“Itö ithuecatre jë, me itö iakeukawany.”​1 THESSALONIANS 5:11, MN.

NYIMA: 121, 75

1, 2. Pine nemene matre loi e tro sa ce wange la aqane troa akeukawane la itre ka akötr? (Wange ju la pane iatr.)

ÖNI Susi: “Traqa pi hë koi ca macatre thupene la hna mec la nekö i nyio trahmany, nge nyio pala hi a thë fë la akötre i nyio.” Önine la ketre trejin trahmany, hna traqa koi angeic la “akötr ka tru thatreine kö troa qejepengön” la kola thupa la mele ne la föeng. Ala nyimu catr la itre ka melëne la itre ewekë cili. Ame ngöne la itre ekalesia enehila, tha hna mekune kö hnene la itre trejin laka, troa canga mec la itre sinee i angatr, nge easenyi catre hë Amagedo. Maine jë hetre atr hnei epuni hna hnime catrëne ka meci hë. Maine pena, hetre atr hnei epuni hna atre ka thë fë la akötr. Ame e cili, loi e tro epuni a isa thel me hape, ‘Troa akeukawane tune kaa la hni ne la atr ka akötr?’

2 Öni itre xan, troa nue la itre drai matre xapo pi la itre akötr. Ngo hapeu, itre drai la ka troa axapon la akötr? Önine la ketre sine föe, “Ame koi ni, hnene la hna kuca hnene la atr ngöne la ijine cili la ka troa axaponyi angeic.” Nyipiewekë troa nyinyine la eatr, nge troa hetre hnepe ijine matre meu pi ej. Ketre tune mina fe, troa hetre hnepe ijin, me hetre nyine kuca matre troa axapone la akötr ka ej e kuhu hni. Nemene la ka troa xatuane la itre ka thë fë hni matre xapo pi la hni angatr?

IEHOVA LA “AKÖTESIETI ATE AKEUKAWAN’ ASË”

3, 4. Pine nemene matre qaja jë së ka hape, trotrohnine hi Iehova la akötre së?

3 Iehova Keme së, la Atre hamë së la ixatua ka ijij. (E jë la 2 Korinito 1:​3, 4.) Nyidrëti hi la tulu ka sisitria göi troa trotrohnine la akötre ka ej thene la atr. Hnei Nyidrëti hna thingehnaeane kowe la nöje i Nyidrë ka hape: “Ini, ini la ate aupunyi nyipunie.”​—Isaia 51:12; Salamo 119:50, 52, 76.

Iehova a trengeneune la ijine tro Nyidrëti a amelene hmaca la itre hlue i Nyidrë

4 Hnene la Keme së hna hane hleuhleu fë la kola meci la atr hnei Nyidrëti hna hnim, tui Aberahama, Isaaka, Iakobo, Mose, me Davita joxu, me itre xane ju kö. (Numera 12:​6-8; Mataio 22:31, 32; Ite Huliwa 13:22) Ngo, Iehova a trengeneune la ijine tro Nyidrëti a amele angatre hmaca. Öni Tusi Hmitrötr: “Tro Cilieti a hë, nge tro ni a sa koi Cilie; tro Cilieti a ajane catrëne la huliwa ne la lue ime i Cilie.” (Iobu 14:14, 15, MN) Ame ngöne la ijine cili, tro hë angatr a mele madrin, nge pëhë sine meci angatr. Hnei Iehova fe hna akötr la kola mec la neköne haetra i Nyidrë. Öni Tusi Hmitrötr, Iesu la “hanyi anganyidëti.” (Ite Edomë 8:​22, 30) Nge, the qaja kö la Nyidrëti a goeëne la akötre ne la nekö i Nyidrë uti hë la kola mec.​—Ioane 5:​20; 10:17.

5, 6. Iehova a akeukawanyi së tune kaa?

5 Xecie hnyawa koi së laka, tro Iehova a xatua së. Matre, tha tro pi kö sa cile hnö troa thithi koi Nyidrë, me fe amamane la akötre së. Kola akeukawane la hni së la troa atre laka, trotrohnine hi Iehova la itre mekuna ne la hni së. Nge Nyidrëti a hamëne koi së la ixatua ka ijij. Nemene la aqane akeukawanyi së hnei Nyidrë?

6 Ame la ketre aqane akeukawanyi së hnei Nyidrë tre, jëne la uati hmitrötr. (Ite Huliwa 9:​31) Hnei Iesu hna qaja xeciëne ka hape, tro Iehova a hamëne la uati hmitrötre i Nyidrë kowe la nöjei atr ka sipo Nyidrë. (Luka 11:13) Öni Susi, lo hna qaja ha e caha hun: “Nyimu ijine easa keiqëipië, me xëwe koi Iehova troa akeukawanyi së. Nge, ame ngöne la itre ijine cili, hnene la tingeting qaathei Akötresie hna thupëne la hni së me itre mekune së.”​—E jë la Filipi 4:​6, 7.

KA TROTROHNINE FE IESU LA ATR

7, 8. Pine nemene matre qaja jë së ka hape, tro Iesu a akeukawanyi së?

7 Ame lo Iesu e celë fen, hnei nyidrëti hna melëne hnyawa la itre thiina ne la Keme i nyidrë. Kola mama lai ngöne la aqane ithanata i nyidrë, memine la itre huliwa i nyidrë. (Ioane 5:​19) Hnei Iehova hna upi Iesu troa ut kowe la fen matre troa aupune la “itete thë fë hni” me “angete teijʼ asë.” (Isaia 61:​1, 2; Luka 4:​17-​21) Ame kowe la itre atr, trotrohnine hnyawa hi Iesu la itre akötre i angatr, nge tru la aja i nyidrë troa xatua angatr.​—Heberu 2:​17.

8 Ame la Iesu a thöth, hetre enehmu i nyidrë me itre atrene la hnepe lapa i nyidrë ka meci hë. Kola mekune laka, meci hë Iosefa, keme i Iesu, lo thöthi petre kö nyidrë. * (Wange ju la ithuemacany.) Tha ka hmaloi kö koi Iesu ngöne la ijine cili troa melëne la sipu akötre i nyidrë, memine fe la hace ne la thin, me itre trejin me nyidrë.

9. Nemene la ka amamane ka hape, Iesu fe a hace la kola meci hnei Lazaro?

9 Ame ngöne lo ijine nyidrëti e celë fen, kola mama laka, trotrohnine hnyawa hi nyidrë la itre atr, nge hace pi hë nyidrë göi angatr. Pane mekune ju la ewekë ka traqa lo kola mec hnei Lazaro, enehmu i nyidrë. Ngacama ase hë nyidrëti mekune troa amele Lazaro hmaca, ngo atraqatre pi hë la hleuhleu i nyidrë, la nyidrëti a öhne la hace i Maria me Maretha. Hnene laka, tru pi hë la hace i nyidrë göi nyidro, ene pe treije pi hi nyidrë.​—Ioane 11:33-​36.

10. Pine nemene matre xecie koi së ka hape, trotrohnine hnyawa hi Iesu la hace ka ej the së enehila?

10 Hne së hë hna ce wang laka, hnei Iesu hna ce akötr memine la itre atr ka akötr. Tro lai a xatua së tune kaa enehila? Tusi Hmitrötr a amamane hnyawa ka hape, tha ka saze kö Iesu. Önine ej: “Ame Iesu Keriso, te, casi pala hi eid, memine la drai celë, me epine palua.” (Heberu 13:8) Hna hë nyidrë ka hape, “Joxu ne la mel” ke, nyidrëti a aijiji së troa mel epine palua. Ketre, trotrohnine hnyawa hi nyidrë la hace ka ej the së, nge tro nyidrëti lai a “xatua angate hna tupath.” (Ite Huliwa 3:​15; Heberu 2:​10, 18) Matre, xecie hnyawa koi së laka, ka akötre fe nyidrë la kola akötr hnei itre xan. Trotrohnine hnyawa hi nyidrë la akötre ka ej thei angatr, nge tha jole kö koi nyidrë troa hamëne la ixatua “ngöne la ijine ka ceitun,” ene la nyipi ijin.​—E jë la Heberu 4:​15, 16.

“KEUKAWA QA NGÖNE LA ITE HNA CINYIHAN”

11. Nemene la itre xötr ka akeukawanyi epun?

11 Ame la hace ka mama thei Iesu ngöne la ijine kola meci hnei Lazaro tre, itre xa xötre hi lai ne la Tusi Hmitrötr ka akeukawane la hni së. Nyipici hi lai ke, “ame la nöjei ewekë hna cinyihan’ ekö, hna cinyihane nyine ini shë, mate hete mejiune shë hnene la xomi hni me keukawa qa ngöne la ite hna cinyihan.” (Roma 15:4) Maine hetre akötre i epun, tro fe lai a hane akeukawanyi epuni hnene la itre xötre celë:

  • “Eashenyi Iehova koi angete thë fë hni ; nge kola amele ange aköte u.”​—Salamo 34:18, 19.

  • “Ngöne la nyimu mekun’ e kuhu hning, kola akeukawane la hninge hnene la ite nyine aupune qa thei cilie.”​—Salamo 94:19.

  • “Qâ ne la Joxu shë Iesu Keriso, me Akötesieti Keme shë, ate hnimi shë, me hamë shë la madine ka tha ase palua kö, memine la mejiune ka loi ngöne ihnimi gufa, akeukawane la ite hni nyipunie, me acile hutine.”​—2 Thesalonika 2:​16, 17. *​—Wange ju la ithuemacany.

EKALESIA—JËNE IXATUA KA TRU

12. Nemene la aqane tro sa akeukawane la itre xan?

12 Ketre jëne ixatua fe la ekalesia kowe la atr ka akötr. (E jë la 1 Thesalonika 5:​11.) Tro sa acatrene me akeukawane tune kaa la “hni ka hleuhleu”? (Ite Edomë 17:22) The thëthëhmine kö së laka, hetre “ijine lapa thaupu, me ijine ewekë.” (Ate Cainöj 3:7) Öni Dalene ketre sine föe, hetre ajan ne la itre ka hleuhleu troa fe amamane la mekun me aliene hni angatr. Matre, ame la ewekë nyine tro sa pane kuca tre, ene la troa drei angatr. Öni Junia ka hetre trejin ka hnöjua, “Ngacama thatre pengöne hnyawa kö së la akötre i angatr, ngo ame la ka nyipiewekë catr tre, ene la troa hetre aja troa trotrohni angatr.”

13. Nemene la nyine tro epuni a atre göne la hni ka akötr?

13 Eje hi laka, isa aqane drenge kö së la akötr, me melën. Ame itre xa ijin, thatreine kö së qejepengöne la etrune la akötre së. Öni Tusi Hmitrötr: “Ate kö la hni la aköte ne ej ; ngo tha tro kö la tenyiwa a hane sine la madine ne ej.” (Ite Edomë 14:10) Maine eje hi laka, tro la atr a fe amamane la hni angeic, ngo jole pi hë koi itre xan troa trotrohnine la aliene la ithanata i angeic.

Nyimu ijine laka, ame la ixatua nyine tro sa hamën tre, ene la troa ‘ce treij me angetre treij’

14. Nemene la nyine tro sa qaja matre troa akeukawane la hni ne la ka akötr?

14 Jole pi hë troa thel la itre ithanata nyine qaja kowe la atr ka akötr. Ngo, öni Tusi Hmitrötr, “nyine ameune la sesepeneqe ne la ate ka inamacan.” (Ite Edomë 12:18) Ala nyimu la itre ka ce thawa la itre mekune ka lolo qa hnine la boroshür E Meci Hë La Atr Hne Së Hna Hnim. * (Wange ju la ithuemacany.) Ngo, nyimu ijine laka, ame la ixatua nyine tro sa hamën tre, ene la troa ‘ce treij me angetre treij.’ (Roma 12:15) Öni Gaby, ketre föe hna meci trij: “Ame itre xa ijin, eni hi a treij, celë hmekuje hi la jëne tro ni a fe la hnying. Celë hi matre, kola akeukawane la hnying la kola ce treij me eni hnene la itre sineeng. Ame e cili, eni a dreng laka, hetre ka ce thawa me eni la akötreng.”

15. Nemene la itre xa aqane tro sa akeukawanyi itre xan? (Wange ju la itre mekune hna eköhagen “Itre Ithanata Ka Iakeukawany.”)

15 Maine jole pi hë koi epun troa hetre ithanata matre akeukawane la ketre, loi e troa iupi fë kart, maine mail, maine sms, maine tus. Fejane jë hi la ketre xötr ka iakeukawany, nge amexeje jë la ketre thiina ka lolo ne lai ka mec hnei epuni hna lapa mekun. Maine pena, fejane jë la ketre hna melën ka lolo hnei epuni hna mekune catrën. Öni Junia: “Thatreine kö ni qaja la etrune la hna ketri ni hnene la neköi hnepe mekun hna sija, maine ketre ikönë pena ne la trejin. Jëne la itre ixatua cili, eni a dreng laka, hna hnimi ni, nge hna wangatrunyi ni.”

16. Nemene la ketre aqane troa akeukawane la atr ka akötr?

16 Ketre ixatua fe la itre thithi së thatraqane la itre trejin ka akötr. Loi e tro sa thithi thatraqai angatr, maine ce thithi me angatr. Maine nyipici laka, jol koi epun troa thith ke, tro epuni lai a treij, ngo ka hetre menene catre la thith hna qaja qa kuhu hni. Öni Da­lene: “Ame la kola traqa troa wai ni ­hnene la itre xa trejin föe göi troa akeukawanyi ni, eni a sipo angatr troa thith. Ame ngöne la xötrei, angatr a thel la itre ithanata nyine qaja, ngo ame hë e thupen, kola ha ithanata hnyawa, nge itre hnëewekë ka xulu qa kuhu hni. Hnene la lapaun, me ihnimi angatr, me aqane wangatrunyi ni hnei angatr, hna acatrene la lapauneng.”

CATRE JË AKEUKAWANE LA ATR KA AKÖTR

17-19. Pine nemene matre tha tro kö sa cil troa hamë ixatua?

17 Thatre hnyawa kö së la ijine troa melëne la akötr hnene la atr ke, isapengö së kö. Ame la kola meci la atr hnei angeic hna hnim, kola canga traqa troa akeukawanyi angeic hnene la itre sinee i angeic. Ngo, ame hë la kola isa tro hnei angatr, ka aja ixatua pala hi la atr ka akötr. Haawe, the cile kö së hamë ixatua. “Ate ihnimi la enehmu o ijin’ asë, ngo ngöne la aköte jini angeicë hë.” (Ite Edomë 17:17) The mano kö së troa akeukawane pala hi la itre ka akötr.​—E jë la 1 Thesalonika 3:7.

18 Eje hi laka, tro lai a hetre ijine laka, traqa pi hi la hleuhleu kowe la atr. Maine jë, hnene la hna mekune lo drai ne hnahone lai ka mec, maine hnene la hna dreng la ketre miuzik, maine goeëne pena la itre foto, maine hetre huliwa hna kuca, maine hnene la punepune maine mejene pena la ketre ewekë, maine hnene la ketre hneijine la macatre. Ketre hace ka tru kowe la sine föe, maine trahmanyi hna mecitrij troa xötrei sine casine la ketre asabele maine Drai Ne Amekunën. Önine la ketre trejin trahmanyi: “Atre hi ni ka hape, tro lai a akötre catre koi ni ngöne la drai ne faipoipo i nyio, nge eni casi pë hë. Eje hi laka, tha ka hmaloi kö, ngo hnene la itre xa trejin hna hnëkëne la ketre ijine matre troa ce lapa me eni hnene la itre sineeng.”

19 Hetre ajane la atr ka akötr troa xatua angeic ngöne la nöjei ijin. Öni Junia: “Tru la eloine hnenge hna kapa qa ngöne la ixatua ne la itre trejin me itre sineeng. Tru la hna akeukawanyi ni hnene la itre ijine cili.” Eje hi laka, thatreine kö së troa xome trije la akötre ka ej thene la atr ka akötr, ngo hetre itre ewekë nyine tro sa kuca matre troa akeukawanyi angeic. (1 Ioane 3:​18) Öni Gaby: “Eni a olene koi Iehova ke, hnene la itre qatre thup hna ce me eni ngöne la nöjei ijin eni a aja ixatua. Jëne angatr, kola mama la lue ime i Iehova.”

20. Pine nemene matre ketre ixatua ka tru koi së la itre hna qaja amë hë hnei Iehova?

20 Ketre ixatua ka tru koi së troa atre laka, tro Iehova Akötresie, Atre akeukawane asë a apatrene paluane elanyi la nöjei akötr ngöne la ijine kola amelene hmaca la itre atr. (Ioane 5:​28, 29) Hnei Iehova hë hna qaja amë ka hape, “Tro nyidëti a cengöne apatene la mec, nge tro Joxu Iehova a köle tije la ite tenge timida qa ngöne la nöjei qëmek’ asëjëihë.” (Isaia 25:8) Ame hë e cili, tro la nöjei atr e celë fen a ‘ce madrine me angetre madrin,’ nge tha tro hmaca kö a ‘ce treij me angetre treij.’​—Roma 12:15.

^ par. 8 Kola mama hnine la Tusi Hmitrötr laka, ka mele Iosefa lo Iesu a 12 lao macatre. Ngo, ame hë la Iesu a kuca la pane iamamanyikeu i nyidrë, ene lo kola ujëne la tim koi waina, maine itre xa hna kuca e thupen tre, tha qeje Iosefa hmaca kö. Kola mekune laka, meci hë Iosefa la ijine cili. Ketre, ame lo kola athipi Iesu ngöne la sinöe ne iaxösisi, hnei nyidrëti hna sipo Ioane aposetolo troa thupëne la thine i nyidrë. Tha tro kö nyidrëti lai a sipon e ka mele kö Iosefa.​—Ioane 19:26, 27.

^ par. 11 Hane hi la itre xa xötr ka akeukawane hë la hni ne la ka ala nyimu: Salamo 20:​1, 2; 31:7; 38:​8, 9, 15; 121:​1, 2; Isaia 57:15; 66:13; Filipi 4:​13; me 1 Peteru 5:7.

^ par. 14 Wange ju fe la tane mekun “Tui Iesu, Akeukawane Jë La Itre Ka Meci Sineen,” ngöne la Ita Ne Thup ne 1 Nofeba 2010 qene Wiwi.