Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Maac 2016

Thele jë la hna ajane hnene la itre trejin, me akeukawane la hni angatr, me xatua angatre jëne la Tusi Hmitrötr

Ixatua Jë Ngöne La Ekalesia i Epun

Ixatua Jë Ngöne La Ekalesia i Epun

QËMEKENE tro Iesu lo a elë hnengödrai eë, öni nyidrëti kowe la itretre drei nyidrë: “Tro nyipunie a anyipici ni. . . uti hë la cane la fene hnengödrai.” (Ite Huliwa 1:8) Tro angatre lai a atreine cainöje tune kaa uti hë la cane la fen?

Öni Martin Goodman, porofesör ngöne la Université ne Oxford, ka hape: “Jëne la huliwa hna kapa hnene la itre keresiano, kola aisa angatr qa ngöne la itre xa hmi, ene mina fe la angetre Iuda ngöne lo hneijine i angetre Roma.” Hnei Iesu hna trongëne la itre götrane nöj troa ‘cainöjëne la maca ka loi ne la baselaia,’ matre hnene fe la itre keresiano ekö hna xötrethenge la tulu i nyidrë. Hnei angatre hna thele la itre atr ka ajane troa atre la nyipici. (Luka 4:43) Celë hi kepine matre ame ngöne la ijine cili, hetrenyi lo itre hna hëne ka hape, “aposetolo.” Ame la aliene la hnaewekë celë tre, kola hape, itre hna upe troa kuca la ketre huliwa. (Luka 6:13) Hnei Iesu hna ahnithe kowe la itretre drei nyidrëti ka hape: “Trojë nyipunie a inine la nöjei nöj’ asëjëihë.”—Mataio 28:18-20.

Patre hë lo ala 12 lao aposetolo i Iesu, ngo nyimutre la itre hlue i Iehova enehila ka xötrethenge la tulu i angatr ngöne la hna cainöje trootro. E hë angatre jë troa cainöje ngöne la ketre götrane gaa aja ixatua, angatr a qaja ka hape: ‘Eni hi la! Epi upi ni jë hnei Cilie.’ (Isaia 6:8) Hnene la itre xan e angatre hna fek kowe la itre nöje gaa nany, tune lo ala thauzan ka sin lo Ini Ne Gileada. Ame itre xan, hnei angatre hna feke hi kowe la itre götrane la nöje i angatre kö. Nge ala nyimu la itre ka inine la ketre qene hlapa, matre troa xatuane la ketre ekalesia maine ketre gurup. Nyipici laka, tha ka hmaloi  kö, ngo ame asë hi la itre trejine celë, tre, hnei angatre hna isin matre troa amamane la ihnimi angatre koi Iehova me kowe la itre atr. Hnei angatre hna pane mekune hnyawane la aqane tro angatr a huliwa i Akötresie, me nue la traeme i angatr, me trenge catre i angatr, me manie i angatr, matre troa ixatua ngöne la itre götrane cili. (Luka 14:28-30) Ketre huliwa lai ka sisitria catr!

Thatreine kö tro asë hi së a fek kowe la ketre götrane gaa aja ixatua, maine troa inine la ketre qene hlapa pena. Ngo ijiji së asë hi troa huliwa ceitu me ketre mesinare ngöne la sipu ekalesia së.

HULIWA JË CEITU ME MESINARE NGÖNE LA SIPU EKALESIA

Hamëne jë la ixatua i epuni enehila . . .

Hnene la itre pane keresiano ekö hna catre cainöj ngacama angatre kö ngöne la sipu nöje i angatr, nge tha itre ka mesinare pena. Öni Paulo koi Timoteo, ka hape: “Kucajë la qâ ne la ate amamane la maca ka loi, kuca asë jë la qâ i ö.” (2 Timoteo 4:5) Thatraqane la itre pane keresiano ekö la itre ithanata celë, ngo thatraqai së mina fe enehila. Nyipi ewekë tro la nöjei keresiano asë a trongëne la hna ahnithe koi angatr, ene la troa cainöjëne la maca ne la Baselaia me inine la itre atr, matre tro fe angatre a hane nyihlue i Iehova. Nge ame mina fe ngöne la sipu ekalesia së, nyimu aqane tro fe së a hane huliwa ceitu me ketre mesinare.

Ame la kola fek hnene la mesinare kowe la ketre nöj, nyimu ewekë ka saze koi angeic, matre nyipi ewekë tro angeic a ketre saze fe la aqane mele i angeic. Maine nyipici laka, thatreine kö së troa fek kowe la ketre götrane gaa aja ixatua, ngo hapeu, ijije kö tro sa thele la itre xa jëne troa cainöj kowe la itre atr? Ame lo 1940, hna pane thuecatre kowe la itre trejine troa cainöj e cahu gojenyi ngöne la ca drai ne la wiik. Hapeu, hnei epuni kö hna hane thele troa cainöj e cahu gojeny? Hnei epuni hë hna hane cainöj jëne la laulau hnë ami tus, me présentoire nyine hule trongën? Ame la nyine tro sa isa mekune catrën, tre, ‘Saqe kö ni thele la itre xa jëne troa cainöjëne la maca ka loi?’

troa xatuane la itre trejine troa eatrën la huliwa ne cainöj

Maine ka lolo la aqane waiewekë i epun, tro ha hetre aja i epuni me madrine ngöne la hna cainöje trootro. Kola mama laka, ame la itre ka fek kowe la itre götrane gaa aja ixatua maine ka inine la ketre qene hlapa, ke, itretre cainöj ka maca nge ixatua ka tru lai kowe la ekalesia. Angatre la itre ka elemekene la huliwa ne cainöj. Kola mama laka, hnene la itre mesinare hna elemekene la itre ekalesia uti hë maca la itre trejine trahmanyi ne la nöj troa ketre elemekene la itre ekalesia. Maine epuni  la ketre trejine trahmany, “Hapeu, ‘aja’ i epuni fe kö troa hane drikona maine qatre thupe pena, matre troa ce huliwa memine la itre trejine ngöne la ekalesia?”—1 Timoteo 3:1.

“KETRE IXATUA KA AEGÖCATRË NI”

troa hamëne la ixatua ka ijij

Nyimu aqane tro fe sa ixatua ngöne la ekalesia. Loi e tro së, itre thöthi me itre ka tru, a “ketre ixatua” kowe la itre trejine ka aja ixatua.—Kolose 4:11, MN.

Loi e tro sa pane atre hnyawa la itre trejin, e aja së troa xatua angatr. Tusi Hmitrötr a xatua së troa “imekunekeune,” matre ame ngöne la ijine icasikeu, tre, ijine hi lai tro sa mekune hnyawa la itre hna ajane hnei angatr. (Heberu 10:24) Tha kolo kö lai a hape, easa thele troa pi atre la itre xa igötranen la mele ne la itre trejin. Easë pe a thele troa atre angatr memine la itre hnei angatr hna ajan. Maine jë, hetre ewekë nyine tro sa kuca matre tro sa xatua angatr, maine akeukawane la hni angatr, maine pena troa hamë ixatua qa hnine la Tusi Hmitrötr. Nyipici, hetre itre ijine laka, itre qatre thupe me drikona la itre ka ijije troa xatua angatr. (Galatia 6:1) Ngo ijiji së asë hi troa xatuane la itre trejine ka qatre hë, maine itre atrene la itre hnepe lapa asë ka ixelë memine la itre jol.

troa akeukawane la hni ne la itre ka qëmeke kowe la itre jol

Hna hane fe xatua Salvatore me hnepe lapa i angeic. Hnene laka, hna traqa koi angeic la ketre jol ka tru göi mani, ame hnei angeic hna salemëne la société i angeic, me hnalapa me itre xa mo i angatr. Tru la hnei angeic hna hnehengazone la hnepe lapa i angeic. Matre, hna öhne hnene la ketre hnepe lapa ne la ekalesia la hnei angatr hna ajan. Hnene la hnepe lapa cili hna hamë Salvatore la trenge mani, me hane xatua angeic me föi angeic troa thele huliwa. Nyimu heji fe hnei angatre hna ce porotrik memine la hnepe lapa i Salvatore, me hane drei angatre me hamë ithuecatr. Ame hë e thupen, itre treme sineen hë angatr. Tru la madrine i angatr enehila, troa mekune hmaca lo itre ijine jole cili.

Tha cile kö la itre keresiano troa thawa la lapaune i angatre koi itre xan. Loi e tro sa nyitipu Iesu, me xatuane la nöjei atr asë troa atre la itre hna thingehnaeane hnei Akötresie. Eje hi laka, hnene la itre xa trejine hna fek kowe la itre götrane gaa aja ixatua, ngo, tha ijiji itre xane kö. Ame pe, ijiji së asë hi troa kuca asë la hne së hna atrein, matre troa xatuane la itre trejine ngöne la sipu ekalesia së. (Galatia 6:10) E tro sa ham tune lai, tro hë sa madrine nge tro fe sa ‘wawene ngöne la nöjei huliwa ka loi asë.’—Kolose 1:10; Ite Huliwa 20:35.