Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Julai 2016

“The Qou Kö, Tro Ni a Xatua Eö”

“The Qou Kö, Tro Ni a Xatua Eö”

PANE mekune jë laka, epuni a tro cas e cahu gojenyi nge jidri hë. E cili, epuni a öhne la ketre atr ka xötrethenge epun. Nge ame la epuni a cil, ketre angeice fe hi a cil. Matre epuni ha tro nyimenyim, ngo angeice pala hi a xötrethenge epun. Epuni hë lai a nyinyape kowe la hnalapa ne la ketre sinee i epun ka easeny. Ame hë la kola fe la qëhnelö hnene la sinee i epun, uqa pi hi epun, ke pë hë ewekë hnei epuni hna xouen.

Ngacama tha hane fe kö epuni melëne la ketre ewekë ka tun, ngo eje hi laka, hetrenyi the së asë la itre ewekë hna seseun. Maine jë, epuni pala hi a isi memine la ketre hna majemine ka ngazo, ngo epuni pala hi a kei kowe la ngazo cili. Maine pena, meci hë epuni hna thele huliwa, ngo tha öhne pala jë kö epun. Maine jë, epuni a uti ipië trootro nge epuni a xouene troa tithi epuni hnene la ketre mec, maine pena hetre ketre ewekë kö hnei epuni hna hnehengazon.

Traqa ju hë koi së la nöjei jol, ngo eje hi laka, ixatua ka tru la troa hetre sinee ka drei së, nge ka ajane troa xatua së. Hetre sinee i epuni fe kö ka tune lai? Eje hi! Ijije tro Iehova a hane nyi sinee i epun, tune lo aqane ujë i Nyidrë koi Aberahama. Kola mama lai ngöne Isaia 41:8-13 nge ame ngöne la xötre 10 me 13, Nyidrëti a qaja xeciën koi së ka hape: “The qou kö, ke ce ini me eö ; the hlohlo [maine hmengöhmengöne] kö, ke ini la Akötesi ’ö ; tro ni a aegöcatenyi ’ö ; he, tro ni a xatua eö ; he, tro ni a sajuë eö hnene la ime macange ka meköt. Hana wang, tro ha hmahma me hnehengazo angat’ asëjëihë angete elëhni ’ö, tro angat’ a kösë pëkö ; troa pate la itete iwatratra me eö. Tro eö a thele angat, ngo tha tro kö a öhnyi angate itete iwesitë me eö ; troa kösë pëkö, me nyipi pëkö la itete ishi me eö. Ke ini Iehova Akötesi ’ö, ate ea la ime maca i ’ö, ate qaja koi ’ö, ka hape, The qou kö, tro ni a xatua eö.”

“TRO NI A SAJUË EÖ HNENE LA IME MACANGE KA MEKÖT”

Kola akeukawanyi së hnene la itre trenge ewekë i Iehova. Pane mekune hnyawa jë la hnei Iehova hna qaja koi epun. Tha hna qaja kö ka hape, epuni a tro ezi Iehova me ea la ime maca i Nyidrë, ke maine epuni ju a tro ezi Iehova, tro la ime maca i Nyidrë a ea la ime mi i epun. Ngo e celë, Iehova a line la ‘ime maca i Nyidrë ka meköt,’ me ea catrëne la ‘ime maca i epun.’ Kösë Nyidrëti lai a thepe epuni qa ngöne la ketre jol. Nge ame la Nyidrëti a thepe epuni qa cili, Nyidrëti lai a nango qaja koi epuni ka hape: “The qou kö, tro ni a xatua eö.”

Hapeu, epuni kö a goeë Iehova ceitu me Keme i epun, me sinee i epuni ka ihnim? Ka xecie hnyawa kö koi epuni laka, tro kö Nyidrëti a xatua epun ngöne la epuni a ixelë memine la itre jol? Atraqatre la ihnimi Iehova koi epun, nge aja i Nyidrëti hi troa xatua epun. Matre, ame la epuni a ixelë memine la itre jol, casi hi la aja i Iehova, ene la troa tingetinge la hni epun. Pine nemen? Pine laka, atraqatre la ihnimi Nyidrëti koi epun. Nyidrëti hmekuje hi “la ate nyipi ixatua ngöne la aköt.”—Salamo 46:1.

 E TRAQA JË HACE FË LA NGAZO HNA KUCA EKÖ

Ame itre xan, angatre pala hi a hace fë la itre ewekë ka ngazo hnei angatre hna kuca ekö, nge angatr a isa hnyinge ka hape, ‘Hna hane fe kö nue la ngazong hnei Iehova?’ Maine aqane mekune i epuni hi lai, the thëthëhmine kö la tulu i Iobu. Hnei angeic hna qaja hnyawane ka hape, hetre ngazo i angeic lo thöthi petre kö angeic. (Iobu 13:26) Hnei Davita mina fe hna hane kuca la ngazo, matre öni angeice jë koi Iehova: “The mekune kö la ite ngazonge lo thupëtesiji ni, me ite hnenge hna shashaith.” (Salamo 25:7) Haawe, pine laka, itre atr ka ngazo pala kö së, pëkö ala casi the së ka “traqa kowe la lolo i Akötesie.”—Roma 3:23.

Hna cinyihane la mekene 41 ne la tusi Isaia thatraqane la angetre Isaraela. Hnene laka, tru catre pala ha la itre ngazo i angatr ekö, ame hnei Iehova hna nue angatr troa po e Babulona. (Isaia 39:6, 7) Ngo ame pala hi la ijine cili, hnei Iehova hna thingehnaeane ka hape, tro kö Nyidrëti a ahmacane la itre ka ietra! (Isaia 41:8, 9; 49:8) Casi pala hi la ihnimi Iehova enehila kowe la itre ka ietra, me ka thele troa amadrinë Nyidrë.—Salamo 51:1.

Hanawange la hna melëne hnei Takuya, * ketre trejin ka thele troa nuetrije la itre hnei angeic hna majemine kuca ka ngazo, ene la troa goeëne la itre iatr ka sis, me elone la götrane ka hmitrötre i angeic. Nyimu macatre ne ujë angeice tune lai. Matre, öni angeic: “Kösë ame koi ni, tha nyipi ewekë hë ni koi Iehova, ngo ame la eni a qeje menu koi Nyidrë, kösë Nyidrëti a thepe ni qa ngöne la gaa ngazo.” Nemene la hna kuca hnei Iehova? Hnene la itre qatre thup ne la ekalesia i Takuya hna upi angeic troa hë angatr, e traqa jë angeic kei hmaca kowe la ngazo. Öni angeic: “Hmahma catre ni troa hë angatr, ngo hnenge kö hna kuca, matre celë hi ka hamë trenge catre koi ni.” Ame hë e thupen, hnene la itre qatre thup hna hëne la atre thupëne la sirkoskripsio troa wai Takuya. Öni nyidrë: “Tha eni kö a traqa xan, eni hi la, ke aja ne la itre qatre thup tro ni a wai eö. Nge eö hi la hnei angatr hna iën.” Öni Takuya jë hi: “Thatreine kö ni qaja la elolo i Iehova! Ke ka ngazo ni, ngo jëne la itre qatre thup hnei Nyidrëti hna li ime koi ni!” E thupen, hnei Takuya hna nuetrije la itre hna majemine cili, matre hnei angeice hna xome la huliwa ne pionie, nge enehila, angeic a huliwa ngöne la Bethela. Haawe, tune la aqane xatua Takuya hnei Iehova, tro kö Nyidrëti lai a hane xatua epun e traqa jë epuni tria.

E TRAQA JË HNEHENGAZO GÖI HULIWA

Ame itre xa atr, angatr a hnehengazo ke pë hë huliwa i angatr, nge tha öhnyi huliwa pala kö. Pane mekune jë la akötrene la troa upi së lapa hnene la itre maseta. Ame itre xan, tre angatr a mekun ka hape, ka pë hnënyöngön angatr. Nemene la aqane tro Iehova a xatua epun? Eje hi laka, tha tro kö Nyidrëti lai a canga hamë huliwa i epun, ngo tro kö Nyidrëti lai a amekunë epuni la itre ithanata i Davita, kola hape: “Nekönate ni ekö, ngo qatë hë enehila ; nge tha öhne kö ni la ate ka meköti a hna tij, memine la ite matra i angeic’ a sipo xen.” (Salamo 37:25) Ka sisitria epuni koi Iehova, matre Nyidrëti a line la ‘ime maca i Nyidrë ka meköt,’ matre tro epuni a hetrenyi la ka ijij, me catre nyihlue i Nyidrë.

Tro Iehova a xatua epuni tune kaa, e traqa jë epuni pë huliwa?

Sara la ketre trejin ka mel e Colombie, nge ka öhne la ixatua i Iehova. Angeic a huliwa ngöne la drai ka pexej ngöne la ketre société ka hlemu, matre  tru la thupe i angeic. Ngo aja i angeice fe troa akökötrene la aqane huliwa i angeic koi Iehova, matre angeic a nue pi la huliwa i angeic, matre xome la huliwa ne pionie. Ngo jole pi hë koi angeic troa öhnyi huliwa hmaca koi sine la drai. Matre, hnei angeice hna fe la ketre hnë salemë sobe, ngo ame hë e thupen, hnei angeic hna thing ke pë hë mani. Öni angeic, “Köni macatre ka tro, ngo eni a olene koi Iehova ke hnenge pala hi hna cile hut.” Atre hë angeic la itre ewekë ka ijije kowe la mele i angeic, me itre nyine kuca matre tha tro kö a hnehengazone la drai elany. (Mataio 6:33, 34) Ame hë e thupen, hna hë angeic hmaca hnene lo maseta i angeic ekö, matre troa xome hmaca lo huliwa i angeic. Öni angeic, tro hi angeic a huliwa e kolo hi a huliwa koi sine hi la drai, nge tha tro kö angeic huliwa la itre drai ne icasikeu me asabele. Ame hë enehila, ngacama tha tru kö la thupe i Sara tune ekö, ngo ame pe, angeice pala hi a pionie. Öni angeic ka hape, öhne hnyawa hi angeice la ime i Iehova ngöne la ijine jole cili.

E TRAQA JË HNEHENGAZO KE KOLA UTI IPIË TROOTRO

Ala nyimu la itre ka hnehengazo ke kola uti ipië trootro nge kola ha troa reteret. Angatr a isa hnyingëne thel ka hape, ‘Ijijinge jë kö elanyi troa mele hnyawa memine la retereteng?’ Angatre fe a hnehengazo göi itre mec ka troa traqa koi angatr elany. Davita joxu la ka sipo iele Iehova ka hape: “The nue tiji ni kö ngöne la ijine qat ; nge the nue ni kö e pate la egöcateng.”—Salamo 71:9, 18.

Nemene la nyine tro la itre qatr me qatre föe a kuca matre troa mejiune göi elany? Loi e tro angatr a acatrene la lapaune i angatr, me mejiune ka hape, tro kö angatr elanyi a kapa qaathei Akötresie la ka ijij. Ngo hetrenyi la itre xan e angatr ka trenamo, ngo loi e tro angatr a ahmaloeëne la mele i angatr me melëne la ka ijij. Loi e tro angatr a trotrohnine ka hape, “Loi la edö tepe sili . . . hune la bolok” matre nyine loi kowe la ngönetrei i angatr! (Ite edomë 15:17) E hnei epuni hna catre huliwa i Iehova enehila, tha tro kö epuni a luelu laka, e qatre hë epun tro pala hi epuni lai a hetrenyi la ka ijij.

José me Rose me Tony me Wendy

Hanawange la pengöi José me Rose, ase hë sasaithe la 65 lao macatre ne huliwa i Iehova o drai hnei nyidro. Nyimutre la itre jol hnei nyidroti hna cile kow ngöne la itre macatre cili. Hnei nyidroti hna thupëne la keme i Rose, ke kola inyië nyidrë e lai me jidr. Ketre, hna tithi José pena ha hnei cancer, matre hna xöji angeic me kuci chimio koi angeic. Nemene la aqane line Iehova la ime maca i Nyidrë kowe la lue trefën? Hnei Nyidrëti hna xatua nyidro jëne Tony me Wendy. Hetre uma i Tony me Wendy hna hnëkën thatraqane la itre pionie. Tha thëthëhmine kö Tony lo angeic a ini ngöne la uma ne ini ka tru ekö. Angeic a öhnyi José me Rose e cainöj qa ngöne la mamala i angeic. Hna ketri Tony hnene la trenge aja i nyidro troa cainöj. Hnene laka, hnei José me Rose hna nue la mele i nyidro ka pexej kowe la huliwa i Iehova, ame hnei Tony me Wendy hna nue pi la uma i nyidro. Hnei Tony me Wendy hna xatua nyidro koi 15 lao macatre, nge enehila 85 hë lao macatre i nyidro. José me Rose a atrehmekune laka, ime maca i Iehova hi lai ka mama jëne Tony me Wendy.

Iehova mina fe a qaja xeciëne koi epuni ka hape: “The qou kö, tro ni a xatua eö.” Nyidrëti a ‘line la ime maca ka meköt i Nyidrë’ koi epuni fe. Matre tro kö epuni a ea la ime i Nyidrë?

^ par. 11 Hna saze la itre ëj.