Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Mei 2017

 HNA MELËN

Ka Simi Ni Ngo Ka Hamë Ini

Ka Simi Ni Ngo Ka Hamë Ini

Hna bapataiso ni lo 1941, kola 12 lao macatreng. Ngo eni a trotrohnine la itre ini ne la Tusi Hmitrötr lo 1946. Tro ni a qejepengöne koi epun la kepine lai.

AME lo 1910, hnei kaka me nenë hna fek qa Tbilissi, Géorgie a tro Canada. Hnei nyidroti hna mel ngöne la neköi uma ne thupë öni ezine la traon, Pelly (Saskatchewan) e Canada. Hna hnaho ni lo 1928, nge eni pe hi la wenepuhnene lo ala sikisi lao nekö i nyidro. Nge, meci pi hi kaka qëmekene troa hnaho ni, nge ame nenë, eahlo a mec, nge medreng petre kö ni. Tha qea ju kö thupene lai, kola mec hnei Lucy xa i eni ka tru, 17 lao macatre i angeic. Matre hnei Nick, hmihming hna ce xomi hun matre troa ce thupë huni asë.

Ame la ketre ijin, eni petre hi a feke ca, hnene la itre sineeng hna öhnyi ni e hule la ipunen la ketre hose hun. Angatr a xou, ke kola feni ni hnene la hos; angatr a sue jë koi ni matre tro ni a nue lai pune la hos. Ngo pine laka, ka hutrö ni koi angatr matre tha drenge kö ni. Eloine pe, tha eatre ju kö ni. Ngo e cili hi la angatr a atre ka hape, ka simi hnangenyë ni.

Önine la ketre sinee ne la hnepe lapa ka hape, ame la ka loi koi ni tre, ene la troa tro kowe la uma ne ini ne la itre nekönatr ka sim. Matre, hnei hmihmi Nick hna upi ni kowe la uma ne ini koi itre ka sim e Saskatoon (Saskatchewan). Tha lapa hnyawa kö la hning ke, nanyi catre la uma ne ini qa ngöne la hnepe lapang, nge kolo petre hi a 5 lao macatreng. Eni hi a iöhnyi memine la hnepe lapang lo itre ijine vakas. Hnenge e cili hna inine la qene hum, nge eni ha elo memine la itre xa nekönatr.

 KOLA ATRE LA NYIPICI

Ame lo 1939, kola faipoipo hnei Marion, xa i eni ka tru, me Bill Danylchuck, nge nyidroti pë hë la ka thupë ni me Frances ketre xa i eni. Nyidroti la lue ka pane ini Tus memine la Itretre Anyipici Iehova. Ame ngöne lo itre ijine mano ka tru, nyidroti a thele troa ce thawa me eni la itre hnei nyidroti hna inin qa hnine la Tusi Hmitrötr. Tha ka hmaloi kö troa ithanata me angatr, ke thatre kö angatr la qene hum. Ngo, öhne hi angatr laka, eni a kapa hnyawa la itre ithuemacany hna qaja koi ni göi Iehova. Eni ha trotrohnine laka, ame la itre huliwa hnei angatr hna kuca, ka ihmeku memine la hna qaja e hnine la Tusi Hmitrötr. Celë hi matre eni a ce tro me angatr troa cainöje trootro. Tha qea ju kö thupene lai, eni a xomi bapataiso lo 5 Semitrepa 1941, nge Bill la ka bapataiso ni ngöne la ketre barikë tim. Ka lepanyi catre la tim!

Eni memine la gurup ka qene hum ngöne la asabele ka tru e Cleveland, Ohio, lo 1946

Ame lo 1946, lo eni a bëek kowe la hnalapa ngöne la ijine mano ka tru, hne huni hna sine la asabele ka tru e Cleveland e Etazini. Ame ngöne la pane drai, hnene la lue xa i eni hna xomi not koi eni matre tha tro kö ni a triane la itre mekune la porogaram. Ame ngöne la hnaaluene drai. Eni a sesëkötr la kola qaja ka hape, hetre ka ujën kowe la gurup qene hum ngöne la asabele. Ame hë e cili, eni ha kapa madrine la porogaram, nge lolo catr troa trotrohnine hnyawa la hna qaja hnene la Tusi Hmitrötr!

KOLA THAWA LA NYIPICI

Kola nyipune la Hnaaluene Isi Ka Tru ngöne la ijine cili, matre ka tru kowe la itre atr troa nyipici kowe la nöje i angatr. Ngo ame hë la eni a bëek qa hna asabele, me ini hmaca, eje hë e kuhu hning troa mele nyipici koi Iehova. Matre tha sali hë ni koi darapo, nge tha nyimane hë ni la nyima ne nöj, me atrune la itre xa feet. Ketre, tha tro hë ni kowe la uma ne hmi memine la itre xa nekönatr. Tha madrine kö la itre ka huliwa ngöne la uma ne ini, nge angatr a thele troa akötrë ni me qaja la itre trengathoi matre troa ujë la mekunang. Mama hnyawa ha lai kowe la itre sine ining, matre ijine fe hi lai koi ni troa cainöje koi angatr. Hnene la itre xan e angatr hna kapa la nyipici me nyihlue i Iehova, ene Larry Androsoff, Norman Dittrick, me Emil Schneider.

Ame la eni a ihamë ngöne la itre xa nöj, hnenge hna thele troa cainöj kowe la itre ka sim. Ame e Montreal, hnenge hna tro kowe la ketre götran laka, kola ce lapa hnene la itre ka sim. Ame e cili, hnenge hna cainöj koi Eddie Tager, ketre thöth ka lö hnine la gurup ka huliwa menu. Meci hë angeic lo macatre hnapan, nge angeic ngöne la ekalesia ka qene hum e Laval (Québec). Hnenge fe hna cainöj koi Juan Ardanez, ketre thöth. Tune la angetre Berea ekö, hnei angeic hna ithel matre troa xeci koi angeic ka hape, ka xulu qa hnine la Tusi Hmitrötr lo itre ini hnei angeic hna kapa. (Ite Huliwa 17:10, 11) Angeice pë hë a nyihlue i Iehova jë, nge ketre qatre thup fe hë angeic e Ottawa, Ontario, uti hë la angeic a mec.

Itre macatre 1950 e kuhu gojeny

Ame lo 1950, hnenge hna fek a tro Vancouver. Ngacama ajane catre ni troa cainöj kowe la itre ka sim, ngo tha tro pi kö ni a thëthëhmine lo ijine eni a cainöj koi Chris Spicer, ketre föe ka tha simi kö. Hnei eahlo hna kapa troa abonné eahlo, nge ajane fe eahlo tro ni a wang la föi eahlo, Gary. Hnenge hna wai nyidro ngöne la hnalapa i nyidro, nge tru pi hë la hawa  ne porotrike hun jëne la itre mekune hna icinyanyinekeun. Tha iöhnyi pi hi huni lai koi itre macatre, nge ame ju hi la ketre asabele ka tru e Toronto (Ontario), traqa pi hi nyidro troa ibozu me eni. Sesëkötre pi kö ni me madrin! Nge, Gary a xome la bapataiso la ijine cili. Matre celë hi ka amekunë ni la enyipiewekëne tro pala hi a cainöje trootro ke, thatre kö së maine jë tro la atr a lö elanyi kowe la nyipici.

Ame hë e thupen, eni a bëeke jë a tro Saskatoon. Ame e cili, hnene la ketre föe hna sipo ni troa ini Tusi memine la lue fini eahlo jajiny ka sim, Jean me Joan Rothenberger. Casi hi la uma ne ini nyidro memine lo hnenge hna hane ini ngön göi itre ka sim. Tha qea ju kö, nge nyidroti fe a ce thawa la itre hnei nyidroti hna inin memine la itre xa sine ini nyidro. Faif qaathei angatr la itre ka nyihlue i Iehova thupen. Eunice Colin la ketre e angatr. Hnenge hna atre Eunice ngöne la macatre tixenuë ne ini ni. Ame la ijine cili, hnei angeic hna hamë ni la neköi bobo me sipo ni troa nyi sinee i angeic. Ame hë e thupen, hnei nyio hna faipoipo!

Eni me Eunice lo 1960 me lo 1989

Hnene la thine i Eunice hna dreng laka, angeic a ini Tusi Hmitrötr. Eahlo a upe jë la tane la uma ne ini matre tro nyidrëti a thele jëne troa sewe angeic. Ngacama hnei nyidrëti hna tupath la itre aqane troa sewe angeic, me thapa la itre itusi angeic, ngo hnei Eunice hna mele nyipici koi Iehova. Ame hë la angeic a mekune troa xomi bapataiso, önine la keme me thine i angeic, “Eö hë la a troa Anyipici Iehova, nga tro pi hë eö qa la!” Ame la Eunice a 17 lao macatre, angeic a trotrije pi la hnalapa i angeic, me tro kowe la hnepe lapa ka anyipici Iehova. Hnei angeic pala hi hna ini Tus, nge ame hë e thupen, hnei angeic hna xomi bapataiso. Ame hë la nyio a faipoipo lo 1960, tha traqa pi kö la keme me thine i angeic. Ngo, tro ju pë hë la itre macatre, nge nyidroti ha metrötrë nyio ke, lolo la itre ini hnei nyio hna mejiune  kow, memine fe la aqane hiane nyio la itre nekö i nyio.

HNEI IEHOVA HNA THUPË NI

Neköng Nicholas me Deborah, föi angeic a huliwa ngöne la Bethela e Londres

Tha ka hmaloi kö koi nyio, lue ka qene hum troa hiane la 7 lao nekö i nyio trahmanyi ka ithanata. Ngo, hnei nyio hna isin tro angatr a atre la qene hum, matre tro huni a ce ithawakeune la itre mekun, me aijiji nyio troa ini angatr la nyipici. Tru catre la ixatua ne huni hna kapa qaathene la itre trejin ne la ekalesia. Hnene la ketre kem hna cinyianyi koi nyio me hape, ka qeje ka sis la ketre nekö i nyio ngöne la Uma ne Baselaia. Hnei nyio hna canga wange lai jole cili. Foa lao nekö i nyio ka qatre thupe hë enehila, nge ka nyihlue i Iehova memine la itre hnepe lapa i angatr, ene James, Jerry, Nicholas, me Steven. Nge, ame Nicholas me Deborah, föi angeic, nyidroti a huliwa ngöne la Bethela e Agele, me ce huliwa memine la ekip ne ujë qene hum. Ame Steven me Shannan, föi angeic, nyidroti fe la lue atrene la ekip ne ujë qene hum ngöne la Bethela e Etazini.

Nyimu aqane sajuëne la huliwa ne cainöj qene hum hnene la köni neköng, James, Jerry, me Steven memine la itre föi angatr

Ngo, ca treu pe hi matre traqa pi kowe la hnaafotrene macatre ne faipoipo i nyio, Eunice hi lai a mec hnei cancer. Ame ngöne la ijine angeic a akötr, ka  catrecatre pala hi la lapaune i angeic kowe la melehmaca. Eni a trengeneune la ijine tro nyio a iöhnyi hmaca.

Faye me James, Jerry me Evelyn, Shannan me Steven

Ame lo Febuare 2012, hnenge hna kei, ame hna xecie la june itrepëng. Eni hë e cili a aja ixatua, matre eni a feke jë troa ce lapa memine la ketre neköng me föi angeic. Eahuni enehila ngöne la ekalesia ne Calgary ka qene hum, nge eni pala hi a qatre thup e cili. Eni petre hi la a hane sine la ketre ekalesia ka qene hum! Matre, nemene la aqane acatrene ni la lapauneng ngöne la itre macatre ka ase hë lo eni ngöne lo ekalesia qene Papale? Hnei Iehova hna xatua ni. Hnei Nyidrëti hna nyipici kowe la hnei Nyidrëti hna thingehnaean, ene la troa thupëne la itre neköeng. (Salamo 10:14) Eni a olen kowe la nöjei atr ka hetre hni ne ajan troa cinyiany, me inine la qene hum, me ujëne koi ni.

Eni a sine la ini koi itre pionie qene hum, nge 79 lao macatreng

Hetre itre ijine laka, tha trotrohnine kö ni la hna qaja, maine pena, ame koi ni pëkö ka atreine troa xatuane la ka sim. Ame itre xa ijin, eni a wesitr, nge xele hë ni ma catr, nge mekune hmaca jë hi ni la itre ithanata i Peteru koi Iesu ka hape: “Joxu, tro hun ië? Thei nyipëti la itre trengewekë ne mel ka epine palua.” (Ioane 6:66-68, MN) Tune la itre xa trejin ka sim, nge ka hekö hë ngöne la nyipici, hnenge hna inine troa xomihni. Hnenge hna inine troa qale koi Iehova me kowe la organizasio i Nyidrë, ame hnenge hna kapa la itre manathith ka nyimutre. Hetrenyi hë enehila la itre itusi së ngöne la sipu qene hlapang, nge tru la madrineng troa sine la itre icasikeu, me itre asabele ngöne la qene hum ne Amerik. Eje hi lai laka, lolo catr la meleng la eni a nyihlue i Iehova, Akötresie ka sisitria.