“Tro eö a qoue Iehova Akötesi ’ö ; tro eö a nyi hlue i nyidë, me fede koi nyidë.”—DEUTERONOMI 10:20.

NYIMA: 28, 32

1, 2. (a) Pine nemene matre emele së la troa lapa qale catre koi Iehova? (b) Nemene la hne së hna troa ce wange ngöne la tane mekune celë?

EMELE së la troa lapa qale catre koi Iehova. Pëkö ka trene men me ka trene ihnim tui Nyidrë! Celë hi matre, atraqatre la aja së troa mele nyipici me ce xöle me Nyidrë. (Salamo 96:4-6) Ngo hetre itre xa hlue i Iehova ekö ka kuca la itre ewekë ka ngazo.

2 Ame ngöne la tane mekune celë, tro sa ce wange la itre tulu ne la itre xa hlue i Iehova ekö. Angatr a ce xöle me Iehova ngo angatre fe a kuca la itre ewekë hna methinën hnei Nyidrë. Ijije hi tro sa xomi ini qa ngön, nge celë hi ka troa xatua së troa catre mele nyipici koi Iehova.

ÖHNE HI IEHOVA LA ALIENE HNI SË

3. Pine nemene matre hnei Iehova hna xatua Kaina, nge nemene la hnei Nyidrëti hna qaja koi angeic?

3 Hanawange la tulu i Kaina. Ngacama tha ka thili kö angeic koi idrola, ngo tha hnei Iehova kö hna kapa la huuje i angeic. Pine nemen? Pine laka hnei Iehova hna öhne la itre itine ka ngazo e kuhu hni Kaina. (1 Ioane 3:12) Celë hi matre, hnei  Iehova hna hmekë Kaina ka hape: “Hape u, maine eö a kuca la loi, tha tro kö a kepe eö? nge e tha kuca kö eö la loi, hawe, mekölë hë la hulö ngöne la qëhnelö. Nge tro ha fei ’ö la aja i angeic, nge tro eö a musinë angeic?” (Genese 4:6, 7) Iehova a amamane hnyawa koi Kaina laka, maine tro angeic a ietra me iëne troa ce xöle me Nyidrë, haawe tro fe Nyidrëti a hane ce xöle me angeic.

4. Nemene la hna kuca hnei Kaina ngacama kola aijijë angeic troa saze?

4 Maine tro Kaina a saze, tro ha kepe angeice hmaca hnei Iehova. Ngazo pe, tha hnei Kaina kö hna drei Iehova. Hnei angeice pe hna kei thenge la itre mekun me itre aja i angeic ka ngazo. (Iakobo 1:14, 15) Ame lo Kaina a thöth, tha hnei angeice kö hna mekun laka, tro angeic a hane icilekeu me Iehova. Ngo, hnei angeice hna thipetrije la hna qaja hnei Iehova me pi tru, me humuthe la sipu trejin me angeic!

5. Nemene la itre mekun ka troa thë la aqane imelekeu së me Iehova?

5 Ijije hi tro la ketre Keresiano a tui Kaina. Angeic a nyihlue i Iehova, ngo kolo fe a kuca la itre ewekë hna methinën hnei Nyidrë. (Iuda 11) Maine jë, ka catre cainöj angeic me sine lapane la itre icasikeu. Ngo angeice pe a mekune la itre ewekë ka sis maine pi aja mo, maine imethinë pena. (1 Ioane 2:15-17; 3:15) Itre mekune lai ka troa upi së troa kuca la itre ewekë ka ngazo. Nyipici laka, tha öhne kö itre xan la itre mekuna së me itre hne së hna kuca, ngo ame pe, öhn asë hi Iehova. Thatreine kö së troa iaö Iehova.—E jë la Ieremia 17:9, 10.

6. Nemene la aqane tro Iehova a xatua së troa xomehnöthe la itre aja së ka ngazo?

6 Ame la easa kuca la itre ewekë ka ngazo, tre, tha tro jë kö Iehova a canga nuetriji së. Maine easa trongëne la gojenyi ka ngazo, Iehova a ithuecatre koi së me hape: “Hmacaju nyipunie koi ni, nge tro ni a hmaca koi nyipunie.” (Malaki 3:7) Trotrohnine hi Iehova laka, easa isi matre troa xomehnöthe la itre aja së ka ngazo. Ngo Nyidrëti a ajane tro sa lapa qale catre koi Nyidrë me thipetrije la itre ewekë ka ngazo. (Isaia 55:7) Maine tro sa kuca lai, haawe tro kö Iehova a xatua së me hamë së la trengecatre ka ijij, matre tro sa xomehnöthe la itre aja së ka ngazo.—Genese 4:7.

THATREINE KÖ TROA IAÖ IEHOVA

7. Nemene la hna kuca hnei Solomona matre troa thë la aqane imelekeu i angeic me Iehova?

7 Ka lolo la aqane imelekeu i Solomona me Iehova, ngöne lo angeic a thöth. Hnei Nyidrëti hna hamë Solomona la inamacan, me upi angeic troa xupe la ēnē ka mingöming e Ierusalema. Ngo hnei Solomona hna thë la aqane imelekeu i angeic me Iehova. (1 Ite Joxu 3:12; 11:1, 2) Ase hë qaja e hnine la Wathebo i Akötresie ka hape, tha tro kö la joxu a “anyimune la ite fö’ i angeic, wanga ujëne la hni angeic.” (Deuteronomi 17:17) Ngo hnei Solomona hna ena la wathebo cili. Hetrenyi la 700 lao föi angeic nge 300 lao föe ka ce lapa me angeic! (1 Ite Joxu 11:3) Nge alanyimu thene la itre föe cili la itre ka thili kowe la itre xa haze. Eje hi, hnei Solomona hna ena la ketre wathebo i Akötresie. Tha tro kö a faipoipo memine la itre föe ka tha nyihlue i Iehova kö.—Deuteronomi 7:3, 4.

8. Nemene la hna kuca hnei Solomona ka akötrë Iehova?

8 Thupene lai, kola ha paatre trootro la ihnimi Solomona kowe la itre wathebo i Iehova. Nge hnei angeice hna kuca la itre ewekë ka ngazo ka akötrë Iehova. Hnei  angeice hna cane la itre ita ne huuj, thatraqane la lue haze Aseira me Kemosa. Hnei angeice hna ce atrune la lue haze cili memine la itre föi angeic. Nge goi cane fe Solomona la itre ita ne huuj hune la ketre wetr ka qëmeke kowe la traon e Ierusalema, lo hna hnen la ēnē i Iehova! (1 Ite Joxu 11:5-8; 2 Ite Joxu 23:13) Maine jë, ame koi Solomona ke, tro Iehova a thëthëhmine la itre ewekë ka ngazo hnei angeice hna kuca, e tro palahi angeic a tro fë la itre huuje i angeic e hnine la ēnē.

9. Nemene la pune la tha idrei Solomona?

9 Pëkö ngazo ka sihngödri koi Iehova. Tusi Hmitrötr a qaja ka hape: “Hnei Iehova hna elëhni koi Solomona pine la hna aukene la hni angeice qa thei Iehova.” Hnei Iehova hna tupathe troa xatua Solomona. Hnei Nyidrëti hna “a lu a amamai nyidëti kö koi angeic nge ate ahnithe koi angeice ngöne ewekë ce laka tha tro kö angeic’ a xöte thenge la ite haze; ngo tha hnei angeice hna thupëne la hnei Iehova hna ahnithe koi angeic.” E cili, tha kepe angeice hmaca kö me xatua angeic hnei Akötresie. Ame fe lo itre matra i Solomona tre, tha hnei angatre kö hna musinën asë la nöje Isaraela. Nge itre hadredre lao macatre ne angatr a akötr.—1 Ite Joxu 11:9-13.

10. Nemene la ka troa thë la aqane imelekeu së me Iehova?

10 Eje hi, maine tro sa ce sinee memine la itre atr ka tha trotrohnine kö maine ka tha wangatrune kö la itre trepene meköti Akötresie, haawe, tro hë angatr a ajojezi së. Nge e cili, tro ha thë la aqane imelekeu së me  Iehova. Kola qaja la itre atrene la ekalesia, ngo tha ka lolo kö la aqane imelekeu i angatr me Iehova. Kolo fe a qaja la itre atr ka tha nyihlue i Iehova kö, tune la itre sinee së, me itre atr ka lapa easenyi së, me itre sine huliwa së, me itre sine ini së. Eje hi, maine tro palahi sa ce lapa memine la itre atr ka tha melëne kö la itre trepene meköti Iehova, haawe tro ha ajojezi së uti hë la thë la aqane imelekeu së me Iehova.

Nemene la ethanyin e tro palahi sa ce xöle memine la itre atr ka tha hnimi Iehova kö?(Wange ju la paragarafe 11)

11. Nemene la ka troa xatua së troa iëne hnyawa la itre sinee së?

11 E jë la 1 Korinito 15:33. Nyimutre la itre atr enehila ka thina ka loi. Ame la itre xa atr ka tha hane kö nyihlue i Iehova, ke, pëkö ewekë ka ngazo hnei angatr hna kuca. Maine jë, atre hi epuni la itre xan e angatr. Ngo hapeu, itre nyipi sinee kö angatr? Maine tro palahi sa ce tro me angatr, nemene la thangan elany kowe la aqane imelekeu së me Iehova? Hapeu, angatre kö a xatua së troa qale catre koi Iehova? Nemene la ka nyipiewekë koi angatr? Angatr palahi a porotrikë iheetr, me manie, me mobilis, maine itre nyine iamadrinë pena? Ka majemine kö angatr ixöjetrij? Nge tune kaa la aqane ihnyima? Hnei Iesu hna hmekë së me hape: “Kola ewekë la që qa kuhu hni ka tiqa.” (Mataio 12:34) Maine epuni a öhne laka, hetre ethane lai kowe la aqane imelekeu i epun me Iehova, haawe trotriji angatre pi! Thupëne kö la aqane ce tro, maine pena the ce tro hmaca kö me angatr.—Ite Edomë 13:20.

AJA I IEHOVA TRO SA MELE NYIPICI KOI NYIDRË

12. (a) Nemene la hnei Iehova hna qaja koi angetre Isaraela thupene lo angatr a tro qa Aigupito? (b) Nemene la aqane sa i angetre Isaraela, lo Iehova a upi angatr troa mele nyipici?

12 Ijije hi tro sa xomi ini qa ngöne la itre ewekë ka traqa ekö, thupene lo Iehova a amelene la nöje Isaraela qa Aigupito. Ame la kola icasikeu hnene la nöj qëmekene la Wetre Sinai, hnei Iehova hna amamane la pengöi Nyidrë! Hnei angatre hna öhne la iawe ka mit, me hudrum, me so me hedreng, me drenge la aqane ho ne la trutru. (Esodo 19:16-19) Thupene lai, hnei Iehova hna qaja hnyawa koi angatr ka hape, Nyidrëti hi la “Akötesie ka isaxolo.” Nge hnei Iehova fe hna ahnith amë ka hape, tro Nyidrëti a nyipici kowe la itre atr ka hnimi Nyidrë me trongëne la itre wathebo i Nyidrë. (E jë la Esodo 20:1-6.) Hnei Iehova hna amamane koi angetre Isaraela laka, maine tro angatr a lapa qale catre koi Nyidrë, tro hë Nyidrëti a ce xöle me angatr. Maine ce epuni ju memine la nöj ngöne la ijine cili, nemene jë la hnei epuni hna troa mekun? Maine jë, tro epuni a sa tui angetre Isaraela ka hape: “Tro huni a kuca la nöjei wesi ula asë hnei Iehova hna ulatin.” (Esodo 24:3) Ngo tha qea ju kö, nge hna tupathi angatre hmaca. Nemene la ewekë ka traqa?

13. Nemene la ka tupathe la aqane mele nyipici ne la angetre Isaraela?

13 Hnene la etrune la mene i Iehova, matre kola xou hnei angetre Isaraela. Celë hi matre, hnei Mose hna elë hune la Wetre Sinai troa nyi trengewekë i angatr koi Iehova. (Esodo 20:18-21) Ngo qeadridri catre pi hë la hna paatre hnei Mose. Hleuhleu catre la nöj ke, angatr caasi pë hë ngöne la hnapapa nge paatre hë lo ka elemeke i angatr. Nemene jë la hnei angatre hna troa kuca? Maine jë, tru palaha la mejiune la angetre Isaraela koi Mose, ketre atr. E cili, angatr a hnehengazo menu, matre öni angatre koi Arona: “Nyipëti a kuca la haze thatraqai shë mate  mekene la tronge shë; ke ame Mose, lo ate tro sai shë qa ngöne la nöje Aigupito, te, tha ’te kö shë la hna traqa koi nyën.”—Esodo 32:1, 2.

14. Nemene la mekune ka tria ne la angetre Isaraela, nge nemene la hna kuca hnei Iehova?

14 Atre hnyawa hi angetre Isaraela laka, tha tro kö a thili kowe la itre idrola. (Esodo 20:3-5) Ngo canga saqe hi angatre thili kowe la kau gool! Hnei angatr hna ena la wathebo i Iehova. Ketre, angatr a mekun ka hape, angatr palahi a ce xöle me Iehova. Ngo ka tria la mekuna i angatr. Hnei Arona hna hëne mina fe la feete cili ka hape, “pui ne xeni koi Iehova”! Ngo nemene la hna kuca hnei Iehova? Hnei Nyidrëti hna qaja koi Mose ka hape, “ngazo hë la nöj,” ke hnei angatr hna jea qa ngöne la gojeny hnei Nyidrëti “hna ahnithe koi angat.” Tru la elëhni Iehova, matre hnei Nyidrëti hna mekune troa apatrene la nöj.—Esodo 32:5-10.

Hnei Iehova hna nue jë i angetre Isaraela troa ietra me ce xöle hmaca me Nyidrë

15, 16. Nemene la aqane amamane Mose me Arona laka, nyidroti a ce xöle me Iehova? (Wange ju la pane iatr.)

15 Ka tru ihnimine Iehova, nge ka utipine Nyidrë. Tha apatrene ju kö Nyidrëti la nöj. Hnei Iehova hna nue jë i angetre Isaraela troa ietra me ce xöle hmaca me Nyidrë. (Esodo 32:14) Ame la Mose a öhne la angetre Isaraela a sue madrin, me nyima, me fiafia qëmekene la kau gool, angeice hi a xome jë la idrola me thë uti hë la mudromudro. Thupene lai, angeic a sue me hape: “Dei la ate ce xöle me Iehova? trohemi koi ni!” Nge e cili, ‘hna icasikeu koi [Mose] la itre nekö i Levi asë.’—Esodo 32:17-20, 26.

16 Ngacama Arona la ka kuca la kau gool, ngo hnei angeice hna ietra memine la ala xalaithe la itretre Levi, ka iëne troa ce xöle hmaca me Iehova. Tha tro hmaca kö angatre a ce xöle memine la itre atr ka ngazo. Ka inamacan la aqane axecië mekun celë pine laka, hna humuthe lo itre thauzane ka thili kowe lo kau gool. Ngo mele pe kö lo itre ka iëne troa ce xöle me Iehova, nge hnei Nyidrëti hna amanathithi angatr.—Esodo 32:27-29.

17. Nemene la itre ini hna hamën hnei Paulo?

17 Nemene la ini hne së hna kapa? Öni Paulo aposetolo: “Celë hi nöjei ewekë nyine hatene koi shë,” matre tha tro kö sa “thithi koi idola.” Hnei Paulo hna qaja ka hape, ame la nöjei ewekë hna cinyihan, tre, “hna cinyihan’ it’ eje nyine eamo shë, lo hna traqa la ite pune la fene hnengödrai kow. Qa ngöne lai, ame la ate mekune laka angeic’ a cile huti, wange kö ke keipi.” (1 Korinito 10:6, 7, 11, 12) Eje hi, tune la hna amexeje hnei Paulo, ijije fe hi troa kuca hnene la itre hlue i Iehova la itre ewekë ka ngazo. Nge maine jë ame koi angatr, hna kepe angatre palahi hnei Iehova. Ngo tha hnene kö laka, hetre aja thene la ketre atr troa nyi sinee i Iehova, maine ka mele nyipici pena koi Nyidrë, ke tro ha kepe angeic.—1 Korinito 10:1-5.

18. Nemene la itre ewekë ka troa ananyi së qaathei Iehova, nge nemene la pune lai?

18 Hnene laka, tha canga uti kö Mose qa  hune la Wetr Sinai, haawe, kola hnehengazo menu hnei angetre Isaraela. Ketre tu së mina fe. Maine tro sa mekun ka hape, hmitre palaha la pune la fene celë, tro hë sa hnehengazo menu. E cili, tro fe hë sa mekun ka hape, nanyi palakö maine pena tha tro kö sa öhne la mele ka lolo hna thingehnaean hnei Iehova Akötresie. Ketre, easë pena ha amë panëne la itre mekuna së, nge pine pë hë la itre aja i Iehova. Celë hi matre, maine tha hmeke kö së, canga tro hi sa nanyi qaathei Iehova me kuca la itre ewekë tha hne së kö hna mekun.

19. Nemene la nyine tro sa lapa mekun, nge pine nemen?

19 Loi e tro sa lapa mekun laka, Iehova a ajane tro sa drengethenge Nyidrë cememine la hni ka pexej, me nyihlue i Nyidrëti hmekuje hi. (Esodo 20:5) Pine nemene matre amekötine jë Nyidrëti lai? Pine laka atraqatre la ihnimi Nyidrëti koi së. Maine tha kuca kö së la aja i Iehova, haawe easë hi lai a kuca la aja i Satana, nge e cili ka luzi hnyawa ha së. Öni Paulo: “Tha ’teine kö nyipunie troa iji la inege ne la Joxu, me inege ne la ite demoni; tha ’teine kö nyipunie troa isa hetenyi qa ngöne la laulau ne la Joxu, me laulau ne la ite demoni.”—1 Korinito 10:21.

LAPA QALE CATRE JË KOI IEHOVA!

20. Nemene la aqane xatua së hnei Iehova, ngacama hne së hna kuca la ketre ewekë ka ngazo?

20 Hna aijijë Kaina ekö me Solomona me angetre Isaraela, troa ietra me saze la aqane ujë i angatr ka ngazo. (Ite Huliwa 3:19) Eje hi, tha hnei Iehova kö hna canga nuetrije la itre atr, pine la hnei angatr hna tha idrei. Pane mekune jë la aqane nue Nyidrëti ekö la ngazo i Arona. Ame enehila, Iehova a nyijëne la Tusi Hmitrötr me itre xa itusi së me itre trejine fe, matre troa thupë së qa ngöne la itre ewekë ka ngazo. Maine tro sa wangatrun me trongëne la itre hnei Iehova hna amekötin, haawe, tro hë Nyidrëti a hnimi së.

21. Nemene la nyine tro sa kuca ngöne la kola tupathe la aqane mele nyipici së koi Iehova?

21 Ka hetre thangane la ihnimi gufa i Akötresie. (2 Korinito 6:1) Kola aijijë së troa “xelene la thina ka tha ijiji Akötesie me nöjei aja ne la fen.” (E jë la Tito 2:11-14.) Eje hi laka, tro palahi a hetrenyi ngöne la fene celë la itre ewekë ka troa tupathe la aqane mele nyipici së koi Iehova. Celë hi matre, loi e tro palahi sa thele troa ce xöle me Iehova. Ketre, tha tro kö sa thëthëhmine lo hna qaja ka hape, “Tro eö a qoue Iehova Akötesi ’ö; tro eö a nyi hlue i nyidë, me fede koi nyidë”!—Deuteronomi 10:20.