Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Kepin Matre Kola Hamën Kowe La Atre Hetrenyi Asë

Kepin Matre Kola Hamën Kowe La Atre Hetrenyi Asë

“Akötresie Joxu hun, eahuni a olene koi Cilie, me atrune la ëje i Cilie ka lolo.”—1 AQANE LAPA ITE JOXU 29:13, MN.

NYIMA: 8050

1, 2. Kola mama tune kaa laka, Iehova la Akötresie ka ham?

IEHOVA la Akötresie ka ham. Ame la nöjei ewekë hne së hna hetrenyi tre, qaathei Nyidrë. Nyidrëti la atrekë ewekëne la nöjei ewekë e celë fen, nge jëne itre ej hetrenyi palahi la mel. (Salamo 104:13-15; Hagai 2:8) Hetrenyi e hnine la Tusi Hmitrötr la itre iamamanyikeu hnei Nyidrë hna kuca matre tro la itre hlue i Nyidrë a hetre xen. Nge, hnei Nyidrëti hna xome la itre ewekë ka ej e celë fen troa eatrëne lai.

2 Hnei Iehova hna thuane la nöje Isaraela jëne la mana me tim ngöne la hnapapa koi 40 lao macatre. (Esodo 16:35) Matre, pëkö hna pë thei angatr. (Nehemia 9:20, 21) Thupene lai, hnei Iehova hna kuca la ketre iamamanyikeu jëne Elisaia. Hna nyixane la oelene la ketre sine föe ka lapaun. Celë hi ka aijiji eahlo troa nyithupene la itre gufa i eahlo, nge hetre manie i eahlo fe hë thatraqane la mele i eahlo memine la lue nekö i eahlo. (2 Ite Joxu 4:1-7) Hnei Iehova fe hna kuca la itre iamamanyikeu jëne Iesu.  Hna ithuane la itre atr, me hane hamë manie ngöne la itre ijin ka ijij.—Mataio 15:35-38; 17:27.

3. Nemene la nyine tro sa ce ithanatane ngöne la tane mekun celë?

3 Nyipici laka, Iehova a kuca matre tro palahi a hetrenyi la mel jëne la itre hnei Nyidrëti hna xup. Ngo, Nyidrëti kö a thuecatrene la itre hlue i Nyidrë troa hamën la hnei angatr hna hetrenyi matre troa sajuëne la organizasio i Nyidrë. (Esodo 36:3-7; e jë la Ite Edomë 3:9.) Pine nemene matre Iehova a ajan tro sa nue hmaca koi Nyidrë la itre ewekë hne së hna hetreny? Hnene la itre hlue i Iehova ekö hna sajuëne tune kaa la huliwa i Nyidrë? Hna huliwane tune kaa hnene la organizasio la itre ahnahna hna hamën koi Iehova? Tro la tane mekun celë a sa la itre hnying.

KEPINE MATRE EASA HAMË AHNAHNA KOI IEHOVA

4. Nemene la hne së hna amamane koi Iehova la easa sajuëne la huliwa i Nyidrë?

Easa hamë ahnahna koi Iehova ke, tru la ihnimi së koi Nyidrë

4 Easa hamë ahnahna koi Iehova pine laka, atraqatr la ihnimi së koi Nyidrë. Nge, kola ketr la hni së la easa mekun la nöjei ewekë hnei Iehova hna kuca thatraqa së. (1 Aqane lapa ite Joxu 29:11, 12) Hna hane ketri Davita tune lai! Ame lo Davita a amexeje la itre hna ajan göi troa xup la ēnē, öni angeic, ame la nöjei ewekë hne së hna kapa tre, qaathei Iehova. Nge, ame la nöjei ewekë hne së hna hamën koi Nyidrë tre, itre ewekë lai hne së hna kapa qaathei Nyidrë.—E jë la 1 Aqane lapa ite Joxu 29:13, 14, MN. *(Wange ju la ithuemacany.)

5. Nemene la aqane amamane Tusi Hmitrötr laka, ketre igötranene ka tru ne la hmi së la troa ham?

5 Ame la easa hamë ahnahna koi Iehova, easë hi lai a atrunyi Nyidrë. Hnei Ioane aposetolo hna meköle goeëne la itre hlue i Iehova e hnengödrai, kola hape: “Ijiji enëtilai Joxu Akötesi hun, troa kapa la nyine atrun, me nyine adraiën, me men ; ke hnei enëtilai hna xupe la nöjei ewekë asëjëihë, nge thatraqane la aja i enëtilai it’ ej, nge hna xupe fe.” (Hna Amamane 4:11) Eje hi laka, thatraqai Iehova la nyine atrun, me nyine adraiën, celë hi kepin matre easa kuca asë la hne së hna atrein troa hamën koi Nyidrë la ka sisitria. Jëne Mose, hnei Iehova hna upe la angetre Isaraela troa atrune la köni feet ngöne la macatre. Ame ngöne la köni feete cili, “tha tro kö [la nöje] a mama xajawa i Iehova nge pë ewekë.” (Deuteronomi 16:16) Ame enehila, ketre igötranene ka tru ne la hmi së la troa ham. Easë e cili a amamane laka, easa wangatrun me sajuëne la organizasio i Iehova.

6. Pine nemene matre hetre eloine koi së e troa ham? (Wange ju la pane iatr.)

6 Maine nyipici laka, hetre madrine së troa kapa, ngo hetre eloin e tro sa ham. (E jë la Ite Edomë 29:21, MN) * (Wange ju la ithuemacany.) Pane mekune jë la nekönatr ka co, nge ka kapa qaathei keme me thin la neköi manie ka co. Angeic a xom la manie cili troa itö ahnahna kowe la keme me thine i angeic. Eje hi lai laka, tro nyidroti lai a madrine me wangatrun  la ahnahna. Maine jë, tro la ketre thöth ka pionie, nge ka mele pala kö thei keme me thin a hamë manie koi nyidro matre troa nyithupei uma, maine thupene xen. Tha hnei keme me thine kö hna upi nyën, hnei nyëne pe hna hamën xanën. Maine nyipici laka, tha mekune kö nyidro tro nyën a ujë tune lai, ngo, nyidroti a kapa ke, nyëne hi lai a amamane la ole i nyëne koi nyidro pine la itre hnei nyidroti hna kuca koi nyën. Ketre tune mina fe, atre hnyawa hi Iehova laka, hatrene la ole së koi Nyidrë la easa hamën koi Nyidrë la itre hne së hna hetreny.

AQANE HAM LA ITRE HLUE I IEHOVA EKÖ

7, 8. Nemene la ka amamane ka hape, hnene la itre hlue i Iehova hna sajuëne (a) la itre huliwa ka tru? (b) la huliwa i Akötresie?

7 Kola mama e hnine la Tusi Hmitrötr laka, hnene la itre hlue i Iehova ekö hna hane sajuëne la huliwa i Nyidrë. Ame itre xa ijin, angatr a ham göi troa sajuëne la ketre huliwa ka tru. Hnei Mose hna thuecatrene la angetre Isaraela troa ham matre troa cane la uma mano thatraqane la hmi. Thupene lai, hnei Davita fe hna hane kuca tun göi troa xupe la ēnē. (Esodo 35:5; 1 Aqane lapa ite Joxu 29:5-9) Ame la kola joxu hnei Ioasa, hnene la itretre huuj hna xome la manie hna hamën hnene la nöj matre troa nyihnyawane la ēnē. (2 Ite Joxu 12:4, 5) Ame ngöne la hneijine la itre pane keresiano, hna lepe la itre trejin ne Iudra hnene la jiin. ‘Ame hnei angetre drenge hna ce ithanatan troa iupi fë la itre ixatua kowe la itre trejine ka lapa e Iuda, thenge la hnei angatre hna isa atrein.’—Ite Huliwa 11:27-30.

8 Hnene la itre hlue i Iehova fe hna hane xatuane la itre ka elemekene la huliwa i Akötresie. Fene la Wathebo i Mose, pëkö edrö ne la itre nekö i Levi, tha hna tune kö kowe la itre xa tribu. Matre, hna upe la angetre Isaraela troa hamëne kowe la itre nekö i Levi la ketre igötranen la hnei angatr hna hetreny. Celë hi ka aijijëne la itre nekö i Levi troa eatrëne la huliwa i Akötresie ngöne la uma ne hmi. (Numera 18:21) Ketre tune mina fe, hnene la itre föe hna xatua Iesu memine la ange aposetolo jëne la itre mo i angatr.—Luka 8:1-3.

Ka ham la itre hlue i Iehova, itre ka trenamo ju hë maine ka pë mo

9. Nemene la aqane ham la itre hlue i Iehova ekö?

9 Nyimu pengöne aqane troa ham. Hnene la angetre Isaraela ekö hna hamën la itre ahnahna hna xome qa Aigupito matre troa cane la uma mano thatraqane la hmi. (Esodo 3:21, 22; 35:22-24) Ame ngöne la hneijine la itre pane keresiano, hetre itre ka salemëne la itre hlapa me itre uma i angatr, me hamëne pë hë la manie kowe la ange aposetolo. Nge, ange aposetolo a xome la manie cili troa xatuane la itre trejin ka aja ixatua. (Ite Huliwa 4:34, 35) Hnene la itre xa keresiano hna isa ami manie matre troa kuië ahnahna thatraqane la huliwa i Akötresie. (1 Korinito 16:2) Matre, ka ham asë hi la itre hlue i Iehova, itre ka pë ewekë ju hë maine itre ka trenamo.—Luka 21:1-4.

AQANE TROA HAM ENEHILA

10, 11. (a) Nemene la aqane tro sa nyitipune la itre hlue i Iehova ekö? (b) Nemene la aqane tro epuni a goeëne la hnëqa ne troa sajuëne la huliwa i Akötresie?

10 Ame enehila, tro fe së a hane sajuëne la itre huliwa ka tru. Loi e tro sa kuië ahnahna matre troa sajuëne la huliwa ne nyihnyawane la Uma ne Baselaia së, maine sajuëne  la huliwa ne xup la ketre uma ka hnyipixe. Maine pena, e xup ahnyipixene jë la Bethela ne la nöj, tro fe lai a sipo së troa hane kuië ahnahna. Kolo fe a thuecatre së troa sajuëne tune lai la huliwa i Akötresie ngöne la itre ijine asabele. Nge, e hna lepe la itre trejin ngöne la ketre götrane hnene la hulö, tro fe së lai a hamëne la ixatua së. Easë fe a kuië ahnahna göi troa sajuëne la huliwa ne la itre mesinare, me itre pionie hut, me itretre iwai trootro, memine la itre ka huliwa ngöne la Hnalapa Ne Xomi Meköt, me ngöne la nöjei Bethela e cailo fen. Hnene fe la ekalesia i epun hna axeciën la etrune manie nyine troa sajuëne la huliwa ne xupi Uma Ne Asabele, me Uma Ne Baselaia thatraqane la itre xa trejin e cailo fen.

11 Loi e tro asë hi së a sajuëne la huliwa i Akötresie ngöne la itre drai ne la pune celë. Nyimutre la itre ahnahna hna hamëne ngöne la gaa sihngödr. Ame la easa kuië ahnahna hnine la itre trengene manie ngöne la Uma Ne Baselaia, maine jëne jw.org, pëkö ka atre la etrune manie hne së hna hamën. Nge, tune kaa e tha tru kö la hnei epuni hna hamën? Kola mama laka, ame la itre ahnahna hna majemine kapa hnene la organizasio tre, itre neköi ahnahna ka co. Ame la trejin ka kuiën la itre manie ka co tre, angeic a nyitipune la itre keresiano ne Makedonia. Itre ka “nyipi pë ewekë,” ngo angatr a sipone iele matre tro fe angatr a hane ixatua me hamë ahnahna.—2 Korinito 8:1-4.

12. Nemene la aqane huliwane la itre ahnahna hnene la organizasio?

12 Ka nyipici me ka inamacane la aqane huliwane la itre ahnahna hnene la Lapa Ne Xomi Meköt. (Mataio 24:45) Itre atrene la Lapa Ne Xomi Meköt a thith matre tro angatr a axecië mekune hnyawa, me huliwane hnyawane la itre ahnahna hna kapa. (Luka 14:28) Hnene la itre hlue i Iehova ekö hna thupëne matre troa huliwane la itre ahnahna thatraqane la huliwa i Iehova hmekuje hi. Hnei Ezera hna bëek e Ierusalema fë la itre ahnahna qaathene la joxu ne Peresi, ene la gol, me sileva, me itre xa ewekë ju kö. Kösë ame la etrune la thupen itre ej enehila tre, ase hë sasaithe la 10 miliar CFP. Ame koi Ezera, thatraqai Iehova hmekuje itre ej. Matre, hetre itre hna amekötine hnei angeic göi aqane troa tro fë la itre ahnahna ke, gaa hetre ithupëjia la itre gojenyi hna troa trongën. (Ezera 8:24-34) Itre macatre thupene lai, hnei Paulo aposetolo hna xawane la itre manie nyine troa xatuane la itre trejin e Iudra. Nge hnei angeic hna thupëne matre troa xawan me thawa la manie hnene la itre atr ka meköt ngöne ‘la nöjei ewekë, tha qëmeke i [“Iehova, MN”] hmekuje hi, ngo qëmeke ne la nöjei atre fe.’ (E jë la 2 Korinito 8:18-21.) Ame enehila, kola nyitipu Ezera me Paulo hnene la organizasio göne la aqane troa huliwane la itre ahnahna.

13. Pine nemen matre kola wange hmaca hnene la organizasio la aqane huliwane la mani?

13 Ame itre xa ijin, hnene la hnepe lapa hna wange hmaca la aqane huliwan angatre la manie matre tha tro kö a itö menu, nge co pë hë la thupe i angatr. Maine pena, angatr a thel troa ahmaloeëne la mele i angatr matre troa huliwa catr koi Iehova. Celë hi hna kuca hnene la organizasio i Iehova. Tha ekö catre kö, nyimu huliwa hna kuca hnene ej, nge ame itre xa ijin, tru catre la manie hna nu, nge co pë hë la hna kapa. Tune la itre hnepe lapa, hetre aja ne la organizasio troa huliwane hnyawane la itre ahnahna i epun. Matre, ej a thele troa ahmaloeëne la itre huliwa, nge tha tro kö a nue menune la mani.

 AQANE HULIWANE LA ITRE AHNAHNA

Kola sajuëne la itre huliwa i Iehova e cailo fen hnene la itre ahnahna (Wange ju la paragarafe 14-16)

14-16. (a) Nemene la hna kuca hnene la organizasio jën la itre ahnahna i epun? (b) Nemene la itre eloin hnei epun hna kapa qa ngöne la itre hna kuca hnene la organizasio?

14 Önine la itre ka hekö hë ngöne la nyipici ka hape, nyimutre catre kö la itre ahnahna hna kapa hnene la organizasio enehila hune ekö. Ame enehila, hetrenyi hë së la site jw.org me JW Broadcasting. Hetrenyi la Tusi Hmitrötr, Les Saintes Écritures. Traduction du monde nouveau ngöne la itre qene hlapa ka nyimutre. Ame lo 2014/2015, hna kuca la Asabele Koi Itre Nöje Ka Nyimutre hna hape, “Thele Panëne Jë La Baselaia i Akötresie!” ngöne la 14 lao traon e cailo fen. Hetre madrinen asë la itre ka sine la asabele cili!

15 Alanyimu la itre ka hetre hni ne ole kowe la itre ahnahna hna kapa qaathene la organizasio i Iehova. Önine la lue trefën ka xome la huliwa i Akötresie e Asie ka hape: “Nyio a huliwa i Iehova ngöne la neköi traon ka co. Matre, ame itre xa ijin, kösë nyio casi hi, nge canga thëthëhmine hi nyio la etrune la huliwa i Iehova. Ngo, ame la nyio a goeëne la JW Broadcasting, canga mekune hi nyio laka, hetre lapa ne la itre trejin e cailo fen, nge nyio fe hi la lue atrene la lapa cili. Madrine catr la itre trejin troa goeëne la JW Broadcasting. Öni itre xan, thupene la hna goeëne la video cili, kösë iatre hnyawa ha angatr memine la itre atrene la Lapa Ne Xomi Meköt. Ame enehila, ka tru koi angatr troa hane nyiatrene la organizasio i Akötresie.”

16 Ame ngöne la fen asë, traqa koi 2 500 lao Uma Ne Baselaia hna xup maine hna nyihnyawan. Hnene la itre atrene la ketre ekalesia ne Honduras hna qaja ka hape, tha mekune kö angatr ekö troa hetre Uma Ne Baselaia, ngo ame enehila, hetrenyi hë. Öni angatr: “Atraqatre la madrine hun troa sine la organizasio i Iehova, me ce madrine memine la lapa ne la itre trejine e cailo fen.” Alanyim la itre ka qaja amamane la ole i angatr tune lai, la kola kapa la Tusi Hmitrötr, me itre itus ngöne la sipu qene hlapa i angatr. Nge, casi fe la mekuna ne  la itre trejin hna lep hnei hulö, nge ka kepe ixatua, memine fe la itre trejin ka cainöj ngöne la gaa tru atr, la kola öhne la itre thangan.

17. Nemene la ka amamane ka hape, Iehova a sajuëne la organizasio i Nyidrë enehila?

17 Tha trotrohnine kö hnene la itre ka tha hmi kö me easë laka, jëne la itre ahnahna hna kuiën xanën, atreine hi së kuca asë la itre huliwa cili. Hnene la ketre atr ka huliwa ngöne la ketre sosiete ka hlemu hna hane wange la ketre hnë feja itusi së. Kola haine hnei angeic laka, tha hna nyithupene kö la itre ka huliwa e cili, nge hna kuca la itre huliwa jëne la itre ahnahna. Ketre, tha easë kö a thele mani. Öni angeic, thatreine kö la atr troa kuca lai. Nge nyipici angeice hi! Atre hi së laka, easa kuca la itre huliwa cili jëne la ixatua qaathei Iehova.—Iobu 42:2.

ELOINE TROA HAMË AHNAHNA KOI IEHOVA

18. (a) Nemene la itre manathith hne së hna troa kapa e tro sa sajuëne la Baselaia? (b) Nemene la aqane tro sa inin la nekö së memine la itre ka hnyipi lö kowe la nyipici la aqane tro sa ujë tun?

18 Iehova a aijiji së troa hane sajuëne la huliwa ne la Baselaia. Nge, e tro sa kuca lai, tro kö Nyidrëti a amanathithi së. (Malaki 3:10) Ase hë Iehova qaja amë laka, e tro sa ham, troa tro loi la mele së. (E la Ite Edomë 11:24, 25.) Ketre, öni Nyidrë, tro sa madrin e tro sa ham ke, “sisitia la manathithi e troa hame hune la troa kapa.” (Ite Huliwa 20:35) Jëne la itre ithanata me aqane ujë së, easa inin la itre nekö së, me itre ka hnyipi lö kowe la nyipici la aqane troa sajuëne la huliwa cili, me kapa la itre manathith ka nyimutre.

19. Nemene la aqane xatua epun hnene la tane mekun celë?

19 Ame la nöjei ewekë hne së hna hetrenyi tre, qaathei Iehova. Ame la easa nue hmaca itre ej koi Nyidrë, easë hi lai a amamane la ihnimi së, memine la aqane nyipiewekëne së la itre hnei Nyidrëti hna kuca thatraqai së. (1 Aqane lapa ite Joxu 29:17) Ame lo angetre Isaraela a hamë ahnahna göi troa xupe la ēnē, hnei angatr “hna madine la hna hamëne xanën, ke hnei angate hna hamëne xanëne fë la hni ka pexeje koi Iehova.” (1 Aqane lapa ite Joxu 29:9) Catre jë së nue hmaca koi Iehova la itre hnei Nyidrëti hna hamë së, matre hetre madrine së qa ngön.

^ par. 4 1 Aqane lapa ite Joxu 29:13, 14, MN: “Akötresie Joxu hun, eahuni a olene koi Cilie, me atrune la ëje i Cilie ka lolo. Drei ni? Nge drei la nöjeng matre tro huni a hamëne xanëne la itre ahnahna ka tune la? Ke, qaathei Cilie nge qaathene la ime i Cilie la itre hne huni hna hamën.”

^ par. 6 Ite Edomë 29:21, MN: “Ame la atre nekö hnimëne la hlue i angeice qaan e nekönatr, tro pena nyën elanyi a pë ole.”