Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Okotropa 2016

 HNA MELËN

Kola Catre Xötrethenge La Itre Tulu Ka Lolo

Kola Catre Xötrethenge La Itre Tulu Ka Lolo

Öning: “Atre hi nyipë la macatreng?,” kola sa hnei Izak Marais me hape, “Atre hnyawa hi ni.” Hnei nyidrëti hna hë ni qaa Patterson (Neweyok) nge eni e Colorado. Tro ni a qejepengöne koi nyipunie la qaane la ithanata celë.

HNA hnaho ni e Wichita e Kansas (Etazini) lo 10 Diseba 1936, nge eni la haetra ne la 4 lao nekönatr. Lue ka nyihlue i Iehova asë hi kaka me nenë, William me Jean. Ame kaka tre, ka kor­dinatör ne la lapa ne la itre qatre thup. Ame nenë, hnei eahlo hna kapa la nyipici qaathene la thine i eahlo, Emma Wagner. Hnei Emma hna inine la nyipici kowe la itre atr ka ala nyimu, Gertrude Steele la ketre. Hnei Gertrude hna ­mesinare e Porto Rico. * (Wange ju la ithuemacany.) Matre nyimu tulu ka lolo nyine tro ni a nyitipun.

LAPA MEKUNE JU LA ITRE TULU KA LOI

Kaka a tro fë zonal ezine gojeny

Ame la ketre ijin, heji ne mecixen, kola 5 lao macatreng, eni me kaka a hamëne la Ita Ne Thup me Consolation (hna hëne enehila ka hape, Réveillez-vous!) kowe la itre atr ka tro e cahu gojeny. Nge ame ngöne la ijine cili, kola ketr la nöj hnene la Hnaaluene Isi Ka Tru. Ngo, tha kakati fe kö a hane lö hnine la isi. Matre, traqa pi hi koi nyidrë la ketre droketre ka ij, me qaja koi nyidrë ka hape, ka qene föe nyidrë pine kötre ne isi. Hna qëmeke hnyawa koi kaka, me hape, “Hnauëne laka tha lepi ni kö hnei eö, e ka hape, trahmanyi eö!” Xounge pi kö, ngo eni pe a haine la aqane ujë i kaka. Nyidrëti pala hi a hamëne la itre zonal kowe la itre atr ka goeë nyidro. Tro pi hi la ketre soce e cili, ame hna sue hnene la droketre, ka hape, “Trohemi ma wai angeice la!” Öhne hi la soce laka, ka iji lai droketre, ame hna upi nyidrë me hape, “Tro jë hë koi hnalapa i eö, nge pane meköle ju!” Nyidroti pë hë a tro pi. Eni a olene catrëne koi Iehova ke, hnei Nyidrëti hna hamë kaka la trenge catre ka ijij. Hetrenyi kaka ekö la lue uma ne xötrei he, nge ka traqa lapa lai droketre koi nyidrë!

Eni me Kaka me Nenë a tro kowe la asabele e Wichita lo 1940

Kola 8 lao macatreng la kaka me nenë a salemëne la hnalapa i nyidro memine lo lue uma ne xötrei he, me kuci uman la ketre loto. Eahuni a feke jë kowe la götrane nöj ezine e Grand Junc­tion (Colorado), matre troa ixatua cainöj ngöne la götrane cili. Lue ka pionie kaka me nenë, me huliwa sine la drai, kola eëny me thupë öni. Jëne la ixatua i Iehova, me aqane catr cainöje nyidro, hna acile la ketre ekalesia. Ame hë lo 20 Juun 1948, hnei kaka hna bapataiso ni ngöne la hnepe tim hune la wetr, memine la itre xa ka kapa la nyipici, Billie Nich­ols me föi angeic la lue xan. Hnei nyidroti pë hë hna xome la huliwa ne sirkoskripsio memine fe lo nekö i nyidro trahmanyi me föi angeic.

Itre treme sineene hun memine fe la itre xane ju kö ka ala nyimu, nge ka catre huliwa i Iehova. Kolo fe a qaja la fami Steele, ene Don me Earlene, Dave me Julia, Si me Martha. Hne huni hna majemine porotrikë Tusi Hmitrötr me angatr, nge ka hetre thangane catre lai ngöne la meleng. Hnei angatre hna amamane hnyawa ka hape, ka hetre aliene la mele së me madrin, e hne së hna amë panëne la Baselaia ngöne la mele së.

KOLO HMACA A FEK

Ame la kola 19 lao macatreng, hnei Bud Hasty, ketre sinee ne la hnepe lapa hun, hna hë ni troa hane pionie me angeic e Etazini götrane kolojë. Hnene la atre thupëne la sirkoskripsio hna upi nyiho a tro Ruston (Louisiane), ke ala nyimu la itre trejin ka nanazij e cili. Hnei nyidrë hna upi nyiho troa iujine la itre icasikeu e nöjei wiik, ngacama pëkö atr ka traqa. Öhne hë nyiho la ketre hnë icasikeu, ame hnei nyiho hna nyidrawane me hnëkëne thatraqane lai. Hnei nyiho pala hi hna kuca la itre icasikeu, ngo ame itre xa ijin, nyiho hi la lue atren. Nyiho a ithöeëne la itre götrane la icasikeu nyine troa cile fë, nge ca ka troa sa la nöjei hnying. Maine hetre iamacanyi nyine kuca, nyiho asë hi hune lai ita ne cainöj, nge pë pë hë atr ka dreng! Ame hë e thupen, kola ha traqa la ketre trejin föe ka qatre hë. Nge traqa pi fe hi la itre xa ka ini Tusi Hmitrötr me itre trejin ka nanazij, nge tha qea ju kö, nge hetrenyi hmaca ha la ketre ekalesia.

Ame la ketre, ijin, hnenge me Bud hna ithanata memine la ketre atrene la hmi Église du Christ, nge hnei nyidrëti hna amexeje la itre mekene tus hnenge hna thatre. Celë hi ka upi ni troa thele ajuine la itre ini hnenge hna mejiune kow, me mekune ajuin. Traqa koi ca wiik la eni a thele ajuine itre ej, nge eni a hlë jidr troa ithele matre troa sa la itre hnyinge i nyidrë. Ame hna xatua ni me acatrene la aqane imelekeunge me Iehova, nge hetre ajange hë troa iöhnyi memine la ketre atr ka hmi.

Tha qea ju kö, nge kola sipo ni hnene la atre thupëne la sirkoskripsio troa fek a tro El Dorado (Arkansas) matre troa xatuane la ekalesia e cili. Ame lo ijine eni e cili, eni a bëeke lapa a tro Colorado matre troa mama qëmekene la komite ka amekötine la thupëtresij ka ijij troa soc (conseil de révision). Ame la ketre ijine trongeng me itre xa pionie, hne huni hna aksida e Texas, nge ka ngazo hnyawa la lotong. Eahuni a hëne jë la ketre trejin, ame hnei angeic hna tro sai huni kowe la hnalapa i angeic, nge thupene lai kowe la hna icasikeu. Ame e cili, hna thuemacane la ekalesia la aksida hun, nge hnene la itre trejin hna hamë manie hun. Ketre, hnene lo trejin ka xatua hun hna salemëne la lotong koi 25 dollars (2600 F.).

Haawe, tha jole hë koi huni a tro Wichita, ketre traon. Hetrenyi e cili la fami McCartney, itre sinee ne la hnepe lapa hun. Hne huni hna majemine hëne la kem ka hape, Doc, nge ka pionie nyidrë. Lue nekö i nyidrëti trahmany, Frank me Francis, lue treme sineene pala huni enehila. Hetrenyi nyidro la ketre loto hnapane hë, nge hna salemëne koi eni koi 2600 F, kolo hnyawa hi lo thupene lo lotong hna angazon. Eni petre hi a öhne e cili ka hape, hnene laka hnenge hna amë panëne la Baselaia ngöne la meleng, haawe, Iehova a hamëne koi ni la hnenge hna ajan. Ame ngöne la ijine cili, hnene la fami McCartneys hna hane amamai ni kowe la trejine föe ka lolo, ene Bethel Crane. Tha ca macatre ju kö, nge faipoipo hë ni me Bethel lo 1958, ame hnei nyiho hna ce pionie e El Dorado. Ka anyipici Iehova la thine i angeic, Ruth la ëjen, nge ka pionie uti hë lo itre macatre 1990.

KETRE IHË KA LOLO

Aja i nyiho troa xötrethenge la itre tulu ka lolo hnei nyiho hna öhne ekö lo nyiho a nekönatr. Matre, mekune jë hi nyiho troa kapa la nöjei huliwa asë hna troa upi nyiho troa kuca hnene la organizasio i Iehova. Hna pane upi nyiho troa pionie hut e Walnut Ridge (Arkansas). Ame hë lo 1962, nyiho a sesëkötre la nyiho a kapa la ihë kowe la hna 37 ne la ini ne Gileada. Tru la madrine i nyiho troa atre ka hape, Don Steele fe hi ngöne la kalasi nyiho. Thupene hë lai, hna upi ni me Bethel troa fek a tro Nairobi (Kenya). Nango hace pi hë koi nyiho troa nue qa Neweyok, ngo tru la madrine i nyiho la nyiho a traqa ngöne la hna kei avio e Nairobi me öhne la itre trejin a traqa troa itronyi me nyiho!

Nyiho a cainöj e Nairobi me Mary me Chris Kanaiya

Tha qea ju kö, nge majemi fe hë ni e cili e Kenya, nge madrine ni troa cainöj e cili. Ame la lue pane atr hnei nyiho hna ini Tus memin nge ka nyihlue i Iehova ha, tre Chris me Mary Kanaiya. Lue ka pionie pala hi e Kenya. Ame hë lo macatre thupen, kola upi nyiho a tro Kampala (Uganda). Nyiho hi la lue pane mesinare ngöne la nöje cili. Ketre ijine lai ka lolo catr, ke, ala nyimu catr la itre ka thele troa inine la Tusi Hmitrötr, nge itre ka nyihlue i Iehova ha. Ngo, thupene hë la köni macatre nge sin e Afrik, hnei nyiho hna bëeke jë a tro Etazini ke, hetre nekö i nyiho hë. Hace catre kö koi nyiho la drai ne nue nyiho qa Afrik hune lo drai ne nue qa Neweyok. Tru la ihnimi nyiho kowe la itre atr e cili e Afrik, nge nyiho pe a lapa mekune la ijine tro hmaca nyiho a bëek.

 HNËQA KA HNYIPIXE

Hnei nyiho hna fek a tro Colorado, lo hna mele ngön hnene la keme me thineng. Tha qea ju kö, nge mala pi hi Kimberly, pane nekö i nyiho jajiny, nge 17 lao treu thupene lai, kola mala hnei Stephany. Ka tru koi nyiho la hnëqa ka hnyipixe celë, ene la troa keme me thin. Hnei nyiho hna catre inine la lue nekö i nyiho jajinyi göi Iehova. Tru la aja i nyiho troa xötrethenge la hna kuca hnene la itre ka amamai tulu koi nyiho. Tha luelue kö nyiho laka, troa hetre thangane la tulu i nyiho kowe la lue nekö i nyiho, ngo nyipici laka, tha celë kö la ka troa anyipicine ka hape, tro nyidroti elanyi a nyihlue i Iehova. Ame la neköi jining, memine la ketre xa i eni, tre, lue hna upetrön eë. Ngo nyiho a mejiune laka, tro pala kö lue nekö i nyiho a xötrethenge la itre tulu ka lolo, lo itre tulu koi nyiho fe.

Tru la madrine i nyiho troa hiane la lue nekö jajiny, nge hne huni pala hi hna thele troa ce huliwa. Hnene laka, ka mele hun ezine Aspen (Colorado), hne huni hna inine troa kuci ski, matre ame hë e thupen, eahuni ha ce kuci ski. Celë hi ka aijiji nyiho troa porotrike memine la lue jajiny lo ijine eahuni a ce hnëkëne la itre ski hun. Hne huni fe hna ce tro agö me camper, nge itre ijine lai eahuni a ce porotrike ezine la hna athi eë. Ngacama ka co petre kö nyidro, ngo nyidroti fe hë hnyinge me hape, “Nemene jë la hnenge hna troa kuca elanyi e tru jë ni?” me “Drei atr la hnenge hna troa faipoipo memin?” Hnei nyiho hna isine troa ini nyidro troa hnimi Iehova. Hnei nyiho pala hi hna xatua nyidro troa nyihlue i Iehova ngöne la drai ka pexej, me faipoipo memine hi la atr ka ce aja me nyidro. Hnei nyiho fe hna catre qaja koi nyidro ka hape, tha loi kö troa canga faipoipo, nge tha ijije pala kö. Hnei nyiho hna majemine qaja ka hape, “Ka loi troa pane lapa uti hë la 23 lao macatre.”

Hnei nyiho hna xötrethenge la tulu ne la keme me thine i nyiho, me isine troa sine pala hi la itre icasikeu, me ce cainöje lapa. Hnei nyiho hna thele pala hi matre troa lapa the hun hnene la itre xa ka huliwa i Akötresie o drai. Ketre, hnei nyiho hna qaja lapane la trenge aja i nyiho troa kuca la huliwa ne mesinare. Hnei nyiho hna lapa mekune laka, tro huni a ce tro Afrik e ketre ijin. Nge, lue nekö i nyiho jajiny a lapa treqene la ijine cili.

Hne huni pala hi hna kuca la hmi hnepe lapa. Hne huni hna majemine elone la itre ewekë ka troa traqa ngöne la hna ini, nge tro la lue jajiny a elone la Atre Anyipici Iehova ka sa la itre hnying. Hetre itre ini hnei nyidroti hna kapa jëne la aqane elone tune la, matre kola acatrene la mejiune i nyidro. Ame hë la nyidroti a tru, nyidroti la ka eetr e tha kuca kö la hmi hnepe lapa. Ame la ketre ijin, hna traqa la ketre jol koi ni, matre hnenge hna upi nyidro kowe la hnahage i nyidro, ke, pëkö hmi hnepe lapa. Kola sesëkötre hnei nyidro, ame hnei nyidroti hna treij, me hape, nyidroti a ajane troa ini Tusi Hmitrötr. Ame hë e cili, nyiho ha trotrohnine ka hape, hetre aja i nyidro troa atrepengöi Iehova hnene la hnei nyiho hna xatua nyidro. Kola tro la itre drai, nge nyidroti pala hi a ajane troa ini Tus, nge tha cile hnö kö nyidro troa fe amamane la hni nyidro koi nyiho. Tha ka hmaloi kö e itre xa ijin, troa drei nyidro e qaja ka hape, tha kapa kö nyidro la hna qaja hnene la Tusi Hmitrötr. Ngo, atre hnyawa hi nyiho la sipu mekuna i nyidro. Matre e ase mina ha nyiho ce ithanatane me nyidro la itre mekune cili, haawe, kapa mina ju hi nyidro la itre trepene meköti Iehova.

AQANE SAZE LA MELE I NYIHO

Canga nyimenyime hi tro la itre macatre ne hiane nyiho la lue nekö i nyiho. Hnene la ixatua hna hamëne hnene la organizasio i Iehova, matre hnei nyiho hna kuca hnyawane la hnëqa i nyiho troa xatua nyidro troa hnimi Iehova. Tru la madrine i nyiho la kola xome la huliwa ne pionie lo nyidroti a fenes qa hna ini, nge hetre hnei nyidroti hna atreine kuca matre troa ketre sipu huliwa thatraqane la mele i nyidro. Nyidroti me lue xa trejine föe a feke jë a tro Cleveland (Ten­nessee) matre troa cainöj ngöne la götrane ga aja ixatua. Tru la hnei nyiho hna meku nyidro, ngo tru fe la madrin, ke, nyidroti a huliwa i Akötresie o drai ngöne la mele i nyidro. Eni me Bethel a xome hmaca jë la huliwa ne pionie. Nge ame hë e thupen, nyiho a hane jë ­inyihnai ngöne la huliwa ne sirkoskripsio, me asabele.

Qëmekene tro nyidroti a fek a tro Tennessee, qai nyidroti hë Londres (Angleterre), me hane ihamë ngöne la Bethela. Hnei Stephany, ka 19 lao macatre e cili, hna iöhnyi me Paul Norton ketre trejine ka huliwa ngöne la Bethela. Ame la ketre tronge i nyidro e thupen, tre hnei Kimberly hna iöhnyi memine la sine huliwa i Paul, Brian Llewellyn la ëje i angeic. Ame la kola 23 lao macatre i Stephany, angeice hi lai a faipoipo me Paul. Nge ame la macatre thupen, lo kola 25 lao macatre Kimberly, angeice hi lai a faipoipo me Brian. Matre hnei nyidro hna pane lapa nyi jajinyi uti hë la kola traqa koi 23 lao macatre. Tru la madrine i nyiho laka, lolo la aqane iëne nyidro la hnei nyidroti hna faipoipo memin.

Nyiho me Paul me Stephany, Kimberly me Brian ngöne la Bethela e Malawi lo macatre 2002

Önine la lue nekö i nyiho, hnene la tulu hnei nyiho hna amaman, memine la tulu ne la itre qaaqaa i nyidro hna xatua nyidro troa ‘amë panëne la Baselaia i Akötresie,’ ngacama traqa ju hë koi nyidro la itre jol. (Mataio 6:33) Ame lo Eiperem 1998, hna hane hë Paulo me Stephany troa hane sine la hna 105 ne la kalas ne Gileada, ame hna upi nyidroti jë a tro Malawi (Afrik). Ame ngöne la ijine cili, hna hë Brian me Kim­berly troa huliwa ngöne la Bethela ne Londres, nge thupene lai, hna upi nyidroti troa huliwa ngöne la Bethela e Malawi. Tru catre la madrine i nyiho, ke celë hi aja i nyiho, ene la tro nyidroti a nue la mele i nyidro tune lai koi Iehova.

KETRE HNËQA KA HNYIPIXE

Ame lo Januare 2001, kola hë ni ngöne telefon, kolo ihë hnenge hna qaja e caha ngöne la qaan. Hnei trejin Marais, atre thupëne la Huliwa Ne Ujë Itus hna qaja ka hape, hetre ini hna hnëkëne göi troa xatuane la itre ka ujë qene hlapa e cailo fen troa trotrohnine hnyawa la qene Papale. Ngacama 64 hë lao macatreng, ngo angatr a ajane troa ini ni matre troa hane hamë ini. Hnenge me Bethel hna thith me ce ithanatane me lue thine i nyiho matre tro nyidroti a qaja la mekuna i nyidro. Nyipici laka, lue qatre föe hë nyidro, nge patre hë nyiho troa xatua nyidro, ngo aja i nyidro tro nyiho a kapa la hnëqa cili. Eni a hë hmaca jë me qaja ka hape, nyiho ha kapa.

Thupene lai, kola öhne thei nenë la meci can­cer. Öning koi eahlo, tro nyiho a lapa matre troa xatua Linda, ketre xang, troa thupë eahlo. Xele kö nenë, öni eahlo: “Tro hë ni lai a ngazo catr e tha tro kö epon.” Ketre aqane mekune i Linda fe hi lai. Tru la ole i nyiho koi nyidro laka, hnei nyidroti hna isin matre tro nyiho a tro. Nge nyiho mina fe a olen kowe la ekalesia ka ixatua. Ame hë la drai thupene la nyiho a fek a tro Paterson, Linda hi lai a hë troa thuemacanyi nyiho ka hape, meci hë Nenë. Tune lo aja i eahlo, hnei nyiho hna lapa catre troa huliwa ngöne la hnëqa i nyiho ka hnyipixe.

Tru la madrine i nyiho troa atre laka, Bethela ne Malawi la pane götrane hna upi nyiho ngön, ke e cili hi la hna huliwa ngön hnene la lue nekö i nyiho jajiny me lue föi nyidro. Ketre madrine ka tru la eahuni a itrony hmaca. Ame hë e thupen, hna upi nyiho a tro Zimbabwe nge thupene lai, e Zam­bie. Köni macatre thupene la hna hamë ini, nyiho a bëeke hmaca jë a tro Malawi matre troa cinyihane la itre hna melëne hnene la itre trejin hna axösisin e cili pine laka, tha lö hnine kö angatr la politik. *—Wange ju la ithuemacany.

Nyiho a cainöje memine la lue api nyiho jajiny

Ame lo 2005, tru la hace i nyiho troa feke qa Afrik. Nyiho a bëeke hmaca jë a tro Basalt (Colorado), nge e cili eni pë hë me Bethel a pionie. Ame lo 2006, ixötrethenge jë fe hi Brian me Kimberly me lapa ezi nyiho matre troa hiane la lue nekö i nyidro jajiny, Mackenzie me Elizabeth. Ame Paul me Stephany, nyidroti pala hi e Malawi, nge Paul la ketre atrene la Komite Ne Filial. Traqa ha ni koi 80 lao macatreng enehila, nge tru la madrineng troa goeëne la itre thupëtresij hnenge hna ce huliwa memin, itre ka xome hë la itre hnëqa hnenge hna xome ekö. Hnei nyiho hna thele troa xötrethenge la itre tulu ka lolo hna amamane koi nyiho, matre hetre thangane lai kowe la lue nekö i nyiho me kowe la lue api nyiho. Celë hi lai ka hamën koi nyiho la madrine atraqatr.

^ par. 5 Wange ju la Ita Ne Thup ne 15 Semitrepa 1956 götrane 275-276, me 1 Eiperem 1972 götrane 216-220 qene Wiwi, göi troa atre la itre xa ithuemacanyi göne la itre xa atrene la hnepe lapa i Gertrude ka hane mesinare.

^ par. 30 Wange ju la hna melëne hnei Trophim Nsomba ngöne lo Ita Ne Thup ne 15 Eiperem 15 2015, götrane 14-18.