Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Maac 2017

Catre Jë Lapaun—Axecië Mekune Hnyawa Jë!

Catre Jë Lapaun—Axecië Mekune Hnyawa Jë!

“Troa sipo ngöne la lapaun, nge pë luelue.”—IAKOBO 1:6.

NYIMA: 81, 70

1. Pine nemene matre ka menu la aqane axecië mekune i Kaina, nge nemene la thangane lai?

HETRE mekune ka tru nyine tro Kaina ekö a axeciën. Tro angeic a xomehnöthe la itre mekuna ne la hni angeic ka ngazo, me kepe eloine qa ngön. Maine pena tro angeic a nue la itre mekune cili troa musinëne la mele i angeic, me xeni pun qa ngön. Öni Tusi Hmitrötr, hnei Kaina hna axecië mekune menu. Matre, celë hi la qaane la meci Abela, trejin me angeic, me thë la aqane imelekeu i Kaina me Iehova, Atre Xupi angeic.—Genese 4:3-16.

2. Pine nemene matre nyipiewekë tro sa xomi mekun ka loi?

2 Ketre tune mina fe, hetre itre mekune nyine tro së asë hi a axeciën ngöne la mele së. Hetre itre xa mekune ka tru, nge ame itre xan, tha ka nyipiewekë kö. Ngo ame pe, nyimutre la itre mekun nyine tro sa xom ka troa hetre thangane kowe la mele së. E tro sa xomi mekune ka loi, nyimutre catr la itre jol hne së hna troa neën, nge tro lai a tingetinge la mele së. Ngo, e tro sa xomi mekun menu, nyimutre la itre jol me akötr hne së hna troa cile kow.—Ite Edomë 14:8.

3. (a) Nemene la nyine tro sa kuca matre troa axecië mekune hnyawa? (b) Nemene la lue hnying hne së hna troa ce wang?

 3 Nemene la ka troa xatua së troa axecië mekune hnyawa? Loi e tro sa lapaune koi Akötresie, nge tro fe a xecie koi së laka, hetre aja i Nyidrë troa xatua së. Nge tro kö Nyidrëti a hamën la inamacan koi së matre troa sa axecië mekune hnyawa. Loi e tro fe sa mejiune kowe la Wesi Ula i Nyidrë, memine la itre eamo i Nyidrë. (E jë la Iakobo 1:5-8.) E tro sa easenyi koi Iehova, me hniine catrëne la Wesi Ula i Nyidrë, tro ha xecie hnyawa koi së ka hape, atre kö Nyidrëti la ka loi koi së. Ame hë e cili, tro së lai a pane ithel e hnine la Wesi Ula i Nyidrë qëmekene tro sa axecië mekun. Ngo, nemene la nyine tro sa kuca matre tro sa atreine axecië mekune hnyawa? Nge, hapeu, loi kö tro sa saze la itre mekun hne së hë hna axeciën?

ENYIPIEWEKËNE TROA AXECIË MEKUN

4. Nemene la mekune nyine troa xome ekö hnei Adamu, nge nemene la thangane lai?

4 Qaane la mele ne la atr, itre atr a axeciëne la itre mekune ka tru. Adamu la pane atr ekö ka troa iëne troa drei Iehova, Atre Xupi angeic, maine tro pena a drei Eva, föi angeic. Ame hnei Adamu hna drei Eva, ka iaö angeic troa xomi mekune menu. Ame la pune lai, hnei Iehova hna upe triji Adamu qa ngöne la hlapa e Edena, nge ame hë e thupen, meci pi hi angeic. Easë fe enehila a hane akötr pine la hna xomi mekune menu hnei Adamu..

Hnei Iehova hna hamë së la Wesi Ula i Nyidrë, matre tro sa atreine axecië mekune hnyawa

5. Nemene la ahnahna hne së hna kapa qaathei Iehova?

5 Ame koi itre xa atr, troa loi la mele i angatr, e pëkö ketre mekune nyine tro angatr a axeciën. Ma celë fe hi mekuna i epun. Ngo, loi e tro sa lapa mekune laka, tha hnei Iehova kö hna xup la atr ceitu me itre robo. Matre, ketre ahnahna lai qaathei Iehova la tro sa atrein axecië mekun. Celë hi matre hnei Nyidrëti hna hamë së la Wesi Ula i Nyidrë, matre troa amamane koi së la aqane tro sa huliwane hnyawane lai. Ame la aja i Iehova, tro sa isa axecië mekun, nge celë hi ka troa xatua së. Pane mekune ju la itre tulu celë.

6, 7. Nemene la mekune nyine tro la angetre Isaraela a axeciëne ekö, nge pine nemene matre jole pi hë koi angatr? (Wange ju la pane iatr.)

6 Ame lo angetre Isaraela a mel ngöne la Nöje Hna Thingehnaean, hetre mekune nyine tro angatr a axeciën, ene la troa nyihlue i Iehova, maine pena troa nyihluene la itre xa haze. (E jë la Iosua 24:15.) Tro së lai a mekune ka hape, tha ka nyipiewekë kö troa axecië mekun e celë. Ngo, ame la enyipiewekëne la hna axecië mekune e celë tre, mel maine mec. Ame ngöne la hneijine i angetre amekötin, ka menu pala hi la itre mekun hna axeciën hnene la angetre Isaraela. Tha nyihlue i Iehova ha angatr, nge angatr pena ha a nyihluene la itre haze menu. (Angete Amekötin 2:3, 11-23) Ame hë e thupen, ngöne la ijine i Elia perofeta, tro la itre hlue i Akötresie a iën troa nyihlue i Iehova maine nyihlue i Baala, haze menu. (1 Ite Joxu 18:21) Maine jë tro sa mekune ka hape, tha jole kö e tro sa axecië mekun ke, Iehova la nyine troa nyihluen. Nge, ame la atr ka inamacan, tha tro kö angeice lai a nyihluene la haze ka pë melen. Ngo pëkö hna kuca hnene la nöj. Öni Tusi Hmitrötr, hnene la  angetre Isaraela hna “luelue ngöne la lue mekun.” Matre, hnei Elia hna thuecatrene la nöj troa nyihlue i Iehova Akötresie.

7 Pine nemene matre jole pi hë kowe la angetre Isaraela troa axecië mekune hnyawa? Ame la pane kepin, tha lapaune kö angatr koi Iehova, nge xele kö angatr ma drei Nyidrë. Tha mejiune kö angatr koi Iehova, nge tha thele kö angatr troa atrepengöi Nyidrë memine la inamacane i Nyidrë. Maine tha ujë tune ju pe angatre lai, tro hë la itre ithuemacanyi hnei angatr hna kapa a xatua angatr troa axecië mekun hnyawa. (Salamo 25:12) Ame la hnaaluen, hna ajojezine la angetre Isaraela hnene la itre atr ne la itre xa nöj. Hna löth la mekuna i angatr hnene la itre mekuna ne la itre trenyiwa, goi axecië mekune fe hnene la itre trenyiwa thatraqai angatr. Ame hë la pune lai, angetre Isaraela ha a nyitipune la itre trenyiwa, me nyihluene la itre haze i angatr. Celë hi lo ewekë lai hna hmekë angatr hnei Iehova qaane hë ekö.—Esodo 23:2.

TRO KÖ ITRE XAN A AXECIË MEKUN THATRAQAI SË?

8. Nemene la ini ka tru nyine tro sa xome qaathene la angetre Isaraela?

8 Kola mama jëne la hna melëne hnene la angetre Isaraela ka hape, loi e tro sa huliwane la Wesi Ula i Akötresie matre troa axecië mekune hnyawa. Galatia 6:5 a amexeje koi së ka hape, tro kö la itre atr a öhnyi thangane la itre mekune hnei angatr hna axeciën. Matre, tha tro kö sa nue la ketre atr troa axecië mekun thatraqai së. Loi e tro pe sa isa thel troa atre la ka loi xajawa i Akötresie, me eatrëne lai.

E nue jë së la itre atr troa axecië mekun thatraqai së, easë e cili lai a xötrethenge angatr

9. Pine nemene matre ka hetre ethanyine koi së la troa axecië mekune hnei itre xan thatraqai së?

9 Nemene la aqane tro la itre atr a axecië mekune thatraqai së? Ame la ketre aqane tre, ene la troa huli së hnei angatr troa axecië mekune menu. (Ite Edomë 1:10, 15) Ka hetre ethanyine lai koi së. Hnëqa së troa xötrethenge la mekuna ne la mekuthetheu së hna inin hnei Tusi Hmitrötr. E nue jë së la itre atr troa axecië mekun thatraqai së, easë hë e cili a xötrethenge angatr. Nge, eje hi laka, tro lai a tro xomi së kowe la akötr.

10. Nemene la aqane hmekëne la angetre Galatia hnei Paulo?

10 Hnei Paulo ekö hna hmekëne la angetre Galatia, matre tha tro kö angatr a nue la itre xan troa axecië mekun thatraqai angatr. (E jë la Galatia 4:17.) Hnene la itre xa trejin e cili hna thel troa axecië mekun thatraqai itre xan e hnine la ekalesia. Nemene la kepine matre ujë jë angatr tune lai? Itre atre lai ka sipu meku angatre kö, nge aja i angatr troa xötrethenge angatr hnene la itre trejin, ngo tha itre aposetolo kö. Pëkö hni ka ipië thei angatr, nge tha nyipiewekëne kö angatr la emekötine tro la itre trejin a isa axecië mekun.

11. Nemene la aqane tro sa xatuane la itre trejin la angatr a axecië mekun?

11 Hetre ini nyine tro së asë hi a xom qa ngöne la tulu i Paulo. Atre hnyawa hi angeic ka hape, meköt e tro la itre trejin a isa axecië mekun, nge angeic a nyipiewekëne la götrane cili. (E jë la 2 Korinito 1:24.) Ame enehila, itre qatre thup a xötrethenge la tulu i Paulo la angatr a hamë eamo göne la ketre jol hna cile  kow hnene la trejin, ngo qanyi angeice kö ketre axecië mekun. Hetre madrine i angatr troa ce thawa la itre ithuemacanyi qa hnine la Wesi Ula i Akötresie memine la itre trejin. Ngo ame pe, angatr a thupëne ke, loi e tro la itre trejin a isa sipu axecië mekun. Ketre, tro pë hë la itre trejine cili a mele fë la itre thangane lai. Hanawang la ketre ini ka nyipiewekë catr: Tro së lai a xatuane la itre trejin troa trotrohnine la eamo ne la Tusi Hmitrötr ka ihmeku memine la jol ka traqa koi angatr. Ngo, qa ne kö la itre trejin troa isa axecië mekun, nge meköti lai koi angatr. E ka loi la itre mekune hnei angatr hna sipu axeciëne thatraqai angatre kö, tro lai a hetre eloine koi angatr. Haawe, tha tro pi kö sa mekun ka hape, qanyi së troa amekötine la nyine tro la itre trejin a kuca.

Itre qatre thup a inine la itre trejin troa isa axecië mekun (Wange ju la paragarafe 11)

THE AXECIË MEKUNE KÖ THENGE LA ITRE MEKUNA NE LA HNI

12, 13. Pine nemene matre tha loi kö e tro sa axecië mekun, nge ka elëhni së me kucakuca?

12 Ame enehila, ala nyimu la itre atr ka xötrethenge la mekuna ne la hni angatr la angatr a axecië mekun. Ngo, ewekë lai ka hetre ethan. Tusi Hmitrötr a hmekë së ka hape, tha tro kö sa axecië mekun thenge la itre mekuna ne la hni së ke, ame la hni ne la atr tre, ka tha pexeje kö. (Ite Edomë 28:26) Tha tro kö sa mejiune kowe la hni së ke, “ate nyipi iaö la hni hune la nöjei ewekë asëjëihë, nge nyipi ngazo ej.” (Ieremia 17:9) Nyimutre la itre tulu e hnine la Tusi Hmitrötr ka amamane la itre ethanyine e troa mejiune kowe la hni së. (1 Ite Joxu 11:9; Ieremia 3:17; 13:10) Nemene la ewekë ka troa traqa, e xötrethenge jë së la itre mekuna ne la hni së la easa axecië mekun?

13 Hnei Iehova hna upi së troa hnimi Nyidrë cememine la hni ka pexej, me hnime la atr lapa easenyi së tui së hi. (Mataio 22:37-39) Ngo, thupëne kö! Kola mama ngöne la itre xötr ngöne lo paragarafe ka ase hë ka hape, ka hetre ethan e troa nue la hni së troa musinëne la mekuna së me aqane ujë së. Kola tune la atr ka elëhni, tro lai a jol koi angeic troa axecië  mekune hnyawa. (Ite Edomë 14:17; 29:22) Ketre, tro fe a jol kowe la atr ka kucakuca troa axecië mekune hnyawa. (Numera 32:6-12; Ite Edomë 24:10) Haawe, loi pe tro sa nue la Wesi Ula i Akötresie troa amekötine la mekuna së. (Roma 7:25) E tro sa axeciëne la itre mekune ka tru, tha tro pi kö sa nue la itre mekuna ne la hni së troa musinëne la itre huliwa së.

EUE LA IJIN TROA SAZE LA ITRE MEKUN HNA AXECIËNE HË

14. Nemene la ka amamane ka hape, ka loi fe e troa saze la itre mekune hna axeciëne hë?

14 Nyipici laka, nyipiewekë tro sa axecië mekune hnyawa. Ngo, ame la atr ka inamacan, atre hi angeic ka hape, ame itre xa ijin, loi e tro angeic a saze lo mekune hnei angeice hë hna axeciën. Hetre tulu hnei Iehova Akötresie hna hamëne koi së. Pane mekune ju lo ewekë hnei Nyidrëti hna kuca thatraqane la angetre Nineve ngöne lo ijine i Iona: “Nge [öhne] hë Akötesie la huliwa i angat, laka angat’ a ujë qa ngöne la jë i angate ka ngazo, ame hnei Akötesie hna ietrane la ngazo lo hnei nyidëti hna ulatine troa kuca koi angat, mate tha kuca kö.” (Iona 3:10) Ame hë la Iehova a öhne laka, saze hë la angetre Nineve, nge tha kuca ha angatr la ngazo, Nyidrëti a saze pi lo hnei Nyidrëti hë hna axeciëne koi angatr. Kola mama e cili laka, ka atreine tulu ewekë Nyidrë, me ka hni ka ipië, nge ka utipin. Tha ceitu i Nyidrëti kö me itre atr, tha Nyidrëti kö a axecië mekune menu, ngacama ka elëhni ju hë Nyidrë.

Ame hë la Iehova a öhne laka, saze hë la angetre Nineve, nge tha kuca ha angatr la ngazo, Nyidrëti a saze pi lo hnei Nyidrëti hë hna axeciëne koi angatr

15. Pine nemene matre loi e tro sa saze la itre mekune hne së hë hna axeciën?

15 Hetre itre ijine laka, loi e tro sa saze lo mekune hne së hë hna axeciën, tune lo itre ijine laka, hetre ewekë ka traqa koi së. Ame itre xa ijin, hnei Iehova hna saze la itre mekune hnei Nyidrëti hë hna axeciën. (1 Ite Joxu 21:20, 21, 27-29; 2 Ite Joxu 20:1-5) Ame la ijine tro fe sa saze hmaca la mekune hne së hë hna axeciën tre, kolo ijine easa kapa la itre ithuemacanyi ka hnyipixe. Pane mekune ju la tulu i Davita Joxu. Hnei nyidrëti hna axecië mekun göi Mefiboseth neköi api Saulo, ngo thenge pe la itre ithuemacanyi ka thoi hnei nyidrëti hna kapa. Ame hë e thupen, hnei Davita hna saze hmaca la hnei nyidrëti hë hna axeciën ke, itre ithuemacanyi ka meköti hë la hnei nyidrëti hna kapa. (2 Samuela 19:24-29) Haawe, loi e tro fe sa hane ujë tun, e itre xa ijin.

16. (a) Nemene la itre mekun nyine xatua së ngöne la easa axecië mekun? (b) Pine nemene matre loi e tro sa saze la itre mekune hna axeciëne hë, nge nemene la aqane troa eatrëne lai?

16 Öni Tusi Hmitrötr, tha tro kö sa nyimenyime axeciëne la itre mekune ka tru. (Ite Edomë 21:5) Loi e tro sa xomi ijine matre troa waipengöne hnyawane la nöjei götrane lai jol, matre tro sa axecië mekune hnyawa. (1 Thesalonika 5:21) Qëmekene troa axecië mekun, loi e tro la he ne hnepe lapa a xomi ijine troa ithel e hnine la Tusi Hmitrötr, me e hnine la itre itusi së. Loi e tro fe angeic a dreng hnyawane la mekuna ne la itre atrene la hnepe lapa. Hnei Akötresieti lo hna upi Aberahama  troa dreng la föi angeic. (Genese 21:9-12) Loi e tro fe la itre qatre thup a xomi ijine troa ithel. Maine hetre ithuemacanyi ka hnyipixe hna kapa hnei angatr, tro angatre lai a saze la ketre mekune hnei angatre hë hna axeciën. Tha tro kö angatre lai a xou troa ujë tun, ngacama tha metrötrë angatre ju hë hnei itre xan. Loi e tro la itre qatre thup a atreine tulu ewekë, me hni ka ipië, nge hetre ajane troa saze la itre mekune hna axeciëne hë, e ka nyipiewekë. Nge ketre, nyine loi koi së asë troa xötrethenge la tulu i angatr. Tro lai a xatuane la ekalesia troa mele tingeting, me cas.—Ite Huliwa 6:1-4.

EATRËNE JË LA HNEI EPUNI HNA AXECIËN

17. Nemene la ka troa xatua së troa eatrëne la itre mekune hne së hna axeciën?

17 Hetre itre mekune ka tru nyine tro sa xom, tune la troa faipoipo, maine pena drei la atr hna troa faipoipo memin. Ame la ketre mekune ka tru tre, ene la troa huliwa i Akötresie o drai. Qëmekene troa axeciëne la itre mekune ka tru celë, loi e tro sa pane mekune la pengöne la mele së, me sipo ixatua koi Iehova ngöne la thith. Eje hi laka, tha tro kö lai a canga eatr, ngo, e ajane së troa axecië mekune hnyawa, loi e tro sa mejiune koi Iehova, me kapa la itre ithuemacanyi qaathei Nyidrë, me trongëne itre ej. (Ite Edomë 1:5) Itre eamo ka sisitria catre la hna hamën koi së hnei Iehova e hnine la Wesi Ula i Nyidrë. Matre, nyipiewekë catre koi së troa ithel, me thithi koi Iehova matre xatua së. Tro Nyidrëti lai a aijijë së troa hetrenyi la itre thiina ka nyipiewekë catr matre, tro sa axecië mekune thenge la aja i Nyidrë. Qëmekene tro sa axeciëne la itre mekune ka tru, loi e tro pala hi së a waipengö së me hape: ‘Hapeu, kolo kö a mama jëne la mekune hnenge hna axeciën ka hape, ka hnimi Iehova ni? Tro kö lai a madrin, me tingeting la hnepe lapang? Kolo kö lai a amamane ka hape, ka atreine xomihni, nge ka menyike ni?’

18. Pine nemene matre Iehova a ajane tro sa ketre sipu axecië mekun?

18 Tha Iehova kö a musinë së troa hnimi Nyidrë, me nyihlue i Nyidrë. Nyidrëti pe a nue së troa ketre sipu axeciëne lai. Matre hetre mekune nyine tro sa axeciën, ene la troa nyihlue i Nyidrë, maine tha nyihlue i Nyidrëti pena. Ketre hnëqa së lai, nge meköti së e troa axecië mekun, nge Iehova a metrötrëne lai. (Iosua 24:15; Ate Cainöj 5:4) Ngo, ame la aja i Nyidrë, tro sa eatrëne la hne së hna axeciën thenge la Wesi Ula i Nyidrë. E ka lapaune së kowe la itre hna amekötine hnei Iehova, me trongëne la itre trepene meköti Nyidrë, tro së lai a axecië mekune hnyawa. Nge tro fe a mama ka hape, ame ngöne la nöjei jë së tre, itre atre së nyine mejiune kow.—Iakobo 1:5-8; 4:8.