“Hnenge hna juetëne la wesi ula i cilie e kuhu hning.”SALAMO 119:11.

NYIMA: 14292

1-3. (a) Nemene la nyine tro pala hi sa amë panëne ngöne la mele së? (b) Nemene la itre jole hna cile kow hnene la itre ka inine la ketre qene hlapa, nge nemene la itre hnying hna amejën? (Wange ju la pane iatr.)

ALA NYIMU la Itretre Anyipici Iehova enehila ka catre aeatrëne la hna perofetane hë, ene la troa cainöj kowe la “nöjei nöj’ asëjëihë, me nöjei tribu, me ite qene hlapa, me nöjei ate.” (Hna Amamane 14:6) Epuni fe kö la ketre e angatr ka inine la ketre qene hlapa? Hetre itre mesinare, nge hetre itre xane fe ka cainöj ngöne la itre götrane nöj ka aja ixatua. Ame itre xa trejin, angatre hë ngöne la ekalesia ka qaja la ketre qene hlapa kö ngöne la nöje i angatr.

2 Nyipi ewekë tro la itre hlue i Iehova asë a amë panëne la imelekeu i angatr me Iehova ngöne la mele i angatr, memine fe la imelekeu ne la hnepe lapa i angatr me Iehova. (Mataio 5:3) Ngo, ame itre xa ijin tru la jole së, matre tha hmaloi kö troa ini Tusi cas. Nge jole catre hmaca kö kowe la itre ka sine la ekalesia ka qaja la ketre qene hlapa kö.

3 Maine nyipici laka, loi e troa inine la qene hlapa hnene la itre ka sine la ekalesia ka qaja la ketre qene hlapa, ngo nyipi ewekë fe tro angatr a thupëne matre tro pala hi angatre a inin ajuine la Wesi Ula i Akötresie. (1 Korinito 2:10) Ngo tro angatre lai a eatrëne tune kaa lai, nge tha trotrohnine pe angatr la hna qaja ngöne la ekalesia? Pine nemene matre tro la keme me thin ka sine la ekalesia ngöne la ketre qene hlapa a thupëne hnyawa, matre troa ketre la hni ne la nekö i nyidro hnene la nyipici?

ETHANYINE KOWE LA AQANE IMELEKEU SË ME IEHOVA

4. Nemene la ka troa angazone la imelekeu së me Iehova? Qaja jë la ketre ceitun.

4 E tha trotrohnine kö së la itre ini ne la Tusi Hmitrötr ngöne la ketre qene hlapa, tro lai a hetre ethanyine kowe la aqane imelekeu së me Iehova. Ame lo Nehemia a bëek a tro Ierusalema, angeic a öhne e cili laka, hetre itre xa nekönatr ka tha­treine qene Heberu. (E jë la Nehemia 13:23, 24.) Hnene laka, tha trotrohnine kö angatr la Wesi Ula i Akötresie, haawe, nanazije jë hë la aqane imelekeu i angatr me Iehova.Nehemia 8:2, 8.

5, 6. Nemene la hna öhne hnene la itre keme me thin ka sine la itre ekalesia ka qaja la ketre qene hlapa, nge nemene la ejolene lai?

5 Hetrenyi la itre keme me thin ka sine la itre ekalesia ka qaja la ketre qene hlapa. Angatr a öhne e cili laka, kola nanazije la lapaune ne la nekö i angatr. Hnene laka, tha trotrohnine kö nyudren la itre hna qaja ngöne la itre icasikeu, haawe, thatreine kö nyudren troa mel thenge la aja i Iehova. Hnei Pedro, ketre trejin ka feke me hnepe lapa i angeic qa Amérique du Sud a tro Australie hna qaja ka hape: “E tro sa qeje Iehova me itre mekune qa hnine la Tusi Hmitrötr, kolo fe hë lai a ketr la hni së.” [1] (Wange ju la ithuemacanyi e kuhu pun.)Luka 24:32.

6 Ame la easa e la itre itusi së ngöne la ketre qene hlapa, tha tro kö lai a ketr la hni së tune la easa e ngöne la sipu qene hlapa së. Ketre, pine laka jole catre troa ithanatane lai qene hlapa, tro hë së lai a kucakuca ke, hetre ethanyine lai ngöne la easa nyihlue i Iehova. Maine eje hi laka, hetre aja së troa huliwa catre ngöne la ekalesia ka qaja la ketre qene hlapa, ngo nyipi ewekë fe tro sa thupëne matre tro pala hi a catre la aqane imelekeu së me Iehova.Mataio 4:4.

AQANE ISIGÖLINE LA IMELEKEU I NYUDREN ME IEHOVA

7. Nemene la hna kuca hnene la angetre Babulona matre tro Daniela a kapa la qenenöje me hmi angatr?

7 Ame lo Daniela me itre sinee i angeic a mele trenyiwa e Babulona, hnene la angetre Babulona hna iele angatr troa kapa la qenenöje me hmi angatr. Hnei angatre hna ini Daniela me itre sinee i angeic la “qene Kaledaia” me ati ëje i angatr la itre ëje ne Babulona. (Daniela 1:3-7) Hna ati ëje i Daniela ka hape, Bel, haze ka sisitria i angetre Babulona. Matre kola mekune laka, aja i Nebukaneza joxu tro Daniela a jele nyipicine ka hape, ka catre kö la haze i angetre Babulona hui Iehova, Haze i Daniela.­—Daniela 4:8.

Hnei angeic hna catre inine la “ite tusi” qene Heberu, matre hna catre pala hi la aqane imelekeu i angeic me Iehova ngöne la angeic a mele trenyiwa

8. Nemene la hna kuca hnei Daniela matre tro pala hi a catre la aqane imelekeu i angeic me Iehova?

8 Ame e Babulona, hna hamë Daniela la itre a i joxu. Ngo, “xecië hë e kuhu hni” angeic laka, tha tro kö angeic a ena la wathebo i Akötresie. (Daniela 1:8) Hnene laka, hnei angeic hna catre inine la “ite tusi,” ene la Itre Hna Cinyihane qene Heberu, ame hna catre pala hi la aqane imelekeu i angeic me Iehova ngöne la angeic a mele trenyiwa. (Daniela 9:2) Thupene hë la 70 lao macatre ne angeic e Babulona, kolo pala hi a hë angeic lo ëje qene Heberu, ene Daniela.Daniela 5:13.

9. Nemene la aqane goeëne la Wesi Ula i Akötresie hnene la atre cinyihan la Salamo 119?

9 Ame la ketre tulu koi së tre, ene la atre cinyihane la Salamo 119. Hnei angeic hna thele ixatua e hnine la Wesi Ula i Akötresie, ke kola qaja angazo angeic hnene la itre atrene la hnanyijoxu. Celë hi ka xatua angeic matre tha tro kö a ujë tune la itre xan. (Salamo 119:23, 61) Hnei angeic hna nue la trenge ewekë i Akötresie troa hetre menene kowe la atr e kuhu hni angeic.E jë la Salamo 119:11, 46.

THELE JË TROA ACATRENE LA IMELEKEU I NYIPUNIE ME IEHOVA

10, 11. (a) Nemene la hne së hna thel ngöne la easa inine la Wesi Ula i Akötresie? (b) Nemene la aqane tro sa eatrëne la aja së? Qaja jë la ketre ceitun.

10 Maine nyipici laka, tru catre la itre hnëqa së e hnine la ekalesia me ngöne la hna huliwa, ngo loi e tro asë hi së a ami ijine troa ini Tusi cas, me hmi hnepe lapa. (Efeso 5:15, 16) Eje hi laka, tro së lai a e la itre götran ne itus nyine wang, me hnëkëne la ketre mekune nyine hamën ngöne la hna icasikeu. Ngo ame la hne së hna thel, tre ene la troa ketri së hnene la Wesi Ula i Akötresie me acatrene la lapaune së.

11 Loi e tro sa atreine waiewekë hnyawa matre troa eatrëne la aja së. Ame la easa ini Tus, loi e tro sa mekune la itre aja ne la itre xan, ngo memine fe la itre sipu aja së. (Filipi 1:9, 10) Matre, ame ngöne la easa hnëkë göi troa cainöje trootro, me göi troa icasikeu, me göi troa cile fë cainöj, hne së hna majemine xome la itre mekune hne së hna e matre troa ketr la hni ne la itre xan. Ame la ketre tane kuci xen, tre, angeic a pane tupathe la itre xen hnei angeic hna kuca qëmekene troa tro fë koi itre atr, ngo thatreine kö tro angeic a mele fë hi la itre hna tupa xeni cili. Maine aja i angeic troa egöcatre pala hi la mele i angeic, nyipi ewekë tro angeic a hnëkëne pala hi la xen ka loi thatraqai angeice kö. Ketre tune mina fe, e aja së troa acatrene la imelekeu së me Iehova, loi e tro sa inine pala hi la Tusi Hmitrötr. Tro la aqane ini cili a aejëne la itre sipu aja së.

12, 13. Pine nemene matre loi e troa inine la Tusi Hmitrötr ngöne la isa sipu qene hlapa?

12 Ala nyimu thene la itre ka sine la ekalesia ka qaja la ketre qene hlapa la ka mekune ka hape, loi e troa inine pala hi la Tusi Hmitrötr ngöne la “qene zi shë, lo hna hnaho shë ngön.” (Ite Huliwa 2:8) Atre hnyawa hi la itre mesinare ka hape, e ajane angatr troa cile huti ngöne la huliwa i angatr, tha tro kö angatr a mejiune hmekuje hi kowe la itre hnei angatre hna dreng ngöne la itre icasikeu.

13 Öni Alain, trejine ka inine la qene Per­se koi eitre hë lao macatre ka hape: “Ame la eni a hnëkëne la itre icasikeu qene Perse, eni a thele catrëne troa trotrohnine la qene hlapa. Matre, mekune la hna huliwane catrën, ngo ame pë hë la hning ke, tha hna ketr kö hnene la itre ithuemacanyi hnenge hna e. Celë hi kepine matre, eni kö a ami ijine troa inine la Tusi Hmitrötr me itre xa itusi së ngöne la sipu qene hlapang.”

THELE JË TROA KETR LA HNI NE LA NEKÖNATR

14. Nemene la nyine troa kuca hnene la keme me thin, nge pine nemen?

14 Loi e tro la keme me thin a thelejëne matre troa ketr la mekune me hni ne la nekönatr. Hanawange la pengöi Serge me Muriel, föi angeic: Traqa koi köni macatre nge sin ne nyidroti a ixatua ngöne la ekalesia ka qaja la ketre qene hlapa. Hetre nekö i nyidro ka 17 lao macatre, nge mama ju hi koi nyidro laka, pëhë madrine i nyën troa cainöje trootro me tro koi hna icasikeu. Öni Muriel: “Kösë nyën a hulihmitre troa cainöje trootro ngöne la ketre qene hlapa kö. Ngo ame ekö pi tro catre angeic a cainöj qene Wiwi ke, qene hlapa i angeic. Öni Serge: “Ame la nyiho a öhne lai ewekë ka ajolë nyën troa kökötre ngöne la nyipici, nyiho a mekune jë troa bëeke kowe la ekalesia hun hnapan.”

Loi e mama koi epun ka hape, hna ketr la hni ne la nekö i epun hnene la nyipici (Wange ju la paragarafe 14, 15))

15. (a) Nemene la ka troa upe la keme me thin troa saze ekalesia? (b) Nemene la ixatua hna hamën ngöne Deuteronomi 6:5-7 koi keme me thin?

15 Nemene la itre ewekë ka troa upe la keme me thin troa fek kowe la ekalesia ka ithanatane la qene hlapa ne la nekönatr? Ame la pane ewekë, pëkö ijine me trenge catre i nyidroti troa ce xome la lue ewekë celë, ene la troa inine la nekö i nyidro troa hnimi Iehova me ini nyën la qene hlapa ka hnyipixe. Ame la hnaaluen, mama hnyawa hi koi nyidro ka hape, pëkö madrine i nekönatr troa cainöje trootro, me tro koi hna icasikeu, me ixatua ngöne la götrane ka ithanatane la ketre qene hlapa kö. Haawe, itre ewekë lai ka upe la kem me thin troa bëeke kowe la ekalesia ka ithanatane la qene hlapa ne la nekönatr. E catre hë elanyi la imelekeu ne la nekönatr me Iehova, ijije koi keme me thin troa bëeke hmaca kowe la ekalesia ka qaja la ketre qene hlapa kö.E jë la Deuteronomi 6:5-7.

16, 17. Nemene la hna kuca hnene la itre xa keme me thin matre tro la itre nekö i angatr a atrepengöi Iehova?

16 Hnene la itre xa keme me thin hna thelejëne matre tro la itre nekö i angatr a atre Iehova ngöne la qene hlapa i nyudren, nge nyudreni kö a sine la itre icasikeu ngöne la ketre qene hlapa kö. Charles la keme ne la köni jajiny, ka 9 lao macatre ne lai ka co, nge 13 lai ka tru. Angatr a sine la gurup qene Lingala. Öni angeic: “Hnei nyiho hna mekune troa ini Tusi Hmitrötr me nyudren, me kuca la hmi hnepe lapa ngöne la sipu qene hlapa hun. Ngo hne huni fe hna kuca la itre iamacany me elo qene Lingala matre tro nyudren a inine la qene hlapa cili cememine la madrin.”

Isine jë troa inine la qene hlapa ne la nöj, me qeje mekune ngöne la itre icasikeu (Wange ju la paragarafe 16, 17))

17 Kevin la keme ne la lue jajiny, ka faifi lao macatre ne la ketre, nge ka eitr la ketre. Angeic a isine troa ini nyidro la nyipici, ke, tha nyipi trotrohnine hnyawa kö nyidro la itre icasikeu hna kuca ngöne la ketre qene hlapa kö. Öni angeic: “Hnenge me föeng hna isa ini Tus me nyidro qene Faras, sipu qene hlapa hun. Ketre, eahuni a thele troa aca sin ngöne la treu, la icasikeu qene Faras. Nge eahuni fe a thelejëne matre tro huni a hane sine la itre asabele hna kuca ngöne la qene hlapa hun ngöne lo ijine mano hun.”

18. (a) Thenge la hna qaja ngöne Roma 15:1, 2, nemene la ka troa xatua epuni troa xomi mekune hnyawa e kola aja ixatua hnene la nekö i epun? (b) Nemene la itre ixatua hna hamën hnene la itre xa keme me thin? (Wange ju la ithuemacany e kuhu pun.)

18 Loi e tro la itre hnepe lapa a isa mekune la ka loi kowe la nekö i angatr, me kowe la imelekeu nyudren me Iehova. [2] (Wange ju la ithuemacany e kuhu pun.) (Galatia 6:5) Öni Muriel, ngacama tru la aja i angeic me Serge föi angeic, troa ixatua ngöne la ekalesia ka qaja la ketre qene hlapa kö, ngo hnei nyiho hna mekune troa fek qa lai göi troa xatuane la nekö i nyiho trahmany troa hnimi Iehova. (E jë la Roma 15:1, 2.) Mama hnyawa ha koi Serge enehila laka, lolo la mekune hnei nyidro hna axeciën. Öni angeic: “Qaane lo ijine eahuni a fek a tro kowe la ekalesia qene Faras, kola kökötre lolo hnene la nekö i nyiho uti hë la xome angeic la bapataiso. Pionie lapa ha angeic enehila. Nge angeice hë a mekune troa bëeke kowe la gurup ka qaja la ketre qene hlapa!”

ININE JË LA WESI ULA I AKÖTRESIE

19, 20. Nemene la aqane tro sa amamane ka hape, ka tru koi së la Wesi Ula i Akötresie?

19 Hnimi asë hi Iehova la itre atr, ame hnei Nyidrëti hna thelejëne matre troa hetrenyi la Tusi Hmitrötr ngöne la itre hadredre lao qene hlapa. Celë hi ka aijijëne la “nöjei ate asëjëihë” troa atre la nyipici. (1 Timoteo 2:4) Atre hnyawa hi Nyidrë ka hape, tro ha catre la aqane imelekeu së me Nyidrë, e hne së hna e la Tusi Hmitrötr ngöne la qene hlapa hne së hna trotrohnine hnyawa.

20 Loi e tro asë hi së a isine troa acatrene pala hi la aqane imelekeu së me Iehova. Matre, loi e tro sa inine pala hi la Tusi Hmitrötr ngöne la qene hlapa hne së hna trotrohnine hnyawa. Tro hë së lai a acatrene la imelekeu ne la itre atrene la hnepe lapa së me Iehova. Nge tro hë së e cili a amamane ka hape, ka tru koi së la Wesi Ula i Akötresie.Salamo 119:11.

^ [1] (paragarafe 5) Hna saze la ëj.

^ [2] (paragarafe 18) Maine epuni a aja ixatua troa atre la mekuna i Tusi Hmitrötr göi epun me hnepe lapa i epun, wange ju la tane mekune hna hape, “Aqane Hiane La Itre Nekönatr Ngöne La Ketre Nöj—Itre Jol Me Itre Manathith” ngöne la Ita Ne Thup ne 15 Okotropa 2002 qene Wiwi.