“Xetëneju la ixete ne ishi ka pexeje i Akötesie, mate ateine nyipunie troa thipe tije la ite nyinyithina i diabolo.”​—EFESO 6:11.

NYIMA: 79, 140

1, 2. (a) Pine nemene matre ijije hi kowe la itre thöth troa ngaa Satana me itre dremoni? (Wange ju la pane iatr.) (b) Nemene la hne së hna troa ce ithanatan?

HNEI Paulo aposetolo hna aceitunëne la itre keresiano memine la itre sooc. Eje hi laka, easë ngöne la ketre isi, nge itre ka mel la itre ithupëjia me easë! Ngo, tha easë kö a isi memine la itre atr, ngo easë pe a isi me Satana me itre dremoni angeic. Itre ka maca hnyawa angatr ke, itre macatre ne isi hë angatr. Celë hi matre, kösë tha ijiji së kö troa hun ngöne la isi cili, nge the qaja palaha la itre thöthi. Hapeu, ijije kö kowe la itre thöth troa cile kowe la itre ithupëjia ka trene men? Eje hi! Pine nemen? Pine laka, nyudreni a kapa la mene qaathei Iehova. Ketre, tune la itre sooce ka maca, nyudreni a ‘xetrëne la ixetre ne isi ka pexeje i Akötresie’ matre troa hnëkë angatr kowe la isi.—E jë la Efeso 6:10-12.

2 Ame la Paulo a xome la ceitun celë, angeic a mekun la aqane heetre ne la itre sooce i angetre Roma. (Ite Huliwa 28:16) Ame ngöne la tane mekune celë, tro sa ce wange la ceitune i Paulo. Nge, tro fe sa ce wange la hna qaja hnene la itre xa thöth göne la itre jol hnei nyudreni hna cile kow, memine la thangane hnei  nyudreni hna kapa qa ngöne la hna xetrëne la itre xa igötranene la ‘ixetre ne isi i Akötresie.’

Hnei epuni kö hna heetrëne la ixetre ne isi?

‘OTREËNE JË LA NYIPICI’

3, 4. Pine nemene matre kola aceitunëne la itre nyipici qa hnine la Tusi Hmitrötr memine la beletr ne la sooce ne Roma?

3 E jë la Efeso 6:14. Ame ngöne la beletr ne la sooce ne Roma tre, hna acatrene la itre fao nyine thupëne la gö i angeic, nge matre tha tro kö a kötrekötre la iheetr ka ‘xetrëne la imano.’ Hna othe hnyawa la itre xa beletr, matre tha tro kö a uthith la taua memine la hele. Maine ka catre hnyawa la beletr ke, tha luelue kö la sooce ngöne la angeic a tro kowe la isi.

Itre nyipici qa hnine la Tusi Hmitrötr a hmekë së göne la itre ini ka thoi

4 Ceitune hi la beletr memine la itre nyipici hne së hna kapa qa hnine la Tusi Hmitrötr, kola thupë së qa ngöne la itre ini ka thoi. (Ioane 8:31, 32; 1 Ioane 4:1) Nge maine troa kökötr la aja së kowe la itre nyipici cili, tro ha hmaloi koi së troa “xetëne la mano [së] hnene la ixete ne ishi,” ene la troa mel thenge la itre trepene meköti Akötresie. (Salamo 111:7, 8; 1 Ioane 5:3) Ketre, maine tro sa trotrohnine hnyawa la itre nyipici cili, haawe, tro sa atreine isigölin itre ej qëmekene la itre ithupëjia me easë.—1 Peteru 3:15.

5. Pine nemene matre nyipiewekë tro palahi sa qaja la nyipici?

5 Hnene laka, ka tru koi së la itre nyipici qa hnine la Wesi Ula i Akötresie, haawe, easa trongëne itre ej, me qaja palahi la nyipici. Ame la thoi tre, ketre thiina i Satana hi lai, nge ka ie catr. Ame la easa thoi tre, easë hi lai a sipu akötrë së kö, memine fe la itre atr hne së hna thoi kow. (Ioane 8:44) Ngacama itre atr ka tha pexeje kö së, ngo loi e tro palahi sa isine troa qaja la nyipici. (Efeso 4:25) Tha ka hmaloi kö. Öni Abigail, ka 18 lao macatre: “Tha ka hmaloi kö tro palahi a qaja la nyipici, ngöne la ijin easa mekun laka, loi e tro sa thoi, matre tha tro kö a traqa la itre xa jol.” Pine nemene matre angeic a isine tro palahi a qaja la nyipici? Öni angeic: “Ame la eni a qaja palahi la nyipici tre, pëkö hnenge hna hmahmane qëmekei Iehova. Nge, tro kaka me nenë, memine la itre sineng a mejiun koi ni.” Öni Victoria, ka 23 lao macatre: “Ame la eö a qaja la nyipici, me isigölin la hnei eö hna mejiune kow tre, tro itre xane lai a thel troa akötrë eö. Ngo, tru catre kö la itre eloin hnei eö hna troa kapa. Tro la itre atr a mejiune koi eö, nge tro ha catre la aqane imelekeu i eö me Iehova. Tro fe a metrötrë eö hnene la itre ka hnimi eö.” Hapeu, mama kö koi eö la enyipiewekën tro palahi a “oteëne la nyipici”?

Beletr, ene la nyipici (Wange ju la paragarafe 3-5)

XETRËNE JU LA MANO I EÖ “HNENE . . . LA THIINA KA MEKÖT”

6, 7. Pine nemene matre hna aceitunëne la iheetr ka “xetëne la mano” memine la itre trepene meköti Iehova?

6 Ame la ka heetrëne la imano ne la sooce ne Roma tre, kola qaja la itre sine fao ka qea hna wenë matre ijij troa kanoth la imano. Hna acatrene ngöne la itre fao cili la itre sine fao ka co, nge hna sile acatrene itre ej hnene la itre otren hna kuca me kupeine öni. Hna xetrëne fe la lue hnaiape i angeic hnene la itre fao hna isilekeun hnene la itre otren. Kola xom acone la sooc hnene la ixetr. Ketre, tro palahi angeic a thupën, matre tha tro kö a uke la ixetr. Ame la ixetr, ej a thupëne la wenethëhmi,  memine la itre xa hnepe götrane la ngönetrei wanga eatre pi la kola thine hnei taua maine jo pena!

Ka hetre ifegone hi la inamacane së, matre thatreine kö së sipu thupëne la hni së

7 Ceitune hi la ka heetrëne la imano së memine la itre trepene meköti Iehova ke, kola thupëne la “hni” së, ene la sipu pengö së. (Ite Edomë 4:23) Tha tro kö la sooce a nyihnane la fao ka heetrëne la imano i angeic memine la ketre fao ka tha catre kö. Ketre tune mina fe, tha tro pi kö sa nue la itre trepene meköti Iehova, matre trongëne pena ha la itre sipu mekuna së göi loi me ngazo. Ka hetre ifegone hi la inamacane së, matre thatreine kö së troa sipu thupëne la hni së. (Ite Edomë 3:5, 6) Celë hi kepin matre, loi e tro palahi sa thel ka hape, kolo pala kö a heetrëne la mano së hnene la ixetr qaathei Iehova.

8. Pine nemene matre ka nyipiewekë tro sa trongëne la itre trepene meköti Iehova?

8 Hnei epuni kö hna hane mekun e itre xa ijin ka hape, kola hnöthe la mele i epun hnene la itre trepene meköti Iehova, maine kola sewe epuni pena troa kuca la ketre ewekë? Öni Daniel, ka 21 lao macatre: “Hnene la itre ka hamë ini, me itre sine ining hna hnyimasai eni ke, eni a mel thenge la itre trepene meköt ne la Tusi Hmitrötr. Ame hna nanazije la lapauneng, me hace la hning.” Ngo, tune kaa angeic enehila? Öni angeic: “Eni ha öhne la itre thangane ka loi e troa mel thenge la itre trepene meköti Iehova. Hetre itre ‘enehmung’ ka xomi dorog; nge ame itre xan, hnei angatr hna trotrije la hna ini. Tru la hnenge hna meku angatr! Hnei Iehova hna thupë së hnyawa.” Öni Madison, ka 15 lao macatre: “Ketre itupath koi ni troa catre trongëne la itre trepene meköti Iehova, nge tha tro kö a kei thenge la hna mekun hnene la itre xa sine ce elong.” Haawe, nemene la hnei angeice hna kuca? Öni angeic: “Atre hnyawa hi ni laka, ase hë ni xome la ëje i Iehova, nge Satana a jëne la itre itupath, matre troa akötrë ni. Ngo, ame la eni a cile catr, lolo hë la meleng.”

Ka xetrëne la mano: thiina ka meköt (Wange ju la paragarafe 6-8)

OTREËNE JË LA LUE IBUTR, TROA “HNËKËNE LA MACA KA LOI NE TINGETING”

9-11. (a) Nemene la aqane tro la keresiano a otreëne la lue ibutr ne la ixetre ne isi? (b) Nemene la ka troa xatua së troa atreine cainöje hnyawa?

9 E jë la Efeso 6:15. Thatreine kö la sooce ne Roma troa tro ngöne la hnë isi, nge pëkö ibutre i angeic. Hna cane ngöne la trepene ibutr la könitre lao xötr ne kupeine öni, matre catrecatre lai ibutr. Ketre, hna cane hnyawa ej nyine trongë ihnadro, nge tha tro kö a ucic memin.

10 Tune la aqane xatuane la sooce hnene la lue ibutre i angeic troa hun ngöne la isi, tro la lue ibutre ne la ixetre ne isi a xatua së troa qaja “la maca ka loi ne tingeting.” (Isaia 52:7; Roma 10:15) Ame itre xa ijin, nyipiewekë tro sa hetre trengecatr troa cainöj. Öni Bo, ka 20 lao macatre: “Ame ekö, eni a xou troa cainöj kowe la itre sine xötreng. Ma eni jë a hmahma. Ame la eni a mekun hmaca tre, thatre kö ni la kepin matre eni a ujë tun ekö. Ngo ame hë enehila, madrine catre ni troa cainöj kowe la nöjei atr.”

11 Alanyimu la itre thöth ka mekune laka, ka hmaloi troa cainöj, e hna pane hnëkë hnyawa. Nemene la aqane tro eö a hnëkë? Öni Julia,  ka 16 lao macatre: “Eni a xome trongëne la itre itusi së ngöne la watreng, nge eni a drenge hnyawa la mekune ne la itre sine ce ining, memine la itre hnei angatr hna lapaune kow. Ame e cili, tha jole kö koi ni troa hamë ixatua koi angatr. Maine ka hnëkë hnyawa ni, canga mama hi koi ni la itre mekun ka troa xatua angatr.” Öni Makenzie, ka 23 lao macatre: “Maine ka menyik eö, nge ka atreine dreng hnyawa, troa mama koi eö la jol hna cile kow hnene la ka ce ini me eö. Hnenge hna e asë la itre ithuemacanyi thatraqane la itre thöth, matre tha jole kö koi ni troa amamane la aqane xatua angeic hnei Tusi Hmitrötr, maine ngöne jw.org.” Ceitune hi la easa hnëkë hnyawa troa cainöj memine la easa otreëne ‘la lue ibutr’ ka ijiji së hnyawa.

Lue ibutr, troa hnëkë troa cainöjëne la maca ka loi (Wange ju la paragarafe 9-11)

XOME JË “LA PETE ENE LA LAPAUNE”

12, 13. Nemene la “ite jo ne hazo eë” i Satana?

12 E jë la Efeso 6:16. Ame thene la sooce ne Roma, hetrenyi la ketre petr ka isaisa. Nge, ame la eqeane ej tre, qa ngöne la lue ihnaiape utihë ngöne la lue iwatingöneca, matre tha tro kö a eatr la sooc hnene la itre taua, me itre jo, me itre pehna.

 13 Nemene la “ite jo ne hazo eë” hnei Satana hna xale së memin? Maine jë, itre trengathoi hna sil göi Iehova nyine akötrë së. Aja i Satana tro sa mekun ka hape, tha hnimi së kö hnei Iehova, nge tha ka nyipiewekë kö së koi itre atr. Öni Ida, ka 19 lao macatre: “Ame itre xa ijin, kösë nanyi catre Iehova koi ni, nge tha aja i Nyidrëti kö troa ce sinee me eni.” Nemene la hnei angeic hna kuca ngöne la itre ijine cili? Öni angeic: “Ketre ixatua ka tru koi ni la itre icasikeu, nge celë hi ka acatrene la lapauneng. Ame ngöne la itre xa ijine icasikeu, hnenge hna majemine lapa thaup ke, eni a mekun ka hape, tha ajane kö la itre trejin troa drei ni. Ame hë enehila, eni a hnëkëne la itre icasikeu, me thel troa alu maine akönia hamë mekun. Nyipici laka, tha ka hmaloi kö, ngo tingetinge hë la hning. Nge, kola ithuecatre kowe la itre trejin. Ame hë la eni a tro qa ngöne la itre icasikeu, xecie hnyawa e kuhu hning laka, Iehova a hnimi ni.”

14. Nemene la ini hne së hna kapa qa ngöne la hna melën hnei Ida?

14 Ame la petre ne la sooc tre, casi palahi la eqeane ej. Ngo, tune la hne së hna ce wang ngöne la hna melën hnei Ida, tha ceitune kö la petr memine la lapaune së. Tro la lapaune së a kökötr, maine nanazij pena. Isa qanyi së pë hë. (Mataio 14:31; 2 Thesalonika 1:3) Ame “la pete ene la lapaune” tre, ka thupë së, nge loi e tro palahi sa acatrene ej!

Petr, ene la lapaun (Wange ju la paragarafe 12-14)

XOME JË ‘LA ITRAPETRE NE ISI, ENE LA MEL’

15, 16. Pine nemene matre ka ceitune la mejiune së memine la itrapetr?

15 E jë la Efeso 6:17. Kola petrë itrapetre hnene la sooce ne Roma nyine thupëne la he i angeic, me nyinawa, memine la ialameke i angeic. Ame la itre xa itrapetre tre, ka hetre nyine ea, matre tro la itre sooce a eathipe trongën.

16 Tune la aqane thupëne la atuat ne la sooce hnene la itrapetr, tro la “mejiune la mel” ka ej the së a thupëne la itre mekuna së. (1 Thesalonika 5:8; Ite Edomë 3:21) Kola xatua së hnene la mejiun troa lapa mekun la itre hna thingehnaeane hnei Akötresie, matre tha tro kö sa kucakuca e traqa ju la itre jole koi së. (Salamo 27:1, 14; Ite Huliwa 24:15) Maine aja së tro la mejiune a thupë së, loi e tro ej a mele e kuhu hni së. Nyipiewekë tro sa petrëne la “itrapete,” ngo tha tro kö sa xometrongën!

17, 18. (a) Nemene la aqane ajojezi së hnei Satana matre tro sa una la itrapetre së? (b) Nemene la aqane tro sa amamane laka, atre hnyawa hi së la itre nyinyithiina i Satana?

17 Nemene la aqane ajojezi së hnei Satana matre tro sa una la itrapetre së? Pane mekune jë së la aqane tupathi Iesu hnei angeic. Atre hnyawa hi Satana laka, tro Iesu a joxu ne la fen asë. Ngo, qëmekene lai, tro Iesu a pane akötr me mec. Ketre, atre fe hi Satana laka, tro Iesu a pane itreqe ke, troa acili joxu nyidrë ngöne la ijine hna sa hnei Iehova. Ame hnei angeic hna iaö Iesu matre tro hë nyidrëti a joxu. Nge, e tro Iesu a thili koi Satana ke, tro fe hë nyidrëti a musinëne la fene hnengödrai asë. (Luka 4:5-7) Atre hnyawa hi Satana la itre hnei Iehova hna thingehnaean thatraqai së ngöne la fene ka hnyipixe. Ngo, tro sa pane itreqe. Ketre, nyimutre la itre jol hne së hna troa melën qëmekene troa kapa la itre manathithi cili. Celë hi matre Satana a ajojezi së, me iaö së matre tro sa hetre mele ka loi enehila. Aja i angeic tro sa amë panëne la aja mo ngöne la mele së, nge pine pë hë la Baselaia i Akötresie.—Mataio 6:31-33.

18 Alanyimu la itre thöth laka, tha sihngödri kö koi angatr la itre nyinyithiina i Satana. Öni Kiana, ka 20 lao macatre: “Atre hnyawa hi ni laka, Baselaia i Akötresie hmekuje hi la ka atreine troa apatrene la itre jole së!” Nemene  la thangane la mejiune i angeic kowe la aqane mekune me ujë i angeic? Kola xatua angeic troa lapa mekun laka, ame la itre ewekë ne fen tre, itre ka tro hi a canga patr. Haawe, tha hnei Kiana kö hna nue la trengecatre i angeic göi troa hetre huliwa ka loi ngöne la fene celë, ngo hnei angeice pe hna nue la traem me trengecatre i angeic troa nyihlue i Iehova.

Itrapetre ne isi, ene la mel (Wange ju la paragarafe 15-18)

XOME JË “LA TAUA NE LA UA, ENE LA WESI ULA I AKÖTESIE”

19, 20. Nemene la aqane tro sa maca ngöne la easa huliwane la Tusi Hmitrötr?

19 Ame la itre sooce ne Roma tre, hetrenyi angatr la taua ka 50 lao centimètres la eqean. Nge, hnei angatr hna inin e nöjei drai troa huliwane la taua matre, maca hnyawa ha koi angatr troa isi.

20 Öni Paulo aposetolo, ceitune hi la Wesi Ula i Akötresie memine la taua. Iehova la ka hamë së la Tusi Hmitrötr. Ngo, nyipiewekë tro sa inin la aqane troa huliwane hnyawane ej matre tro sa atreine isigöline la lapaune së, me wenë amekötine la itre mekuna së. (2 Korinito 10:4, 5; 2 Timoteo 2:15) Nemene la aqane tro epuni a maca ngöne la kola huliwane la Tusi Hmitrötr? Öni Sebastian, ka 21 lao macatre: “Ame la eni a afenesine la ketre mekene la Tusi Hmitrötr, eni a cinyihane la ca xötr qa ngöne lai meken. E cili, eni a amë wengëne la itre xötr ka ketri ni.” Celë hi ka xatua angeic troa trotrohnine la mekuna i Iehova. Öni Daniel: “Ame la eni a e la Tusi Hmitrötr tre, eni fe a xom la itre xa xötr ka troa xatuane la itre atr ngöne la hna cainöje trootro. Ame koi ni, tro la itre atr a pi drei së, e angatr a öhne laka, ka tru koi së troa huliwane la Tusi Hmitrötr, nge aja së troa xatua angatr.”

Taua ne la ua (Wange ju la paragarafe 19-20)

21. Pine nemene matre tha tro kö sa xoue Satana me itre dremoni?

21 Tune la itre thöth hne së hna ce ithanata ngöne la tane mekune celë, tha tro pi kö sa xoue Satana me itre dremoni. Nyipici laka, hetre mene i angatr, ngo sisitria kö la mene i Iehova. Ketre, tha tro kö angatr a mele palua. Troa traqa la ijin laka, troa akalabusi angatr ngöne la Itre Macatre Ka Ca Thauzane Ne Musi Keriso, nge tha tro hmaca kö angatr a iakötrë. Thupene lai, tro ha lepe apatrenyi angatr. (Hna Amamane 20:1-3, 7-10) Atre hnyawa ha së la pengöi Satana, memine la itre nyinyithiina i angeic, me aja i angeic. Jëne la ixatua i Iehova, ijiji së hi troa thipetrije la itre nyinyithiina i Satana!