1 Korinito 1:10; Efeso 4:11-13; 1 Peteru 3:8) Celë hi ka aijijën la itre trejin cili troa cainöjëne la maca ka loi “kowe la nöjei ate asëjëihë e celë fen.” (Kolose 1:23) Ketre tune mina fe enehila, lolo hnyawa la aqane trongene la itre hlue i Iehova, nge ka casi angatr. Ketre, angatr a cainöjëne la maca ka loi e cailo fen. Tro la tane mekune ka troa xulu a hamëne la itre xa ithuemacanyi ka amamane ka hape, ka tru koi angatr troa atrunyi Iehova Joxu, me xötrethenge la itre hna amekötin hnei Nyidrë hnine la Tus i Nyidrë, ene la Tusi Hmitrötr.—Salamo 71:15, 16.

^ [1] (paragarafe 13) Wange ju la tusi hna hape, Organisés pour faire la volonté de Jéhovah, götrane 134-136.

^ [2] (paragarafe 15) Maine epuni a aja itre xa ithuemacanyi göne la ijine tro la keresiano a uti fë la ketre trejin kowe la gaa tru, wange ju la itus “Thupë Nyipunieti Ju Kö Ngöne La Ihnimi Akötesie” götrane 223, Ithuemacany.