Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Maac 2017

 HNA MELËN

Thangane La Hnenge Hna Ce Tro Memine La Itre Ka Inamacan

Thangane La Hnenge Hna Ce Tro Memine La Itre Ka Inamacan

ENI hmaca a mekune la ketre hmakanyi ka lepanyi ekö catr e Brookings (Dakota e Etazini). Eni ha dreng laka, kola ha traqa la ijine lepanyi catr. Eni ngöne la ketre uma ne thupë öni memine la neköi gurup ne la itre trejin, nge eni a xuxuhnötr. Eahuni a cil ezine la ketre trengene tim ka tru pi hë, nge ka lepanyi catr! Tro ni a pane qejepengöne la kepine matre eahuni e cili.

HNEPE LAPANG

Alfred me kaka

Hna hnaho ni lo 7 Maac 1936. Foa lao nekö i kaka me nenë, eni pe hi la wene puhnen. Eahuni a mel ngöne la hna thupë öni e Dakota. Ketre götrane gaa tru ne la mele i eahun la troa thupë öni, ngo tha celë kö la ka sisitria ngöne la mele hun. Hna bapataiso kaka me nenë lo 1934. Matre ka sisitria catr koi nyidro troa kuca la aja i Iehova. Hnei kaka, Clarence, nge thupene lai Alfred, trejin me nyidrë, hna xome la huliwa ne kordinatör ne la lapa ne la itre qatre thup ngöne la neköi ekalesia hun e Conde (Dakota).

Hne huni hna sine lapane la itre icasikeu memine la huliwa ne cainöj matre troa ce thawa memine la itre atr la mejiune ka ej e hnine la Tusi Hmitrötr. Hnene la tulu i kaka me nenë, memine fe la ini hnenge hna kapa hna akökötrene la ihniming koi Iehova. Hnenge me Dorothy, xa i eni hna xome la huliwa ne cainöje lo kola 6 lao macatre i nyio. Ame lo 1943, eni ha sine la Ini Ne Cainöj Qaathei Akötresie.

Eni a pionie lo 1952

Ka tru koi hun la itre asabele. Eni hmaca mekune lo ketre asabele lo 1949 e Sioux Falls (Dakota). Hnei Grant Suiter hna cile fë la cainöj, “The Mekune Kö Ka Hape, Nanyi Pala Kö La Pun!” Hnei nyidrëti hna amamane hnyawane ka hape, nyipiewekë tro la nöjei keresiano a huliwane la mele i angatr matre troa cainöjëne la maca ka loi  ne la Baselaia. Thupene lai, eni ha nue la meleng koi Iehova. Nge, eni a xome la bapataiso lo asabele ne sirkoskripsio ka xulu e Brookings, lo 12 Nofeba 1949. Celë hi kepine matre, eni lo ngöne lo hna thupë öni ka lepanyi catr. Ala foa eahuni ka treqene troa bapataiso hnine la itrenge ne timi fao.

Eni pëhë a mekune jë troa hane pionie. Hnenge hna nyiqaane lo 1 Januare 1952, kola 15 lao macatreng. Öni Tusi Hmitrötr: “Ame la ate ce tro me ite ka inamacan, te, troa inamacan,” nge ala nyimu la itre ka inamacane ngöne la hnepe lapang, itre ka xatua ni troa xome la huliwa ne pionie. (Ite Edomë 13:20) Hnenge hna majemine ce cainöj me Julius, ketre trejin me kaka, ka 60 lao macatre. Ngacama qatre hë nyidrë, ngo madrine catre nyio troa ce cainöje trootro. Tru catre la hnenge hna inin qaathei nyidrë, me qa ngöne la hna melën hnei nyidrë. Tha qea ju kö, nge pionie jë fe hi Dorothy.

HNA XATUA NI HNENE LA ITRETRE THUPËNE LA SIRKOSKRIPSIO

Ame lo eni a co, hnei kaka me nenë hna majemine kapa la itretre thupëne la sirkoskripsio, memine la föi angatr ngöne la hnalapa. Tru la ixatua hnenge hna kapa qaathei Jesse me Lynn Cantwell, lue trefën. Hnei nyidroti hna nyipiewekë ni, me xatua ni. E nyidroti mina ha a wange la itre ekalesia ezi hun, nyidroti a hë ni troa ce tro me nyidro. Tru la madrineng troa ce huliwa me nyidro! Nge, tru la ajang troa huliwa i Iehova, me pionie tui nyidro.

Bud Miller, la atre thupë sirkoskripsio thupe i nyidro. Ame la nyidrë me Joan, föi nyidrë a wang la ekalesia hun, kola 18 lao macatreng. Ame ngöne la ijine cili, hna hë ni troa mama qëmekene la komite ka amekötine la thupëtresij ka ijij troa soc. Angatr a ajane tro ni a kuca la ketre huliwa ka isazikeu memine la hna amekötine hnei Iesu, ene laka, tha tro kö a sine la politik. Ngo, ame la ajang tre, ene la troa cainöjëne la maca ka loi ne la Baselaia. (Ioane 15:19) Matre hnenge hna sipone matre tro angatr a xome ceitu ni me atre ka huliwa i hmi.

Tru catre la madrineng la kola qaja koi ni hnei Miller ka hape, tro nyidrëti a ce tro me eni kowe la icasikeu ne la komite cili. Ketre atr nyidrë ka ithanata, nge ka tha xoue kö. Ketre, atre hnyawa hi nyidrë la aliene la Tusi Hmitrötr. Matre hetre  trengecatrenge hë e cili! Ame hë lo nyipine lo macatre 1954, hna kapa hnene la komite lo sipong, ene la troa xome ceitu ni me atre huliwa i hmi. Pë hë ka ajolë ni enehila troa catre huliwa i Iehova.

Eni a xötrei lö ngöne la Bethela me ikamio

Tha qea ju kö thupene lai, kola hë ni troa huliwa e Bethela, kolo hna hën ka hape, hna thupë öni me hna eënyi ne la Watchtower e Staten Island (Neweyok). Hnenge hna huliwa e cili koi 3 lao macatre. Itre hnepe ijine lai ka lolo hnenge hna melën ke, hnenge hna ce huliwa memine la itre trejin trahmanyi me föe ka inamacan.

HULIWA NGÖNE LA BETHELA

Ngöne la radio WBBR me Franz

Hetrenyi la radio ne la Itretre Anyipici Iehova hna hape, WBBR ngöne la Bethela. Nge, hna huliwane qaane lo 1924 koi 1957. Ala 15 koi 20 lao atrene la Bethela. Ala nyimu eahun la itre thöth, nge ka pë metien. Ngo, hnene la ketre trejin hna iën ka qatre hë, Eldon Woodworth la ëje i nyidrë hna ce huliwa me eahun. Kösë ketre keme nyidrë koi hun, nge tru catr la itre ewekë hne huni hna inin qaathei nyidrë. Nge, e hetre jol mina ha, me tha itrotrohni hnei ketre me ketre, öni Woodworth mina jë, “Nyipici, lolo pi hë la aqane ujë i Joxu kowe la itre ka ce huliwa me nyidrë.”

Harry Peterson la ketre atre catre cainöje trootro

Frederick W. Franz fe la ketre trejin ka ce mel me eahun, me xatua huni asë. Ka inamacane nyidrë, nge ka atrepengöne fe nyidrë la Tusi Hmitrötr, nge ka nyipiewekë hun, eahun isa ala cas. Harry Peterson la ka kuci xen koi hun. Ka hmaloi kö koi hun troa hëne la Peterson hune la nyipi ëje i angeic, Papargyropoulos. Ketre trejin hna iëne fe angeic, nge ka catr la aja i angeic kowe la huliwa ne cainöj. Ka eatrëne hnyawa Peterson la huliwa i angeic ngöne la Bethela, ngo tha hnei angeice pi kö hna wangacone la huliwa ne cainöj. Itre hadredr lao zonal hnei angeic hna hamën trongën e nöjei treu. Nge, atre pengöne hnyawa hi angeic la Tusi Hmitrötr me sa la itre hnyinge së.

INI HNA XOME QAATHENE LA ITRE TREJIN FÖE

Ame ngöne la Bethela, eahuni a hnëkëne la itre wene sinöe, me itre sil, me amë itre ej e hnine la itre trengene hna thinge hnyawan. Traqa koi 42 600 lao litë wene sinöe me sil hna kuca tun kowe la itre atrene la Bethela. Hnenge hna ce huliwa me Etta Huth, ketre trejine föe ka macaj. Eahlo a hnëkën koi hun la itre nyine tro huni a kuca memine la itre wene sinöe me itre sil. Kola traqa  hnene la itre xa trejine föe troa ce huliwa me eahun, nge Etta la ka hnëkën amë la huliwa i angatr. Ngacama atre hnyawa kö eahlo la aqane troa ami trengene la itre wene sinöe me itre sil, ngo hetre metrötre i eahlo pala hi kowe la itre trejine trahmany ka elemekene la huliwa e cili ngöne la Bethela. Eahlo la ketre tulu koi huni asë.

Ceme Angela me Etta Huth

Angela Romano (Angie) la ketre trejine jajiny ka traqa ne ixatua. Hnei Etta hna xatua angeic troa nyihlue i Iehova. Hnenge me Angela hna faipoipo lo Eiperem 1958, nge hnei nyio hna ce huliwa i Iehova koi 58 lao macatre. Ame ngöne la itre macatre cili, hnene la aqane mele nyipici Angie koi Iehova hna acatrene catrëne la faipoipo nyio. Hnene laka ketre föe angeic ka inamacan, matre ka mejiune ni koi angeic, ngacama traqa ju hë koi nyio la itre jol.

MESINARE NGÖNE LA KETRE NÖJ ME HULIWA NE IWAI TROOTRO

Ame la kola salemëne la itre uma ne la radio WBBR lo 1957, hnenge hna pane huliwa ngöne la Bethela e Brooklyn koi itre hnepe ijine hi. Thupene lai, eni a faipoipo jë me Angie, me nue la Bethela. Hnei nyio hna pionie koi 3 lao macatre e Staten Island. Hnenge hna huliwa kowe la itre ka hnyipi itöne la radio, hna hëne ka hape, WPOW.

Hnei nyio hna thele matre tha tro kö a ahacene menune la mele i nyio. Matre pëkö ka ajolë nyio troa fek, me tro kowe la ketre götran ka aja ixatua. Ame hë lo 1961, hnei nyio hna kapa la kola sipo nyio troa pionie hut e Falls City (Nebraska). Ngo tha qea ju kö e thupen, kola hë nyio a tro Lansing (New York) koi ca treu matre troa sine la Ini Ne Cainöjëne La Baselaia. Madrine catre nyio kowe la ini hnei nyio hna kapa e cili, me mekun ka hape, tro hë nyio a bëek hmaca Nebraska eë. Sesëkötre pi kö nyio la nyio a kapa la ketre ithuemacany; kola upi nyio pena ha troa mesinare e Cambodge! Ame ngöne la nöje cili, ka hnyipixe asë hi koi nyio la itre hnei nyio hna goeën, me dreng, me itre xen. Nge tru la aja i nyio troa ce thawa memine la itre atr la maca ka loi ne la Baselaia.

Eni me Angela lo 1975 qëmekene troa ithanata ngöne tele

Ngo ame hë la kola saze la itre ka cilëne la mus e Cambodge, hnei nyio hna tro kowe la götrane kolo jë e Vietnam. Thupene la lue macatre, eni ha wezipo, nge loi e troa bëek Etazini eë. Nyipiewekë tro ni a pane treqen matre loi pi ni. Ame hë la eni a loi, eni a xome hmaca jë la huliwa ne pionie.

Ame lo Maac 1965, nyio ha nyiqaane lo huliwa ne iwai trootro. Hnei nyio hna iwai trootro ngöne lo itre sirkoskripsio, ngo memine fe lo itre distrik koi 33 lao macatre. Hnei nyio fe hna hane ixatua ngöne la itre asabele ka tru. Ketre huliwa ka tru lai koi eni, ke, itre ijine lai hnenge hna ajane catrën. Nyimu macatre pi hë hnei nyio hna wange la itre ekalesia e Neweyok, nge nyimutre la itre asabele hna kuca ngöne la ketre stade ka tru hna hape, Yankee Stadium.

KOLA BËEK KOWE LA BETHELA ME ITRE INI HNA ACIL

Nyimutre catre pi hë la itre huliwa hnei nyio hna kapa ngöne la itre macatre ka ase hë, nge jole pi hë. Ame hë lo 1995, hna sipo ni troa hamë ini kowe la Ini Thatraqane La Itre Trejine Trahmanyi Ka Tha Faipoipo Kö. Köni macatre thupene lai, hna hë nyio a tro Bethela. Madrine catre ni troa  bëeke hmaca ngöne la Bethela thupene la 40 lao macatre ne eni a pionie hut. Hnenge hna pane huliwa ngöne la Biero Thatraqane La Huliwa Ne Cainöj, nge thupene lai, hnenge hna hamë ini koi nyimu macatre ngöne la itre ini hna acil. Ame lo 2007, hnene la Lapa Ne Xomi Meköt hna eköth la Biero Ne Ini matre troa hnëkëne amë la itre ini asë hna acil ngöne la Bethela, nge eni la atre thupëne lai ngöne la itre hnepe macatre.

Tha ekö catre kö la kola ahnyipixene hmaca la itre xa ini e Bethela. Hna nyiqaane lo Ini thatraqane la itre qatre thup ne la itre ekalesia lo 2008. Ketre, lue macatre thupene lai, traqa koi 12 000 lao qatre thup hna inin e Patterson me ngöne la Bethela e Brooklyn. Nge kolo pala hi a kuca enehila la ini cili ngöne la itre xa nöj. Ame lo 2010, hna saze la ëje ne la Ini Thatraqane La Cainöj matre hëne pena ka hape, Ini Thatraqane La Itre Trejine Trahmanyi Ka Tha Faipoipo Kö. Nge hna fe la ketre ini ka hnyipixe, hna hën ka hape, Ini Thatraqane La Itre Trefëne Keresiano.

Ame lo Semitrepa 2014, hna acasine la lue ini celë matre hna hëne pë hë ka hape, Ini Koi Itre Ka Cainöj. Ame la itre ka sin, tre kolo itre trefën, me itre trejine trahmanyi me föe ka tha faipoipo kö. Kola sesëkötre hnene la ka ala nyim la angatr a atre ka hape, troa kuca la ini cili ngöne la itre nöje i angatre fe. Easa madrine laka, tru catre hmaca kö la itre ka troa sine la itre ini cili. Nge tru la madrineng troa atre la itre ka hane sine la itre ini celë, ke ala nyimu e angatr, itre ka wenë amekötine la mele i angatr matre troa hane sine la itre ini celë.

E tro ni a mekune hmaca la meleng, qaane lo eni a xome la bapataiso ngöne la ketre uma ne thupë öni utihë enehila, eni a olen koi Iehova, ke hnenge hna atre me ce mel memine la itre atr ka inamacan. Hnei angatr hna xatua ni troa atre Iehova me nyihlue i Nyidrëti hnyawa. Ame itre xan e angatr, itre ka co hui eni, nge ame itre xan, itre qatre hë. Ketre, isa qenenöje i angatre kö. Ngo kola mama la etrune la ihnimi angatr koi Iehova jëne la aqane mekune i angatr, me aqane ujë i angatr. Tru la madrineng laka ala nyimu la itre sineeng e hnine la organizasio i Iehova hnenge hna xomi tulu qaathen.

Tru la madrineng troa atre la itre hnainin qa cailo fen