“Atraqate la ajange kowe la wathebo i cilie, ini a mekune kow’ ej’ o drai.”​—SALAMO 119:97.

NYIMA: 127, 88

1. Pine nemene matre qaja jë së ka hape, sisitria kö la itre atr hune la itre öni?

HNEI Iehova hna xupe la itre atr cememine la mekuthetheu. Celë hi matre, ka sisitria kö la itre atr hune la itre öni. Pine nemene matre, qaja jë së ka hape, ka hetre mekuthetheu i Adamu me Eva ekö? Thupene la hnei nyidroti hna tha idrei, hnei nyidroti hna zae Nyidrë. Kolo ha huliwa la mekuthetheu i nyidro.

2. Pine nemene matre ka ceitune hi la mekuthetheu së memine la kabas? (Wange ju la pane iatr.)

2 Ame la mekuthetheu tre, kola qaja la troa atrein atrehmekune la loi me ngazo. Ej a eatrongë së. Hna aceitunëne la mekuthetheu memine la kabas. * (Wange ju la ithuemacany.) Canga tro hi a ufe enyin la he me hule hnei gejë, matre triane hë la gojeny. Eloine pe, ka loi la kabas, matre kola xatuane la kapen troa bëeke kowe la gojeny. Ceitune hi lai memine la mekuthetheu. Maine tro sa catre inine ej, haawe, tro hë ej a eatrongë së hnyawa.

3. Nemene la ka troa traqa, e tha hne së kö hna inine hnyawa la mekuthetheu së?

3 Maine tha hna inine hnyawa kö la mekuthetheu së, thatreine  kö tro ej a sewe së troa kuca la ngazo. (1 Timoteo 4:1, 2) Tro pena ha sa mekun ka hape, ame la “ngazo, te, loi.” (Isaia 5:20) Hnei Iesu hna qaja kowe la itretre drei nyidrë, ka hape: “Troa traqa la ijine tro la ate lepe humuthi nyipunie a mekune laka angeic’ a nyi hlue i Akötesie.” (Ioane 16:2) Celë hi aqane mekunene lo itre ka humuthi Setefano. (Itre Huliwa 6:8, 12; 7:54-60) Nyimutre la itre ka hmi ka ihumuth me ka qaja ekö ka hape, aja i Akötresieti lai. Ngo ame pe, ka isazikeu la hnei angatr hna kuca memine la wathebo i Akötresie. (Esodo 20:13) Eje hi, tha hna inine hnyawa kö la mekuthetheu i angatr!

4. Nemene la ka troa thupëne la mekuthetheu së?

4 Nemene la ka troa thupëne la mekuthetheu së? Hetrenyi e hnine la Wesi Ula i Akötresie, la itre wathebo me itre trepene meköt ka “nyipi ewekë troa inin, me nyine amekötin, me nyine eamo, me nyine ihajine ngöne la thina ka meköt.” (2 Timoteo 3:16) Maine tro sa catre inine la Tusi Hmitrötr, me mekun ajuin ej, me trongëne ngöne la mele së, tro hë sa hane xome la aqane mekune i Iehova. E cili, tro ha eatrongë së hnyawa hnene la mekuthetheu së. Tro sa ce wange la aqane troa inine hnyawa la mekuthetheu së, jëne la itre wathebo me itre trepene meköti Iehova.

MEKUTHETHEU HNA ININE JËNE LA WATHEBO I AKÖTRESIE

5, 6. Nemene la aqane xatua së hnene la itre wathebo i Akötresie?

5 Maine easa ajane troa kepe thangane ka loi qa ngöne la itre wathebo i Akötresie, tha tro kö sa e göne hi troa atre. Loi e tro fe sa hniin me metrötrëne itre ej. Öni Tusi Hmitrötr: “Methinënejë la ngazo, me hninejë la loi.” (Amosa 5:15) Matre nemene la nyine tro sa kuca? Loi e tro sa inine troa goeëne la itre ewekë tui Iehova. Drei la ketre ceitun. Tha meköle hnyawa kö së, matre kola qaja hnei droketre ka hape, nyipiewekë tro sa xeni hnyawa, me enij, me saze la aqane mel. Ame la easa drengethenge la hna qaja hnei droketre, kola lolo la mele së! Nemene la aqane goeëne së la itre hna amekötin hnei droketre?

6 Ceitune hi lai memine la Atre Xupi së. Hnei Nyidrëti hna hamë së la itre wathebo, nyine thupë së qa ngöne la ngazo, me xatua së ngöne la mele së. Tune la kola ini së hnei Tusi Hmitrötr laka, tha tro kö sa thoi, me iaö, me atrekënö, me kuci ngazo, me iakötrë, maine kuci haze pena. (E jë la Ite Edomë 6:16-19; Hna Amamane 21:8) Ame la easa öhne la eloine la troa drengethenge Iehova, tre, kola kökötre la ihnimi së koi Nyidrë me kowe la itre wathebo i Nyidrë.

7. Nemene la aqane xatua së hnene la itre hna melën ekö e hnine la Tusi Hmitrötr?

7 Tha nyipiewekë kö troa ena la itre wathebo i Akötresie, matre troa atre la loi me ngazo. Ngo loi e tro pe sa xomi ini qa ngöne la itre hna melën ekö e hnine la Tusi Hmitrötr. Kola qaja ngöne Ite Edomë 1:5, ka hape: “Tro la ate ka inamacan’ a denge me nyi xane la inamacane i angeic.” Ka nyipiewekë catre la ithuecatre celë! Pane mekune jë la akötre i Davita, ngöne la angeic a ena la wathebo i Akötresie me kuci ngazo me Batheseba. (2 Samuela 12:7-14) Ame la easa e la itre ewekë ka traqa ngöne la ijine cili, isa hnyinge jë së ka hape: ‘Nemene jë la aqane tro Davita a neëne la itre jole cili? Maine troa hane traqa koi ni, nemene la aqane tro ni a ujë? Maine kola tupathi ni troa kuci ngazo, hapeu, tro kö ni a tui Davita, maine tui  Iosefa?’ (Genese 39:11-15) Eje hi, maine tro sa mekune hnyawa la itre ethanyine la itre ewekë ka ngazo, haawe, tro hë sa “methinëne la ngazo.”

8, 9. (a) Nemene la aqane xatua së hnene la mekuthetheu së? (b) Nemene la thangane la itre trepene meköti Iehova kowe la mekuthetheu së?

8 Loi e tro sa thipetrije la itre ewekë hna methinëne hnei Akötresie. Ngo nemene la nyine tro sa kuca, e pëkö wathebo hna hamën hnei Tusi Hmitrötr? Nemene la aqane tro sa atre la aja i Akötresie? Maine tro sa inine la mekuthetheu së jëne la itre hna qaja hnei Tusi Hmitrötr, haawe, tro hë sa atreine axecië mekune hnyawa.

9 Tru la ihnimi Iehova koi së. Hnei Nyidrëti hna hamëne la itre trepene meköt, matre troa inine la mekuthetheu së. Öni Nyidrë: “Ini Iehova Akötesi ’ö, ate ini ’ö troa hete thangan, ate e eö ngöne la gojenyi tro eö a trongën.” (Isaia 48:17, 18) Maine tro sa lapa mekun me hniine la itre trepene meköti Akötresie, tro hë sa wenë amekötine la mekuthetheu së, me atreine axecië mekune hnyawa.

KOLA EATRONGË SË HNENE LA ITRE TREPENE MEKÖTI AKÖTRESIE

10. Nemene la aqane xatua së hnene la itre trepene meköt, nge nemene la aqane huliwane Iesu la itre trepene meköt?

10 Kola xatua së hnene la itre trepene meköt, troa axecië mekune hnyawa. Maine tro  sa atre la itre trepene meköti Iehova, tro hë lai a xatua së troa trotrohnine la mekuna i Nyidrë, memine la kepin matre Nyidrëti a hamëne la itre wathebo. Jëne la itre trepene meköt, hnei Iesu hna inine la itretre drei nyidrë troa trotrohnine laka, ka hetre ethane la itre aqane ujë me itre huliwa ka ngazo hna kuca. Öni nyidrë, ame la thangane la elëhni tre, iakötrë. Nge ame la thangane la troa hetre mekun ka ngazo, tre, nyixetë. (Mataio 5:21, 22, 27, 28) Ame la easa nue la itre trepene meköti Iehova troa eatrongë së, easë hi lai a inine la mekuthetheu së. E cili, tro hë sa axecië mekune hnyawa me atrunyi Iehova.—1 Korinito 10:31.

Ame la Keresiano ka macaj, ke angeic a metrötrëne la mekuthetheu ne la itre xan (Wange ju la paragarafe 11, 12)

11. Pine nemene matre tha ceitu kö la mekuthetheu së me itre xan?

11 Ngacama casi hi la aqane inine la mekuthetheu ne la itre Keresiano, ngo isapengöne kö la aqane axecië mekune i angatr. Ceitune hi lai memine la kahaitr. Tha Tusi Hmitrötre kö a qaja ka hape, ka ngazo troa iji kahaitr. Ngo eje pe a hmekë së ka hape, tha loi kö troa iji atruny maine pena troa hmo hnei kahaitr. (Ite Edomë 20:1; 1 Timoteo 3:8) Maine nyipici laka, tha ka iji atrunyi kö la ketre trejin, ngo hetre ketre ewekë kö nyine tro angeic a thupëne ngöne la angeic a axecië mekun. Ngacama tha kolo kö a huliwa la mekuthetheu i angeic göi kahaitr, ngo loi e tro palahi angeic a wangatrune la mekuthetheu ne la itre xan.

12. Nemene la aqane troa xatua së hnene la itre hna qaja ngöne Roma 14:21, matre troa metrötrëne la mekuthetheu itre xan?

12 Hnei Paulo hna amamane laka, loi e tro sa metrötrëne la mekuthetheu ne la itre xan. Hnei angeice hna cinyihane ka hape: “Loi e the önine kö la öni, me iji la waina, me kuca la kete ewekë nyine ahuketöne la tejine me eö, me athixötën, me akucakucan.” (Roma 14:21) Ngacama pëkö ka sewe së troa ij, ngo loi e tro sa mekune la trejin, wanga athixötrë angeice jë. Maine jë, ka iji menu angeice ekö la kahaitr qëmekene troa atre la nyipici, ngo ase hë angeice mekune troa nue la kahaitr. Tha tro pi kö sa kuca la ketre ewekë ka troa athixötrë angeic, wanga kei hmaca pi angeice kowe la hna majemine ekö. (1 Korinito 6:9, 10) Maine hne së hna könëne la ketre trejin troa xen, tro kö sa iele angeic troa ij, nge tha ajane pe angeic? Ohea!

Hapeu, tro kö sa nue la itre sipu aja së matre troa xatuane la itre xan?

13. Nemene la aqane metrötrëne Timoteo la mekuthetheu itre xan, nge pine nemen?

13 Ame ngöne lo Timoteo a thöth, ke hnei angeice hna nue troa peritomo angeic, ngacama akötr. Atre hnyawa hi angeic laka, ka nyipiewekë catre koi angetre Iuda, ke angeic a troa cainöj koi angatr. Tha ajane kö Timoteo me Paulo troa athixötrëne la itre xan. (Itre Huliwa 16:3; 1 Korinito 9:19-23) Hapeu, tro kö sa nue la itre sipu aja së, matre troa xatuane la itre xan?

‘THELE JË TROA MACAJ’

14, 15. (a) Nemene la nyine tro sa kuca matre troa macaj? (b) Nemene la aqane ujë ne la itre Keresiano ka macaje koi itre xan?

14 Loi e tro sa thele troa “nue la wesi ula hnapane i Keriso” me ‘thele troa macaj.’ (Heberu 6:1) Tha hnene kö laka, itre macatre  ne melëne hë së la nyipici ke, itre Keresiano ka macaje hë së. Loi e tro sa nue la trengecatre së matre tro sa macaj. Loi e tro palahi sa akökötrene la atrehmekune së me trotrohnin. Celë hi matre nyipiewekë tro sa e la Tusi Hmitrötr e nöjei drai. (Salamo 1:1-3) Maine tro sa e lapane la Tusi Hmitrötr, tro hë sa trotrohnine hnyawa la itre wathebo me itre trepene meköti Iehova.

15 Nemene la wathebo ka sisitria catr kowe la itre Keresiano? Kola qaja la wathebo göi ihnim. Hnei Iesu hna qaja kowe la itretre drei nyidrëti ka hape: “Celë hi mate tro nöjei ate asëjëihë a wangate hmekune laka itete dei ni nyipunie, e tro nyipunie a ihnimikeu.” (Ioane 13:35) Ihnim la hna hëne ka hape, “wathebo ka sisitia” me “ate aeatene la wathebo.” (Iakobo 2:8; Roma 13:10) Tha sesëkötre kö së laka, ka sisitria la ihnim. Tusi Hmitrötr a qaja ka hape, “Akötesieti la ihnim.” (1 Ioane 4:8) Ame koi Akötresie, nyipiewekë troa amamane la ihnim. Hnei Nyidrëti hna amamane la ihnimi Nyidrë, jëne la itre hnei Nyidrëti hna kuca. Hnei Ioane hna cinyihan ka hape: “Mamapi hi la ihnimi Akötesieti koi shë, ke hnei Akötesie hna upe kowe la fene hnengödrai la Hupuna i nyidëti ka cas, mate melepi shë hnei nyidë.” (1 Ioane 4:9) Ame la easa amamane la ihnimi së koi Iehova me koi Iesu, me kowe la itre trejin me easë, me kowe fe la itre xan, ke easë hi lai a amamane laka, itre Keresiano ka macaje së.—Mataio 22:37-39.

Maine tro sa inine la mekuthetheu së hnene la itre trepene meköti ne la Tusi Hmitrötr, tro hë sa atreine axecië mekune hnyawa (Wange ju la paragarafe 16)

16. Pine nemene matre kola wangatrune la itre trepene meköt hnene la itre Keresiano?

16 Itre Keresiano ka macaje së, matre easa wangatrune catrëne la itre trepene meköt. Ame la itre wathebo, tre, hna hamëne mekötine thatraqane hi la jol. Ngo ame la itre trepene meköt, tre, hna hamëne thatraqane la nöjei pengöne jol. Ceitune hi lai memine la ketre nekönatr. Tha trotrohnine kö nyëne  la engazone la troa nyisineene la itre atr ka ngazo. Celë hi matre, itre kem me thin a acil la itre wathebo matre troa thupë nyën. (1 Korinito 15:33) Ame hë la nekönatr a macaj, nyëne ha ketre inine troa sipu axecië mekun thenge la itre trepene meköti ne la Tusi Hmitrötr. Itre ej a xatua nyëne troa iëne hnyawa la itre sinee i nyën. (E jë la 1 Korinito 13:11; 14:20.) Eje hi, maine tro palahi sa thele troa axecië mekun thenge la itre trepene meköti ne la Tusi Hmitrötr, tro ha lolo la mekuthetheu së. Haawe, trotrohnine hë së la nyine tro sa kuca ngöne la easa cile kowe la nöjei pengöne jol.

17. Pine nemene matre pëkö ejolene koi së troa axecië mekune hnyawa?

17 Pëkö ejolene koi së troa amadrinë Iehova jëne la aqane axecië mekune së. Ame e hnine la Tusi Hmitrötr, hetrenyi la itre wathebo me itre trepene meköt, ka xatua së troa ‘hnëkë thatraqane la nöjei huliwa ka loi asëjëihë.’ (2 Timoteo 3:16, 17) Ame la itre trepene meköt, itre ej a xatua së troa trotrohnine la aja i Iehova. Ngo eje hi laka, loi e tro sa catre thele itre ej. (Efeso 5:17) Hetrenyi la itre itusi ka troa xatua së. Kola qaja la boroshür, Nyine Thele Mekune Ne La Itretre Anyipici Iehova, me Watchtower HNA AMI ITUS, maine pena lo application JW Library. Maine tro sa huliwane la itre zuti celë, tro hë sa kepe thangane ka loi qa ngöne la ini tusi së me hmi ne hnepe lapa.

HETRE ELOIN E TROA ININE LA MEKUTHETHEU SË

18. Nemene la eloine la troa trongëne la itre wathebo me itre trepene meköti Iehova?

18 Kola lolo la mele së la easa trongëne la itre wathebo me itre trepene meköti qaathei Iehova! Kola qaja ngöne Salamo 119:97-100, ka hape: “Atraqate la ajange kowe la wathebo i cilie, ini a mekune kow’ ej’ o drai. Hnene la ite wathebo i cilie hna ainamacanë ni hune la ite ithupëjiang ; ke ewekënge lai epine palua. Inamacanë hë ni hune la angete ini ni ; ke ini a mekune la ite nyine anyipicine i cilie. Trotrohninë hë ni hune la ite qat, ke hnenge hna trongëne la ite wathebo i cilie.” Haawe, nyipiewekë tro sa xomi ijin matre troa mekun ajuine la itre wathebo me itre trepene meköti Akötresie. E cili, tro hë sa inamacane ngöne la aqane ujë së. Nge maine tro sa inine la mekuthetheu së hnene la itre wathebo me itre trepene meköti Nyidrë, tro hë sa traqa “kowe la inamacan, me kowe la tulu ne la etrune la tiqa i Keriso.”​—Efeso 4:13.

^ par. 2 Ame la kabas tre, ketre jiane huliwa ka köja gojenyi së.